Inlägg märkta ‘stadsrevisionen’

Oklart paraplyavtal för västsvenska paketet

torsdag, 2 mars, 2017

Förra torsdagen var Vägvalet var på plats i kommunfullmäktige för att hindra att Göteborg fick ett nytt övergripande avtal för det Västsvenska paketet. Avtalet reglerar finansiering och fortsatta genomförande av olika delprojekt inom paketet. I nuläget är det 31 projekt som ska ingå under detta så kallade paraplyavtal.

Huvudorsaken till att Vägvalet argumenterade mot paraplyavtalet är att den omfattar medfinansiering med trängselskatt och genomförande av Västlänken (tågtunneln till Haga). Att avtalet dessutom brister i sin utformning och enbart skapar fler frågetecken än förtydligande var också ett motiv till att inte besluta om att anta paraplyavtalet.

Vi var i princip ensamma om vår ståndpunkt i debatten med Johan Nyhus (S). Efter flera övertalningsförsök fick Theo Papaioannou till slut upp Ann-Sofie Hermansson (S) i talarstolen för klargöra hur hon ställer sig till detta katastrofala paraplyavtal som hon ska skriva under. Svaret löd att hon ”med glädje kommer att skriva under och att vi inte skulle känna oro”. Men oron är synnerligen berättigad, till exempel på grund av projektens kommande kostnadsökningar som ingen vet hur man ska hantera. Alliansen valde under denna debatt att tiga, men röstade ändå sedan för det.

Öppenhet och transparens saknas enligt Vägvalet. Det saknas redovisning av tidigare avtal för Västsvenska paketet och därför har vi inte något större förtroende för ytterligare ett övergripande avtal. Det har inte öppet redovisats vilka kostnader paketet har bidragit med. Vägvalet menar också att inget behov finns att teckna ett nytt övergripande avtal, eftersom ekonomiska bidrag redan reglerats i ett tidigare avtal. Vi har också ett genomförandeavtal som gör kommunen delaktig i alla kostnader som uppstår genom felaktiga kalkyler av Trafikverket.

Stadsrevisionen har kritiserat hanteringen av olika ingående projekt och hur de omprioriteras inom det Västsvenska paketet. Stadsrevisionen menade att ingen kontroll finns över vad som görs och i vilken ordning. Trots detta säger nu staden att eventuella kostnadsökningar ska hanteras genom omprioriteringar inom projektets budget, vilket är ett oacceptabelt sätt att försöka dölja när projekt fördyras. Man går alltså medvetet rakt emot vad stadsrevisionen en gång kritiserade.

Ett helt kapitel i paraplyavtalet ägnas åt att utförande part inte är berättigad till ersättning. Göteborg stad får alltså ingen ersättning för egna personalresurser, detaljplanläggning, omläggning/flyttning av ledningar, merkostnader för drift av kollektivtrafik under byggtiden med mera. När kan vi få se en estimerad kostnadskalkyl för detta och till vilket belopp ska skattebetalarna bidra med?

Vi fastslår följande brister i utformningen av paraplyavtalet;

  1. Målet med avtalet är allmänt hållet, otydligt och inte mätbart
  2. Regler för vad som gäller om parterna blir oeniga existerar inte
  3. Ingen av parterna vet vad som gäller om en part vill säga upp avtalet, eller häva avtalet om vissa villkor inte uppfylls
  4. Avtalstiden är evig och inte specificerad. Ett slutdatum saknas. Vem bestämmer att avtalet är avslutat?
  5. För projektavtalen saknas gränser för vilka ”skäl” som motiverar avsteg ifrån projektavtalen, men att avsteg tillåts. Ingen definition ges. Varken belopp eller uppräkning av vilka avsteg som får förekomma saknas.
  6. Under sista punkten i avtalet kan parterna komma överens om skiljeförfarande vid tvist. Det är ett hemligt förfarande vilket inte ger öppenhet och insyn för medborgarna. Det är ett svek mot göteborgarna.
  7. Möjlig jävsituation, att samma personer som skriver under avtalet även är de som har undertecknat för kommunalförbundet.

