Inlägg märkta ‘Vägverket’

Vägvalet får rätt gällande trängselskatten, Västlänken och medfinansiering

tisdag, 20 december, 2011

Idag bekräftar Riksrevisionen i en debattartikel i GP att kommunala bidrag till vägar och järnvägar är ett ineffektivt sätt att använda skattemedel. Vägvalet har sedan beslutet togs den 28 januari 2010 påpekat bristerna med beslutet gällande trängselskatten och Västlänken. Debatten om medfinansiering har också hållits kort men Vägvalet har diskuterat detta sedan start och även lämnat ett eget remissvar till Näringsdepartementet.

Riksrevisorn Claes Norgren skriver:

”Regeringens satsning på medfinansiering av infrastruktur har lett till att staten inte satsar sina pengar på de vägar och järnvägar som ger mest nytta för medborgarna. På grund av projektets storlek fick ett stort antal andra mer samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder strykas. Paketet förhandlades fram under stor tidspress och vilka åtgärder som skulle ingå hann inte bestämmas i detalj. Detta trots att riksdagen ställer höga krav på gedigna beslutsunderlag för infrastrukturplaneringen.”

Detta stämmer väl överens med vad Vägvalet hävdat, d.v.s. att Västlänken kommer att förhindra att andra projekt genomförs under de tjugo långa år som det tar att bygga färdigt Västlänken. Pengarna räcker inte.

”För att klara av finansieringskraven som följde med de statliga pengarna tog kommunfullmäktige i Göteborg beslut om att be riksdagen att införa en trängselskatt. Trängselskatten måste få in tillräckligt med pengar för att täcka kommunens utlovade medfinansiering. Det är stor risk att denna lösning inte är effektiv vare sig ur trängsel- eller miljösynpunkt.”

Och hur ska kommunen lösa finansieringen om tågtunneln till Haga blir ännu dyrare under resans gång? Enligt de avtal som slutits blir det upp till kommunen och/eller regionen att skapa fram extra pengar. Ett ”enkelt” sätt är att höja trängselskatten, men det har förstås ett politiskt pris.

Claes Norgren fortsätter:

”Dessutom är mer än halva satsningen, en järnvägstunnel under city (Västlänken), en ren förlust för samhället. Nyttan med tunneln uppgick enligt trafikverkens beräkningar till omkring 7 miljarder kronor medan investeringskostnaden beräknades till 16 miljarder kronor. Investeringen innebär alltså en förlust för samhället i storleksordningen 10 miljarder kronor.”

”Vår granskning visar att även den siffran är för hög eftersom kommunerna i många fall ”medfinansierat” byggandet av sina egna, alltså inte statens, anläggningar. ”

”Enligt kommunerna sände de statliga Väg- och Banverket otydliga signaler om vad som gällde. De flesta uppfattade dock att om man lämnade medfinansiering så ökade chanserna att man skulle få statliga väg- och järnvägsprojekt byggda i sin region. Om chansen att få statliga investeringspengar till den egna regionen minskar om man avstår från att lämna bidrag blir det enligt Riksrevisionen i praktiken inte frivilligt att bidra.”

Vad händer då om alla kommuner hoppar på medfinansieringståget? Alla kan ju rimligtvis inte få förtur för sina egna önskesatsningar, det räcker definitivt inte statens anslag till. Återigen blir det tydligt att detta bara är ett sätt för staten att slippa betala.

”Om de statliga medlen till vägar och järnvägar behöver utökas bör man generellt se över skatterna och avgifterna inom trafikområdet. På så sätt får man mer pengar på ett transparent och rättvist sätt utan att staten behöver ge sig in i alltför många förhandlingar med kommunerna, vilket riskerar att skapa en oklarhet om rollfördelningen i svensk infrastruktur.”

Vi kan bara konstatera att alla de punkter som Vägvalet framfört går helt i linje med det som Riksrevisionen kommer fram till. Allvaret i debatten har nu höjts och det kräver att övriga partier tar sitt ansvar och bemöter kritiken. Det går inte att undvika diskussionen om nyttan med projekten och trängselskattens totala ineffektivitet som skatteindrivning.

