Inlägg märkta ‘underhållskostnad’

Trafiknämnden 6 februari – Del 1

måndag, 10 februari, 2014
Sammanträdet startade med att gå igenom Årsrapport 2013 för Trafiknämnden. Vägvalet har lämnat ett yttrande enligt följande:

Trafikkontoret uppvisar att av de 21 mål som följs så är 3 gröna, 14 gula, 1 blå och 3 är orapporterade. Det är bra att Trafikkontoret påpekar de punkter som inte går att rapportera och vi utgår ifrån att det beror på att de inte är applicerbara inom den verksamhet som bedrivs. Vi saknar i år ett bra mål för Trafikkontoret gällande El-effektiviteten.

Även i år påpekas att det växande kontoret ställer organisationen på prov. Det hade varit bra om en uppföljning gjorts på medarbetarenkäten från förra året då 25% ansåg att de upplevde en ansträngd arbetssituation.

Det ackumulerade underhållsbehovet har varit en diskussionspunkt under de senaste åren. 2011 lyckades man hålla tillbaka det men under 2012 och 2013 sprang det iväg i alla fall. Från 430 mnkr till 620 mnkr. Inga medel har tillskjutits under året och frågan är då till den rödgröna ledningen, varför? Jämför vi med 2009 så har underhållsbehovet i princip dubblerats vilket borde vara en varningssignal då det efterlämnas en skuld till nästkommande generation. Vidare har vi vid flera tillfällen pratat om en dold underhållskostnad gällande ledningar och dylikt som uppgår till 2 mdr kr. Något borde med omedelbar verkan göras för att hindra ytterligare ökning och minska det ackumulerade underhållsbehovet. Det går inte att hålla tummarna till nästa år för en mild vinter så att vi kan överföra de pengarna.

Resursbehovet för det Västsvenska paketet börjar nu öka och under 2015-2018 finns ett behov på 170 mnkr. Av dessa är ca 45 mnkr till Västlänken, något vi inte står bakom. Övriga kostnader är svåra att förstå och det skulle vara bra om dessa presenterades nedbrutna.

Vi ser det som mycket bra att Trafikkontoret jobbat aktivt med att se över sina processer för intern styrning och kontroll.

Det är också bra att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män har utjämnats.

Vi saknar i årsrapporten en summering av trängselskattens utfall mot de måluppfyllelser som Trafikverket uttalade i sin prognos och som låg till grund för beslutsunderlaget som togs av Göteborgs kommunfullmäktige 2011 (Promemoria Fi2010/5664).

Enligt Trafikverket skulle:

  • Biltrafiken över betalstationssnittet beräknas minska med 15-20 %.
  • I innerstaden och på de flesta stora trafikleder beräknas minskningen bli 10-15 %.

Minskningen på det totala året över betalstationerna är cirka -12 % och ligger under prognosen på 15-20 %. Centrala älvförbindelser cirka -9 %, infartsleder cirka -4 % och större vägar cirka -7 % ligger också under prognosen på 10-15 procent. Det enda snitt som klarar målet är innerstadsgator som slutar på -12 procent.

När intäkterna summerats missar man även här målet, trots att biltrafiken inte minskat med lika mycket som man trodde på förhand. Intäktsmålet som presenterades i beslutsunderlaget för Göteborgs kommunfullmäktige var 925 miljoner kr. Intäkten blev för året 710 miljoner kr. En miss på 215 miljoner kr. Det täcks upp något av 87,5 miljoner kr i tilläggsavgifter. Men trots detta långt under målet.

Att kollektivtrafiken ökat behöver man inte ha någon synpunkt på eftersom det helt klart har blivit bättre för vissa att åka tåg, buss eller spårvagn. Men där det ökat mest är ju där Västtrafik valt att satsa mest som t.ex. på expressbussarna från Kungälv. Om det inte hade ökat så hade det ju helt klart varit en mycket dålig satsning. Frågan är ju givetvis vad som är trängselskattens respektive själva satsningens förtjänst? Och det gäller även innerstaden. Är det P-avgifterna, ombyggnationerna, busskörfälten m.m.? Då allt genomförts på en gång är det oerhört svårt att utvärdera vad som bidragit till vad.

Frågan är vad som händer under 2014? Kommer trängselskatten att bidra till ytterligare minskning eller inte? Blir det endast en dämpningseffekt eller kryper köerna tillbaka ännu mer? En sak är säker. Den prognostiserade intäkten nås inte 2014. Det kan då vara lägligt av den rödgröna majoriteten och Alliansen att meddela nu inför valet2014 om de ska justera bortfallet med ytterligare en höjning av trängselskatten utöver den planerade höjningen som sker 1 januari 2015. En höjning som redan är intecknad i prognosen för trängselskattens intäkt.