Catarina Pettersson
Vägvalet

 

Trafiknämnden 22 maj – del 1

måndag, 9 juni, 2014

På Trafiknämndens sammanträde behandlades stadsrevisionens revisionsredogörelse om projektredovisning och projektstyrning inom ramen för Västsvenska paketet. Vägvalet lämnade samma yttrande som förra gången då vi anser att det är oerhört viktigt att denna kritik tas på allvar. I rapporten framgår att den höga arbetsbelastningen för kontoret riskerar leda till att tiden för riskbedömningar, uppföljning och prognosarbete inte genomförs med tillräcklig kvalitet. Då prognos inte heller säkerställs så får andra åtgärder stå tillbaka då de initiala bedömningarna balanseras ut av att flera åtgärder fördyrats. Krasst innebär det att tidigt planerade åtgärder inte blir genomförda och skjuts på framtiden. Vidare påpekar revisionen att det finns olika synsätt på vad avtalen inom det Västsvenska paketet innebär. Vissa ser det som en avsiktsförklaring snarare än en beställning av åtgärder. Detta är högst problematiskt eftersom det sätter den politiska kontrollen ur spel. Varför inte Trafiknämnden blivit varse om att vissa åtgärder har fått utgå på grund av fördyringar är för oss en gåta.

Nästa punkt som behandlades var underskottet på 16,5 miljoner kr som kontoret flaggade för på förra sammanträdet. Underskottet som uppstått är av betydelse och måste hanteras enligt stadens riktlinjer för budget och uppföljning. Ett förslag måste därmed presenteras med åtgärder för att nå ett nollresultat. Det är bekymmersamt då detta är ett andra underskott på kort tid. Trafiknämnden hade ett redan i augusti 2013. Underskottet härrör främst till köp av konsulttjänster för planering och utredning. För att hantera detta senareläggs åtgärder som kanske borde ha genomförts. Vissa neddragningar görs även. Precis som förra gången då Trafikkontoret uppvisade ett underskott upprepade vi att om kommunstyrelsen anser att dessa åtgärder ska hanteras så borde också medel skjutas till med en förklaring varifrån dessa tas ifrån ur stadens övriga budget. Stadens utgifter måste anpassas till de ekonomiska förutsättningar som finns och trafikkontoret bör därför få i uppdrag att återkomma med ett budgetförslag som ryms inom den ekonomiska ramen.

Nästa ärende handlade om fiktiva P-köp. Ett väldigt otydligt begrepp som är svårt att förstå innebörden av. Varför ska en fastighetsägare betala för en parkeringsplats som aldrig byggs? Om vi ska nå en fullvärdig dialog med olika aktörer i staden inom byggsektorn och näringslivet så borde kommunen vara mer tydlig med sina kostnader. Vi tror inte att detta är en lämplig metod att belasta byggherrarna med som de inte vet vad det är de betalar för. Det kommer att leda till missnöje och misstro mot kommunen. Därför yrkade Vägvalet avslag till förslaget. M och FP ställde sig bakom.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trafiknämnd 30 april – del 2

onsdag, 1 maj, 2013

Trafiknämnden fortsatte med förstudien av ny spårväg till Backa där vi stödjer Trafikkontorets förslag men lämnade ett yttrande. Vägvalet anser att det är bra att en förstudie nu tagits fram gällande spårvagn till Backa och Norra Älvstranden. Spårvagn till Backa har funderats på och utretts i omgångar i över 20 år. Det är helt klart stora fördelar med spårvagn till Backa som bedöms ha positiva effekter för stadsdelen. Det skulle innebära ett lyft för hela stadsdelen och trygga stadsutvecklingen i Backa på lång sikt. Kopplingen till resten av staden skulle också stärkas. Backa bör prioriteras och de fördjupningar som tjänsteutlåtandet tar upp bör ske omgående.

De samhällsekonomiska beräkningarna visar på positiva siffror vilket ytterligare stärker en utbyggnad av bägge länkarna till Norra Älvstranden och Backa.

Vägvalet poängterade att skatteväxlingen som skett i VGR har gett en negativ inverkan på Göteborg Stads påverkan i utbyggnaden av spårvagnsnätet då regionen äger frågan. Erfarenheter hittills visar att samverkan mellan staden och Västtrafik inte fungerat fullt ut när det gäller stadens planering av kollektivtrafik. Vi vill därför signalera att staden redan nu borde överväga att ta tillbaka ansvaret för investeringar och trafikplaneringen av spårvagnsnätet. Göteborg stad är den enda staden i regionen som har spårvagn och det finns en stor risk att stadens behov nedprioriteras av regionen.

