Inlägg märkta ‘trafik’

Vägvalets förslag till budget 2018 för Göteborg Stad

måndag, 12 juni, 2017

Vägvalet lämnar förslag till budget 2018 för Göteborg Stad inom flera olika områden som kommunen hanterar. Vi håller presskonferens på Gustav Adolfs torg klockan 12.00 idag. Kom gärna och träffa oss. Vi har genom åren arbetat fram flera förslag som vi anser att staden behöver genomföra. Om fler känner sig delaktiga skapar vi också en attraktiv stad som vi vill att Göteborg skall vara.

budget2018

Här följer några nedslag i årets budget

Trafik- och stadsutvecklingsfrågor – Vägvalet har en rad förslag inom infrastrukturen. Vi vill att Göteborg sköter sin egna kollektivtrafik, att Göteborgs Spårvägar övergår i förvaltningsform och sköter spårvägstrafiken åt kommunen. Istället för att bygga den planerade stadslinbanan vill vi att kommunen utvecklar spårvägssystemet. Kollektivtrafiktaxan ska bättre spegla kostnaderna för att bedriva trafiken och det ska bli billigare att resa kortare sträckor. Vidare vill vi satsa mer på cykeltrafiken och inte ta bort boendeparkeringen, samt att parkeringsavgifterna återställs till en rimlig nivå. Cykelbanorna ska byggas ut och det eftersatta underhållet av våra gator, gång- och cykelbanor måste dessutom förbättras

Medborgarinflytandet – Medborgarinflytandet i Göteborg Stad måste förbättras. I ett modernt samhälle ska demokratin utgå från medborgarna och politiken ska spegla deras vilja. Vi vill involvera medborgaren i stadens framtid och därför lägger vi stort fokus på medborgarperspektivet. Vi tror att stora samhällsförändringar får störst genomslag om de stöds av en majoritet.

Vägvalet vill utreda hur det förstärkta folkinitiativet kan lyftas fram och presenteras för medborgarna i Göteborg. Vi vill också skapa fler mötesplatser för demokrati och dialog. Vi vill att biblioteken får en egen nämnd och utvecklas till mötespunkter, eller moderna mediatek. Vi vill helt enkelt att Göteborg stad ska inta en ledande ställning i landet och ha som mål att bli den bästa kommunen på lokal närdemokrati och medborgardialog.

Den digitala utvecklingen ska förbättras. Ett exempel är att allmänna handlingar ska i första hand lämnas ut digitalt, förfarandet ska vara lika över hela staden och utan avgifter. Ett annat exempel är att Göteborgs eBlomlåda ska utvärderas och utvecklas.

Det går att stoppa Västlänken – Västlänken är kanske det främsta exemplet på hur en felprioritering har tillämpats. Den totala kostnaden för pendeltågstunneln med dess fördyringar och tilläggsinvesteringar är nu 60-80 miljarder kronor (innehållande indexuppräkning från basåret 2009, låne-, ränte- och uppbördskostnader). Den kostnaden kan inte finansieras med nuvarande investeringsramar. Det är ett av de mest olönsamma projekt som någonsin planerats i Sverige. Nyttan för medborgarna kan inte heller bevisas och dessutom ökar inte heller kapaciteten på Göteborgs Central. Vägvalet anser att det finns alternativ till Västlänken som ska utredas.

Följ folkomröstningen – Efter att göteborgarna röstat i folkomröstningen om trängselskatt hösten 2014 har en något förvirrad debatt uppstått om vad valresultatet egentligen innebar och hur det skulle hanterats. Vare sig man vill eller inte så har en stor majoritet (57 %) röstat nej och visat att de inte stödjer trängselskatten. Vägvalet vill att Göteborg stad följer folkomröstningen, hemställer en begäran hos regeringen att ta bort trängselskatten och omförhandlar det Västsvenska paketet.

Bostadspolitiken – Vägvalet vill att stadens utveckling kan ske varsamt och med hänsyn till stadens siluett, inte för många höga hus, för tätt och bevara Göteborgs karaktär med förnyelse. Vi ska bygga fler småhus och billigare hyresrätter. Vi vill hjälpa mindre byggare att komma hit och samtidigt öka takten av markanvisningar, så att fler bostäder kan byggas för fler göteborgare. Vi slår också ett slag för ”byggemenskaper” med syfte att få fler att bygga.

Ny kommunal organisation – Stadsdelsnämnderna klarar inte sitt uppdrag och vare sig kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan frita sig från ansvar med motivet att verksamheten har delegerats. Vägvalet anser att det är dags att ta konsekvenserna av att stadsdelsnämndsreformen var ett administrativt stickspår som inte gav de fördelar som man hoppades på. Vägvalet vill därför ombilda de nuvarande stadsdelsnämnderna till sociala distriktsnämnder och samordna resursnämndsfunktionerna i en Social centralnämnd.

Kommunens alla bolag – Vägvalet anser att den nya bolagsorganisationen som har skapats har en alldeles för stark maktkoncentration. Vi finner det orimligt att ett enda bolag (Stadshuset AB) skall hantera halva kommunens verksamhet. Det blir näst intill omöjligt att få reda på vad som sker i dotterbolag långt ner i organisationen. Modellen brister i öppenhet och transparens. Därför ska antalet bolag minskas.

Barnen i Göteborg – Barnomsorgen ska kvalitetssäkras och antalet barn i förskolans barngrupper ska bli färre än idag. De äldre barnen ska ha tillgång till en fritidssysselsättning. Efter skolinspektionens rapportering om tillståndet i Göteborgs skolor under 2017 så är det flera åtgärder som ska till för att skolelever ska få förutsättningarna till att utbilda sig för att nå bättre resultat. Parallellt med målet att förbättra skolan behöver staden se över hur de ungas psykologiska hälsa hanteras. Vägvalet vill utreda hur staden kan bli bättre på att minska den psykologiska ohälsan så färre barn far illa.

