Inlägg märkta ‘skatt’

Vägvalets förslag till budget 2015 för Göteborg Stad

onsdag, 4 juni, 2014

Vägvalet lämnar förslag till budget 2015 för Göteborg Stad och inom flera olika områden. Vägvalet är i grunden ett renodlat göteborgsparti som inte har några förpliktelser gentemot centrala partiledningarna. Vi står upp för de lokala frågorna i Göteborg. Vi anser att alla människor har lika värde och vår värdegrund utgår därför från de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde och FN:s konvention om barnets rättigheter. Dessa två förklaringar om människors och barns rättigheter går i linje med Vägvalets uppfattning om att varje medborgare ska ha inflytande över sin vardag.

Göteborg Budget 2015

Partiet Vägvalet bildades för att motverka, och helst förhindra, att trängselskatt infördes i Göteborg. Trots en omfattande namninsamling under hösten 2010 lyckades vi då inte få igenom vårt krav om en folkomröstning. Den 23 maj 2013 blev dock en historisk dag när Göteborgs kommunfullmäktige röstade igenom en folkomröstning efter tidningens GT:s folkinitiativ. Ett mål som Vägvalet då kämpat för i tre års tid och som nu förverkligas i höstens folkomröstning.

Vi vill involvera medborgaren i stadens framtid och vi har därför stort fokus på medborgarinflytandet. Vi tror att stora samhällsförändringar får störst genomslag om de stöds av en majoritet. Utmaningen är då att leverera alternativ som många kan identifiera sig med. Om fler känner sig delaktiga skapar vi också en attraktiv stad som vi vill att Göteborg skall vara.

Vi vill att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg, barnomsorg, hälso- och sjukvård ska vara likvärdiga var vi än bor.

Tillsammans med dig utvecklar vi Göteborg.

Några nyheter i årets budget:

Alla människor har lika värde – Vägvalets värdegrund utgår från de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Vägvalets värdegrund utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehållande bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Dessa två förklaringar om människors och barns rättigheter går i linje med Vägvalets uppfattning om att varje medborgare ska ha inflytande över sin vardag.

Medborgarinflytandet – I Göteborg agerar även andra aktörer för att återupprätta den lokala demokratin. Detta sker bland annat genom lokal media. GT vann i maj 2014 INMA Awards 2014 (The International News Media Association) för sin kampanj #votegbg och genom-förandet av folkinitiativet om trängselskatt.

Göteborgarna vill bli mer delaktiga och få mer inflytande över politiken. Därför vill vi att Göteborg stad ska inta en ledande ställning i landet och ha som mål att bli den bästa kommunen på lokal närdemokrati och medborgardialog.

Vi vidhåller vårt krav från förra året att en gästprofessur för forskning enligt gransknings-kommissionens förslag inrättas i Göteborg.

Bostadspolitiken – Bostadsbristen i Göteborg beror inte på för lågt byggande utan främst på att det är dyrt att bygga. Det finns färdiga planer, t.ex. Opaltorget, men svagt intresse från byggföretagen. Att lova antal färdiga bostäder utöver det som faktiskt byggs anser vi inte vara ärligt. Vi måste ta itu med hur vi kan pressa priserna vid nyproduktion.

Vindplats Göteborg – Den planerade vindkraftsparken på Hake fjord bör inte byggas. Vindkraften svarar idag för ca 7 procent av den svenska produktionen. Kostnaderna är höga och prisnivån har sjunkit. De flesta anläggningar överlever endast tack vare en massiv subvention genom elcertifikat. Vindparken riskerar att bli en gedigen förlustaffär för Göteborgs skattebetalare.

Stadens trafikstrategi – Vägvalet har som enda parti lämnat ett samlat remissvar på stadens trafikstrategi. Vi anser att en klar definierad trafikstrategi ett bra dokument för stadens vidare planering. Men om dokumentet inte speglar de förutsättningar och förväntningar som allmänheten har blir dokumentet verkningslöst. Återkommande kritiska ord i remissvaren är bland annat integration, segregation, barriärer och målkonflikt. Vi vill därför att staden skapar verklighetsförankrade strategier för framtiden.

Stadens klimatstrategi – Klimatstrategin som tagits fram innehåller flera mål och strategier som inte ligger inom det kommunala uppdraget. Vad vi äter och hur vi uppfostrar våra barn är inte en kommunal angelägenhet. Kommunens uppdrag är att skapa ett mervärde för medborgarna. Klimatstrategin genomsyras av en politisk inbladning som inte hör hemma i kommunala styrdokument och som inte ställer sig neutralt till kommunens invånare. Likt trafikstrategin så är strategier av denna karaktär dömd att misslyckas när förankring saknas. Vi vill att staden skapar verklighetsförankrade strategier för framtiden.