I tjänsteutlåtandet talas om att utreda en stadsbana som vi ställer oss också frågande till vad det skulle innebära och att denna utredning inte bör förhala att bygga ut för det behov som redan finns idag. Detta verkar också vara helt isolerat till Norra älvstranden varvid Backa kan hanteras parallellt.

Nästa ärende handlade om Västlänken. Nämnden ska ta beslut om förslag till inriktningsbeslut för detaljplan för station Korsvägen med omgivningar inom stadsdelen Heden, Johanneberg och Lorensberg Göteborg. Tjänsteutlåtandet är dock utsänt alldeles för sent. Samma tjänsteutlåtande hanteras i Byggnads, Fastighets- och Trafiknämnden.Vägvalet yrkade avslag i Byggnadsnämnden och skulle gjort samma i Trafiknämnden som dock bordlades av Miljöpartiet eftersom tjänsteutlåtandet var för sent utskickat. I Fastighetsnämnden dukades tjänsteutlåtandet på bordet samma dag som mötet var varför Vägvalet valde att bordlägga ärendet. Läs avslagsyrkandet här.

Därefter följde några korta lägesrapporter. Det Västsvenska paketet fortsätter som vanligt. Det blev en kort redogörelse om vad som görs på t.ex. Böneredsvägen där trafiken ökat med 68%. Men enligt Trafikkontoret är detta endast en ökning, någon risk föreligger inte. Jag finner det som en märklig bedömning då vägen är väldigt snäv och krokig. Ingen direkt åtgärd görs idag vilket jag anser är fel.

Till sist fick vi besök av stadsrevisionen som redogjorde sin revision av Trafiknämnden. Mötet avslutades med att stadsrevisionen pratade med valda ledamöter endast där vi fick framföra vår syn på hur beslutsunderlag, tjänsteutlåtande och information fungerar. Jag påtalade att jag tycker det är dåligt att uppföljningsrapporterna saknar nyckeltal och mätetal som behövs om vi ska kunna följa nämndens utveckling som ledamöter.

Läs Vägvalets yrkanden och yttranden här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trafiknämnden 12 december – Miljödifferentierad trängselskatt

torsdag, 13 december, 2012

Det blev en hetsig debatt om utredningen som gjorts av Trafikkontoret gällande miljödifferentierad trängselskatt. Förslaget innebär att en svensk lastbil ska betala mellan 8 till 68 kronor per passage i lågtrafik och 18 till 78 kronor under högtrafik beroende på Euroklass.

Vägvalet yrkade avslag i tidigare Handling – § 59/12 Luftkvalitet och kraven i EU-direktiv den 7 mars i år till åtgärder för bl.a. miljödifferentierad trängselskatt för tunga fordon. Detta eftersom det inte låg inom det kommunala uppdraget och endast kunde påverkas nationellt. Vi påpekade även att inga kostnader framgick av att utreda åtgärderna. Läs yrkandet här.

Beslutsärendet som skulle avhandlas är ett tecken på hur saker prioriteras på Trafikkontoret och som kräver nämndens insyn. Utredningen har initierats av Trafikkontoret med hänvisning till att Vägtullsutredningens sekreterare begärt detta. Inget protokoll finns från detta möte. Ingen remissförfrågan finns från Vägtullsutredningen. Kostnaden är 220 000 kr med hänvisning till att detta är taget i det Västsvenska paketet och avstämt med Trafikverkets kansli. Vår enkla fråga blev då: Sedan när är det Västsvenska paketet en resurs för att hantera statliga utredningar?

Den rödgröna sidan var snabba med att påpeka att miljön var överordnad formalia som vi mer eller mindre inte skulle bry oss om. När jag då påpekade att formalia är precis vad vi måste förhålla oss då Göteborg håller på att städa upp efter mutor blev det fullständig kalabalik. Ordförande, Johan Nyhus (S), valde inte en gång utan ett flertal gånger att uttrycka sin bestörtning över ”mina” anklagelser gentemot Trafikkontoret. Han hade inga problem att låta stadsrevisionen titta på det men jag skulle absolut inte komma med anklagelser. Vårt yrkande för fram en förfrågan varför en utredning har utförts utan någon formell beställning. Om det anses rumsrent av de rödgröna så får det stå för dem. Det är nämndens ansvar att tillåta trafikkontorets tjänstemän få initiera diverse utredningar utan formella beställningar och där ligger vårt yrkande.

