Inlägg märkta ‘västlänk 2021’

Vägvalets förslag till budget 2015 för Göteborg Stad

onsdag, 4 juni, 2014

Vägvalet lämnar förslag till budget 2015 för Göteborg Stad och inom flera olika områden. Vägvalet är i grunden ett renodlat göteborgsparti som inte har några förpliktelser gentemot centrala partiledningarna. Vi står upp för de lokala frågorna i Göteborg. Vi anser att alla människor har lika värde och vår värdegrund utgår därför från de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde och FN:s konvention om barnets rättigheter. Dessa två förklaringar om människors och barns rättigheter går i linje med Vägvalets uppfattning om att varje medborgare ska ha inflytande över sin vardag.

Göteborg Budget 2015

Partiet Vägvalet bildades för att motverka, och helst förhindra, att trängselskatt infördes i Göteborg. Trots en omfattande namninsamling under hösten 2010 lyckades vi då inte få igenom vårt krav om en folkomröstning. Den 23 maj 2013 blev dock en historisk dag när Göteborgs kommunfullmäktige röstade igenom en folkomröstning efter tidningens GT:s folkinitiativ. Ett mål som Vägvalet då kämpat för i tre års tid och som nu förverkligas i höstens folkomröstning.

Vi vill involvera medborgaren i stadens framtid och vi har därför stort fokus på medborgarinflytandet. Vi tror att stora samhällsförändringar får störst genomslag om de stöds av en majoritet. Utmaningen är då att leverera alternativ som många kan identifiera sig med. Om fler känner sig delaktiga skapar vi också en attraktiv stad som vi vill att Göteborg skall vara.

Vi vill att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg, barnomsorg, hälso- och sjukvård ska vara likvärdiga var vi än bor.

Tillsammans med dig utvecklar vi Göteborg.

Några nyheter i årets budget:

Alla människor har lika värde – Vägvalets värdegrund utgår från de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Vägvalets värdegrund utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehållande bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Dessa två förklaringar om människors och barns rättigheter går i linje med Vägvalets uppfattning om att varje medborgare ska ha inflytande över sin vardag.

Medborgarinflytandet – I Göteborg agerar även andra aktörer för att återupprätta den lokala demokratin. Detta sker bland annat genom lokal media. GT vann i maj 2014 INMA Awards 2014 (The International News Media Association) för sin kampanj #votegbg och genom-förandet av folkinitiativet om trängselskatt.

Göteborgarna vill bli mer delaktiga och få mer inflytande över politiken. Därför vill vi att Göteborg stad ska inta en ledande ställning i landet och ha som mål att bli den bästa kommunen på lokal närdemokrati och medborgardialog.

Vi vidhåller vårt krav från förra året att en gästprofessur för forskning enligt gransknings-kommissionens förslag inrättas i Göteborg.

Bostadspolitiken – Bostadsbristen i Göteborg beror inte på för lågt byggande utan främst på att det är dyrt att bygga. Det finns färdiga planer, t.ex. Opaltorget, men svagt intresse från byggföretagen. Att lova antal färdiga bostäder utöver det som faktiskt byggs anser vi inte vara ärligt. Vi måste ta itu med hur vi kan pressa priserna vid nyproduktion.

Vindplats Göteborg – Den planerade vindkraftsparken på Hake fjord bör inte byggas. Vindkraften svarar idag för ca 7 procent av den svenska produktionen. Kostnaderna är höga och prisnivån har sjunkit. De flesta anläggningar överlever endast tack vare en massiv subvention genom elcertifikat. Vindparken riskerar att bli en gedigen förlustaffär för Göteborgs skattebetalare.

Stadens trafikstrategi – Vägvalet har som enda parti lämnat ett samlat remissvar på stadens trafikstrategi. Vi anser att en klar definierad trafikstrategi ett bra dokument för stadens vidare planering. Men om dokumentet inte speglar de förutsättningar och förväntningar som allmänheten har blir dokumentet verkningslöst. Återkommande kritiska ord i remissvaren är bland annat integration, segregation, barriärer och målkonflikt. Vi vill därför att staden skapar verklighetsförankrade strategier för framtiden.

Stadens klimatstrategi – Klimatstrategin som tagits fram innehåller flera mål och strategier som inte ligger inom det kommunala uppdraget. Vad vi äter och hur vi uppfostrar våra barn är inte en kommunal angelägenhet. Kommunens uppdrag är att skapa ett mervärde för medborgarna. Klimatstrategin genomsyras av en politisk inbladning som inte hör hemma i kommunala styrdokument och som inte ställer sig neutralt till kommunens invånare. Likt trafikstrategin så är strategier av denna karaktär dömd att misslyckas när förankring saknas. Vi vill att staden skapar verklighetsförankrade strategier för framtiden.

Bevara Vasastaden och Haga – Västlänken är ett olönsamt och mycket dyrt riskprojekt som kommer att påverka stadsbilden i centrala Göteborg. Framför allt Haga och Vasastan kommer att drabbas av ingreppen där bland annat uppemot 100 träd kan komma att fällas. Vasastan byggdes efter en arkitekttävling 1861 efter inspiration från Wien och Paris med stora kringbyggda kvarter och begränsade hushöjder. Haga var den första bebyggelsen utanför vallgraven och var från början en arbetarstadsdel och är det enda som finns kvar efter rivningsvågen som pågick under 1959-1974. Idag är Haga ett centralt bostadsområde med flera restauranger, caféer och affärer. En järnvägsstation i Haga kommer att radikalt ändra förutsättningarna för området. Starka fastighetsintressen kommer att framtvinga en hårdare exploatering i området, på samma sätt som skedde när den gamla 1700-tals bebyggelsen i centrala Stockholm utplånades när tunnelbanan byggdes på 1960-talet.

Cykel – Vägvalet är för att satsningar görs på alla transportslag. Vi anser att det är upp till var och en att få ihop sitt vardagspussel. Alla har inte möjlighet att cykla. Men vi kan underlätta genom att bygga infrastruktur som gör det enkelt och säkert att cykla för de som kan. För att lyckas anser vi att man måste ge medborgarna alternativ. Vi är nöjda med hyrcykelsystemen och användandet har slagit alla förväntningar. Vi anser att en utredning om systemets expansion, främst på Hisingen, bör genomföras. Vi vill tydligare skilja på gång- och cykeltrafik, både i budget, i planering och i verkligheten. Idag klumpas dessa trafikslag alltid ihop under benämningen ”gång- och cykeltrafik”. Cykelinfrastrukturen är ofta mer anpassad för gående än för cykling, vilket medför många konfliktsituationer mellan dessa trafikslag.