Bevara Vasastaden och Haga – Västlänken är ett olönsamt och mycket dyrt riskprojekt som kommer att påverka stadsbilden i centrala Göteborg. Framför allt Haga och Vasastan kommer att drabbas av ingreppen där bland annat uppemot 100 träd kan komma att fällas. Vasastan byggdes efter en arkitekttävling 1861 efter inspiration från Wien och Paris med stora kringbyggda kvarter och begränsade hushöjder. Haga var den första bebyggelsen utanför vallgraven och var från början en arbetarstadsdel och är det enda som finns kvar efter rivningsvågen som pågick under 1959-1974. Idag är Haga ett centralt bostadsområde med flera restauranger, caféer och affärer. En järnvägsstation i Haga kommer att radikalt ändra förutsättningarna för området. Starka fastighetsintressen kommer att framtvinga en hårdare exploatering i området, på samma sätt som skedde när den gamla 1700-tals bebyggelsen i centrala Stockholm utplånades när tunnelbanan byggdes på 1960-talet.

Cykel – Vägvalet är för att satsningar görs på alla transportslag. Vi anser att det är upp till var och en att få ihop sitt vardagspussel. Alla har inte möjlighet att cykla. Men vi kan underlätta genom att bygga infrastruktur som gör det enkelt och säkert att cykla för de som kan. För att lyckas anser vi att man måste ge medborgarna alternativ. Vi är nöjda med hyrcykelsystemen och användandet har slagit alla förväntningar. Vi anser att en utredning om systemets expansion, främst på Hisingen, bör genomföras. Vi vill tydligare skilja på gång- och cykeltrafik, både i budget, i planering och i verkligheten. Idag klumpas dessa trafikslag alltid ihop under benämningen ”gång- och cykeltrafik”. Cykelinfrastrukturen är ofta mer anpassad för gående än för cykling, vilket medför många konfliktsituationer mellan dessa trafikslag.

Hamnen – Vi vill att staden värnar den kryssnings- och färjetrafik som fortfarande finns kvar. Frihamnen är en attraktiv plats med gångavstånd till centrum. Det är viktigt att denna funktion bevaras och att kryssningsbåtarna även i framtiden tillförsäkras en central förtöjningsplats. Även Stigbergskajen kan med fördel utnyttjas för denna verksamhet. Göteborg har numera två färjelinjer kvar, till Danmark och Tyskland. Rederiet är uppsagt för avflyttning från Danmarksterminalen utan att nytt alternativt läge har anvisats. Den befintliga Tysklands-terminalen kan knappast hantera båda linjerna. En utflyttning till ytterhamnen av endera linjen innebär stor risk för att passagerartrafiken avvecklas. Göteborg bör agera så att förut-sättningarna för båda linjerna bevaras.

Fiktiva parkeringsköp – Det är alldeles för otydligt vad fiktiva p-köp innebär. Varför ska en fastighetsägare betala för en parkeringsplats oms aldrig byggs? Om vi ska nå en fullvärdig dialog med olika aktörer i staden inom byggsektorn och näringslivet så borde kommunen vara mer tydlig om sina kostnader. Vi tror inte att detta är en lämplig metod att belasta byggherrarna med som inte vet vad det är de betalar för. Det kommer att leda till missnöje och misstro mot kommunen.Vi vill därför att ”fiktiva parkeringsköp” inte införs.

Klotter – är ett förfulande inslag i stadsbilden och kostar fastighetsägare med flera mångmiljonbelopp varje år. Kommunen bör förbättra åtgärdsplanen som inbegriper alla intressenter och inbjuder till samverkan för att nå målet. Vägvalet vill minska klottret i Göteborg stad.