Äldreomsorg – All omsorg om äldre måste vara baserad på individuella behov och önskemål. Individen måste betraktas som en fullvärdig person med möjlighet att själv få göra egna val där så är möjligt. Nu har beslut tagits i Kommunfullmäktige om att Lagen om Valfrihet (LOV) ska gälla inom hemtjänsten. Fokus måste läggas på att utöka, förbättra äldreboenden. Inga äldreboenden ska läggas ned. När en äldre människa uttrycker önskan om att flytta till äldreboende är skälen oftast väldigt starka. Om en person nekas plats kan man inte säga att valfrihet råder i äldreomsorgen. Vägvalet anser inte att stadens planer för äldreboenden är tillräckliga och vill därför bygga ytterligare 200 äldreboenden.

Kontroll över pengarna – Staden förbrukar mer medel än den har tillgång till. Vi värnar om stadens ekonomi och skär i den uppblåsta investeringsbudgeten. Vägvalet vill uppmärksamma stadens höga belåning och visa göteborgarna på vad deras skattemedel går till. Vi vill att skatteuttaget ska följa riksgenomsnittet. Därför tar vi medel från kommuncentrala poster och sänker skatten med 10 öre. Vi menar allvar med att se över hur stadens ekonomi hanteras för att förhindra att det byggs upp ett stort skuldberg åt framtida generationer att betala av.

Läs budgeten i sin helhet i det bifogade dokumentet.

Presskontakt:

Claes Westberg
Partiledare, Vägvalet

Telefon: 0721-94 74 04
E-post: claes.westberg@vagvaletgbg.se

PM: Vägvalets förslag till budget 2017 för Göteborg Stad

onsdag, 1 juni, 2016

Vägvalet lämnar förslag till budget 2016 för Göteborg Stad och inom flera olika områden. Vi vill bland annat att man ska avveckla stadsdelsnämnderna och inrätta en central skolförvaltning så att likvärdighet kan uppnås över hela staden. I vår budget omfördelas stadsdelsnämndernas pengar till en egen kostnadspost för skolan. Vi vill även utöka äldreboenden. Inga äldreboenden ska läggas ned. 

Här följer några nedslag i årets budget:

Central Skolförvaltning – Som ett led i avvecklingen av stadsdelsnämnderna vill Vägvalet inrätta en central skolförvaltning. Ansvaret för all utbildning överförs från stadsdelsnämnderna till Utbildningsnämnden. Vi tror att en självständig skolförvaltning är en första nödvändig åtgärd för att nå bättre kvalitet i Göteborgs. I årets budget har vi därför separerat skolan från stadsdelarnas budget. Resurserna till skolan ska prioriteras till just elevernas lärande och inget annat. Grupperna i skolan ska bli mindre så att studiero och studiemotivation åter kan finnas i skolas arbetsmiljö. Resultaten och mätningar av skolan visar på att en förändring behövs så att varje elev kan följa sin individuella plan.

Medborgarinflytandet – Medborgarinflytandet i Göteborg Stad måste förbättras. I ett modernt samhälle ska demokratin utgå från medborgarna och politiken ska spegla deras vilja. Vi vill involvera medborgaren i stadens framtid och därför lägger vi stort fokus på med-borgarperspektivet. Vi tror att stora samhällsförändringar får störst genomslag om de stöds av en majoritet.

Vägvalet vill utreda hur det förstärkta folkinitiativet kan lyftas fram och presenteras för medborgarna i Göteborg. Vidare vill vi utreda hur en organisation kan byggas för att hantera folkinitiativ från medborgarna. Vi vill också skapa fler mötesplatser för demokrati och dialog. Vi vill helt enkelt att Göteborg stad ska inta en ledande ställning i landet och ha som mål att bli den bästa kommunen på lokal närdemokrati och medborgardialog.

Ett konkret förslag till förbättring är hur staden hanterar information. När medborgare vill veta hur beslut fattats, och vilka grunder som finns för beslut, ska det vara enkelt att få ta del av handlingar. Idag har staden föråldrade riktlinjer som behöver uppdateras. Hur allmänna handlingar ska lämnas ut ska vara lika över hela staden. Allmänna handlingar ska lämnas ut i första hand digitalt utan avgifter.

Bostadspolitiken – För att komma framåt måste det finnas ekonomi även i förvaltning av hyresfastigheter. Med enklare planering, andra byggmetoder och lägre markkostnader kan vi antagligen komma en bit på vägen, men det krävs även ändrad lagstiftning i vissa fall. De kommunala fastighetsbolagen borde få ett tydligare uppdrag än vad man har idag. Vi vill ta bort unika Göteborgskrav, hjälpa mindre byggare att komma hit och öka takten av mark-anvisningar. Så att fler bostäder kan byggas för fler. Staden ska också hantera Göteborgs silhuett varsamt och bevara Göteborgs karaktär med förnyelse.

Monstertunneln (Västlänken) – Västlänken är kanske det främsta exemplet på hur en felprioritering har tillämpats. Den totala kostnaden för pendeltågstunneln med dess fördyringar och tilläggsinvesteringar är nu 60-80 miljarder kronor (innehållande indexuppräkning från basåret 2009, låne-, ränte- och uppbördskostnader). Den kostnaden kan inte finansieras med nu-varande investeringsramar. Det är ett av de mest olönsamma projekt som någonsin planerats i Sverige. Nyttan för medborgarna kan inte heller bevisas. Vägvalet anser att det finns flera alternativ till Västlänken som ska utredas.