Cyklandet har ökat med 22 % enligt de passager som mätts i staden. Dock om man tittar närmare på färdmedelsfördelningen så har cykel endast ökat med 1 %. Det skulle vara högst intressant att få veta hur många cyklister detta är. Detta för att kunna utvärdera hur dyr satsningen per cyklist blir. Vägvalet har inget emot cykelsatsningar men vi ser helst att de görs där de behövs och gör mest nytta.

Vägvalet begär protokollsanteckning att vi inte stödjer projektet Trygg vacker stad.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trafiknämnden 7 februari – Del 1

måndag, 11 februari, 2013

På detta sammanträde började vi med att gå igenom årsrapporten för 2012 för Trafikkontoret och nämnden. Vägvalet har lämnat ett yttrande enligt följande:

Trafikkontoret uppvisar att av de 14 mål som följs så är 4 gröna, 7 gula, 2 blå och 1 röd. Det kan inte ses som en bra måluppfyllelse. Vi har tidigare påpekat att om detta har att göra med att målen inte är applicerbara för Trafikkontoret så bör detta omgående ses över. Precis som vi påpekade förra året verkar målet för t.ex. behovstäckning i förskolan vara ett svåruppfyllt mål för Trafikkontoret. Även så i år.

En av de stora utmaningarna Trafikkontoret står inför är arbetsvolymen som åläggs kontoret. Enligt gjord medarbetarenkät anser 25% att de upplever en ansträngd arbetssituation med hög arbetsbelastning. En ökning från föregående år. Detta indikerar att det är viktigt att Trafiknämnden prioriterar och styr arbetet och låter Trafikkontoret fokusera på rätt saker.

Det är mycket glädjande att läsa avsnittet om stadsutveckling där Trafikkontoret lyfter fram att kommunikation och dialog med medborgarna är av stor vikt i all den verksamhet som Trafiknämnden bedriver. Vi hoppas att resurser avsätts vidare till att hantera dialogen med tanke på den ansträngda arbetssituationen.

Det är bra att det klart och tydligt framgår extrakostnader som ska hanteras av Trafikkontoret gällande Västsvenska paketet. Men det väcker också frågan hur mycket mer kostnad som kan tänkas ligga utanför det Västsvenska paketet som kräver extra finansiering av kommunen. Och vem är det som faktureras?

Förra året minskade det ackumulerade underhållsbehovet med 35 miljoner kronor vilket var en positiv riktning. I år ökar det igen med 75 miljoner. Investeringsvolymen är hög och då ökar även underhållsbehovet. Det är viktigt att Trafiknämnden tilldelas medel för att hålla tillbaka det ackumulerade underhållsbehovet, men också för att täcka upp de ökade underhållskostnaderna på grund av ökad investeringsvolym.

El-effektiviteten har ökat och överträffat målet om 5 % vilket är bra.

Under 2012 minskade koldioxidutsläppen för fordonstrafiken ytterligare med 1 procent jämfört med 2011. Vi vill påpeka att detta skedde utan trängselskatt.

Den generella trafikutvecklingen 2012 visar på en minskning på -0,4% (0,3% 2011). Över kommungränssnittet ökar trafiken med 0,5% (0,7% 2011). Över Götaälvsnittet -0,6% (0,3% 2011). I det Centrala stadssnittet har trafiken minskat med -4,3% (-1,6% 2011). I Citysnittet med -7,8% (-1,5% 2011). Vi vill även här påpeka att minskningen skedde utan trängselskatt.

Miljökvalitetsnormen för partiklar klarades på samtliga innerstadsgator. Detta p.g.a. dubbdäcksandelen gått ned till 50 % från föregående år 60 %. Utan trängselskatt och utökat förbud av dubbdäck.

För år 2011 skulle kollektivtrafikresandet enligt Västtrafik ökat i stadstrafiken med 10-20%. Då var jämförbarheten osäker och man trodde att den reella ökningen var 10%. 2012 är ökningen knappt 1%. Vi har tidigare beklagat att nyckeltalen saknas från gång till gång. Statistiken måste bli bättre och säkrare. Detta gäller även förtydligande av roller och uppdrag mellan staden och Västtrafik. Göteborg stad borde därför ställa högre krav på en förbättrad dialog från Västtrafiks sida.

Stora satsningar görs på cykel, men antalet cykelresor är trots detta oförändrat jämfört 2011. I attitydmätningar har andelen cyklister som är nöjda med cykelbanorna minskat från 47% till 36%. Det kan inte ses som bra måluppfyllelse med tanke på den satsning i storleksordningen 200 miljoner kronor som Trafiknämnden gör. Precis som förra året efterlyser vi en mer detaljerad kostnadsanalys för att kunna motivera satsningarna.

Vägvalet begärde en protokollsanteckning att vi inte stödjer projektet Trygg vacker stad.

Theo Papaioannou
Vägvalet