Inlägg märkta ‘volvo’

Linbanan lär bli nästa kommunala fiasko

torsdag, 7 december, 2017

I måndags publicerades GP Vägvalets senaste debattartikeln om den planerade linbanan. Projektet är ett högriskprojekt eftersom det finns så få experter tillgängliga. Ja, i en artikel som publicerades i går på gp.se framgår det att hela projektet vilar på en enda persons kunskaper!

Per Bergström Jonsson (som också skötte utredningen om undantaget för trängselskatten i Backa) säger till GP:
Det finns betydande risker på grund av projektets karaktär i sig. Varken vi eller den expertis som vi än så länge har möjlighet att ta hjälp har någon vidare linbaneexpertis. Förutom en person. Så i dagsläget är vi beroende av kalkyler och beräkningar från en person.

För en lekman låter detta helt vansinnigt. Ska vi lägga ut mer än 1 miljard skattekronor (kalkylen sägs dessutom vara väldigt osäker) baserat på vad en enda expert sagt? Varför finns det ingen med sunt förnuft i beslutsfattande ställning som är beredd att dra i nödbromsen innan man helt spårat ur? Denna expert representerar för övrigt – i sann Göteborgsanda – det företag som tros vinna upphandlingen av linbanan!

Ansvarigt kommunalråd Johan Nyhus (S), han som brukar påstå att han håller budget fast han i verkligheten misslyckats med det gång på gång, verkar mest vara bekymrad över tidplanen. På frågan om vi kommer att kunna åka linbana i Göteborg 2021, svarar han: ”Jag hoppas det. Men jag kan inte säga tror. Men jag hoppas. Jag kan säga att vi slår knut på oss för att det ska ske. Det finns inte någon som inte gör sitt allra yttersta.” Det vore ju bättre om han slog knut på pengapåsen och låste in den i kassaskåpet.

Vägvalet skriver: ”Det står inget i avtalet om vem som betalar alla de fördyringar som nästan alltid uppstår i infrastrukturprojekt. Det står dock att staten bara ersätter för inflationen vilken i dag är under två procent, medan Göteborg betalar skillnaden mellan byggnadskostnadsindex och inflationen. Det står också att samhällsnyttan av investeringen ännu inte är fullt utredd och som alla vet är ju kostnadsberäkningarna ännu osäkra.

I torsdagens GP kan vi dessutom läsa att kommunen är tvungen att köpa mark av Volvo och Chalmers för linbanestationerna. Ryktet säger, enligt GP, en halv miljard, men Bergström Jonsson förnekar detta och kallar summan betydligt mindre än hälften. OK, låt oss säga en fördyring med 200 miljoner då. Oavsett beloppets storlek är det pengar som ändå inte finns.

De börjar bli många fördyringar att hålla reda på nu, men linbanan riskerar helt klart bli nästa kommunala fiasko.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Trafiknämnden 12 juni

onsdag, 25 juni, 2014

Sista sammanträdet innan sommaruppehållet i Trafiknämnden innehöll några intressanta punkter.

Det första handlade om Gröna transportplaner där Vägvalet lämnade följande yttrande;

Det är alltid bra att se över hur transporterna kan förbättras ur ett miljöperspektiv. Men det får inte gå till överdrift. Bilfientligheten som återkommer i detta dokument är obefogad då tekniken går framåt och bilen utgör en fantastisk rörlighet och frihet.

Senast på Lindholmen kan vi se hur Volvo engagerar sig i stadsutvecklingen med självgående bilar. Allt för att skapa en bättre framtid som passar in med miljömålen. Vad gör vi när detta blir en del av vardagen och bilen blir tystare och renare?

Att bryta bilberoendet är inget bra självändamål. Målet borde vara att stötta den utveckling som pågår av biltillverkarna och integrera detta med den kommande stadsutvecklingen. Och ur en konkurrensdiskussion med andra städer så tror vi inte att Göteborg gynnas av en bilfientlig stadsutveckling. I staden finns trots allt Volvo som är en stor arbetsgivare.

Vidare behandlades ett ärende gällande detaljplan för gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg. Det handlade främst om utformningen kring Kvillemotet som ska göras om för att hantera den nya Marieholmstunneln. Det berör även Brunnsbomotet som kommer att få en hel del barriärer som tål att tänkas på hur de ska hanteras. Miljöpartiets representant tyckte att det var helt ok att bygga upp höga hus vid Brunnsbo och skärma av stadsdelen. Miljöpartiet var över lag på hugget då alla detaljplaner nu kommenteras med att de ska följa de strategidokument som tagits fram och då speciellt de bilfientliga inslagen. Nu börjar man se hur illa dessa strategidokument hanterar utvecklingen i Göteborg. Man slutas inte att förvånas över Miljöpartiets tänk. Det framkommer bland annat i detta förslag som skapar barriärer i Backa. Istället för att arbeta för att flytta ut trafiken förespråkas det väggar för att avskärma.