Omförhandla det Västsvenska paketet – Efter att göteborgarna röstat i folkomröstningen om trängselskatt hösten 2014 har en något förvirrad debatt uppstått om vad valresultatet egentligen innebär och hur det ska hanteras. Vare sig man vill eller inte så har en stor majoritet (57 %) röstat nej och visat att de inte stödjer trängselskatten. Vägvalet vill att Göteborg stad följer folkomröstningen, hemställer en begäran hos regeringen att ta bort trängselskatten och begär att få omförhandla det Västsvenska paketet.

Stadens klimatstrategi – Klimatstrategin som tagits fram innehåller flera mål och strategier som inte ligger inom det kommunala uppdraget. Vad vi äter och hur vi uppfostrar våra barn är inte en kommunal angelägenhet. Kommunens uppdrag är att skapa ett mervärde för medborgarna. Klimatstrategin genomsyras av en politisk inbladning som inte hör hemma i kommunala styrdokument och som inte ställer sig neutralt till kommunens invånare. Likt trafikstrategin så är strategier av denna karaktär dömd att misslyckas när förankring saknas. Vi vill att staden skapar verklighetsförankrade strategier för framtiden.

Cykel – Vägvalet är för att satsningar görs på alla transportslag. Vi anser att det är upp till var och en att få ihop sitt vardagspussel. Alla har inte möjlighet att cykla. Men vi kan underlätta genom att bygga infrastruktur som gör det enkelt och säkert att cykla för de som kan. Staden har antagit en ny cykelplan, ”Cykelplan för en nära storstad 2015-2025”. Planen är i största delen mycket bra och lovande. Det är viktigt att det som planen beskriver också omsätts i verkligheten vid ombyggnad och då ny infrastruktur och nya trafikmiljöer byggs. Ett nytt förslag är att cykelfärjan flyttas tillbaka från Stenpiren till Rosenlund.

Stadsdelsnämnder – Nämnderna klarar inte sitt uppdrag och vare sig kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan frita sig från ansvar med motivet att verksamheten har delegerats. Vägvalet anser att det är dags att ta konsekvenserna av att stadsdelsnämndsreformen var ett administrativt stickspår som inte gav de fördelar som man hoppades på. Vägvalet vill därför ombilda de nuvarande stadsdelsnämnderna till sociala distriktsnämnder och samordna resursnämndsfunktionerna i en Social centralnämnd.

Äldreomsorg – All omsorg om äldre måste vara baserad på individuella behov och önskemål. Individen måste betraktas som en fullvärdig person med möjlighet att själv få göra egna val där så är möjligt. Den rödgrönrosa majoriteten i Göteborg har valt att inte tillämpa Lagen om Valfrihet (LOV) men nu har LOV beslutats av Kommunfullmäktige att gälla inom hemtjänsten. Nu måste fokus läggas på att utöka, förbättra äldreboenden. Inga äldreboenden ska läggas ned. När en äldre människa uttrycker önskan om att flytta till äldreboende är skälen oftast väldigt starka. Om en person nekas plats kan man inte säga att valfrihet råder i äldreomsorgen.

Bolag – Vägvalet anser att den nya organisationen har skapat en alldeles för stark makt-koncentration. Vi finner det orimligt att ett enda bolag (Stadshuset AB) skall hantera halva kommunens verksamhet. Det blir näst intill omöjligt att få reda på vad som sker i dotterbolag långt ner i organisationen. Modellen brister i öppenhet och transparens. Därför ska antalet bolag minskas.

Läs budgeten i sin helhet här.

Presskontakt:

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

PM: Vägvalets förslag till budget 2016 för Göteborg Stad

onsdag, 3 juni, 2015

Vägvalet lämnar förslag till budget 2016 för Göteborg Stad och inom flera olika områden. Vägvalet är ett parti som inte har några förpliktelser gentemot centrala partiledningarna. Vi står upp för de lokala frågorna i Göteborg. Vi vill involvera medborgaren i stadens framtid och tror att stora samhällsförändringar får störst genomslag om de stöds av en majoritet.

Här följer några nedslag i årets budget:

Ekonomi – En sund ekonomi kan inte baseras på en omfattande upplåning. Göteborg är redan en av landets högst belånade kommuner, denna utveckling måste brytas. Vägvalet prioriterar hårt i investeringarna för att minimera belåning. Trots detta blir det ett överskott I Vägvalets budget på ca 563 Mkr. Investeringsramen för 2016 är 1 750 Mkr.

Vi återför tidigare avsättningar för utvecklingsfonden, E20, nedsänkning av E45 och Götalandsbanan på 543 Mkr. Vägvalet gör extra avsättning för eftersatt gatuunderhåll på 100 Mkr, Livräddare/badvärdar 5 Mkr och Ostindiefararen Götheborg 1 Mkr.

Överförmyndarnämnden – Vägvalet har i budgeten tagit bort den höga arvoderingen, som är på samma nivå som för kommunalråd, för politiska företrädare. Funktionen som sådan ska utföra sitt uppdrag att utreda behov av god man eller lämplig förvaltare samt att föreslå en lämplig person. Tjänsterna ska inte användas för att göra upp mellan de politiska partierna.

Medborgarinflytandet – Medborgarinflytandet i Göteborg Stad måste förbättras. I ett modernt samhälle ska demokratin utgå från medborgarna och politiken ska spegla deras vilja.

Vägvalet vill utreda hur det förstärkta folkinitiativet kan lyftas fram och presenteras för medborgarna i Göteborg. Vidare vill vi utreda hur en organisation kan byggas för att hantera folkinitiativ från medborgarna och ett förslag på forum där politiker, kommunala tjänstemän och medborgare kan lära sig att hantera folkinitiativet i samråd för att nå bra politiska beslut.