Väg- och Banverkets roll har vi tidigare också ifrågasatt och nu framgår det klart och tydligt att man farit med oklara signaler. Men kommunen och GR som motparter borde ju redan då ha uppmärksammat detta. Varför detta inte gjordes är en gåta.

Det är alldeles för lättvindigt att säga som de etablerade partierna att man kompromissat för att få sina delar och att enigheten är total. Det är dags att bryta upp paketet och satsa på samhällsekonomiskt försvarbara projekt som ger nytta till medborgarna.

Därför en uppmaning till Trafikverket: Utred med omedelbar verkan Västlänk 2021 som kan tillföra nytta till medborgarna inom rimlig tid och kostnad.

Läs Riksrevisionens fullständiga rapport ”Medfinansiering av statlig infrastruktur (RiR 2011:28)”.

Läs Riksrevisionens pressmeddelande och infrastruktur på nya villkor.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

GP: Järnvägssatsning i väst hotad – pengarna är slut

onsdag, 10 november, 2010

Vi har hört det förut och nu händer det igen. Löften om statliga pengar som går upp i rök, trots påskrivna avtal mellan Trafikverket (eller dess föregångare Vägverket och Banverket) och kommuner och regioner.

Den här gången skriver GP om tre Västsvenska järnvägssatsningar som staten tydligen ansåg sig ha 200 miljoner till i fjol. Västra Götalandsregionen skulle satsa lika mycket. Nu har dock inte staten pengar längre och satsningarna skjuts på obestämd framtid. Regionrådet Kent Johansson (C) konstaterar att ”regionen får vänta besked från staten.” Istället får regionen gå in och täcka delar av statens ansvar genom ett förskott.

Enligt artikeln tecknades det en stor mängd avtal 2009-2010 utan att det fanns ”överblick” över situationen. Man kan verkligen fråga sig vad ett avtal med Trafikverket har för värde i dag? Man lovar saker som man inte kan hålla. Samtidigt krävs att motparten står fast vid sina åtaganden, t.ex. i trängselskattefrågan.

Birgitta Hellgren, ställföreträdande samhällschef på Trafikverket, kommenterar: ”Det finns många avtal där vi förbinder oss att satsa en hel del pengar och det finns mycket mindre pengar än vi trodde. Det blir besvärligt att lösa den ekvationen.”  Tänk om avtal mellan privata företag eller privatpersoner tecknades på så lösa boliner och utan att någon avkrävs ett ansvar!

Trafikverket skrev i oktober månad brev till regeringen där man påpekade att förväntade pengar inte kommit dem tillhanda. Samtidigt har regeringen tagit pengar från lokala och regionala satsningar till andra större projekt som saknade pengar. I våras lovade dåvarande infrastrukturministern Åsa Torstensson (C) pengar till Västsverige. Pengar som hon inte hade. Nu blir det tydligt att så håller man på hela tiden, lovar det ena eller andra och flyttar pengar mellan olika projekt för att det ska verka mycket större och bättre än vad det i själva verket är.

Vägvalet kräver stopp för att skriva på fler avtal med Trafikverket under rådande omständigheter, samt ett ensidigt stopp för kommunens och regionenens åtaganden för avtalet om trängselskatten så länge det står skrivet i stjärnorna när motparten fullgör sina förpliktelser.  

Läs hela artikeln här (längst ner på sidan).

Håkan Andersson
Vägvalet

Debatt i GP – Störningarna blir inte kaos

fredag, 16 juli, 2010

Idag publicerade GP en replik från Trafikverkets projektchef för Västlänken, Åke Eriksson, på Vägvalets senaste debattartikel. Han menar att störningarna i trafiken och stadsmiljön är överdrivna och att saknar stöd i utredningarna. Han skriver:

Och varken Trafikverket eller inblandade parter tillåter någon form av kaos i samband med byggnationen. Våra mål under byggtiden innefattar minsta möjliga påverkan på omgivningen, minsta möjliga trafikstörningar samt minsta möjliga störningar för näringsidkare.

Vad som är ”minsta möjliga påverkan” är förstås omöjligt att veta i detalj, både för Trafikverket och medborgarna. Till syvende och sidst kommer naturligtvis ekonomiska faktorer att spela en roll för vilka åtgärder som vidtas och inte vidtas.