Hamnen – Vi vill att staden värnar den kryssnings- och färjetrafik som fortfarande finns kvar. Frihamnen är en attraktiv plats med gångavstånd till centrum. Det är viktigt att denna funktion bevaras och att kryssningsbåtarna även i framtiden tillförsäkras en central förtöjningsplats. Även Stigbergskajen kan med fördel utnyttjas för denna verksamhet. Göteborg har numera två färjelinjer kvar, till Danmark och Tyskland. Rederiet är uppsagt för avflyttning från Danmarksterminalen utan att nytt alternativt läge har anvisats. Den befintliga Tysklands-terminalen kan knappast hantera båda linjerna. En utflyttning till ytterhamnen av endera linjen innebär stor risk för att passagerartrafiken avvecklas. Göteborg bör agera så att förut-sättningarna för båda linjerna bevaras.

Fiktiva parkeringsköp – Det är alldeles för otydligt vad fiktiva p-köp innebär. Varför ska en fastighetsägare betala för en parkeringsplats oms aldrig byggs? Om vi ska nå en fullvärdig dialog med olika aktörer i staden inom byggsektorn och näringslivet så borde kommunen vara mer tydlig om sina kostnader. Vi tror inte att detta är en lämplig metod att belasta byggherrarna med som inte vet vad det är de betalar för. Det kommer att leda till missnöje och misstro mot kommunen.Vi vill därför att ”fiktiva parkeringsköp” inte införs.

Klotter – är ett förfulande inslag i stadsbilden och kostar fastighetsägare med flera mångmiljonbelopp varje år. Kommunen bör förbättra åtgärdsplanen som inbegriper alla intressenter och inbjuder till samverkan för att nå målet. Vägvalet vill minska klottret i Göteborg stad.

El Sistema – Det samarbete som startades med El Sistema av den tidigare chefsdirigenten Gustavo Dudamel har blivit ett stort lyft för ungdomsarbetet i Göteborg. Att enskilda skolor inte längre anser sig ha råd att fortsätta verksamheten finner vi oacceptabelt.  Kostnaden för verksamheten anser vi skall hanteras centralt av Kulturnämnden och beloppet skall vara så frikostigt tilltaget att ingen skola förhindras att ansluta sig

Göteborgs konsertfestival – en mötesplats genom kultur och gastronomi – Mötesplatser är ett nyckelord som återkommer i otaliga visioner, som grundläggande för att lära känna och skapa förståelse för varandra. Vi har redan idag flera mötesplatser som står rätt tomma stora delar av året och som vi skulle vilja se användes mera. I Wien anordnas årligen Vienna Film Festival och i år har man dedikerat denna till Wagner och Verdi. Slogan är ”65 days of classical and modern cultural highlights in front of the City Hall in Vienna”. Tänk er att genomföra detta på Gustaf Adolfs Torg, Götaplatsen eller varför inte Operan som står tom på somrarna. En mötesplats för alla som bor i Göteborg, turister, besökare m.fl. Staden lever hela sommaren och festivalen kan kopplas till andra event som till exempel Kulturkalaset.

Läs budgeten i sin helhet här eller en sammanfattning här.

Presskontakt:

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

PM: Vägvalets förslag till budget 2014 för Göteborg Stad

onsdag, 5 juni, 2013

Vägvalet lämnar förslag till budget 2014 för Göteborg Stad. Även i årets budget tar vi ytterligare ett steg mot ett fullvärdigt parti inför kommande valet nästa år och lämnar förslag på fler politiska områden. Vägvalet är ett renodlat göteborgsparti som inte har några förpliktelser gentemot centrala partiledningarna. Vi står upp för de lokala frågorna i Göteborg.

Göteborg Budget 2014

Vägvalet, som parti, är sprunget ur ett medborgarengagemang som uppstod då de politiska partierna valde att ignorera opinionen i trängselskattefrågan. Efter två namninsamlingar blev folkomröstningen verklighet i Göteborg och den 23 maj i år blev det en historisk dag när Göteborgs kommunfullmäktige röstade igenom en folkomröstning. Ett mål som Vägvalet kämpat för i tre års tid.

Vi vill involvera medborgaren i stadens framtid och därför har vi stort fokus på medborgarperspektivet. Vi tror att stora samhällsförändringar får störst genomslag om de stöds av en majoritet. Utmaningen är då att leverera alternativ som många kan identifiera sig med. Om fler känner sig delaktiga skapar vi också en attraktiv stad som vi vill att Göteborg skall vara.

Vi får inte heller bara producera mängder av visioner som aldrig förverkligas. Vi måste skapa realistiska planer som är genomförbara inom överskådlig tid.

Vi vill utveckla Göteborg tillsammans med dig.

Några nyheter i årets budget:

Vattensäker kommun – Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på de 24 badplatserna dagtid under perioden juni till augusti, sju dagar i veckan. Ett utmärkt sommarjobb för många ungdomar. Göteborg profileras som vattenstaden och stadens närhet till vattnet är en tillgång och då måste vi också garantera invånarnas säkerhet.

Ostindiefararen Götheborg – Utan ett stort stöd från Göteborgs kommun hade projektet inte gått att genomföra. Stadens engagemang öppnade också för ytterligare bidrag från näringslivet. Vägvalet vill att staden fortsätter sitt engagemang för ostindiefararen Götheborg och tillför därför 15 miljoner kronor.

Obligatorisk heltid Från år 2012 finns ett skärpt krav på samtliga förvaltningar att endast erbjuda heltidstjänster. Målet borde istället vara att kunna erbjuda största möjliga variation i anställningsformerna så att bemanningen kan anpassas efter behov och att personalens individuella önskemål kan tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt.

Ett alternativ till det Västsvenska paketet – Alliansen och de rödgröna fortsätter att säga ”allt eller inget” om det Västsvenska paketet. Vi kan enkelt visa hur staten, som skulle satsa 17 miljarder kronor, nu endast behöver finansiera 12 och därmed spara 5. Med vårt alternativa paket skapas ett förhandlingsutrymme utan att Göteborg tappar några infrastruktursatsningar och utan trängselskatt som finansiering.

Göteborgs kollektivtrafik – Kollektivtrafiken i Göteborg sköts nu av Västtrafik. Bolaget har blivit en stor och byråkratiskt koloss som varken resenärer eller personal kan påverka. Vägvalet vill att Göteborg sköter sin egen lokala kollektivtrafik och att Göteborgs Spårvägar AB avvecklas och upprättas i en egen förvaltning

Parkering – Det finns planer på att försvåra boendeparkeringen i staden. Detta görs genom att fördyra boendeparkeringen för medborgarna i staden. Under den rödgröna majoriteten har parkeringsavgifterna höjts flera gånger. Detta har skett både på gatumark och kvartersmark. Vägvalet vill att boendeparkeringen inte förändras samt att parkeringsavgifterna inte höjs och återställs till en rimlig nivå.