Vi vill helt enkelt att Göteborg stad ska inta en ledande ställning i landet och ha som mål att bli den bästa kommunen på lokal närdemokrati och medborgardialog.

Bostadspolitiken – För att komma framåt måste det finnas ekonomi även i förvaltning av hyresfastigheter. Med enklare planering, andra byggmetoder och lägre markkostnader kan vi antagligen komma en bit på vägen, men det krävs även ändrad lagstiftning i vissa fall. De kommunala fastighetsbolagen borde få ett tydligare uppdrag än vad man har idag. Vi vill ta bort unika Göteborgskrav, hjälpa mindre byggare att komma hit och öka takten av markanvisningar.

Pendeltågstunneln (Västlänken) – Västlänken är kanske det främsta exemplet på hur en felprioritering har tillämpats. Den totala kostnaden för tågtunneln med dess fördyringar och tilläggsinvesteringar är nu 60-80 miljarder kronor (innehållande indexuppräkning från basåret 2009, låne-, ränte- och uppbördskostnader). Den kostnaden kan inte finansieras med nuvarande investeringsramar. Det är ett av de mest olönsamma projekt som någonsin planerats i Sverige.

Omförhandla det Västsvenska paketet – Efter att göteborgarna röstat i folkomröstningen om trängselskatt hösten 2014 har en något förvirrad debatt uppstått om vad valresultatet egentligen innebär och hur det ska hanteras. Vare sig man vill eller inte så har en stor majoritet (57 %) röstat nej och visat att de inte stödjer trängselskatten. Vägvalet vill att Göteborg stad följer folkomröstningen, hemställer en begäran hos regeringen att ta bort trängselskatten och begär att få omförhandla det Västsvenska paketet.

Stadens klimatstrategi – Klimatstrategin som tagits fram innehåller flera mål och strategier som inte ligger inom det kommunala uppdraget. Vad vi äter och hur vi uppfostrar våra barn är inte en kommunal angelägenhet. Kommunens uppdrag är att skapa ett mervärde för medborgarna. Klimatstrategin genomsyras av en politisk inbladning som inte hör hemma i kommunala styrdokument och som inte ställer sig neutralt till kommunens invånare. Likt trafikstrategin så är strategier av denna karaktär dömd att misslyckas när förankring saknas. Vi vill att staden skapar verklighetsförankrade strategier för framtiden.

Cykel – Vägvalet är för att satsningar görs på alla transportslag. Vi anser att det är upp till var och en att få ihop sitt vardagspussel. Alla har inte möjlighet att cykla. Men vi kan underlätta genom att bygga infrastruktur som gör det enkelt och säkert att cykla för de som kan. Staden har antagit en ny cykelplan, ”Cykelplan för en nära storstad 2015-2025”. Planen är i största delen mycket bra och lovande. Det är viktigt att det som planen beskriver också omsätts i verkligheten vid ombyggnad och då ny infrastruktur och nya trafikmiljöer byggs.

Stadsdelsnämnder – Nämnderna klarar inte sitt uppdrag och vare sig kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan frita sig från ansvar med motivet att verksamheten har delegerats. Vägvalet anser att det är dags att ta konsekvenserna av att stadsdelsnämndsreformen var ett administrativt stickspår som inte gav de fördelar som man hoppades på. Vägvalet vill därför ombilda de nuvarande stadsdelsnämnderna till sociala distriktsnämnder och samordna resursnämndsfunktionerna i en Social centralnämnd.

Skola – Som ett led i avvecklingen av stadsdelsnämnderna vill Vägvalet inrätta en central skolförvaltning. Ansvaret för all utbildning överförs från stadsdelsnämnderna till Utbildningsnämnden. Vi tror att en självständig skolförvaltning är en första nödvändig åtgärd för att nå bättre kvalitet i Göteborgs skolor.

Äldreomsorg – All omsorg om äldre måste vara baserad på individuella behov och önskemål. Individen måste betraktas som en fullvärdig person med möjlighet att själv få göra egna val där så är möjligt. Den rödgröna majoriteten i Göteborg har valt att inte tillämpa Lagen om Valfrihet (LOV) och betraktar således de äldre som inkompetenta att fatta egna beslut. Detta är en omyndighetsförklaring som inte är värdigt ett samhälle som värnar om alla människors lika värde.

Bolag – Vägvalet anser att den nya organisationen har skapat en alldeles för stark maktkoncentration. Vi finner det orimligt att ett enda bolag (Stadshuset AB) skall hantera halva kommunens verksamhet. Det blir näst intill omöjligt att få reda på vad som sker i dotterbolag långt ner i organisationen. Modellen brister i öppenhet och transparens. Därför ska antalet bolag minskas.

Läs budgeten i sin helhet här.

Presskontakt:

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

PM: Vägvalets politiska inriktning för riksdagsvalet 2014

onsdag, 18 juni, 2014

Vägvalet har, som tidigare meddelats, beslutat att ge medborgarna möjlighet att rösta på oss i alla tre valen. Höstens val är avgörande för Västlänkens och trängselskattens framtid. Alla krafter behövs för att även få ett avgörande om hur Sveriges framtida infrastruktursatsningar ska finansieras. Därför ger vi här en sammanfattning av de frågor som vi kommer att driva på riksnivå.