Ett exempel från några år tillbaka när Älvsborgsbron hade begränsad framkomlighet på grund av reparationer – vilket orsakade långa köer under nästan ett halvår – då kom det förslag på att vända körriktningen för en fil mitt på dagen. Detta eftersom trafikflödet är större till Hisingen på morgonen och tvärtom på eftermiddagen. Denna åtgärd, som hade besparat tiotusentals bilister en kötid på kanske 30-60 minuter dagligen, bemöttes då av kalla handen av Vägverket (nuvarande Trafikverket). När man väl sitter i bilkön hjälper det inte att Åke Eriksson tidigare har lovat att göra allt han kan.

Åke Eriksson avslutar:

”Med smarta trafikomläggningar, kreativa byggmetoder, lättillgänglig information, nya resvanor och ett nära samarbete med alla inblandade, så finns det stora möjligheter till att arbetet med Västlänken blir ett effektivt infrastrukturarbete med så liten påverkan som möjligt på göteborgarens och regioninvånarnas vardag.”

Mer än ”så lite påverkan som möjligt” kan Trafikverket självklart inte lova. Och det är deras tolkning av vad detta betyder som i slutändan kommer att gälla.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP: Klart för Marieholmstunneln

fredag, 26 mars, 2010

Igår kunde man läsa en artikel i GP om att det är klart för Marieholmstunneln. Regeringen har godkänt tunneln och en arbetsplan kan påbörjas av Vägverket.

Jan Hallberg (M) säger följande:

”Det här visar för första gången också vad vi kommer att få för trängselskattepengarna i Göteborg, säger Jan Hallberg.”

Intressant är att det går tydligen bra att klubba Marieholmstunneln utan att trängselskattesystemet är klart och på plats. Detta går inte ihop med påståenden som partier i fullmäktige uttryckt:

”Om vi inte inför trängselskattesystemet så kommer pengarna att gå till någon annan.”

”Regeringen har ställt krav på att vi ska finansiera 50% av kostnaderna”

Men i förrigår var man inte överens om flerpassageregeln då regering sa nej till detta vilket sätter systemet i gungning. Detta påvisar att de olika delarna i infrastrukturpaktet inte är avhängiga varandra utan det går att genomföra den ena eller den andra. Vad ska de göra om det inte blir trängselskatt i Göteborg? Sluta gräva? Troligtvis inte.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trängselskatten ökar med två miljarder

torsdag, 18 februari, 2010

Göteborgs-Posten skriver idag att Vägverket nu ändrat sig och vill att trängselskatten skall vara 18 kronor per tullstation under högtrafik.

Tidigare har vi fått buden 10 kronor, det höll bara i en dryg vecka. Sedan ändrades den till 20 kronor. Och nu har den ändrats igen till 18:-. Vi kommer nog att få fler ändringar av trängselskatten löpande fram till 2013. Ingen lär bli så mycket klokare vare sig skatten fastställs till 10, 20 eller 30 kronor.

Vi vill minska köerna och trängelsen mer än vad vi klarar med en skatt på 10 kronor hela dagen, säger Per Bergström Jonsson på Vägverket i GP-artikeln.

Dessutom vill Vägverket nu att trängselskatten skall börja gälla redan från klockan 06.00 på morgon (mot 06.30 tidigare)!  Den som kan berätta var någonstans det förekommer någon trängsel i Göteborgstrafiken mellan 06.00 och 06.30 på morgonen kommer att vinna ett fint pris sponsrat av nätverket Nej till trängselskatt i Göteborg. Alla får delta, även om man heter Per Bergström Jonsson.

Genom denna höjning beräknas den totala uttaget av trängselskatt öka med två miljarder under en period av 25 år.

Vi efterlyser fortfarande ett svar från alla inblandade parter, inte minst Per Bergström Jonsson på Vägverket, om hur man egentligen definierar trängsel? Är det trängsel på Älvsborgsbron kl. 09.00 och på Göta Älvbron kl. 15.00? Och varför ska man betala trängselskatt när man åker ut ur betalzonen och därmed de facto minskar trängseln?

Läs hela artikeln här.

Håkan Andersson

för Nej till trängselskatt i Göteborg