Skola – Som ett led i avvecklingen av stadsdelsnämnderna vill Vägvalet inrätta en central skolförvaltning. Ansvaret för all utbildning överförs från stadsdelsnämnderna till Utbildningsnämnden. Vi tror att en självständig skolförvaltning är en nödvändig förutsättning för en bättre kvalitet i Göteborgs skolor.

Äldreomsorg – Den rödgröna majoriteten i Göteborg har valt att inte tillämpa Lagen om Valfrihet (LOV) och betraktar således de äldre som inkompetenta att fatta egna beslut. Detta är en omyndighetsförklaring som inte är värdigt ett samhälle som värnar om alla människors lika värde.

Avveckla Parkeringsbolaget AB – Insynen gällande parkeringspolitiken i Göteborg försvåras alltmer för medborgaren och är ett direkt hot mot offentlighetsprincipen. Vägvalet finner ingen anledning att Göteborgs kommun ska ha ett eget bolag för att hantera parkering på kommunal kvartersmark. För medborgaren blir transparensen, samordningen och insynen bättre om verksamheten överförs till Trafiknämnden.

Läs budgeten i sin helhet här eller sammanfattningen här.

Presskontakt:

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Olustig historieförfalskning av GP:s ledare

söndag, 5 maj, 2013

Tyvärr fortsätter GP:s ledarredaktion att sprida lögner och halvsanningar om hur beslutet om trängselskatt och det Västsvenska infrastrukturpaketet fattades. För en tid sedan uppmärksammade vi att GP:s ledare i sin iver att försvara det paketet hittade på egna saker som påstods ingå i paketet. Den här gången hittar man på saker som inte har hänt.

I dagens ledare försvarar man de rödgrönas debattartikel och kallar den dessutom ”ett välformulerat och välmotiverat nej med ansvar.” Det ska mycket till för att en liberal tidning ska försvara sina politiska motståndares ställningstaganden.

Resten av ledaren går ut på att påvisa hur ologiskt moderaterna och speciellt Jonas Ransgård (M) agerat i frågan om folkomröstning. Tidigare uttalade som bekant Ransgård sig på ett sätt där han problematiserade hur ett Nej i en folkomröstning skulle tolkas. Sedan kom den moderata stämman där medlemmarna röstade Ja till en folkomröstning, trots att Ransgård själv drev ett Nej.

Ransgård fann sig snabbt vid stämmans beslut och säger sig numera stödja det beslut som hans egna medlemmar fattat i en demokratisk medlemsomröstning. Det är inte svårt att räkna ut att Jonas Ransgård mycket väl hade kunnat bli ifrågasatt internt inom moderaterna om han efter stämmans beslut hade fortsatt driva ett Nej.

Och vad händer då? Jo, GP:s ledarredaktion går in och kritiserar att Ransgårds tidigare ”klarsyn är nu som bortblåst. Vart? Det är inte värdigt Moderaterna att hantera Göteborgs framtid med samma lättsinne som Vägvalet och Sverigedemokraterna.

Till att börja med är det ett lite fult knep som ledaren använder sig av genom att klumpa ihop Vägvalet med SD och påstå att vi inte tar vårt ansvar. Vi har under tre år lämnat flera förslag på alternativa lösningar:

Sedan hör det ju dessutom till saken att Jonas Ransgård tydligt gått ut och förklarat moderaternas fortsatta stöd till det Västsvenska paketet. Men det räcker inte för GP:s ledarredaktion. Exakt hur man anser att Ransgård i stället skulle agerat framgår inte. Vad som dock är tydligt är ledarredaktionens öppna förakt för folkomröstningar  (i och för sig känt sedan tidigare) och misstron till att väljarna skulle besitta någon slags eget förnuft och därmed inte klarar att ta ställning till komplicerade frågor, när man skriver:

Västsvenska paketet är en komplicerad politisk och ekonomisk kompromiss. Det är framförhandlat mellan staten, Västra Götaland, Halland och Göteborg. Partier har gjort upp. De som vill underlätta biltrafiken får sitt, de som vill satsa på kollektivtrafik sitt. Kostnaderna har fördelats. Delprojekten är många. Allt hänger ihop.

Tydligen besitter valda politiker (och ledarredaktionen) någon slags högre intelligens som vi övriga inte ens ska försöka oss på att förstå, än mindre ifrågasätta. Så pratar makten till makten i Göteborg via stans största tidning. Beklämmande, är det enda ord som sammanfattar deras syn på demokrati och medborgarinflytande.

GP:s ledare avslutar med en uppenbar lögn: ”Demokratiskt har paketet diskuterats i två kommunalval.

Men det Västsvenska infrastrukturpaketet existerade inte ens när 2006 års val gick av stapeln! Innan valet 2006 lovade (S) dessutom en folkomröstning om beslut om trängselskatten mot förmodan skulle tas under mandatperioden. De borgerliga partierna deklarerade sitt bestämda avståndstagande till allt som hette trängselskatt.  Frågan om trängselskatt var därför helt ointressant ur ett väljarperspektiv i 2006 års kommunalval. Väljarna kunde fritt välja parti efter andra preferenser, ett eventuellt beslut om trängselskatt skulle ju föregås av en folkomröstning. Och något Västsvenskt paket sågs ännu inte vid horisonten på flera år.

Förresten så var GP:s ledarredaktion 2006 lika mycket emot trängselskatt som de borgerliga partierna. Två dagar innan allianspartierna skrev sin debattartikel ovan skrev GP:s ledarredaktion så här i frågan! Än mer anmärkningsvärd är den här ledaren från 14 januari 2006 där både ledaren och Anneli Hulthén (S) vände sig emot att frågan om trängselskatt inte skall ”avgöras av rikspolitiker i Stockholm.” Tydligen anses det bara vara viktigt att lokala göteborgspolitiker ska ligga bakom en ansökan till Riksdagen om att införa trängselskatt, men om man händelsevis skulle vilja avskaffa trängselskatten, så påstås ju frågan numera (felaktigt) vara helt upp till riksdagsledamöterna att avgöra, utan påverkan av kommunpolitikerna i Göteborg. Är det inte lite skämmigt att man kan ha två rakt motsatta olika åsikter i samma fråga och ändå försvara båda två som den ”rätta” med lika stor frenesi? Byter man åsikt under resans gång vore det ju passande att man förklarar det för läsarna och inte försöker dölja den omständigheten.