Utformningsförslaget berör en tågstation vid Brunnsbo som till fullo inte är finansierat (det saknas 470 miljoner kr). Vägvalet anser att så länge diskussion pågår bör dessa delar lyftas ur så att de delar som krävs för Marieholmstunneln säkerställs och inte försenar projektet.

Med tanke på att hela norra Hisingen, Björlanda, Slätta Damm, Tolered, Tuve, Säve m.fl. skall trafikförsörjas av denna väg så känns det lite tunt om hur nämnda områden ska kollektivtrafikförsörjas i framtiden. Det är viktigt att kollektivtrafikåtgärderna genomförs samtidigt med övriga åtgärder även om det blir buss till en början.

Ett tidigare ärende gällande trafikfarliga situationer kring ett dagis vid Prästvägen var nu klart men tyvärr levererades ett ganska tafatt beslut av Trafikkontoret som mer eller mindre ansåg att inget skulle göras. Dock valde den rödgröna majoriteten att ändå lägga ett uppdrag om att införa 30 km fartgräns och införa farthinder. Vägvalet har drivit denna fråga och ställde sig självklart bakom förslaget.

Tills sist gällande tvärförbindelsen i Torslanda. Alla partier utom Miljöpartiet stödjer att Trafikkontoret snarast föreslår och inkluderar en tvärförbindelse.

Vi syns efter sommaren igen!

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trafiknämnden 6 februari – Del 2

onsdag, 12 februari, 2014

Trafikstrategin för staden behandlades. Vägvalet lämnade följande yrkande om återremiss:

Som vi skrev i vårt remissvar är en klart definierad trafikstrategi ett bra dokument för stadens vidare planering. Men om dokumentet inte speglar de förutsättningar och förväntningar som allmänheten har blir dokumentet verkningslöst.

Återkommande kritiska ord i remissvaren är bland annat integration, segregation, barriärer, och målkonflikt.

Flera bollar slängs upp i luften enligt den s.k. fyrstegsmetoden. Men ofta tas ingen hänsyn tas till ovan nämnda ord eller finansiering av olika lösningar som föreslås.

Segregation och integration

Vissa stadsdelsnämnder påpekar att de saknar en strategi för hur stadens perifera delar ska hanteras. Trafikstrategin tar fasta på att komplettera strukturen med s.k. tvärförbindelser men förklarar inte hur detta ska gå till i områden som inte ska förtätas.

Trafikstrategin utgår från att fram till 2035 är det endast medelklass som flyttar in till staden och ingen problematisering finns om att växande städer tenderar att bli mer segregerade.

Trafikstrategin är tyvärr alldeles för fokuserad på stadscentrumet och det finns en stor risk att övriga staden inte känner sig delaktiga i strategin.

Barriärer och målkonflikter

Hamnen lämnar ett svar som skapar en hel del frågetecken kring barriärfrågan.

”Att trafik kommer att på Lundbyleden även på lång sikt är en självklarhet.”  Hur ska detta hanteras?

Trafikstrategin problematiserar inte dessa intressekonflikter som finns. Inte heller vad som ska göras åt våra kraftiga trafikbarriärer såsom Lundbyleden, Oscarsleden, E45. Överdäckning och nedgrävning slängs upp som förslag men ingen problematisering finns kring finansiering och farliga godstransporter i tunnlar.

Tredje huvudmålet i strategin är att befästa Nordens logistikcentrum vilket också inte riktigt hänger ihop enligt ett av remissvaren.

”Kommunen vill å ena sidan minska infrastrukturens negativa miljö- och hälsoeffekter genom att minska på trafiken, samtidigt vill kommunen framhålla näringslivets transporter.”

Återkommande målkonflikt som ändå är av väsentlig karaktär och borde beaktas är:

”Viljan att minska behovet av att resa och viljan att stimulera rörlighet.”

Dessa två begrepp står helt emot varandra och framförs av flera instanser.

Det påpekas även att det saknas en viktning mellan framgångsfaktorerna och målkonflikterna.

