Inlägg märkta ‘Ulf Nyström’

Avslöjande utan respons från media

måndag, 30 november, 2015

Nu har det gått nio dagar sedan Martin Wannholt m.fl. i en debattartikel i GP avslöjade Trafikverkets förslag till ”besparingar” som Finansdepartementet begärt att myndigheten skulle lämna in för åren 2016 – 2017. Kort uttryckt innebär Trafikverkets förslag att dra ner på ”anslagen för drift och underhåll, bärighet, tjälsäkring och trimningsåtgärder” samt att ”de trängselskatter som betalas in de kommande två åren inte ska gå tillbaka till att finansiera de avtalade projekten. I stället ska de gå till att täppa hål i statsbudgeten.

Precis som debattörerna säger, befinner sig Sveriges ekonomi och statsbudgeten i ett allvarligt läge. I nästa års budget kommer förmodligen skattehöjningar, besparingar och ändå blir det höjd statsskuld. Det är därför naturligt att regeringen ber myndigheterna att se över om det finns några vettiga besparingar att göra.

Trafikverkets förslag att lösa sina budgetproblem med en förlängd trängselskatt visar återigen att de överskrider sitt mandat som myndighet och i stället lämnar politiska förslag som de inte har med att göra. De har fått i uppdrag att föreslå besparingar och inget annat.

Vi befinner oss alltså plötsligt i den situation som Vägvalet varnat för alltsedan starten 2010, det vill säga att i dåliga tider finns det ingen som helst garanti för att de inkomster som kommer in via trängselskatt också går till de saker som det är avtalat om. Det är faktiskt lustigt – men inte alls roligt – att se hur lätt det är för Trafikverket och Finansdepartementet att bryta mot de heliga avtalen som i alla andra situationer – till exempel när man har att hantera en folkomröstning med ett tydligt resultat – framställs som helt omöjliga att förhandla om eller ens ändra ett enda kommatecken i. Men nu går det tydligen alldeles utmärkt.

Sedan är det en väldigt konstig signal som Trafikverket ger med sina besparingsförslag. De kan tänka sig att dra ned på det redan eftersatta underhållet. Samma myndighet har i ett flertal år tagit strid för att öka just underhållet eftersom det riskerar leda till fler olyckor och lägre hastigheter på järnvägen och även i vägnätet. När de till slut har fått ett något ökat underhåll för just underhållsarbeten, så är det precis detsamma som de kan tänka sig dra ned på! Signalen till regering och riksdag är alltså att de ropat på vargen eftersom de tydligen kan leva med situationen så som den var förut.

Det klokaste hade förstås varit att föreslå senareläggningar av nya prestigeprojekt som kostar flera miljarder. På så sätt skulle pengarna lätt sparas in utan att äventyra säkerhet och komfort i dagens väg- och tågsystem. Lägg därtill att att detta hade varit ett ypperligt läge för Trafikverket att peka på billigare alternativ till Sveriges mest olönsamma byggprojekt: Västlänken.

Har något nyhetsmedia följt upp nyheten att Trafikverket vill spara på underhåll och fortsätta satsa på prestigeprojekt? Har ni hört något radioinslag eller läst någon tidningsartikel där Trafikverkets förslag till förlängd trängselskatt ifrågasätts för att de föreslår något som ligger utanför deras mandat? Jag har inte hört eller läst något sådant och Google hittar inget heller.

På Ulf Nyströms tid på GP hade det åtminstone publicerats en artikel som berättade att Wannholt hade fel.

Läs hela debattartikeln här och läs Trafikverkets förslag till besparingar här. Samt näringslivets svar på Trafikverket här.

Håkan Andersson
Vägvalet

 

Som man frågar få man svar

lördag, 13 september, 2014

Dagen före valet drämmer GP till med två artiklar på  nyhetsplats som knappast kan anses som speciellt neutrala, båda signerade Ulf Nyström. Missförstå mig rätt, jag är förstås själv partisk, men jag vet att en journalists uppdrag är att belysa båda sidor av myntet. Man kan göra det genom att också låta någon kritisk person uttala sig eller genom att ställa kritiska frågor. Ett annat sätt är att balansera en artikel med en annan artikel som motvikt, ibland kan man förstås göra det över en period av flera dagar. Men nu är det bara en dag kvar till valet, att balansera det med en artikel på måndag är förstås meningslöst med tanke på valet i morgon. Här borde GP tänkt efter lite mer.