 • Arbetsmarknad – Vi måste skapa enkla arbetsuppgifter och företagen måste kunna erbjuda en ekonomisk trygghet till sina anställda.
 • Försvaret – Sverige ska förbli ett neutralt och alliansfritt land och inte ansluta sig till Nato. Vi ska ha ett försvar som kan försvara Sverige vid ett angrepp.
 • Landsting/regioner – Vi vill avveckla landstingen och låta staten sköta tillsynen.
 • Sjukvård – Vi vill förändra det administrativa systemet så att de nuvarande universitetssjukhusen överförs till staten. På så sätt uppnår vi en likvärdig vård oavsett man bor i landet.
 • Skatter – Sverige ska begränsa det totala skatteuttaget så att det inte ligger högre än genomsnittet i EU-länderna.
 • Trafik – Vägar och järnvägar ska vara ett statligt ansvarsområde. Beskattning för att kunna investera i infrastruktur ska inte ske via medfinansiering av kommuner och regioner.
 • Medborgarinflytande – Vi vill involvera dig i landets framtid och lägger därför stort fokus på medborgarperspektivet.

Läs vårt inriktningsdokument som här.

Presskontakt:

Tom Heyman
Vice partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Trafiknämnden 22 maj – del 2

tisdag, 10 juni, 2014

Trafiknämnden behandlade även en detaljplan för en framtida överdäckning av Götaleden, något som det saknas finansiering för. Vägvalet fick oväntat stöd från annat håll då även Miljöpartiet valde att yrka avslag. Deras avslag innefattade dock andra resonemang kring eventuell trafikökning men tyngdpunkten låg på finansiering och att säkra brobygget. Intressant var dock att Miljöpartiet påpekade att mycket av trafiken nu omfördelas ut till Söderleden. När vi la fram förslaget om en västlig ringled, Götaringen, så var argumenten från samma parti att den inte behövdes.

Det är svårt att förstå vad som prioriteras bort för att hantera kostnaden för nedsänkningen av Götaleden. Från början var sagt att en del vid bron skulle sänkas för att hantera nedfarterna från bron. Nu har detta utvidgats till att handla om hela leden fram till Falutorget. Med detta förs resonemang om hur det ska finansieras men det framgår dåligt vad som får stå tillbaka. Det som är sagt är att bidraget till Hisingsbron på 2 miljarder kr ska täcka bron och landsidorna. Efter bron och nedsänkningen finns endast ca 200 miljoner kvar. Totalt ska bron inkluderat olika delar kosta 3,7 miljarder kr. Frågan är vad som exkluderas till förmån för detta. Det är precis detta som Stadsrevisionen påpekar i sin granskning, att man planerar vissa åtgärder längre fram som sedan exkluderas och på så sätt genomförs aldrig delar som är mer angelägna. Det vi ser som en drivande kraft för att genomföra den utöver föreslagna nedsänkningen som är nödvändig är att man ser möjlighet att bygga hus över Götaleden. Trots att man borde veta att det är ytterst svårt att hantera detta i och med strikta regler kring möjliga olycksrisker som kan medföra hot mot ovan byggnader.Vi ser det som viktigt att vi gör rätt saker och garanterar att bron blir klar i tid och med de medel som faktiskt finns. Att lägga dessa på andra saker just nu är enligt oss felaktigt.

Vidare fick vi en redogörelse om lånecykelsystem. Det finns idag fasta, flytande eller en hybrid av de två första. Ett fast system är som JC Deceaux:s i staden idag där man lämnar cykeln vid en fast pollare och station. Ett flytande innebär att man kan lämna cykeln var som helst och så hittas den via en GPS. Idag finns hybrider som innebär att man kan både lämna den på en station eller valfri plats. Trenden går dock bland leverantörerna mot fasta system. Vi får dock se vad Trafikkontoret kommer fram till.

Vi gick även igenom trafiksäkerhetsuppföljning för 2013 och tyvärr ser vi ett trendbrott för antal måttliga och allvarligt skadade som har ökat 2012-2013. Och det gäller främst cyklister. Något måste göras.

Till sist fick vi en redogörelse om trafiksituationen i Torslanda och eventuell tvärförbindelse. En gedigen genomgång men tyvärr med fel fokus från tjänstemannakontoret. Här syns nu klart och tydligt vad trafikstrategin sätter för ribba i utredningarna som då fokuserar på att försöka hämma bilen trots att det behövs en lösning. Jag påpekade att medborgarna behöver inte tillrättavisas utan bör vara med i diskussionerna och framför allt vill jag se en lösning på problemet som uppstått på grund av dålig planering. Jag hoppas detta klargörs bättre till nästa gång då vi ska få ett förslag.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Ett år med trängselskatt

lördag, 4 januari, 2014

Nu har vi haft trängselskatten i ett år. Det vi kan konstatera är att viss trafikminskning har skett, cirka 11 procent. Prognosen sa något annat.

Enligt Trafikverkets prognoser skulle det minska enligt följande:

 • Biltrafiken över betalstationssnittet beräknas minska med 15-20 %.
 • I innerstaden och på de flesta stora trafikleder beräknas minskningen bli 10-15 %. 

Trängselskatt

Trots att trafiken ökat så når man inte intäktsprognosen för 2013 på 925 miljoner kr. Intäkterna landar 200 miljoner under vad prognosen visade. Vi vill reda ut följande påståenden:

 1. Det beror på att man tillämpar flerpassageregeln i Göteborg
 2. Det ska tas igen genom en höjning av skatten 2015
 3. Det beror på att vi haft en lågkonjunktur

Punkt 1

Flerpassageregeln är redan intecknat i prognosen och det beslutsunderlag som togs 25 november 2010 av Göteborgs kommunfullmäktige. I beslutsunderlaget kan man läsa följande från Trafikverket:

”Förslaget till reviderat skatteområde innebär en entydig och viktig förbättring av trängselskattesystemet. Förslaget möter de uppsatta målen om trängselminskning, finansiellt bidrag till Västsvenska paketet samt minskad miljöpåverkan på samma sätt som det av Riksdagen beslutade systemet (givet att även det kompletterats med en flerpassageregel), men uppfattas sannolikt mer enkelt och logiskt, då betalstationslägena i högre grad återfinns i områden där det förekommer trängsel.”