Övrigt

Länsstyrelsen lämnar ett mycket viktigt påpekande:

”Länsstyrelsen vill understryka att flera av projekten som beskrivs i trafikstrategin, som exempelvis Västlänken, Hamnbanan, Göta älvbron, Gamlestaden och delar av väg 155, inte ännu är beslutade, utan är under planering.”

Stadsbanan som nämns i dokumentet döms ut av Västtrafik då det kräver ett tillräckligt stort resandeunderlag för att kunna upprätthålla god turtäthet i lågtrafik. Hur ska staden hantera det?

Volvo Car Corporation var inte en av remissinstanserna men initierade ett möte. Deras synpunkt var att bilen beskrivs som ett problem och belastning och inte den möjliggörare den kan vara. Hela trafikstrategin har en negativ klang kring bilen vilket vi kan instämma i. Strategin beaktar inte att man har en världsledande fordonstillverkare i Göteborg.

Vägvalet yrkar återremiss på förslaget så att det omarbetas för att ta mer hänsyn till de inkomna remissvaren.

Theo Papaioannou
Vägvalet

GP: Volvo PV kritiserar kommunledningen (som är helt oförstående)

tisdag, 1 oktober, 2013

I dagens GP tar Volvo bladet från munnen och lämnar konstruktiv kritik gällande inställningen till bilen i Göteborg.

Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör på Volvo Cars säger:

”Vi kände att vi måste markera.”

Upprinnelsen till kritiken är följande, enligt Eriksson i en debattartikel i GP:

”I dag presenterar Bil Sweden och Demoskop en bred undersökning om Göteborgarnas inställning till bilen. Den visar att en övervägande majoritet ser bilen som en förutsättning för ett flexibelt liv och för att få ihop livspusslet.

Men när Göteborgs kommun i förra veckan invigde sitt nya representationskontor i EU:s Bryssel delade kommunledningen ut en broschyr som deklarerade att ”mobility management” för Göteborgs stad handlar om att få invånarna att lämna bilen hemma.”

Som svar på denna kritik säger Anneli Hulthén (S):

”Eriksson var inte ens med i Bryssel när vi invigde det nya kontoret i Bryssel. Hon har fått fel bild av vad som hände där. Den broschyr Eriksson hänvisar till var en gammal broschyr bland många andra mer aktuella.”

Jonas Ransgård (M) delar Hulthéns uppfattning och svarar så här på kritiken:

”Vi är naturligtvis positiva till fordonsindustrin, den betyder mycket för Göteborg. Det fanns ingen bilfientlighet när vi invigde kontoret i Bryssel.”

Och enligt Ransgård har Alliansen och den rödgröna majoriteten olika syn på parkeringspolitiken medan det inte skiljer mycket när det gäller trafikpolitiken i stort.

Bilfientligheten är stor i Göteborg. Det är bara att läsa trafikstrategin som tagits fram. Det finns ingen som helst tillstymmelse till att se bilen som en del av lösningen. Bilen ses som ett problem och när man pratar om Volvo, vill flera ledande politiker endast prata om busstillverkningen och AB Volvo. Därför är det bra att industrin säger ifrån och det borde de ha gjort för länge sedan. Men det är också uppenbart att varken Hulthén eller Ransgård är speciellt lyhörda för kritiken vilket självklart är bekymmersamt. Oppositionen och majoriteten sitter i samma båt och slår ifrån sig kritiken med årorna. Men frågan är om de vet vart de ska ro?

Vidare säger Ransgård:

”Tågtrafiken är basen för regionförstoringen, säger Ransgård. Men vi vill inte minska biltrafiken i regionen, vi vill bara att ökningen skall tas om hand av kollektivtrafiken.”

Är det någon som förstår detta yttrande? Enligt senaste rapport har biltrafiken minskat sedan 2006 och man missar därmed intäktsmålen med trängselskatten. Läs mer här.

Återigen, ställs vi inför frågan som legat över Göteborg sedan Vägvalet grundades: Är det så här vi bygger en stad? På åsikter som inte stämmer överens med verkligheten? Är det så här vi lockar till oss företagare? Eller skapar en attraktiv stad för barnfamiljer och andra som vill bosätta sig i Göteborg?

Det är många obesvarade frågor och det är dags att kommunledningen tar sitt ansvar och skapar en atmosfär där man lyssnar och tar till sig kritik från boende, aktörer, företag och andra i Göteborg.

Just nu känns det som förtroendeklyftan som vi ska minska istället ökar.