I den ena artikeln, med den gravt missvisande rubriken ”Västlänken 20 procent billigare” intervjuar Nyström koordineringsansvarig för Västsvenska paketet Ylva Löf och projektchefen på Trafikverket för Västlänken Bo Larsson. För den som orkar läsa hela artikeln visar det sig att rubriken syftar på att projekteringen vid årets slut kommer att ha kostat 820 miljoner i stället för budgeterade 1020 miljoner.

Så, nej, Västlänken kommer inte att bli 20 procent billigare för den som förleddes att tro det när de läste rubriken. Rubriksättaren är antingen helt okunnig om den debatt som förts på sistone som pekar på att Västlänkens totala kostnader tvärtom kommer att öka med nödvändiga tilläggsinvesteringar, stationsbyggen m.m. eller så är det fråga om en medveten vinkling i avsikt att vilseleda läsarna.

I artikeln konstateras vidare att kostnaderna för att återställa Lisebergs byggnader (efter rivning) finns med i budgeten för Västlänken och även den uppmärksammade uppgiften om att Räddningsverket inte var nöjd med utrymningsvägarna i tunneln viftas nu undan med att även de ryms i budgeten. Varför sparade man då in på den parallella utrymningstunneln längs hela sträckan om det inte var för att spara pengar och därmed kunna uppvisa att hålla budget?

Så sent som för några dagar sedan menade ju Trafikverket att säkerheten var fullt tillgodosedd genom de lodräta schakt som planerades. Men nu, när det uppmärksammats i media så är det plötsligt inget problem att tillgodose Räddningstjänstens krav. Där hade det varit passande med en kritisk fråga.

Och kan någon förklara hur man ”återställer” kulturhistoriska byggnader på Liseberg efter att man rivit dem? Det går förstås inte! Man kan naturligtvis bygga nya kopior av gamla byggnader, men den historiskt intressanta byggnaden förblir riven.

I den andra artikeln, med rubriken ”Västlänken byggs även vid ett nej”, har Ulf Nyström ringt runt kommunalråden Hulthén (S), Ransgård (M) och Nyhus (S) samt regionrådet Magnusson (M) och gjort en egen gallup-undersökning hos dessa om vad de tror om Västlänkens fortlevnad efter ett eventuellt nej i folkomröstningen. Han får det föga förvånande svaret att det är ”business as usual”, inget händer! Allt som är beslutat ligger fast och eftersom avtalet är underskrivet går det inte att ändra. Min egen slutsats är att dessa politiker inte har för avsikt att följa ett nej. Den demokratiska aspekten hade varit en intressant fråga att ställa, men den slipper makthavarna besvara – igen.

I ärlighetens namn bör påpekas att artikeln är längre på nätet och innehåller där Theo Papaioannous slutkommentar också kom med och därmed balanserade vad de andra sagt: ”Theo Papaioannou, partiledare för Vägvalet, säger att han respekterar ett ja till trängselskatten.

– Då blir trängselskatten kvar, säger han. Men vi vill ha bort Västlänken ur Västsvenska paketet och kommer att arbeta för att få paketet omförhandlat, säger han. Men jag inser att det kommer att bli svårt.

– Får vi ett nej till trängselskatten måste både skatten och Västlänken bort, den politiska majoriteten kan inte köra över folkviljan.

Papaioannou tycker att tolkningen av resultatet av folkomröstningen borde klarlagts tidigare.

– Folkomröstningen är rådgivande men jag anser att de måste räcka att 50,1 procent säger nej för att trängselskatten skall avskaffas.”

I papperstidningen klippte redigeraren helt enkelt bort detta på grund av platsbrist och därmed tappade artikeln sin neutralitet. Inte Ulf Nyströms fel, men fortfarande slarvigt av GP som tidning.