”Trafikanternas trängselskatteutgifter och statens motsvarande bruttointäkter bedöms med revideringsförslaget vara 925 miljoner kronor den första tolvmånadersperioden.”

Punkt 2

Även detta är intecknat enligt promemorian från Finansdepartementet 1 mars 2011:

”I promemorian föreslås vissa förändringar av det framtida uttaget av trängselskatten i Göteborg. Dels föreslås införandet av en bestämmelse som begränsar skatteuttaget om flera betalstationer passeras under en viss tidsperiod, en s.k. flerpassageregel, dels föreslås ändringar av vissa betalstationers placering. Därutöver föreslås att skattebeloppen höjs för att kompensera det intäktsbortfall som förändringarna medför. De nya skattebeloppen börjar tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Höjningen 2015 har således inget att göra med underskottet på 200 miljoner kr för  2013 som sannolikt kommer att bli lika stort 2014. Höjningen hade genomförts i alla fall.

Punkt 3

Enligt Transportstyrelsen i 18 september 2013 har trafiken inte ökat som man tänkt från 2006.

”Istället för att trafiken från 2006 ökat med prognosens genomsnitt 1,2 % per år i betalsnittet har den minskat med 0,7 % per år, vilket förklaras av konjunktureffekter och av att bensinpriset ökat mer än prognosen.”

Men detta nämns aldrig i ovanstående beslutsunderlag innehållande intäkter som baseras på denna ökning. Ett beslutsunderlag som presenterades 2010 d.v.s. 4 år senare. Borde man inte ha reviderat intäkterna fram tills starten 2013?

Intäkterna och trafikminskningen ligger alltså utanför prognos. Och vad beror minskning på mer? Är det ökade p-avgifter, minskningen av yta i staden, punktinsatser av kollektivtrafik etc? Idag kan vi inte längre avgöra vad som är den största bidragande faktorn.

Den sista punkten är anmärkningsvärd då vi sedan länge vet att trafiken minskat sedan 1970-talet:

Trafikökning 2011

Trafikökning 2012

Vi har nämnt det tidigare: Sedan Vägvalet tillträdde Trafiknämnden har vi i alla rapporter sett att trafiken i centrala Göteborg minskar. Den enda ökningen som förekommit är över kommungränssnittet och då marginellt. Och i centrala stan minskar det alltsedan 1970-talet. hur kunde man på Trafikverket missa detta i sina beslutsunderlag?

I staden pågår flera ofinansierade projekt som vi inte har pengar till. Nu minskar intäkterna från trängselskatten. Vad står för dörren nu? Ytterligare en höjning utöver den som redan är planerad? För en sak är säker. När pengarna inte räcker då finns det ingen som helst pardon i att få budget att gå ihop. Inte ens för de etablerade partierna.

Och denna uppfattning stärks av dagens nyheter:

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Idag fyller Vägvalet 3 år

onsdag, 20 februari, 2013

Idag fyller Vägvalet 3 år! Vi firar med tårta och tre ljus.

Då 2010 samlades vi kring tre frågor: Stoppa trängselskatten, slopa Västlänken och folkomrösta om trängselskatten. Dessa tre är aktuella än idag.

 

I förra årets budget för Göteborgs stad formulerade Vägvalet ställningstaganden i en mängd andra frågor:

Ekonomi
– att skatteuttaget inte skall överstiga riksgenomsnittet
– sänka skatten med 10 öre för att anpassa Göteborg till riksgenomsnittet
– inte medverka till medfinansiering av statlig infrastruktur
– att korrekta samhällsekonomiska kalkyler används i planeringen
– förbättra företags- och boendeklimatet i Göteborg
– att stadens utveckling sker i en lugn och naturlig takt
– att staden blir huvudansvarig för budgetprocessen och att denna blir öppen och tillgänglig för samtliga fullmäktigeledamöter
– kraftigt reducera investeringsplanen
– minska antalet bolag och koncerner
– skärpa kraven på offentlig upphandling i staden

Trafik
– slopa den planerade tågtunneln till Haga
– genomföra utredningen av Västlänk 2021
– avskaffa trängselskatten
– att Göteborg sköter sin egen lokala kollektivtrafik
– tillföra 200 miljoner kr för att förbättra underhållet av stadens infrastruktur
– avveckla projektet Trygg Vacker Stad
– genomföra en utredning av Göta Ringen
– att Göta Älvbron planeras för 10 meters höjd

Barnomsorg
– tillföra 100 miljoner kronor för att förbättra barnomsorgen
– att öppettiderna ska vara mer flexibla med fler ”nattis” och barnomsorg på helgerna
– att det ska vara max 15 barn per grupp och max 5 barn per pedagog
– alla barn upp till 13, oavsett var i Göteborg de bor, ska erbjudas plats i ett fritidshem eller i en fritidsklubb
– staden i större utsträckning samarbetar och stöttar föreningslivet i framtagandet av aktiviteter som kan erbjudas barn och ungdomar

Stadsdelsnämnderna
– avveckla stadsdelsnämnderna

Skolan
– att den obligatoriska skolan ska ge alla elever relevant utbildning utifrån varje elevs förutsättningar

Äldreomsorg
– att alla äldre i Göteborg blir betraktade som myndiga medborgare och att de får en värdig ålderdom