Rekommenderar även att ni läser Kenny Genborgs blogginlägg här ”Volvo PV har fått nog av miner bakom ryggen”

Theo Papaioannou
Vägvalet

GP: Stora klyftor sänker Göteborg

fredag, 27 september, 2013

I gårdagens GP kunde vi läsa om hur Göteborg står sig mot andra regioner. Man har tittat på ett antal indikatorer inom områden som humankapital, utbildningsnivå, satsningar på forskning och utveckling, produktivitet, inkomstnivå och arbetslöshet. Göteborgsregionen, som i den här studien är lika med Västra Götaland och Halland, placerar sig på 35:e plats.

Professor Robert Huggins och hans kollegor vid Universitetet i Cardiff i Wales har jämfört konkurrenskraften mellan 546 regioner i världen. Huggins säger:

”Det är klart över medel, och elva i Europa. Det är ganska bra.”

En region som rymmer Silicon Valley i Kalifornien toppar listan . Tvåa är Bryssel, trea Tokyo, fyra området kring Washington DC och på femte plats den Sydkoreanska huvudstaden Seoul och området däromkring.

Stockholm hamnar högst och på plats nr sex av de nordiska regionerna, sjua Norge och femtonde Köpenhamnsområdet.

Huggins fortsätter:

”Det som framförallt gör att Göteborg placerar sig så högt är fordonsindustri. Den höga andelen sysselsatta inom den sektorn placerar Göteborg på en 6:e plats i det området. Även riskkapitalinvesteringsgraden är hög. Här är Göteborg 10:a.”

”Man vill ju inte placera alla ägg i en korg. Och vi vet ju att fordonsindustrin rör sig österut. Så Göteborg borde jobba på att ha kvar en stark fordonsindustri, men samtidigt stärka andra näringar. Vi ser att branschen rör sig österut, till Östeuropa och Asien. Men jag tycker att Göteborg ska sträva efter att behålla en stark ställning. Det är det regionen är känd för. Ni får aldrig tänka att det vore lika bra om det försvann. Men bygg upp annat också.”

Men nu till det intressanta i kråksången. Enligt Huggins har Göteborg ett stort bekymmer som sänker regionen ganska ordentligt i mätningen:

Det är att skillnaderna mellan de som har , och de som inte har är ovanligt stora. Både i fråga om inkomster och utbildningsnivå.

Enligt Huggins är det ett tudelat samhälle och ett fenomen som inte är helt ovanligt i storstäder, dit många människor söker sig i jakt på ett bättre liv. Och med stora skillnader i löner och utbildning följer problem med hälsa och välbefinnanden. Ett samhälle som glider isär.

Och enligt Huggins finns inga genvägar:

”Om  en region vill nå toppen, så måste den minska gapet. Men självfallet inte genom att dra ned de som är i toppen, utan genom att putta de som tjänar lite uppåt. Det helt avgörande är utbildning. Man måste ha bra utbildning hela vägen.”

Vägvalet har sagt det förr. Låt staden utvecklas i lugn takt så vi kan ta hand om hela staden. Just nu pågår fragmenterade insatser i centrala staden och vad vi ska göra med resten är det tyst om. När ska vi börja diskutera det?

Theo Papaioannou
Vägvalet

Tjuvlyssnat på fiket

fredag, 25 januari, 2013

Tisdag morgon kl. 08.30. Många minus ute. En pappa med påbyltad småtting i vagn kommer in för att köpa en latte. Han börjar prata trängselskatt med kaffeägaren. Vid fönstret sitter en ung kille och lyssnar intresserat.

Pappan: Det verkar bli mindre bilar med trängselskatten. Det är bra för miljön.
Caféägaren: Ja, men det är nog lite för tidigt att avgöra än. Januari är ju en downperiod när det gäller mycket.
Pappan: Ja, men jag tycker trängselskatten är bra. För miljön.

Nu kan jag inte hålla tyst längre.

Jag: Hur vet du att miljön blir så mycket bättre? Och vart tar bilarna vägen? Åker de omvägar förbi tullstationerna?
Pappan: Det är inte ansvarsfullt.
Jag: Nä, men vad ska man göra om pengarna inte räcker till?
Pappan: Åka kollektivt. Det gör jag.
Jag: Om det inte funkar med dagis och jobb?

Tystnad. Pappan dricker sin latte. Killen vid fönstret tar till orda.