Sammanfattningsvis tycker jag att GP bitvis driver en slapp och okritisk journalistik. Varför ifrågasätter tidningen till exempel inte uppgifterna som kommer fram sent i valrörelsen? Jag tänker till exempel på påståendet att utlandsregistrerade bilar kommer att betala trängselskatt från 2015 eller varför kontrollerar GP inte om det föreslagna undantaget för Backaborna är förenligt med kommunallagen? Istället publicerar GP sammanfattningarna av utredningen eller det officiella pressmeddelandet. Ville man bara läsa det kan man ju lika gärna läsa Metro!

Håkan Andersson
Vägvalet

Utländska bilar = Trängselskatt?

söndag, 31 augusti, 2014

För en dryg vecka sedan skrev GP och andra media korta notiser om att regeringen nu föreslår att även utlandsregistrerade bilar ska betala trängselskatt från januari 2015. Klappat och klart, skulle man ju kunna tro. Men så enkelt är det förstås inte.

Frågan har utretts i flera år utan att man kommit till skott och det är förstås inte någon tillfällighet att man från Stockholm kände det nödvändigt att ”avgöra” frågan tre veckor före folkomröstningen om trängselskatt.

Men läser man lagrådsremissen lite mer noggrant än GP:s reporter Ulf Nyström verkar ha gjort, förstår man snart att det inte alls är fråga om några pengar in i statskassan – det kanske till och med kommer att gå med förlust!

Skatten förväntas dra in 40 – 60 miljoner till statskassan (totalt i Göteborg och Stockholm), medan de sammanlagda system- och administrationskostnaderna uppskattas preliminärt till omkring 40 miljoner kronor per år. Kvar blir alltså mellan 0 och 20 miljoner till  finansministern.

Men dessutom kastar man in brasklappen: ”Bedömningar om intäkterna är förknippade med betydande osäkerhet angående vilken den faktiska inbetalningen kan bli för de utländska bilarna.” På vardagssvenska betyder det ungefär ”att de inte har en aaaaning”.

För att överhuvudtaget möjliggöra detta tänker Sverige anlita indrivningsföretag i andra länder som har tillgång till respektive lands bilregister. Men förvänta er alltså inte några pengar vare sig till tågtunnlar till Haga eller något annat som Sveriges invånare kan dra nytta av. Tänk bara vad denna utredning måste ha kostat skattebetalarna under flera års arbete!

Det är heller inte alla utlandsregistrerade fordon som kommer att få betala. ”Skatteupptaget för utländska bilar kommer att begränsas med tanke på de praktiska svårigheter som finns avseende att identifiera och ta betalt av den betalningsskyldige. Bedömningen bygger på ett antagande om att 50–55 procent betalas av antalet utländska bilar och 5–10 procent av resterande betalas då tilläggsavgift om 500 kronor tas ut.” Bara mellan 55 – 65 procent räknar man alltså med ska tvingas betala. Resterande belopp är ännu mer olönsamt att driva in, varför man helt enkelt struntar i det (och gör det därmed orättvist mellan olika EU-länders invånare, vilket EU-domstolen kanske har någon åsikt om?)

Dessutom tillkommer ökade kostnader för Skatteverket (omprövningsärenden, översättningstjänster) och ”kronofogde- myndighetens kostnader för indrivningsuppdrag riktade mot ägare till utländska bilar är svåra att uppskatta innan regleringen har varit i kraft en tid.

Det är så många osäkerhetsfaktorer som gör det rimligt att betvivla om detta någonsin blir verklighet. Om så ändå sker, är det endast som en rättvisegest mot svenska bilister, fast samma bilister kanske i verkligheten bara får betala ännu mer i skatt för att täcka upp underskottet! Detta är svensk skattepolitik anno 2014.

Ovan har vi bara i förbifarten berört om det är förenligt med EU:s regelverk att ta ut avgifter av bilister från andra länder. Det lär EU-domstolen få avgöra när det första överklagandet väl kommer.

Håkan Andersson
Vägvalet

Folkomröstning = spektakel

lördag, 27 april, 2013

Nu när folkomröstningen om trängselskatten ser ut att bli av, flockas diverse (självutnämnda) experter för att göra sina analyser om när/var/hur. I många fall övergår analyserna i personligt tyckande som, om de förblir oemotsagda, fastslås som sanningar, trots att de i flera fall är gripna ur luften.

I dagens nätupplaga av GP gör Ulf Nyström en egen analys av läget.