Den utredning som nu är gjord kan bara tillämpas på svenska lastbilar eftersom Vägtullsutredningen inte är klar med sin utredning gällande om utländska fordon kan beskattas. Något som vi debatterat ett flertal gånger och som sannolikt inte kommer att bli av på grund av gällande EU-regler. Då denna utredning inte är avklarad ännu så borde ingen utredning göras förrän vi vet det slutresultatet. Gång på gång beklagas i Trafiknämndens uppföljningsrapporter resursproblematik och då borde vi definitivt inte hålla på med utredningar som inte är en kommunal angelägenhet.

Vägvalet begärde votering som tyvärr slutade med 8 för och 1 emot, eftersom även Alliansens partier inte såg några problem i förfarandet. Vägvalet reserverade sig mot beslutet.

Läs yrkandet här och tjänsteutlåtandet här (Handling – § 241 Diarienummer 2391/12 Miljödifferentierad trängselskatt för tunga fordon i Göteborg).

Läs även vårt pressmeddelande här.

Detta har nu också uppmärksammats av GP här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1

Trafiknämnden 4 april – del 1

tisdag, 10 april, 2012

Trafiknämndens sammanträde började med att stadsrevisionen gick igenom sin granskning av nämnden och kontoret. Stadsrevisionen rekommenderade Trafiknämnden att utveckla sin interna kontroll. Vägvalet lämnade därför ett yttrande att detta bör göras så snart som möjligt. Vägvalet påpekar även att det är viktigt att en översyn av inköpsprocessen och riskhanteringen görs snarast.

Första beslutsärendet började med trafikledning för det kommunala vägnätet. Trafikkontoret ansökte om utökad ekonomisk ram hos kommunstyrelsen med 10 miljoner kr för detta. En av anledningarna är att hantera det Västsvenska paketet. Vägvalet valde att yrka avslag då det inte finns någon som helst grund i att skjuta till kommunala skattemedel på grund av missad budgetering av finansiella medel i det Västsvenska paketet.

Nästa beslutsärende startade med en redogörelse för mål och utgångspunkter i trafikstrategin och utbyggnadsplanering. Trafikkontoret anordnade för några veckor sedan en workshop för tjänstemännen och politikerna vilket jag själv deltog på. Initiativet med en workshop om trafikstrategin är ett bra redskap för att diskutera förutsättningarna för framtiden. Uppslutningen på denna workshop var inte speciellt bra från majoritetens sida vilket är lite bekymmersamt då det är den rödgröna majoritetens förslag som speglar trafikstrategin. Trafikkontoret förordar att man ska gå mot t.ex. en viljestyrd trafikplanering. Men då måste man också presentera alternativ till medborgarna och sluta upp med att tvinga igenom beslut som t.ex. trängselskatt utan lokal förankring. Många åtgärder som nu utförs i det Västsvenska paketet innebär marginella förbättringar av kollektivtrafiken för t.ex. boende på Hisingen, i Torslanda, väster och öster m.m. Det finns tyvärr en risk i att trafikstrategin som sätts inte riktigt återspeglar förväntningarna från medborgarna och förblir Trafiknämndens och den rödgröna majoritetens strategi. Detta är vad Vägvalet tänkte lämna i ett yttrande men ärendet blev bordlagt. Yttrandet lämnas på nästa sammanträde.

Nästa beslutsärende handlade om ett yrkande från (S), (V) och (MP) angående återrapportering av trafiknämndens prioriterade mål. Det framgår nu klart och tydligt att den rödgröna majoriteten vill att biltrafiken ska minska till förmån för resande med kollektivtrafik och cykel. Men det saknas alternativ för de som ska lämna bilen. Till saken hör också att trängselskatten ger ett dilemma då den ska bidra till medfinansiering. Som vanligt friseras siffrorna i beslutsunderlagen och det blir lite konstigt när det jämförs med 2006. Istället borde man jämföra t.ex. cykelförändringen från 2010 år som visar att ökningen är ganska blygsam. Något Vägvalet påpekar i sitt yttrande gällande Trafikkontorets årsredovisning. Där efterlyser vi också en mer detaljerad kostnadsanalys för att kunna se sambanden mellan insatserna och ökningen. GP:s förstasida häromdagen om cykelboom förefaller också vara ett felaktigt antagande.