I två tidigare blogginlägg konstaterar till och med infrastrukturministern, Catharina Elmsäter-Svärd (M), att frågan ägs av Göteborgs kommun. Läs blogginläggen här och här.

Så över till 2010 års valrörelse. Inget av partierna som 28 januari 2010 hade sin egen ”grammisgala” (Anneli Hulthéns egen föraktfulla benämning!) i  kommunfullmäktige där de ryggdunkade varandra för sitt beslut för att införa trängselskatt, var speciellt villiga att debattera trängselskatten i valrörelsen 2010. Detta vet alla som följde kommunalvalet 2010. Det finns hur många vittnesmål som helst från väljare som begav sig till trängselskatte-partiernas valstugor för att diskutera frågan och som blev avspisade med motiveringen att ”frågan redan var avgjord.

Rimligtvis vet därför även GP:s ledarredaktion om detta. Men man väljer att förvanska historien och medvetet försöka lura läsarna. Dessutom används det faktum att Vägvalet då hade bildats (och att vi fick drygt 5 % av rösterna) på något konstigt sätt som ett argument för att trängselskatten därmed är fattad i god demokratisk ordning (visserligen i efterhand, eftersom beslutet togs innan partiet bildades,  men man kanske inte ska begära för mycket?). Frågan som dock aldrig fått något svar är:

Hur skulle man i dag ha kunnat försvara den demokratiska legitimiteten i beslutet om Vägvalet inte hade bildats? Vad hade man då hittat på för argument?

GP har en särställning i Göteborg när det gäller att bedriva journalistik och opinion. Med denna särställning följer ett stort ansvar. Det minsta man kan begära är att tidningens återgivna faktauppgifter stämmer.

Läs hela GP:s ledare här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Ja-sägarna har blivit nej-sägarna

måndag, 25 februari, 2013

I torsdags behandlades Vägvalets motion om Västlänk 2021 i kommunfullmäktige, ett alternativt förslag på lösning i form av en pendeltågsslinga vid centralen, till Västlänken.

Debatten blev lång och intressant då de etablerade partierna både från de rödgröna och alliansen totalt valde att dissa förslaget. De rödgröna tog dock priset då de i sitt yrkande valde att göra en hemsnickrad ”egen” bedömning varför alternativet inte kunde genomföras. Det var ju det som motionen efterfrågade: En utredning för att ta ställning till förslaget. Inte en utredning från Kia Andreasson (MP) baserat på hennes egna bedömningar.

Rädslan för att utreda är ytterst märkligt eller så påvisar det hur skakigt det har blivit då Västlänken, det Västsvenska paketet och trängselskatten kommit att ifrågasättas från alla håll och kanter. Framför allt har Vägvalet dragit in debatten i Göteborgs kommunfullmäktige vilket visar sig störa etablissemanget. Man kan inte längre omfamna varandra likt en Grammis-gala utan kritik.

Skrämmande är de rödgrönas totala ignorans gällande Västlänkens kostnader och dess nettonuvärdeskvot som pekar på ca -10 miljarder kronor. Likt en envis åsna väljer flera representanter från den rödgröna sidan att försvara detta med flera påhittade effekter som inte framgår av utredningen. Det är väldigt enkelt, finns de inte i utredningen så existerar de inte! Att påstå effekter som inte är utredda är en vårdslös politik som kan komma att få betalas av nästkommande generationer. Något som de etablerade partierna gärna säger sig värna om.

Den ende som var ärlig i debatten och sa varför de avslog motionen var Mats Pilhem (V). Han sa till slut att han ville inte ha lösningen. Men å andra sidan är V:s starka sida inte ekonomi.

Kia Andreasson (MP) valde som vanligt att svamla runt om hur viktig tunneln till Haga är för miljön och att det var för sent att komma med egna ”hemmasnickrade” lösningar. När jag påpekade att det var på gränsen till medborgarförakt blev Andreasson sur:

”Vi har inget medborgarförakt. Västlänken är till för medborgarna, för att människor ska kunna ta sig fram även utan bil. Vi har presenterat detta förslag för medborgarna. Vägvalet vill dela upp i ett vi och ett dom. Jag går inte med på den beskrivningen.”

Javisst, allt är Vägvalets fel. Det är alla andras fel. Inte en uns av självkritik finns hos Kia Andreasson. Samma person som går emot sitt egna partiprogram och nekar en folkomröstning. Det är medborgarens fel som inte förstår. Absolut!

Anneli Hulthéns (S) återkommande argument är att det är fem parter i överenskommelsen om det Västsvenska paketet.

”Jag tror inte att Västra Götalandsregionen eller Halland är så intresserade av betala en vändslinga vid Göteborgs central.”

Var är medborgarna i denna överenskommelse? De rödgrönas bästa försvar för detta är att Vägvalet burit medborgarnas röster som var emot i valet 2010. Jag anser att det är att lura sig själv att använda Vägvalet som en indikator för hur mycket makt man fått. Vägvalets förutsättningar vid valet 2010 var långt under de etablerade partiernas, inte minst ekonomiskt.

Det råder inte bara ekonomiska osäkerheter kring Västlänken. Det finns osäkerheter om regionförstoring, folkomröstning och valet 2014. Att utreda alternativ borde vara en självklarhet då de etablerade partierna vet om detta. Annars finns det en stor risk att Göteborg står utan lösning vid ett politiskt haveri bekostat av de rödgröna och alliansen.

Göteborg har långt kvar att återupprätta förtroendet till medborgarna.

Motionen avslogs efter votering med 74 emot och 4 för.

Läs mer om motionen och tjänsteutlåtandet samt lyssna på debatten här.

Läs även GP:s artikel gällande avslaget här.

Även dagens ledare i GP sluter sig till skaran som väljer att bortse från att Västlänken är ett osäkert och dyrt projekt. Lika vårdslöst som politikerna i kommunfullmäktige väljer ledaren att utan utredning förkasta andra alternativ som pendeltågsslingan.

”En överväldigande majoritet i Göteborgs fullmäktige sa vid förra veckans sammanträde nej till en vidare utredning av detta alternativ. Det skedde på goda grunder. Som talarna från en rad partier framhöll har förslaget visat sig vara behäftat med klara brister.”

”Faktum är att Västlänken utretts under tio års tid för att möta framtidens krav på utveckling av staden. Många alternativ har granskats utan att uppfylla kraven. Och det börjar bli dags att Göteborg går från planering till handling.”