”Politikerna i Göteborg är inte bundna av resultatet av en folkomröstning, resultatet är enbart rådgivande.

Det är riksdagen som beslutat om trängselskatt i Göteborg från och med år 2013 till och med år 2037 och det är endast riksdagen som kan upphäva trängselskatten i förtid.”

Att vi efter tre års debatt fortfarande har en trafikjournalist som själv formar sin fakta är anmärkningsvärt. Vi frågade själva Finansdepartementet redan 2010 vem som äger frågan om trängselskatten och fick följande svar med diarienr FI2010/4602:

”Det finns inget krav på att införa trängselskatt, men Göteborgsregionen har begärt att trängselskatt ska införas i Göteborg. Det finns ett riksdagsbeslut på ett införande av trängselskatt, men det är ju givetvis möjligt för riksdagen och regering att ta tillbaka förslaget om Göteborgs kommun inte vill införa ett sådant skatteuttag.”

Att Riksdagen skulle tvinga Göteborg att fortsätta med trängselskatt efter ett nej i en folkomröstning är högst osannolikt. Det skulle skapa en en kris mellan riksdag, region och kommun. Och så funkar det inte i en demokrati.

Infrastrukturministern, Catharina Elmsäter-Svärd har själv sagt på Twitter:

Staten har huvudansvar för finansiering av infra. Medfinansiering frivillig, ändå bra för effektiva lösningar. Mer om detta i #infraprop

Medfinansiering är frivilligt. Med detta sagt kan det konstateras att Ulf Nyström presenterar egna ”sanningar” i Västsveriges största morgontidning.

Nyström påstår också att satsningar måste lösas med skattehöjningar och använder sig av skrämselpropaganda:

”Eftersom en del av paketet betalats när trängselskatten avskaffas motsvarar den avskaffade trängselskatten troligen en höjning av kommunalskatten i Göteborg med 60-70 öre vilket innebär 3 000 kronor mer i skatt per år för en medelinkomstfamilj i Göteborg.”

Inte ett ord om att paketet kan bantas ned. Och inte ett ord om att en medelinkomstfamilj med bil idag råkar ut för skattehöjning med 7 000 – 8 000 per år och bil. Tvärtemot vad Nyström påstår vill vi hävda att det är högst osannolikt att Göteborgs politiker skulle gå med på att låta hela trängselskatten omvandlas till en kommunalskattehöjning i bara Göteborg. Det finns inte någon politiker som uttalat sitt stöd för en sådan lösning. Flera ledande politiker som exempelvis Anneli Hulthén har tvärtom pekat på det absurda med att göra så.

Vägvalet har presenterat ett alternativt paket som kan genomföras utan höjning av en enda skattekrona. Och om man väljer att höja så blir det långt ifrån de påstådda 60-70 ören som Nyström skriver om då paketet är nedbantat till 14,25 miljarder kr istället för 34 miljarder kr.

I en annan artikel i papperstidningen uttalar sig, enligt GP, ”en av landets mest välmeriterade valforskare” och ”professor i statskunskap på Göteborgs Universitet och ansvarig för det svenska valforskningsprogrammet”, Henrik Ekengren Oscarsson.

”När allt kommer omkring är resultatet i en folkomröstning rådgivande. När hela spektaklet är över är det ändå en nyvald kommunfullmäktige som i oktober 2014 ska besluta om resultatet ska följas eller inte.”

Spektakel? Vad menar egentligen Oscarsson? Han förminskar varje medborgares rätt till folkomröstning, enligt en framröstad grundlag av Riksdagen, till ett spektakel! Är de allmänna valen också ett nödvändigt spektakel?

Vi uppmärksammade tidigare, i september 2010, ett uttalande i radio p4 från samma Oscarsson, där han felaktigt påstod att det i ett kommunalval i Göteborg krävdes 8 500 röster – motsvarande tre procent av rösterna – för att komma in i fullmäktige. Att han dessutom yttrade samma sak tre gånger i programmet gjorde inte saken bättre. Ingen kan veta hur hans slarviga påstående påverkade enskilda väljare i valbåset.

Oscarsson väljer också att problematisera folkomröstningar. Det känns som att han gör det utifrån den gamla lagen om folkinitiativ.

