Inlägg märkta ‘Tarfikverket’

Vägvalets syn på Miljödomstolens dom om Västlänken

fredag, 2 februari, 2018

Som de flesta säkert hört har Mark- och Miljödomstolen (MMD) kommit med en deldom angående Västlänken. Med deldom menas att man löpande tar ställning till vissa detaljer senare som inte täcks in av deldomen.

MMD konstaterar att projektet planskildhet vid Olskroken inte har alla de tillstånd som krävs, men anger ingen lösning på detta problem.

MMD tar inte ställning till huruvida Västlänken är motiverad, det vill säga om samhällsnyttan motiverar kostnaden och miljöförstöringen. Det gjordes enligt MMD av regeringen när de gav tillåtlighet. Enligt Vägvalets tolkning gjorde dock inte regeringen detta utan hänvisade till MMD. Det innebär att Västlänken aldrig är prövad enligt dessa kriterier och blir därför ett viktigt argument i kommande överklagan.

MMD inskränkte sin roll till att endast ställa krav på vatten, luft, buller och miljöklass av lastbilar som används i bygget.

Domen blev ja till Västlänken, utan motivation, men med högre krav på maximala utsläpp i luften och av vatten och buller än vad Trafikverket hade begärt. De krav som MMD ställer bedömer vi som moderata och inte svåra att uppnå, men hur mycket de kommer att fördyra bygget av Västlänken får Trafikverket återkomma med.

MMD konstaterar att Trafikverket inte får börja bygga förrän domen vunnit laga kraft. Ett ganska normalt förfarande i miljömål när det uppstår irreparabla skador. MMD konstaterar även att bygget av Västlänken inte kan påbörjas förrän alla detaljplaner vunnit laga kraft, vilket är i enlighet med lagen.

Domen kommer sannolikt att överklagas och kräver då prövningstillstånd, vilket kommer att cirka 2-3 månader. Om överklagan inte beviljas prövningstillstånd, fastställes domen, men bygget kan inte starta förrän alla detaljplaner vunnit laga kraft.

Om domen överprövas kommer detta sannolikt att ta cirka ett år från dagens datum innan ny dom faller. Därpå kan det komma fler överklaganden som kräver prövningstillstånd…

Slutsatsen är att det är svårt och okontrollerbart  att stoppa Västlänken juridiskt utan den säkraste vägen är att använda sin rösträtt i valet den 9 september!

Claes Westberg
Partiledare Vägvalet

GT: Nya förslaget är inte bra nog

söndag, 10 oktober, 2010

I dagens ledare i GT kommenterar Johan Wopenka Trafikverkets nya reviderade förslag om trängselskatten i Göteborg som presenterades i veckan. Han skriver:

Det är ingen tvekan om att klubbandet av trängselavgiften gick för snabbt för att logiken riktigt skulle kunna hinnas med.

Wopenka menar också att det finns en ”lång rad frågetecken knutna också till det nya förslaget”. Han säger att  de lokala politikerna har varit usla på att informera, sagt emot varandra och mött kritiken med svävande argument.

Att partierna angett olika motiv för att stödja trängselskatten är något Vägvalet uppmärksammat tidigare. De borgerliga gör det för att få infrastruktur byggd, Miljöpartiet för att rädda miljön och Vänsterpartiet anser att det är en jämställdhetsfråga. Sådana vinklingar av frågan är riktade till de egna leden för att få de egna väljarna att stödja ett i grunden dåligt underbyggt beslut. De som inte är fast förankrade i ett enda partis tankesätt och kan betrakta detta spel med lite perspektiv, ser lätt igenom en sådan spretande argumentation.

Johan Wopenka påpekar också det ologiska i att å ena sida vilja hämta in så mycket pengar i trängselskatt som möjligt för att kunna bygga infrastruktur och dessutom önska att många bilister ställer bilen för en bättre miljös skull. Skulle alla göra det blir det inga pengar till infrastrukturen.

Ledaren i GT avslutas med en uppmaning till politikerna att snarast göra åtskilligt mer än bara acceptera det nya förslaget:

I massmedierna och på bloggar radas nu frågorna och kritiken upp, allt medan Vägvalet med emfas förklarar att det är rena nyset när Göteborgspolitikernas säger att beslutet om trängselavgift är taget av riksdagen och därför inte kan rivas upp.”

Det [nya förslaget] är helt enkelt fortfarande inte bra nog för att fungera i praktiken; därtill är frågetecknen och oklarheterna för många.” 

Läs hela ledaren här.

Håkan Andersson
Vägvalet