Sammanträdet fortsatte med beslutsärendet om regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland. Även här finns stora brister då trafikförsörjningsprogrammet grundar sig på visionen K2020. K2020 tar inte hänsyn till de lokala behoven i Göteborg för att skapa de alternativ som behövs. Vägvalet lämnade därför ett yttrande som påpekar att ett skyndsammare framtagande av erfarenhet inte slutar med ett bra resultat. Detta bör påpekas från Göteborg Stad snarast.

Därefter följde en redogörelse om nya mål för miljöfordonsarbetet. Ett av målen var att köpa in 100 elbilar till 2015 i kommunens bilflotta. Det fick mig att tänka lite på att en elbil i dagsläget kostar ca 250 000 kr som blir totalt 25 miljoner kr. Hur många dagisplatser blir det? Vi har nog olika syn på prioritering. Nästa möte kommer ett beslutsärende för målen.

Sedan var det dags för ett yrkande från (S), (MP) och (V) gällande en ny miljöbilsdefinition. Detta valde den rödgröna majoriteten att återremittera då de endast begärt ett beslutsunderlag om en miljöbilsdefinition. Beslutsunderlaget innehöll även ett förslag om miljöbilstillstånd som innebar 2 h fri parkering exklusive boendeparkering. Vad ska man med en miljöbilsdefinition om det inte ska leda till ett P-tillstånd? Vägvalet tänkte yrka avslag då det idag finns en statlig subvention för nyare miljöbilar som innebär befrielse från vägskatt i 5 år. Varannan bil som idag säljs i Sverige är en miljöbil. Därför gick Vägvalet med på att fasa ut att miljötillstånden under städade former där medborgaren är med på noterna. Något den rödgröna majoriteten satte stopp för. Dagens yrkande kan endast ses som ett desperat försök att blidka allmänheten och när man tittar närmare på det så handlar det om ytterst få berörda bilägare och ingen som innehar boendekort. Inte nog med det så gäller det endast fram till 2015-06-30. Resurser och tid borde istället läggas på att hantera en långsiktigt lösning för de boende i staden och hur de ska kunna parkera vid sina bostäder.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Kommunfullmäktige 22 mars

fredag, 23 mars, 2012

Kommunfullmäktiges sammanträde blev väldigt långt och 3 interpellationer och inte mindre än 9 beslutsärenden fick bordläggas till nästa månads sammanträde. Vägvalets interpellation om Riksrevisionens rapport gällande det Västsvenska paketet bordlades också men kommer upp som första interpellation nästa gång. Även beslutsärendet gällande GoBiGas tillhörde de bordlagda ärendena.

Det hör till ovanligheten att kommunfullmäktiges sammanträden drar över efter kl. 22 och anledningen var tunga debatter om äldreomsorg som varvades av interpellationer och motioner, stadsrevisionens årsredogörelse 2011 och stadens årsredovisning 2011.

Stadsrevisionen hade även i år gjort ett väldigt bra arbete som inneburit uppföljningar på sådant som kritiserats, även om resultatet varit sådär för vissa instanser. Kommunstyrelsen fick kritik i form av en erinran. Ärendehanteringen har saknat tydlig koppling till stadsledningskontorets verkställande ledning och det har brustit i intern kontroll och styrning. Trots tidigare diskussioner om LOU:n (Lagen om offentligt upphandling) ansåg stadsrevisionen att det saknas rutiner på ledningsnivå som säkerställer upphandlingar. Det är lite otroligt att ingen riktigt lyckats uppmärksamma detta trots det turbulenta året som passerat. Ingen i ledningen har tagit sig an kommunstyrelsens brister. Men det kanske blir så i avsaknad av en ledare som gång på gång frånskjuter sig ansvaret.

Ja, det saknas ledarskap. Detta kontrade Anneli Hulthén (S) med att det är ett s.k. ”kollektivt” ansvar i kommunstyrelsen. Men det är inte riktigt hela sanningen för den rödgröna majoriteten uppbär ledningsansvaret. Hulthén hänvisar gärna hela tiden till de 49 000 anställda som finns inom kommunen. Men en ledare som uppvisar ett svagt ledarskap är också något som slår tillbaka på de anställda tyvärr. Jag köper inte att Hultén inte siktar på att bli bäst i klassen och säger hellre att det är mer eller mindre omöjligt att tillfredsställa stadsrevisionen. En ledare som säger så skickar därmed en signal att saker och ting inte kan förbättras. Ledningens mål måste vara att överträffa målen.