”Allt det här blir nu i föremål för en politisk kamp. Det är olyckligt att man kan sitta och lista den här typen av strategiska övervägningar. Det gnisslar när det gäller våra möjligheter att använda direktdemokratiska inslag i den representativa demokratin.”

Han fortsätter och säger att det inte fungerar:

”Det blir en massa strategiskt manövrerande. Förlorarna –vilka de än blir – kommer alltid att kunna säga att ”det här gick inte till på ett acceptabelt sätt”.”

Men vänta lite nu. Strategiskt manövrerande har ju pågått alltsedan man tog beslutet om trängselskatt. Det medförde att ett nytt parti uppstod inom ramen för den representativa demokratin. I politiska frågor finns väl alltid förlorare och vinnare? Nu är dock skillnaden att man försöker köra över en majoritet som är emot trängselskatt. Är det ok?

En av avsikterna med den nya lagen var just att fler folkinitiativ skulle utmynna i folkomröstningar och att politikernas påverkan av till exempel frågeställningen skulle minska.

Oscarsson ser dock gärna att vi har fler folkomröstningar för att lära oss:

”En god praxis kan bara växa fram genom att vi anordnar folkomröstningar oftare än i dag. Då kan vi lära oss att använda dem som det är tänkt, nämligen som ett värdefullt och viktigt komplement till den representativa demokratin.”

Sedan 1994 har vi haft fem allmänna val. Som professor i statskunskap borde Oscarsson veta att det fram till dags dato har det i Sverige väckts över 100 folkinitiativ sedan 1994. Knappt en 15-tal ledde till folkomröstning. Det är väl ganska många för att lära sig något? Men det man verkligen lärde sig var att man var tvungen att förstärka lagen för att ge mer legitimitet till folkomröstningar, som annars avslogs av ren slentrian. Oftast för enkelt på grund av att det störde politikernas planer. Senast i raden var det Vägvalets folkinitiativ som samlade 28 000 namn.

I en tredje artikel i GP:s pappersutgåva finns en del konstigheter i den analys som görs om hur, var och när en folkomröstning ska hållas. Bland annat hur frågan ska formuleras och genomförandedatum. Enligt förarbetena till lagen om förstärkt folkinitiativ är det viktigt att få bra valdeltagande för att undvika ifrågasättande av ett lågt röstdeltagande från de folkvalda. Fullmäktige ska inte heller försöka manipulera frågeställningen på valsedeln.

Det är väl givet att ett genomförande ska ske i anslutning till de allmänna valen då vi vet att valdeltagandet i dessa val är högt? Allt annat är ju ett försök för att förminska ett resultat (bara aktuellt om det blir ett Nej förstås). Vägvalet kommer att respektera utfallet oavsett då vi anser att det viktigaste är att vi får ett trovärdigt resultat som vi kan följa utan att det ifrågasätts. Oavsett ett ja eller nej till trängselskatten.

Vägvalet vill endast en sak: Att återupprätta demokratin i en fråga som tagits odemokratiskt över huvudet på göteborgarna. Låt därför folket rösta om trängselskatten och endast den!

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

GP:s Ulf Nyström ser problem, inte möjligheterna

tisdag, 1 januari, 2013

GP:s trafikreporter Ulf Nyström skrev i går ett blogginlägg där han problematiserar i stort sett allt med en eventuell kommande folkomröstning. Han går metodiskt igenom beslutsgången för ärendet och sammantaget ter det sig vara en omöjlighet att trängselskatten i Göteborg skulle avvecklas. Han skriver: ”Grundtipset är således fortfarande att trängselskatten i Göteborg blir kvar till år 2037”. Nu är det väl knappt någon som tror att trängselskatten kommer att avvecklas efter detta år, om den får överleva så länge. Men Ulf Nyström låter åtminstone förespegla läsarna att så skulle vara fallet.