Killen: Farsan jobbar på Volvo men fick en stroke och är sjukskriven på halvtid. Han går lite dåligt och behöver bilen. Det blir dyrt för honom. Han åker varje dag.
Jag: Det är ingen rättvis skatt. Dessutom är det en smygskatt som vi ska betala i 25 år eller mer. Vi betalar ju redan skatt för att köra bil, tanka och finansiera tågbanor och annat. Räcker inte det?
Pappan: Nu hinner jag inte prata mer. Då missar jag vagnen till dagis. Hejdå!

Annica Frisk
Vägvalet

Trafikdebatt i Älvrummet – kom och lyssna onsdag 28/11

måndag, 26 november, 2012

På onsdag den 28 november är det Trafikdebatt i Älvrummet med rubriken: Kampen om stadsrummet. Bilen är givetvis i centrum och helst boven som bromsar upp hela stadsutvecklingen. Men varför ska vi utveckla staden utan att vettiga alternativ lyfts fram till göteborgarna? Istället har bilfientligheten börjat prägla Göteborg, en stad som levt och lever på att bygga bilar. Bilen är fienden, trots stora tekniska framsteg med miljöbilar och mindre utsläpp genom åren.

Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö skriver i ett blogginlägg inför debatten:

”Göteborgs stadsliv är fullt av det. Liv, kontraster, möten, nytt och gammalt, gôtt humör, vatten (?) och så… bilar. Bilar på torg, bilar på gator, bilar överallt. Göteborg är bilarnas stad.”

Bilen i Göteborg problematiseras utan någon som helst motvikt. Sveriges personbilar utgör ca 4 tusendelar av den globala bilismen. Detta kan likställas med en stapel på 2,5 meter som motsvarar världens fordon. Sveriges andel på stapeln blir då 10 mm. Vi har färre bilar i hela Sverige än vad Volkswagen producerar på ett år. I Kina 2011 ökade deras bilpark med nästan 4 gånger fler än vad som finns totalt i Sverige.

Enligt ACEA tillhör Sverige de länder i världen som är mest beroende av fordonsindustrin. Trots en befolkning på endast 9 miljoner, har Sverige två viktiga biltillverkare i Volvo PV och Saab, och två av världens ledande tunga lastbils- och busstillverkare, Volvo och Scania. År 2006 stod dessa två företag för en femtedel av tunga lastbilar över 16 ton som produceras i världen. Att undvika diskussionen vad bilen faktiskt betytt och betyder för Göteborg samt Sverige visar på att man lätt glömmer av att vi är beroende av denna industri.

Vidare skriver Siesjö:

”Jag tror inte på ett bilfritt centrum men inte heller på bilen som huvudlösning på stadens transporter.”

Lagom är bäst, eller hur? Men hur fördelar man det rättvist utan att inskränka på allas fria rörlighet. Hur förpassar man det till ett samhälle som bygger på fria skolval, barnomsorg, arbetsdagar kl. 8-17, köpcentrum, geografisk placering av både jobb och boende m.m.? Och om det gäller centrum, varför ska vi då ha trängselskatt på genomfartslederna och överfarterna från Hisingen? Varför infördes inte trängselskatt endast runt centrala staden som det fanns förslag om?

Göteborg har nu snart styrts i 20 år av en rödgrön majoritet som länge också hade en rödgrön regering. Under denna tid lyckades man inte åstadkomma några vettiga infrastrukturlösningar. De har haft 20 år på sig att diskutera med medborgaren om vilken typ av stad man ska bygga. Men helt plötsligt, utan förankring, bestämde de rödgröna ihop med Alliansen för att satsa på ett Västsvenskt paket som ska medfinansieras med trängselskatt, d.v.s. bilburna göteborgare.

Samtidigt har vi diskussioner om att det finns ”Bilar på torg, bilar på gator, bilar överallt. Göteborg är bilarnas stad.” Bilen är fortfarande en del i stadsrummet, men helst i någon annans stadsrum. Helst ska vi bygga bilar, skapa arbetstillfällen och sälja dem till någon annan. Då är bilen bra men inte annars.

Så där lagomt så att säga.

Kom gärna till Älvrummet på onsdag och träffa Vägvalet så kan vi diskutera vidare hur du vill utveckla staden. För vi gör det ”helst” med dig.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1

Miljöpartiet argumenterar för längre köer och mer trafik i stan

fredag, 9 november, 2012

Gårdagens kommunfullmäktigemöte visade än en gång hur långt ifrån verkligheten den rödgröna majoriteten befinner sig.