Att Västlänken också begravdes eftersom den var olönsam första gången väljer givetvis ledaren att inte nämna. Nej, nu är det viktigt att springa vidare och då får det kosta precis hur mycket som helst. Goda grunder? Knappast.

Ledaren skriver vidare:

”Hårdast i sin kritik var Mats Pilhem (V) som underströk att centrala staden skall vara trivsam och tillgänglig, inte ha ett jättemeccano högt upp i luften. Kjell Björkqvist (FP) ställde frågan vilka som vill bygga bostäder på platser där tåg går ovanför husen.”

Ledaren har uppenbarligen dålig koll på att hela området förblir ett ormbo av ramper då Trafikkontoret inte kan lösa säkerheten för trafiken runt Nils Ericssons terminalen utan dem. Hela bangården kommer att vara kvar eftersom fjärrtågen fortfarande ska angöra till samma gamla säckstation. Och en stor överfart (bangårdsviadukten) á la meccano är också planerad tvärs över bangården. Jag tror inte det är aktuellt att bygga ett enda hus på det aktuella området.

Ledaren missade också att motionen begärde en utredning varvid nedan påstående faller platt:

”Vägvalets Theo Papaioannou hade flera tillfällen att besvara kritiken i sak. Den sakdiskussionen avstod han från och upprepade bara gång på gång kravet på utredning.” 

Det verkar som att ledaren väljer att slå dövörat till då ett av det viktigaste argumentet för att utreda ett alternativ är Västlänkens olönsamhet på 10 miljarder kr. Något som jag påpekade ett antal gånger under debatten.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Alliansen i Göteborg vill utreda alternativ till betalstationerna i Backa

måndag, 4 februari, 2013

Alliansen har nu gått ut med ett pressmeddelande där de säger sig vilja utreda alternativ till betalstationerna i Backa.

Helene Odenljung (FP) säger till GP:

”Det blev inte så bra.”

Det var väl årets understatement!

Odenljung kastar också fram alternativet att de som bor i Backa kan komma att slippa betala när man passerar över E6:an. Tanken är alltså att skapa ett undantag via bilregistret för ett begränsat antal personer som bor just i Backa. Sådant kostar dock mer än vad det smakar, det är förklaringen till varför i stort sett alla fordonstyper ska betala. Odenljung förespråkar därmed att systemkostnaden för trängselskatten ska höjas ännu mer. Räcker det inte med att cirka 25 % av alla skatteintäkter försvinner i det svarta hålet?

Enligt GP tolkar Jonas Ransgård (M) riksdagsbeslutet som så att man kan göra marginella förflyttningar av betalstationernas placeringar utan ett nytt riksdagsbeslut. Det finns mycket som talar för att Ransgård har helt fel. Dels har riksdagen vid ett flertal tillfällen justerat zonen i Stockholm, dels fick den bostadsrättsförening på Lindholmen som ville flytta en station blankt nej av Transportstyrelsen. En flytt på knappt 5-10 m.

Ransgård säger vidare:

”Det borde gå att flytta de aktuella betalstationerna så att de som bor i Backa kommer till sitt närmaste köpcentrum utan att behöva betala trängselskatt utan att det blir smittrafik genom Backa.”

Det är förstås så att vissa stadsdelar och bostadsområden drabbas kollektivt hårdare än andra. Men om man drabbas och inte bor i Backa, vad hjälper det då om de som bor i Backa skulle slippa att betala? I slutändan drabbar trängselskatten alltid enskilda individer, inte ett kollektiv. Alla bilister som råkar bo eller arbeta på fel sida om tullgränsen drabbas, men Ransgård vill bara hjälpa vissa.

Och vem menar Jonas Ransgård ska betala det skattebortfall som en sådan åtgärd skulle orsaka? Är det bilisterna i Torslanda, Västra Frölunda eller Munkebäck? Ju fler som slipper betala, desto mer blir det kvar att betala för de som är kvar. Orättvisorna ökar därmed.

Det hela påminner om valfläsket som förre moderatledaren Jan Hallberg (M) körde fram i panik en vecka före valet när Älvsborgsbron plötsligt skulle exkluderas. Vad hände? Absolut ingenting! Läs tidigare blogginlägg här. Några dagar senare fick Hallberg dock gå ut och göra avbön på sitt förhastade uttalande. Vallöftet sprack därmed redan innan valet!

Vägvalet vidhåller att alla betalstationerna ska tas bort. Och därmed anser vi att Alliansen borde stödja en folkomröstning där alla får säga sitt istället för att välja ut delar i systemet som ska justeras.

Till sist säger Jonas Ransgård (M):

”Frågan kan snabbutredas under våren och en ändring kan komma till stånd före sommaren.”

Om det går att snabbutreda då borde det ju inte vara några problem att utreda t.ex. Västlänk 2021 istället för Västlänken, eller?

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Vägvalet lämnar ett alternativ till det Västsvenska paketet

måndag, 8 oktober, 2012

Genom att lyfta ur riskprojektet Västlänken kan det Västsvenska paketet bli bättre och finansieras utan trängselskatt. Med det alternativa paketet hanteras inpendlingen och delvis genomfartstrafiken. En viktig aspekt är att satsningarna löser problem i närtid. Paketets kostnad uppgår endast till ca 14 istället för 34 mdr, dvs 20 mdr mindre. Paketet skapar även ett förhandlingsutrymme med staten.

Alternativet innebär att Västlänken som är ett olönsamt projekt med stor risk tas bort helt och hållet. Detta ersätts istället med Västlänk 2021 etapp 1 (pendeltågsslinga ovan mark vid Centralstationen, se Kurt G Larssons presentation på vår Youtube kanal.) och Göta Ringen (en västlig ringled). Motion för både Västlänk 2021 och Göta Ringen ligger redan idag hos kommunfullmäktige i väntan på behandling. Kollektivtrafikåtgärder och effektiva trafiksystem är idag dåligt beskrivet vad det ska leda till och omfördelas därför i paketet. Dessa bör vara satsningar som verkligen ger medborgaren möjlighet att frivilligt kunna ställa bilen. Kostnader för det alternativa paketet hamnar på ca 14 mdr kr istället för 34 mdr kr.

Detta innebär att finansiering via trängselskatt inte längre behövs. Även finansieringsposten gällande ökade markvärden tas bort då ingen riktigt egentligen kan förklara hur dessa värden ska räknas hem.

Staten som skulle satsa 17 mdr kr behöver nu endast satsa 12 mdr kr. Staten finansierar största delen i paketet men 5 miljarder kr billigare vilket medför ett nytt förhandlingsläge mellan parterna. Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen och Region Halland (med)finansierar likt idag 1,25 mdr kr respektive 1 mdr kr. Totalt 14,25 mdr kr.