Studentbostäder
– utreda byggnation av studentbostäder i  t.ex. Angered

Kultur
– att möjligheterna ska öka för alla barn, ungdomar och vuxna att själva vara med och skapa kultur utifrån sina förutsättningar
– att det fortfarande ska vara kostnadsfritt för barn och ungdomar att besöka kulturella institutioner
– att kulturskolan skall vara kostnadsfri och tillgänglig för alla barn och ungdomar
– att verksamheten för de lokala biblioteken ska utvecklas
– att kulturhistoriska byggnader i Göteborgs stadsmiljö ska bevaras

Medborgarinflytande
– utveckla medborgarperspektivet

Miljö
– vill att återvinning (glas, plast, metall, papper, kartong) hämtas vid bostaden, både för flerfamiljshus och villor samt att antalet fria besök på återvinningscentralerna ska ökas från 6 till 12 per år
– att avfallskvarn i köket tillåts
– att trädgårdsavfall ska hämtas i den kompost som redan idag hämtas vid bostaden

Årets budgetförslag kommer att innehålla fler och fördjupade ställningstagande.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

GP Debatt: Biltullarna i Stockholm ger ökad trafik

tisdag, 8 januari, 2013

Idag skriver vi debattartikel i GP om märkliga ökningar av bilkörandet i Stockholms län. Vi har tidigare skrivit om det även här.

Första diagrammet visar att från 2005 till 2011 så minskar antal mil i Göteborg Stad och i likhet med Västra Götalandsregionens övriga kommuner. Utan trängselskatt kan ju poängteras.

Andra diagrammet visar att från 2005 till 2011 så minskar antal mil i Stockholms Stad. Men i Stockholms läns övriga kommuner ökar antal mil kraftigt.

I debattartikeln skriver vi:

”Totalt verkar det som att bilkörandet i Stockholms läns övriga kommuner ökat efter trängselskattens införande – helt tvärtemot syftet att värna om miljön. När resandet över tullarna minskat ökar trafiken desto mer utanför tullarna. Var kör dessa bilar som inte passerar tullarna? Står de hemma i garaget eller kör de helt enkelt runt om utanför tullarna på resan mellan bostaden i Sollentuna och jobbet i Nacka? Står de och köar utanför en förskola i Bromma eller rullar de mot Upplandsbro för veckans inköp? Invånarna i Stockholms län betalar inte bara trängselskatt, de betalar även för mer bränsle än tidigare.”

”Vi vill inte spekulera i orsaker till denna ökning utan efterlyser en rejäl genomlysning. För stunden nöjer vi oss med att konstatera att ökningen är ett faktum och människor boende utanför tullarna sannolikt påverkas av lokala hälsopåverkande emissioner i högre utsträckning än tidigare. Vi kan också konstatera att Stockholms län idag har större utmaningar avseende utsläpp av växthusgaser, användning av energi och användning av förnyelsebara bränslen.”

Och vi bör se över hur trafiken omfördelas. Igår fick vi tips när man svänger in på Björlandavägen till Sörredsvägen mot Volvo kl. 15.30 för de som förmodligen skulle hem en annan väg.

Se video här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2

Märklig ökning av antal körda mil i Stockholms län

onsdag, 28 november, 2012

Inför kvällens trafikdebatt i Älvrummet vill jag att ni tittar på dessa diagram. De visar leveranser av bensin och diesel till Västra Götalandsregionens och Stockholms läns kommuner omvandlat till  normerade personbilskilometer, d.v.s. antal körda km. Dessa baseras på statistik från Statistiska centralbyrån.

Första diagrammet visar att från 2005 till 2011 så minskar antal mil i Göteborg Stad och i likhet med Västra Götalandsregionens övriga kommuner. Utan trängselskatt kan ju poängteras.

Andra diagrammet visar att från 2005 till 2011 så minskar antal mil i Stockholms Stad. Men i Stockholms läns övriga kommuner ökar antal mil kraftigt.

Minskningen i Stockholm Stad har kommunicerats flitigt av förespråkare av trängselskatten (infördes första halvåret 2006 på prov och permanentades andra halvåret 2007) och viss nedgång kan skymtas. Men ökningen i Stockholms län har inte kommunicerats och förklarats, speciellt med tanke på motsvarande nedgång i Gbg/Västra Götaland som skett utan trängselskatt.

Den enkla frågan är förstås: varför?

Kanske någon i panelen kan svara på detta ikväll?

Se debatten från Älvrummet här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7SVD1, SVD2

Äpplen blandas med päron och blir till snömos

onsdag, 8 augusti, 2012

Igår skrev Gröna Bilisters (GB) ordförande Jakob Lagercrantz en debattartikel på gp.se, där de framförde åsikten att ”Trängselavgifterna kommer vid rätt tidpunkt”. Tydligen var det GT:s uppmärksammade artiklar och webbenkäter den senaste tiden som hade triggat Lagercrantz att ställa skåpet på rätt plats i trängselskattefrågan.

För det är klart att det inte är någon rolig läsning för en trängselskatteivrare (jo, de finns faktiskt!) att 82 % av 12 000 personer är emot. I ett försök att förringa denna åsiktsyttring av GT:s läsare skrev Lagercrantz: ”I själva verket var det 82 personer av 100 som spontant skrivit in till tidningens blogg som uttryckt kritik.” Känner man inte till GT:s webbfråga förleds man att tro att det bara rörde sig om 100 personer som röstade. Klurigt – men falskt – beskrivet av Gröna Bilister.

Nästa påstående från Lagercrantz saknar också all grund: ”Det är rimligare att anta att den breda politiska majoritet som står bakom trängselavgifterna också har sina väljare i ryggen, och det på goda grunder.” Varför det skulle vara rimligare att anta detta framgår inte. Vilka de ”goda grunder” han anför är, förblir vi andra okunniga om. Det finns faktiskt goda grunder att anta att Lagercrantz bara ljuger. Alla undersökningar som gjorts (Sifo, SOM-institutet) pekar på att han har fel.