Vår motion om Göta Ringen (lyssna på debatten här) behandlades igår. Istället för att stödja denna motion, som faktiskt fördelar trafiken från stadskärnan och rätt igenom Göteborg, avslogs den. Argumenten var på gränsen till komiska att läsa.

  • bilisterna får en längre resväg
  • större bränslekostnader
  • ökad klimatpåverkan.
  • buller

Det mest fascinerande motargumentet var att de rödgröna ansåg att det är bättre att bilar står i kö och att de kör igenom staden. När argumenten tog slut så ville Miljöpartiet hellre krama ett träd än en bil. De hänvisade till att inga vägar borde få byggas överhuvudtaget. Ulf Kamne (MP) twittrade (men sa inte ett ord i debatten) febrilt och hänvisade till inducerad trafik på Wikipedia. Det innebär att ”nygenererad trafik är fenomenet att utbyggnader av trafiksystem ofta leder till ökad trafik”. Om detta argument alltid ska vara det allenast rådande varje gång i en ny eller breddad väg diskuteras, kommer samtliga sådana planer att stoppas i framtiden.

Faktum är dock att Göta Ringen mer eller mindre redan finns och det motionen gick ut på var en viktig poäng som löser ett faktiskt problem: belastningen genom staden. Miljöpartiets är fast i en ideologi som vägrar inse att bilköer är dåliga för miljön och som tyvärr gör att de aldrig kommer att lyfta ett finger för att underlätta för de invånare som sitter i bilköer men ändå måste ha bil.

Till slut lade sig Ulf Kamne (MP) så lågt han kunde på twitter”Nu fick Vägvalet stöd av SverigeDemokraterna i #kfgbg.”

Så blir det när motparten inte har något mer att säga. Senare under kvällen var det de rödgrönas tur att få stöd av Sverigedemokraterna när ansökan om Volvo Ocean Race behandlades. Men då var det förstås tyst från samme Kamne.

Debatten om att Göteborg skulle ansöka om Volvo Ocean Race tog priset när både Anneli Hulthén (S) och Mats Pilhem (V) framhävde att det var viktigt att få detta arrangemang då Volvo trots allt är Göteborgs hemstad. Det är viktigt att vi värnar om den industri vi har i Göteborg, sa de. Har ni hört på maken till hyckleri?

Efter denna debatt var det dags för återrapportering av uppdraget ”Bilfria dagar”. Trafikkontorets slutsats är att det är så pass lite biltrafik i city att det inte gör någon skillnad att stänga av biltrafiken en gång per år. Trots det ville de rödgröna utöka uppdraget istället för att anse det fullgjort. Det är ju också lite konstigt att i en biltillverkande stad genomföra kampanjer mot något som faktiskt skapar arbetstillfällen. När Volvo Personvagnar nu stängde produktionen en vecka borde vi istället haft en bilköpardag.

Även i denna debatt framträdde dubbelmoralen från den rödgröna majoriteten. Johan Nyhus (S) blev väldigt upprörd när jag påpekade att bilfientligheten har tagit över staden samtidigt som man försöker påstå att man värnar om Volvo. Han var minsann inte bilfientlig. Men tyvärr så säger han emot sig själv. Trafikstrategin, höjning av parkeringsavgifter, trängselskatt m.m. är bilfientligt. Mats Pilhem (V) påpekade att Volvo är mer än Volvo Personvagnar och rekommenderade mig att köpa en buss. Det utlöste hånande skrattsalvor på den rödgröna sidan. Min motfråga var: ”Ska jag köpa en lastbil också, med tanke på varslen som sker?” (lyssna på debatten här)

Många i fullmäktige befinner sig långt ifrån verkligheten och sina väljare. Det sägs väldigt mycket från våra folkvalda i kommunfullmäktige som jag tycker att många borde ta del av. I ett års tid har det nu funnits en arbetsgrupp som skulle ta fram hur vi förbättrar tillgängligheten till kommunfullmäktige. Webb-tv borde vara en självklarhet.

På nästa sammanträde den 6 december behandlas Vägvalets motion om att utreda Västlänk 2021. Passa på och häng med då.

Kom ned till Börsen på Östra Hamngatan 21 kl. 16.30. Har du inte möjlighet så lyssna på Närradion 94,9 Mhz eller följ med på twitter (hashtag #kfgbg).

I slutändan är det du som bestämmer över Göteborgs framtid!