Det alternativa paketets kostnad bli 14,25 mdr kr med följande innehåll:

Marieholmstunnel – 4,2 mdr kr
Ny Göta älvbro – 2 mdr kr
Västlänk 2021 etapp 1 – 3 mdr kr
Göta Ringen – 1,2 mdr kr
Kollektivtrafikåtgärder & effektiva trafiksystem – 3,85 mdr kr

Observera då att inte en enda skattehöjning tagits med i beräkningarna.

Med Vägvalets alternativ har vi:

– besparat göteborgarna trängselskatten
– hanterat inpendlingen
– delvis hanterat genomfartstrafiken
– eliminerat riskprojektet Västlänken
– satsningar som löser problem i närtid
– sparat 5 miljarder kr till staten
– ett paket som endast kostar ca 14 mdr kr som löser samma problem, d.v.s. ca 20 mdr kr billigare

För detaljerad förklaring se Ett alternativ till det Västsvenska paketet.

Läs vår debattartikel i GP Så kan Västsvenska paketet omförhandlas.

Presskontakt:

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GP8, GP9, GP10, GP11, GP12, GP13, GP14, GP15, GP16, GP17, GP18, GP19, GP20, GP21, GP22, GP23, GP24, GP25, GP26, GP27, GP28, GP29, GP30, GP31

Alla fakta måste upp på bordet

fredag, 3 augusti, 2012

I dagarna har GP skrivit att Trafikverket säger att tågplanen för Göteborgs Central är full och att därmed kan inte Västtrafik trafikera med fler tåg. Till att börja med är hela diskussionen totalt absurd då det visar att ”samverkan” inte fungerat. Frågan är vad man samverkat om?

Förespråkare för Västlänken slår på stora trumman att den måste byggas då kapacitetsbristen är ett faktum. Men vi måste dra lite i nödbromsen.

Till att börja med blir inte Västlänken klar förrän tidigast 2028, d.v.s. om 16 år. Trängselskatten införs 1 januari 2013. Exemplet med hönan och ägget förverkligas. Förespråkarna för trängselskatten har sprungit så fort att den utlovade förbättrade kollektivtrafiken inte kommer att stå redo vid införandet och i detta fall får vi vänta 16 långa år. Västlänken är fortfarande och förblir ett olönsamt projekt som ska kosta 20 miljarder kr och som redovisar en en negativ nettonuvärdeskvot på -0,55 vilket motsvarar ett underskott i nettonuvärde på -9,3 miljarder kr.

Fem i tolv säger nu alltså Trafikverket att Göteborgs Central är överbelastad – 16 år innan en eventuell lösning är på plats! Hur är detta möjligt? Varför togs inte detta med i beräkningarna när man utredde vad som skulle göras som skedde för ytterligare 6-7 år sedan? Det fanns andra alternativ som kunde stått färdigt tidigare. Nej, det enkla svaret är att Västlänken är det avdammade projektet som lades fram som förslag då man krävde en motprestation som legitimerade medfinansiering i form av trängselskatt.

Förespråkarna för Västlänken är totalt emot att utreda förslaget om vändslinga, idag kallad Västlänk 2021, vid Centralstationen. Observera ”att utreda”! Västlänk 2021 delas upp i två etapper. Etapp 1 är en pendeltågsslinga ovan mark vid Centralstationen som beräknas kosta ca 3 miljarder kronor. Etapp 2 är en förstärkning i sydlig riktning förbi Gårda och Lisebergsstationen som beräknas kosta ca 3 miljarder. Motionen har redan röstats ned i Trafik- och Byggnadsnämnden med den godtyckliga motiveringen att det är för sent.

Så, igen innan vi drar för många växlar skulle jag vilja veta lite mer hur Trafikverket resonerar när det säger att Göteborgs Central är överbelastad. Hur har man räknat? Är det midjan vid infarten som är problemet? Är det antalet perronger? Och om det är akut är då Västlänken det smartaste alternativet? Och hjälper den? Vad finns det för andra – snabbare – lösningar som kan öka kapaciteten på centralen?

Förra året skulle jag ta tåget till Malmö från Göteborg C. Jag kunde inte låta bli att ta nedan foton hur det såg ut vid niotiden på stationen.

  • Fem tåg står redo för avgång
  • Sex perronger är tomma
  • På fem perronger står parkerade tåg

De två sista bilderna visar hur mycket folk som rör sig på stationen. Trångt?

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1GP2, GP3, GP4

GT debatt: Vem betalar Västlänkens pris?

onsdag, 4 juli, 2012

I dagens GT skriver Lennart Duell (FP) en debattartikel där han uppmärksammar Västlänkens höga kostnad och ställer frågan vem som ska betala om kostnaden för Västlänken överskrider de planerade 20 miljarderna.

Problemet är de enorma ekonomiska risker som är inbyggda i upplägget. Paketet är på 34 miljarder kronor, varav 20 miljarder är avsedda för Västlänken.

Och Duell fortsätter:

Järnvägstunneln utgör alltså omkring 60 procent av paketet. Den näst största posten är driftskostnaden för trängselskatten på cirka sex miljarder kronor och som ligger utanför ramen på 34 miljarder. Paketet kostar alltså skattebetalarna 40 miljarder kronor (den siffran nämns sällan) plus ’senare klarlagda’ kapitalkostnader.

Men säg att kostnaden för Västlänken ökar med 50 procent, vilket inte alls är orimligt. Då blir priset 30 miljarder, men inkomsterna för hela paketet är fortfarande 34 miljarder. Då spricker ju alltihop!

Därefter ger sig Lennart Duell in i en diskussion om hur man kommer att hantera en sådan situation om den uppstår. Han ställer frågan om staten kommer att skjuta till extra medel. Men avtalet som binder ihop det Västsvenska infrastrukturpaketet friskriver staten från alla sådana åtaganden. Alla ökade kostnader ska täckas av de som medfinansierar, dvs kommunen och/eller regionen. Då kan man antingen göra, som Lennart Duell nämner, höja trängselskatten eller förlänga tidsperioden. Att man helt plötsligt skulle få för sig att höja landstings- eller kommunalskatten för att täcka ett sådant underskott är med tanke på hur argumenten mot en sådan höjning varit hittills, något vi sannolikt kan utesluta. Som vanligt blir det mycket lättare att höja en redan införd skatt och sedan låta bli att lyssna på alla protester.