Medan Ulf Nyström ser problemen är det åtminstone mycket roligare att se möjligheterna. När jag läser uttalandena från övriga politiker, vilket vi skrev om i förrförra blogginlägget, ser det betydligt mer positivt ut för en folkomröstning den här gången jämfört med när Vägvalet lämnade in sin namninsamling (23 000 göteborgsunderskrifter) 2010. Sedan i förrgår har t.ex. vänsterpartisten Jöran Fagerlund kommit med sina funderingar om en kommande folkomröstning på sin blogg: ”Även om frågan inte avgörs enbart av kommunfullmäktige i Göteborg är jag inte helt säker på att frågan per automatik kan avföras. Det torde vara möjligt att Göteborgs fullmäktige efter en folkomröstning begär omförhandling av avtalet. Det vore ett dåligt beslut och skulle skapa stora besvär men det är nog möjligt.

Och Fagerlund fortsätter: ”Att avfärda ett folkinitiativ, eller andra politiska förslag, med argumentet att det är väckt i fel församling bär mig emot om det inte är så att frågan inte får behandlas i fullmäktige eller att resultatet inte går att förverkliga. Det vore förödande för demokratin om det anordnades en meningslös folkomröstning. Frågan måste utredas vidare innan jag kan bestämma mig för min åsikt.

Egentligen anser jag moderate kommunalrådet Martin Wannholt sammanfattade situationen med en folkomröstning rätt bra i förrgår: ”De eventuella problem som uppstår beroende på vad det blir för resultat i en folkomröstning, det får politiken hantera.” Det är de politiska partierna som har beslutsrätten efter en folkomröstning och att påstå de inte skulle klara att anpassa sig efter en ny situation är förstås nonsens, för det tvingas man ju till hela tiden, varje dag i alla andra frågor.

Så när nu Ulf Nyström agerar spåman kan jag inte låta bli att undra om en av kommentarerna till blogginlägget har rätt: ”Ulf verkar snarare tala om vad han vill ska hända än vad som är troligt.

Läs Ulf Nyströms blogginlägg här.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3

GP hamrar in budskapet lite väl många gånger

söndag, 18 november, 2012

I dagens GP hamras budskapet in: Det kommer att bli en positiv förändring för alla som vistas i stan.

Fyra gånger (!) får vi i papperstidningen läsa detta citat från en och samma person som bor i Gårda, arbetar vid Feskekörkan och åker kollektiv till jobbet på 15 minuter. Tyvärr är ju få andra lika lyckligt lottade. Paret i artikeln har aldrig haft bil och huruvida de har barn som ska lämnas/hämtas på dagis framgår inte.

Det är naturligtvis inte en tillfällighet att ovanstående citat är det huvudbudskap som journalisten Ulf Nyström medvetet väljer att förmedla.

På ett uppslag i tidningen får vi träffa fyra olika individer eller par. Av de sju personerna som får komma till tals är det bara en (!) som dagligen åker till och från arbetet med bil in och ut genom trängselskattezonen. Han är 73 år och arbetande pensionär och den enda som är odelat kritisk. Budskapet är att han är en dinosaurie som vi egentligen kan bortse från. Dinosurierna har ju sedan länge varit utdöda. Men döm själva om ni tycker urvalet är representativt eller inte.

Sedan får också trafikforskaren Carl Hamilton i Stockholm komma till tals. Enligt han finns det ”ofantliga vinster med trängselskatten” och hänvisar till att Stockholmarna numera, tack vare minskad trafik ”kan tillbringa mer tid med sina barn, kan jobba längre, kan köra ut flera pizzor, kakla fler badrum eller vad de prioriterar”. Detta påstående gäller alltså de som fortfarande har råd att åka bil i Stockholm. Här i Göteborg har vi dock bara en långsam kollektivtrafik som alternativ. Det hade varit intressant att få Hamiltons åsikt om hur bytet från bil till spårvagn/buss i Göteborg gör att vi kan tillbringa mer tid med våra barn. För de som tvingas göra sig av med bilen blir effekten nästan alltid den motsatta.

Till sist konstaterar vi ånyo att Ulf Nyström i den avslutande faktarutan på sidan nio ännu en gång kallar trängselskatten för trängselavgift, samt att GP:s rubrik är lite provocerande:

Däremot Ja tack till Folkomröstning och val 2014!

Ni som inte redan skickat in era underskrifter till GT:s namninsamling kan göra det genom att skriva ut nedanstående talong och skicka in den till GT

Håkan Andersson
Vägvalet

I Nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4