Inlägg märkta ‘tunnel’

Panikprojektet Västlänken

måndag, 21 november, 2011

De senaste veckorna har det uppstått en hel del debatt om Västlänkens genomförande. Alltsedan beslutet om trängselskatten togs i januari 2010 har Vägvalet efterlyst diskussion om Västlänken då denna tågtunnel utgör den dyraste delen i det Västsvenska paketet och som dessutom är samhällsekonomisk olönsam. Under resans gång har ett alternativ lyfts fram som haft olika namn såsom vändslingan, kortlänken och som idag namnges Västlänk 2021.

Igår skrev Vägvalet följande i GP:

”Västlänk 2021 är alternativet som Vägvalet lyfte fram i början av året och anordnade en informationsträff där inbjudan gick ut till alla ledamöter i Göteborgs fullmäktige. Ingen kom. På senaste sammanträdet i Trafiknämnden ställde Vägvalet frågan om Kurt G Larsson kunde få komma och presentera förslaget om Västlänk 2021 för nämnden. I det öppna Göteborg blev svaret att så arbetar inte nämnden och att det var bättre om han träffade partierna var för sig. Varför?

I samma tidning skrev styrgruppen för det det Västsvenska paketet:

”Vändslinga ersätter inte järnvägstunneln. Det är inte en fråga om att få pendeltågen att vända till lägsta möjliga kostnad. Frågan är betydligt större än så.”

Styrgruppen sätter Västlänken på en piedestal som inte får eller kan ifrågasättas. När någon säger att ett projekt får kosta vad som helst så ska man definitivt dra åt sig öronen. För när ett sådant resonemang startas så betyder det endast en sak: Man har ingen aning om vad man sysslar med!

Det finns inga teorier i världen inom projektstyrning och ekonomi som förespråkar olönsamma projekt. När någon vill ha igenom ett projekt på lösa grunder börjar många prata om den samhällsekonomiska nyttan och använder det argumentet för att försvara investeringen. Ja, ibland investerar man om man finner att samhällsnyttan är god men för Västlänken är detta krav inte uppfyllt. Det är däremot Västlänk 2021 som både är kostnadseffektivare och kan stå redo mycket tidigare än Västlänken. Det geniala med Västlänk 2021 är att den kan ändras eller byggas ut om det inte skulle visa sig vara bra. Att fylla igen en tunnel är inte lika enkelt.

Ett annat argument för tågtunneln är att ”alla andra stora städer har en” som t.ex. Citytunneln i Malmö. Men här är en mycket stor skillnad. Acceptansen för den tunneln var mycket högre hos medborgaren för att:

  • den byggdes utan trängselskatt
  • medborgaren (Malmöbon) såg den samhällsekonomiska nyttan att bli sammanlänkad med Köpenhamn
  • Malmö stad och Region Skåne finansierade endast 20% av den totala kostnaden

Citytunnelns kostnad var 8,5 miljarder vilket innebar ca 1,7 miljarder kronor som Malmö Stad och Region Skåne skulle (med) finansiera. Göteborg Stad och Västra Götalandsregionens ska medfinansiera 20 miljarder kronor (än så länge) där göteborgaren ska stå för 14 miljarder via trängselskatten! Är det konstigt att få medborgare i Göteborg vill ha tunneln?

Alla projekt som inte förankras väl hos den som ska använda/betala produkten bör läggas ned innan det är för sent. Ju längre man väntar desto dyrare och sämre acceptans blir det. Att bygga en tunnel som ingen vill ha är inget alternativ. Är det inte bättre att ta fram ett alternativ som fler kan ställa sig bakom? I det öppna(re) Göteborg?

Läs debattartikel om Västlänk 2021 här.

Läs styrgruppens debattartikel här.

Läs Vägvalets debattartikel här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

GT – Nu öppnar M upp dörren för S

tisdag, 10 maj, 2011

Redan nu flaggar Johnny Magnusson (M) att han kan tänka sig en ohelig allians med Socialdemokraterna i gårdagens GT.