Lennart Duell pekar också på att det finns billigare och mer lättkalkylerade alternativ till Västlänken:

Ingen vill tala om annat än Västlänken, men det finns realistiska alternativ. Ett alternativ är Kortlänken, en vändslinga på pelare inom järnvägsområdet i kombination med en ny Gårdatunnel. Ett annat är det så kallade förstärkningsalternativet, där man uppgraderar centralen och kombinerar det med en ny Gårdatunnel. Man kan också välja Västlänken med kortare sträckning utan stationer.

Läs hela debattartikeln här.

Vägvalet har lämnat en motion om att utreda Västlänk 2021 (kortlänken). Hittills har denna avslagits i Trafik- och Byggnadsnämnden och kommer förhoppningsvis att behandlas av kommunfullmäktige i höst. Läs motionen här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Vägvalets förslag till budget 2013 för Göteborg Stad och motion om att återinföra en normal budgethantering

tisdag, 5 juni, 2012

Vägvalet lämnar förslag till budget 2013 för Göteborg Stad. I årets budget tar vi ytterligare ett steg mot ett fullvärdigt parti. Vi lämnar förslag på fler politiska områden. I samband med förslaget lämnar vi även en motion om att återinföra en normal budgethantering då vi ser demokratiska brister gällande insynen och offentlighetsprincipen i stadens budgetberedningen.

Vägvalet som parti är sprunget ur ett medborgarengagemang som uppstod då de politiska partierna valde att ignorera opinionen i trängselskattefrågan. Vi vill involvera medborgaren i stadens framtid och därför har vi stort fokus på medborgar-perspektivet. Vi tror att stora samhällsförändringar får störst genomslag om de stöds av en majoritet.

Utmaningen är då att leverera alternativ som många kan identifiera sig med. Om fler känner sig delaktiga skapar vi också en attraktiv stad som vi vill att Göteborg skall vara. Vi får inte heller bara producera mängder av visioner som aldrig förverkligas. Vi måste skapa realistiska planer som är genomförbara inom överskådlig tid.

Endast tillsammans skapar vi ett Göteborg för framtiden.

Vägvalet vill:

Ekonomi
 – att skatteuttaget inte skall överstiga riksgenomsnittet
– sänka skatten med 10 öre för att anpassa Göteborg till riksgenomsnittet
– inte medverka till medfinansiering av statlig infrastruktur
– att korrekta samhällsekonomiska kalkyler används i planeringen
– förbättra företags- och boendeklimatet i Göteborg
– att stadens utveckling sker i en lugn och naturlig takt
– att staden blir huvudansvarig för budgetprocessen och att denna blir öppen och tillgänglig för samtliga fullmäktigeledamöter
– kraftigt reducera investeringsplanen
– minska antalet bolag och koncerner
– skärpa kraven på offentlig upphandling i staden

Trafik
– slopa den planerade tågtunneln till Haga
– genomföra utredningen av Västlänk 2021
– avskaffa trängselskatten
– att Göteborg sköter sin egen lokala kollektivtrafik
– tillföra 200 miljoner kr för att förbättra underhållet av stadens infrastruktur
– avveckla projektet Trygg Vacker Stad
– genomföra en utredning av Göta Ringen
– att Göta Älvbron planeras för 10 meters höjd

Barnomsorg
– tillföra 100 miljoner kronor för att förbättra barnomsorgen
– att öppettiderna ska vara mer flexibla med fler ”nattis” och barnomsorg på helgerna
– att det ska vara max 15 barn per grupp och max 5 barn per pedagog
– alla barn upp till 13, oavsett var i Göteborg de bor, ska erbjudas plats i ett fritidshem eller i en fritidsklubb
– staden i större utsträckning samarbetar och stöttar föreningslivet i framtagandet av aktiviteter som kan erbjudas barn och ungdomar

Stadsdelsnämnderna
– avveckla stadsdelsnämnderna

Skolan
– att den obligatoriska skolan ska ge alla elever relevant utbildning utifrån varje elevs förutsättningar

Äldreomsorg
– att alla äldre i Göteborg blir betraktade som myndiga medborgare och att de får en värdig ålderdom

Studentbostäder
– utreda byggnation av studentbostäder i  t.ex. Angered

Kultur
– att möjligheterna ska öka för alla barn, ungdomar och vuxna att själva vara med och skapa kultur utifrån sina förutsättningar
– att det fortfarande ska vara kostnadsfritt för barn och ungdomar att besöka kulturella institutioner
– att kulturskolan skall vara kostnadsfri och tillgänglig för alla barn och ungdomar
– att verksamheten för de lokala biblioteken ska utvecklas
– att kulturhistoriska byggnader i Göteborgs stadsmiljö ska bevaras

Medborgarinflytande
– utveckla medborgarperspektivet

Miljö
– vill att återvinning (glas, plast, metall, papper, kartong) hämtas vid bostaden, både för flerfamiljshus och villor samt att antalet fria besök på återvinningscentralerna ska ökas från 6 till 12 per år
– att avfallskvarn i köket tillåts
– att trädgårdsavfall ska hämtas i den kompost som redan idag hämtas vid bostaden

Motion om att återinföra en normal budgethantering

Behandlingen av stadens budget är det mest centrala i den kommunala myndighetsutövningen. Denna funktion har i Göteborg överlåtits till ett politiskt partikansli, skyddat från insyn och inte bundet av offentlighetsprincipen. Inga frågor om beräkningsgrunder kan ställas, övriga ledamöter och allmänheten har ingen insyn i processen.

Detta kan inte ha varit lagstiftarens mening. Kommunens budget skall antas av fullmäktige efter beredning av kommunstyrelsen. Någon delegationsrätt från kommunstyrelsen till något utomstående organ (partikansli) finns inte och den ordning som tillämpas i Göteborg uppfyller därmed inte lagstiftningens beredningstvång.

En samlad investeringsplan ges för hela mandatperioden. Ingen redovisning finns om hur mycket av denna plan som är upparbetat, hur mycket som är beställt och vad som kan ändras.

Läs även vår debattartikel i GP.

Presskontakt:

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5

Trafiknämnden 2 maj

måndag, 7 maj, 2012

Trafiknämnden behandlade uppdraget gällande bilfria dagar. Då Trafikkontoret drar slutsatsen att det är så pass lite biltrafik i city att det inte gör någon skillnad att stänga av biltrafiken lämnade Vägvalet ett yttrande om varför den bilfria dagen genomförs? Enligt statistik från 2011 har biltrafiken ökat marginellt med 0,3 procent över Götaälvsnittet vilket kan ses som oförändrat. Över kommungränssnittet har trafiken ökat med 0,7 procent. I det Centrala stadssnittet har det däremot minskat med -1,6 procent. Detsamma med Citysnittet med -1,5 procent.