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1

Trendworkshop med Trafiknämnden

måndag, 7 maj, 2012

Efter trafiknämndens sammanträde den 2 maj var nämnden inbjuden till att delta på en s.k. Trendworkshop. Vi skulle enligt föredragshållaren skapa ett framtidsscenario för trafiksystemet i Göteborg. Som riktmärke sattes år 2050. För att kunna blicka framåt måste vi titta på historien. Därför skulle vi gå tillbaka i tiden. Förslagsvis blev det 38 år, lika många år som det var framåt, och då hamnade vi runt 1974. Vad hände då? Alla fick då komma på olika händelser. Tingstadstunneln, Älvsborgsbron, Norrleden osv.

Jag påpekade att Angeredsbron, Gårdsten, förorterna hade byggts. Ja, sa någon, då skulle Göteborg bli 1 miljon invånare. Just det! Men sen föll man tillbaka i att Göteborg fram till 2050 öka till 1,5 miljoner. Det är ganska uppseendeväckande hur alla ligger i trans om regionförstoring.

I slutet på 60-talet hade man liknande högflygande tankar om Göteborg. Man skulle gå från ca 350 000 till 800 000 fram till 1970-talet. Förorter som Angered, Hjällbo, Hammarkullen m.fl. växte fram där alla nya arbetare skulle bo. Angeredsbron byggdes för att länka samman Hisingen med Angered så att arbetarna skulle ta sig till jobben på andra sidan älven. Idag vet vi ju att det inte riktigt blev så och invånarantalet i Göteborg är 550 000 i tätort. I Storgöteborg är vi 930 000 som på sikt ska bli 1 500 000 enligt planerna för regionförstoring.

Invånarantalen nedan avser Göteborgs kommun eller dess föregångare staden Göteborg:

Varvskrisen var något som också togs upp. Ja, sa någon, det var tur att vi hade Volvo och SKF som dämpade den krisen.

Jag tror tyvärr att Göteborg fastnat i visionerna.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trafiknämnden 2 maj

måndag, 7 maj, 2012

Trafiknämnden behandlade uppdraget gällande bilfria dagar. Då Trafikkontoret drar slutsatsen att det är så pass lite biltrafik i city att det inte gör någon skillnad att stänga av biltrafiken lämnade Vägvalet ett yttrande om varför den bilfria dagen genomförs? Enligt statistik från 2011 har biltrafiken ökat marginellt med 0,3 procent över Götaälvsnittet vilket kan ses som oförändrat. Över kommungränssnittet har trafiken ökat med 0,7 procent. I det Centrala stadssnittet har det däremot minskat med -1,6 procent. Detsamma med Citysnittet med -1,5 procent.

Det är ju också lite konstigt att i en biltillverkande stad genomföra kampanjer mot något som faktiskt skapar arbetstillfällen. Det kanske skulle kompletteras med att visa upp de miljövänliga bilarna som faktiskt finns på marknaden. Innan tjänsteutlåtandet kom upp påpekade Johan Nyhus (S) hur viktigt det var att hantera den kommande ungdomsarbetslösheten och att samarbetet med Volvo var väldigt viktigt. Nyhus påpekade också att han tyckte det är bra att uppmuntra till att använda kollektivtrafiken denna dag vilket inte är mig emot för då skulle vi kunna testa och se vad den klarar.

Vidare behandlades Vägvalet motion om att utreda Västlänk 2021. Trafikkontorets rekommendation var att avslå motionen med nedan korta och innehållslösa svar:

”Västlänken är en del i det Västsvenska paketet och en förutsättning för det av Göteborgsregionens kommunalförbund antagna kollektivtrafikprogrammet K2020. Det är också en förutsättning för stadens fortsatta fysiska planering. Vägvalet har i sin motion, se bilagor, beskrivit ett alternativt utförande som enligt deras bedömningar är betydligt mindre kostnadskrävande och dessutom möjligt att genomföra tidigare än nuvarande alternativ. Man vill att kommunstyrelsen aktualiserar frågan till berörda parter, som t.ex. Trafikverket, om utredning av Västlänk 2021. Trafikkontoret deltog i det omfattande arbete som gjordes i samband med utredningen inför val av alternativ för Västlänken. Vi deltog även i processen när valet av alternativ gjordes och anser att frågorna har hanterats enligt gängse ordning. I arbetet har många fler alternativ än de som till slut ställdes mot varandra studerats (även om just detta enligt uppgift inte har utretts). Skulle ytterligare alternativ utredas kan vi förvänta oss att även andra alternativ också behöver belysas/utredas igen. Det finns då en stor risk att projektet blir kraftigt försenat istället för som Vägvalet önskar en tidigareläggning av projektet.”