Gårdagens pris togs av Endrick Shubert (S) som ställde sig upp och mer eller mindre skällde ut stadsrevisionens ordförande Lars Bergsten (M). Schubert är fruktansvärd självgod då han sa att han minsann varit i denna församling i 20 år och yttrade att stadsrevisionens rapport var trist, ogin och stygg som ger nytillträdda partier som Vägvalet chans att smutskasta Socialdemokraterna. I en replik svarade jag att det kanske är så att det var bra att Vägvalet tagit plats i kommunfullmäktige för att bringa ljus för en desorienterad Schubert. Mycket upprörande inställning varvid jag ställde frågan om majoriteten delar Schubert uppfattning. Jag fick dock inga som helst svar på den frågan av någon.

Man skulle kunna tro att Schubert och resten av (S) på något sätt insett snedsteget i uttalandet, men nej då. Nästa sak som stadsrevisionen borde ha hållit sig ifrån enligt Håkan Persson (S) (ordförande Västra Hisingens stasdelsnämnd) gällde hantering av föreningsbidrag.  Stadsrevisionens riktade kritik att Västra Hisingen inte följt sina egna riktlinjer där Håkan Persson försvarade avsteget. Förvaltningens förslag var att avslå ansökan eftersom föreningens huvudsakliga verksamhet, uthyrning av lokaler, inte bedömdes vara förenlig med de av nämnden antagna riktlinjerna för selektivt föreningsbidrag. Nämnden beslutade dock att bevilja ett ekonomiskt stöd på drygt 1,1 miljoner kronor. Detta trots att förvaltningen föreslagit avslag. Till saken hör även att Håkan Perssons partikollega Jahja Zeqiraj är ordförande i organisationen något som Alliansen halvt om halvt påpekade och bemöttes med att detta var elaka insinuationer.

Got Event AB:s lån på 20 miljoner kr till Västra Frölunda hade också granskats av stadsrevisionen som gått rätt emot ägardirektivet vilket väcker frågan om varför vi överhuvudtaget har dem. Där står det ju klart och tydligt att frågor av större vikt ska underställas kommunfullmäktige men styrelsen för Got Event ansåg sig stå över ägardirektivet. Det är bekymmersamt att  stadsrevisionen konstaterade att bolagsordningen och ägardirektivet ställs mot varandra och skapar en osäkerhet. Jag anser att ägardirektivet i ett kommunalt bolag alltid ska värderas före bolagsordningen vid sådana här situationer.

Lyssna på debatten om Stadsrevisionens rapport här.

Till sist, om vi ska komma närmare en öppenhet i Göteborg så borde kommunfullmäktiges presidium fundera igenom hur de hanterar ordningsfrågor. Vägvalet anordnar ett seminarium om medborgarinitiativet nästa lördag 31 mars och la därför ut en inbjudan utanför kommunfullmäktiges sal. Emmali Jansson (MP), 2:e vice ordförande för kommunfullmäktiges presidium, ansåg att dessa inte fick ligga framme då de var som hon uttryckte det ”partipolitisk propaganda”. Till saken hör att Bruno Kaufmann som föreläser om hur vi ska kunna komma närmare medborgaren är Miljöpartist! Även förra året la Vägvalet ut en allmän inbjudan till ett seminarium om alternativ till Västlänken som det inte anmärktes på. Enligt juristerna regleras inte vad som får läggas ut och inte i kommunallagen. Däremot är det en ordningsfråga som inte verkar vara dokumenterad. Efter att frågat Elisabet Rothenberg (M), 1:e vice ordförande, fick jag uppfattningen att det verkar vara från gång till gång och möttes av bortförklaringar som jag endast kan tolka som att ordföranden skulle ha sista ordet. Om inte ens presidiet för Göteborgs kommunfullmäktige har klara riktlinjer om vad som gäller är det då konstigt att nämnderna, bolagsstyrelserna, stadsledningskontoret och kommunstyrelsen inte har det?

Theo Papaioannou
Vägvalet