Det är ju också lite konstigt att i en biltillverkande stad genomföra kampanjer mot något som faktiskt skapar arbetstillfällen. Det kanske skulle kompletteras med att visa upp de miljövänliga bilarna som faktiskt finns på marknaden. Innan tjänsteutlåtandet kom upp påpekade Johan Nyhus (S) hur viktigt det var att hantera den kommande ungdomsarbetslösheten och att samarbetet med Volvo var väldigt viktigt. Nyhus påpekade också att han tyckte det är bra att uppmuntra till att använda kollektivtrafiken denna dag vilket inte är mig emot för då skulle vi kunna testa och se vad den klarar.

Vidare behandlades Vägvalet motion om att utreda Västlänk 2021. Trafikkontorets rekommendation var att avslå motionen med nedan korta och innehållslösa svar:

”Västlänken är en del i det Västsvenska paketet och en förutsättning för det av Göteborgsregionens kommunalförbund antagna kollektivtrafikprogrammet K2020. Det är också en förutsättning för stadens fortsatta fysiska planering. Vägvalet har i sin motion, se bilagor, beskrivit ett alternativt utförande som enligt deras bedömningar är betydligt mindre kostnadskrävande och dessutom möjligt att genomföra tidigare än nuvarande alternativ. Man vill att kommunstyrelsen aktualiserar frågan till berörda parter, som t.ex. Trafikverket, om utredning av Västlänk 2021. Trafikkontoret deltog i det omfattande arbete som gjordes i samband med utredningen inför val av alternativ för Västlänken. Vi deltog även i processen när valet av alternativ gjordes och anser att frågorna har hanterats enligt gängse ordning. I arbetet har många fler alternativ än de som till slut ställdes mot varandra studerats (även om just detta enligt uppgift inte har utretts). Skulle ytterligare alternativ utredas kan vi förvänta oss att även andra alternativ också behöver belysas/utredas igen. Det finns då en stor risk att projektet blir kraftigt försenat istället för som Vägvalet önskar en tidigareläggning av projektet.”

Att delta i processen är inte samma sak som att genomföra en utredning av förslaget. På något sätt blockerar politiken kring det Västsvenska paketet att vettigare och billigare lösningar utreds. Frågan är om medborgarna lämnat sitt mandat för det. Det finns en stor risk att staden slösar bort medborgarnas skattemedel på detta sätt. Blockeringen för att diskutera andra alternativ, när vi vet att det finns lösningar som är mindre riskfyllda och med lägre kostnader, medför att helheten tappas på vägen. Motionen avslogs efter begärd votering med 8-1.

Nästa beslut gällde utgångspunkter och målområden för stadens trafikstrategi. Trafikkontoret tog initiativet till en workshop om trafikstrategin för att diskutera förutsättningarna ihop med politikerna i nämnden innan beslutsunderlaget togs fram vilket är bra. Det är viktigt med strategier och Vägvalet hade tänkt lämna ett yttrande. Men de senaste veckorna har det påvisats att staden utför en alltför subjektiv och snedvriden informationsinsats till medborgaren. Vi har anledning att tro att detta beror på den bilfientlighet som återfinns i trafikstrategin baserat på den rödgröna politiken. I t.ex. broschyren Nya Vägvanor framställs bilen som en onödighet och liknas vid ”ett ton plåt”. Trafikstrategin borde innefatta realistiska mål och utgångspunkter som medborgaren kan identifiera sig med. Med anledning av detta valde Vägvalet att avstyrka förslaget efter begärd votering med 8-1. På detta sätt har vi markerat att trafikstrategin inte är acceptabel, något Alliansen valde att stödja trots en uttalat missnöje om bilfientligheten i staden.

Därefter bordlades yrkande från (S), (MP) och (V) angående ny miljöbilsdefinition av Alliansen då man vill vänta regeringens definition. Vägvalet hade tänkt att yrka avslag för vi förstår inte vitsen med att ta fram en miljöbilsdefinition då miljöparkeringen ändå tagits bort. Nu kommer förmodligen en ny sådan på statlig nivå som kommunen kan ta efter. Men det som kan anmärkas är att den rödgröna majoriteten valde att bordlägga ärendet förra gången för att ta bort följande ur tjänsteutlåtandet.

”Definition förslås berättiga till två timmars avgiftsfri parkering på gatumark i Göteborg exklusive boendeparkering och ska börja gälla fr o m 2012-07-01 i tre år framåt. Efter 2015-06-30 utfärdas inga nya tillstånd. Kombination av tekniska och administrativa villkor med en begränsad giltighetstid stimulerar val av miljömässigt bra bilar utan att samtidigt uppmuntra arbetspendling med bil, långtidsparkering på gatumark eller ökat bilägande.

Ekonomiska konsekvenser

Varje parkeringstillstånd bedöms schablonmässigt innebära ett årligt bortfall på 1 000 kr i uteblivna
parkeringsintäkter. Antalet innehavare av tillstånd enligt förslaget bedöms bli maximalt 1 000 st under
en treårsperiod och bortfallet blir då ungefär 3 milj kr totalt.”

Man ville inte ha med något om ny miljöbilsparkering.

Nämnden fick även cykelinformation. Man fortsätter profilera cykelstaden trots att cyklingen inte ökar speciellt. Nu ska man rikta information till män 35-49 år som bor i Torslanda för att få dem att cykla mer. På min fråga om man har någon uppfattning om vad det kan ge gav tjänstemannen ett väldigt luddigt svar som jag tolkade som att man inte riktigt visste utan man kör och hoppas att det funkar. Hela cykelhistorien är flummig, eftersom den verkat gå i stå och inte ökat på många år. I februari ställde Vägvalet frågan om det inte var dags att se över hur resurserna används då cyklingen inte ökat under flera år. Folkpartiet kompletterade med ett yrkande om att utreda cykelolyckorna p.g.a. de två som hänt under året.

Till sist var det en kort genomgång om det Västsvenska paketet. Det fanns inte mycket nytt att säga utan som tjänstemannen uttryckte några gånger ”det är fullt ös”. Några saker kom dock fram. Förlängning av tågperrongerna är försenade. Sedan kröp det fram efter min fråga om vad man gör med de längre tågen, att även dessa var försenade! Trafikkontoret påpekade även att det var svårt att finna entreprenörer som skulle utföra vissa delar. Många åtgärder är försenade och kommer att pågå fram till våren och hösten 2013. Långt efter trängselskattens införande således.

Läs Vägvalets yrkanden här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3