Att delta i processen är inte samma sak som att genomföra en utredning av förslaget. På något sätt blockerar politiken kring det Västsvenska paketet att vettigare och billigare lösningar utreds. Frågan är om medborgarna lämnat sitt mandat för det. Det finns en stor risk att staden slösar bort medborgarnas skattemedel på detta sätt. Blockeringen för att diskutera andra alternativ, när vi vet att det finns lösningar som är mindre riskfyllda och med lägre kostnader, medför att helheten tappas på vägen. Motionen avslogs efter begärd votering med 8-1.

Nästa beslut gällde utgångspunkter och målområden för stadens trafikstrategi. Trafikkontoret tog initiativet till en workshop om trafikstrategin för att diskutera förutsättningarna ihop med politikerna i nämnden innan beslutsunderlaget togs fram vilket är bra. Det är viktigt med strategier och Vägvalet hade tänkt lämna ett yttrande. Men de senaste veckorna har det påvisats att staden utför en alltför subjektiv och snedvriden informationsinsats till medborgaren. Vi har anledning att tro att detta beror på den bilfientlighet som återfinns i trafikstrategin baserat på den rödgröna politiken. I t.ex. broschyren Nya Vägvanor framställs bilen som en onödighet och liknas vid ”ett ton plåt”. Trafikstrategin borde innefatta realistiska mål och utgångspunkter som medborgaren kan identifiera sig med. Med anledning av detta valde Vägvalet att avstyrka förslaget efter begärd votering med 8-1. På detta sätt har vi markerat att trafikstrategin inte är acceptabel, något Alliansen valde att stödja trots en uttalat missnöje om bilfientligheten i staden.

Därefter bordlades yrkande från (S), (MP) och (V) angående ny miljöbilsdefinition av Alliansen då man vill vänta regeringens definition. Vägvalet hade tänkt att yrka avslag för vi förstår inte vitsen med att ta fram en miljöbilsdefinition då miljöparkeringen ändå tagits bort. Nu kommer förmodligen en ny sådan på statlig nivå som kommunen kan ta efter. Men det som kan anmärkas är att den rödgröna majoriteten valde att bordlägga ärendet förra gången för att ta bort följande ur tjänsteutlåtandet.

”Definition förslås berättiga till två timmars avgiftsfri parkering på gatumark i Göteborg exklusive boendeparkering och ska börja gälla fr o m 2012-07-01 i tre år framåt. Efter 2015-06-30 utfärdas inga nya tillstånd. Kombination av tekniska och administrativa villkor med en begränsad giltighetstid stimulerar val av miljömässigt bra bilar utan att samtidigt uppmuntra arbetspendling med bil, långtidsparkering på gatumark eller ökat bilägande.

Ekonomiska konsekvenser

Varje parkeringstillstånd bedöms schablonmässigt innebära ett årligt bortfall på 1 000 kr i uteblivna
parkeringsintäkter. Antalet innehavare av tillstånd enligt förslaget bedöms bli maximalt 1 000 st under
en treårsperiod och bortfallet blir då ungefär 3 milj kr totalt.”

Man ville inte ha med något om ny miljöbilsparkering.

Nämnden fick även cykelinformation. Man fortsätter profilera cykelstaden trots att cyklingen inte ökar speciellt. Nu ska man rikta information till män 35-49 år som bor i Torslanda för att få dem att cykla mer. På min fråga om man har någon uppfattning om vad det kan ge gav tjänstemannen ett väldigt luddigt svar som jag tolkade som att man inte riktigt visste utan man kör och hoppas att det funkar. Hela cykelhistorien är flummig, eftersom den verkat gå i stå och inte ökat på många år. I februari ställde Vägvalet frågan om det inte var dags att se över hur resurserna används då cyklingen inte ökat under flera år. Folkpartiet kompletterade med ett yrkande om att utreda cykelolyckorna p.g.a. de två som hänt under året.

Till sist var det en kort genomgång om det Västsvenska paketet. Det fanns inte mycket nytt att säga utan som tjänstemannen uttryckte några gånger ”det är fullt ös”. Några saker kom dock fram. Förlängning av tågperrongerna är försenade. Sedan kröp det fram efter min fråga om vad man gör med de längre tågen, att även dessa var försenade! Trafikkontoret påpekade även att det var svårt att finna entreprenörer som skulle utföra vissa delar. Många åtgärder är försenade och kommer att pågå fram till våren och hösten 2013. Långt efter trängselskattens införande således.

Läs Vägvalets yrkanden här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3