Mitt i debattartikeln konstaterar dock Lagercrantz sensationellt att: ”Men samtidigt behöver många bilen.” Men strax därefter gör han en helomvändning igen och säger att vi måste ändra våra resvanor. Det här går inte ihop. Problemet är att han därmed sällar sig till alla andra beslutsfattare som inte tar någon hänsyn till de invånare som av t.ex. ekonomiska eller tidsmässiga skäl inte har någon reell valmöjlighet. Han struntar helt enkelt i alla de många som ”behöver” bilen och vill bestämma att de måste ändra sina resvanor.

Läs hela Gröna Bilister debattartikel här.

I förmiddags publicerade gp.se Vägvalets replik. I den pekade vi på hur uppenbart det var att Gröna Bilister väljer att blunda för opinionen i frågan. Vidare sa vi att GB inte företrädde bilisterna alls. Det är bara för att de varit såpass smarta att använda sig av ordet ”bilister” i sitt organisationsnamn som man förleds att tro detta. I verkligheten är bara knappt var tretusende bilist i landet medlem i GB. Det mest frapperande var kanske dock att Jakob Lagercrantz genomgående använde sig av ordet ”trängselavgift”, tydligen helt oförstående inför de skillnader som det är mellan en skatt och en avgift. Avslutningsvis gav vi exempel på några yrkeskategorier som inte fritt kan välja att åka till sina arbeten under de tidpunkter då trängselskatten är lägre, vilket Lagercrantz angav som ett förmildrande  argument för trängselskatten. Det är många, många heltidsarbetande i göteborgsområdet som GB därmed inte bryr sig om. Har man dessutom barn att hämta/lämna på dagis kan man inte vrida på dygnet hur som helst.

Hela Vägvalets debattartikel kan läsas här.

Strax före 16 i eftermiddag kom så GB:s slutreplik. I den blandas äpplen med päron och allt blir till ett snömos. Denna gången slår sig Lagercrantz för bröstet och berättar hur visionär och fantastisk hans organisation är. När det passar hänvisar han till anonyma ”experter” (det vet man ju hur ofta sådana har fel!), och när det passar påstår han att GB:s profetior överträffat andra experters förväntningar. Han slår också fast ett antal ”måsten” och ”krav” och konstaterar vad som är ”självklarheter”. Allt i syfte att dumförklara alla som inte håller med. Tänk vad enkelt allt blir när man själv får diktera vad andramåste” göra (t.ex. sluta åka bil om man inte har råd). Jag förbluffas över GB:s enkla världsbild där trängselskatten presenteras som frälsaren som ser till att vägutrymme skapas ”för de som kräver bilen i sin dagliga verksamhet.” Eftersom denna skatt ovillkorligen kommer att leda till att de med lägre inkomster slutar åka bil till jobben i högre grad än högavlönade, är det alltså bara välbeställda som framtiden kan kräva rätt till bilen dagligen om GB får bestämma. Vi har redan sex partier i kommunfullmäktige som är av samma åsikt, GB tillför ingenting till denna diskussion.

Lagercrantz hävdar att ”I många stora städer går det inte längre att ta bilen till jobbet – det tar för lång tid.” Och lösningen på detta problem är alltså att fler ska åka med en (oftast) långsammare kollektivtrafik? Om nu bilresorna går så långsamt i Göteborg, varför tror då GB att så många ändå väljer bilen? Det är sannerligen inte billigare redan idag (innan trängselskatten). Nej, de flesta åker bil för att det går fortare. Men Lagercrantz försöker lura i folk att spårvagn och buss (med alla byten) skulle gå så mycket fortare. Vägvalet anser att människorna så långt som möjligt själva är bäst lämpade att fatta egna beslut om vad som passar dem bäst. Lagercrantz (som bor i Alingsås) har ingen aning om de människors liv han vill styra och ställa över.

Vidare menar Lagercrantz på fullt allvar att Vägvalet fastnat i ”enfrågeperspektivet och missar att se till stadens utveckling.” Jo, det hade ju sett snyggt ut om Vägvalet – ett parti som bildades på grund av motståndet mot trängselskatten – helt plötsligt skulle ändra åsikt i sin hjärtefråga för att ”stadens utveckling” kräver det. Jag kan försäkra GB att detta inte kommer att ske. Vi hävdar tvärtemot att trängselskatten är skadlig för stadens utveckling. För att ta till Lagercrantz språkbruk: Experterna är eniga om att höga skatter är skadliga för ekonomin.

Något svar på hur de som arbetar inom yrken med fasta arbetstider skulle kunna sänka sin trängselskatt kunde Lagercrantz inte ge. Han påstod i svepande ordalag att det var möjligt, men som så många gånger tidigare faller alla sådana argument på att trängselskatten är a) orättvis och b) ett oerhört trubbig instrument att lösa ett problem som i huvudsak är konstruerat.

Det är bara att gå till vår site räknautträngselskatten.se och kolla själv vad det kostar personer med olika lönenivåer.

Lösningen är inte att slumpvis straffbeskatta vissa och låta andras resor bli än mer subventionerade. Detta kommer oundvikligen att leda till hårdare motsättningar. Ibland är åker vi bil, ibland cyklar vi, går eller åker kollektivt. Ibland är vi passagerare i någon annans fordon. Ingen kan med rätt påstå att ett transportslag alltid är bättre än något annat och ingen kan hävda att vi alltid bara utnyttjar ett transportsätt per individ. Först när vi inser att de olika lösningarna gynnar alla på ett eller annat sätt, kan vi komma framåt i frågan.

Håkan Andersson
Vägvalet

I Nyhetsflödet: GP1