Han säger:
”Det är inte önskvärt, men nödlösningar får också göras”

Vidare säger Johnny Magnusson:

”Man kan inte ha politisk lekstuga med en organisation som har 50 000 anställda och hanterar 43 miljarder kronor. I en demokrati är det önskvärt att man har opposition och majoritet. Men nödlösningar får också göras.”

Nu får vi backa bandet lite och reda ut några saker. Det får inte vara en politisk lekstuga i en organisation som har 50 000 anställda och en budget på 43 miljarder. Men det är ok att slösa 37 miljarder på ett infrastrukturpaket som inte är genomtänkt. Det är helt okej att leka politisk lekstuga med skattepengar till en tunnel som inte är samhällsekonomisk lönsam. Det är också okej att köra över 60-70% av göteborgarna som inte vill ha trängselskatt?

Och det är önskvärt i en demokrati att man har en majoritet och opposition. Jaha, var är den oppositionen i trängselskattefrågan? Om inte jag missminner mig så är de etablerade partierna helt överens. Nödlösningar får tydligen göras när det passar vissa!

Kanske är det dags att tänka igenom varför Vägvalet uppstått.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Debatt i GP: Västlänken – Dyr men funktionell

måndag, 28 juni, 2010

Idag kan man läsa debattartikeln som ska få stadens invånare att välkomna Västlänken med öppna armar. Debattörerna vill som delaktiga i planeringsprocessen för Västsveriges och Göteborgs utveckling förtydliga vad det Västsvenska infrastrukturpaket innehåller. De försöker detta men egentligen besvaras inte de frågor som ställts tidigare under debatten. Var är konsekvens- och kostnadsanalyserna?

Debattörerna skriver:

”Trängselskatt är en del i finansieringen men ska också bidra till att minska trängseln och ge en bättre miljö.”

Igen vilseleds man då trängselskatten endast är för medfinansiering och kläds med fina ord som minskad trängsel och bättre miljö. Om alla slutar köra bil så blir det ingen finansiering. Budskapet är tvetydigt. Och ingen förklaring ges till varför just bilisterna skall finansiera en tågtunnel.

Vidare säger debattörerna:

”Förslaget till lösning är Västlänken, en dyr men funktionell lösning som står sig väl en bra bit in i framtiden. Idéer om en järnvägsslinga i markplan vid Göteborg Centralstation uppfyller inte målen med Västlänken. De ger ingen ökad kapacitet, tar i anspråk ett av stadens mest intressanta och centrala utvecklingsområden, ger ingen spridning av resenärer i Göteborg samtidigt som kopplingen till/mot västra centrum som man når med Västlänkens stationsläge i Haga uteblir.”

Dyr men funktionell lösning. Vad betyder detta? Om funktionens fördelar uppväger kostnaden så måste detta specificeras noggrant då argument som t.ex. tillväxt och sysselsättning inte redogör kostnaderna. Var är nyttokalkylen? I Vägverkets egen rapport döms ju Västlänken ut som samhällsekonomisk olönsam. Uttalandet ovan ger fler frågor än svar. På vilket sätt uppfyller inte andra förslag målen för Västlänken? Vad är det för intressanta utvecklingsområden? Vilken spridningseffekt blir det genom att ha en stationen vid Haga? Varför kan man inte sprida via Lisebergsstationen istället för Korsvägen?

Det sista som skrivs i debattartikeln är något som alla i Göteborg bör ta till sig:

Vi kommer att göra allt för att boende och de som vistas i Göteborg under byggtiden ska påverkas så lite som möjligt. Men hur mycket vi än försöker kommer det att bli svårt att undvika att de som bor eller arbetar nära i byggarbetsplatserna påverkas av buller, vibrationer och byggtrafik.

Retoriken är fantastisk. Man kommer att göra allt man kan, men med reservationen att det inte kommer att vara tillräckligt. Göteborg kommer att vara en byggarbetsplats i över 10 år.

Theo Papaioannou
Vägvalet