El Sistema – Det samarbete som startades med El Sistema av den tidigare chefsdirigenten Gustavo Dudamel har blivit ett stort lyft för ungdomsarbetet i Göteborg. Att enskilda skolor inte längre anser sig ha råd att fortsätta verksamheten finner vi oacceptabelt.  Kostnaden för verksamheten anser vi skall hanteras centralt av Kulturnämnden och beloppet skall vara så frikostigt tilltaget att ingen skola förhindras att ansluta sig

Göteborgs konsertfestival – en mötesplats genom kultur och gastronomi – Mötesplatser är ett nyckelord som återkommer i otaliga visioner, som grundläggande för att lära känna och skapa förståelse för varandra. Vi har redan idag flera mötesplatser som står rätt tomma stora delar av året och som vi skulle vilja se användes mera. I Wien anordnas årligen Vienna Film Festival och i år har man dedikerat denna till Wagner och Verdi. Slogan är ”65 days of classical and modern cultural highlights in front of the City Hall in Vienna”. Tänk er att genomföra detta på Gustaf Adolfs Torg, Götaplatsen eller varför inte Operan som står tom på somrarna. En mötesplats för alla som bor i Göteborg, turister, besökare m.fl. Staden lever hela sommaren och festivalen kan kopplas till andra event som till exempel Kulturkalaset.

Läs budgeten i sin helhet här eller en sammanfattning här.

Presskontakt:

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

PM: Vägvalets förslag till budget 2014 för Göteborg Stad

onsdag, 5 juni, 2013

Vägvalet lämnar förslag till budget 2014 för Göteborg Stad. Även i årets budget tar vi ytterligare ett steg mot ett fullvärdigt parti inför kommande valet nästa år och lämnar förslag på fler politiska områden. Vägvalet är ett renodlat göteborgsparti som inte har några förpliktelser gentemot centrala partiledningarna. Vi står upp för de lokala frågorna i Göteborg.

Göteborg Budget 2014

Vägvalet, som parti, är sprunget ur ett medborgarengagemang som uppstod då de politiska partierna valde att ignorera opinionen i trängselskattefrågan. Efter två namninsamlingar blev folkomröstningen verklighet i Göteborg och den 23 maj i år blev det en historisk dag när Göteborgs kommunfullmäktige röstade igenom en folkomröstning. Ett mål som Vägvalet kämpat för i tre års tid.

Vi vill involvera medborgaren i stadens framtid och därför har vi stort fokus på medborgarperspektivet. Vi tror att stora samhällsförändringar får störst genomslag om de stöds av en majoritet. Utmaningen är då att leverera alternativ som många kan identifiera sig med. Om fler känner sig delaktiga skapar vi också en attraktiv stad som vi vill att Göteborg skall vara.

Vi får inte heller bara producera mängder av visioner som aldrig förverkligas. Vi måste skapa realistiska planer som är genomförbara inom överskådlig tid.

Vi vill utveckla Göteborg tillsammans med dig.

Några nyheter i årets budget:

Vattensäker kommun – Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på de 24 badplatserna dagtid under perioden juni till augusti, sju dagar i veckan. Ett utmärkt sommarjobb för många ungdomar. Göteborg profileras som vattenstaden och stadens närhet till vattnet är en tillgång och då måste vi också garantera invånarnas säkerhet.

Ostindiefararen Götheborg – Utan ett stort stöd från Göteborgs kommun hade projektet inte gått att genomföra. Stadens engagemang öppnade också för ytterligare bidrag från näringslivet. Vägvalet vill att staden fortsätter sitt engagemang för ostindiefararen Götheborg och tillför därför 15 miljoner kronor.

Obligatorisk heltid Från år 2012 finns ett skärpt krav på samtliga förvaltningar att endast erbjuda heltidstjänster. Målet borde istället vara att kunna erbjuda största möjliga variation i anställningsformerna så att bemanningen kan anpassas efter behov och att personalens individuella önskemål kan tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt.

Ett alternativ till det Västsvenska paketet – Alliansen och de rödgröna fortsätter att säga ”allt eller inget” om det Västsvenska paketet. Vi kan enkelt visa hur staten, som skulle satsa 17 miljarder kronor, nu endast behöver finansiera 12 och därmed spara 5. Med vårt alternativa paket skapas ett förhandlingsutrymme utan att Göteborg tappar några infrastruktursatsningar och utan trängselskatt som finansiering.

Göteborgs kollektivtrafik – Kollektivtrafiken i Göteborg sköts nu av Västtrafik. Bolaget har blivit en stor och byråkratiskt koloss som varken resenärer eller personal kan påverka. Vägvalet vill att Göteborg sköter sin egen lokala kollektivtrafik och att Göteborgs Spårvägar AB avvecklas och upprättas i en egen förvaltning

Parkering – Det finns planer på att försvåra boendeparkeringen i staden. Detta görs genom att fördyra boendeparkeringen för medborgarna i staden. Under den rödgröna majoriteten har parkeringsavgifterna höjts flera gånger. Detta har skett både på gatumark och kvartersmark. Vägvalet vill att boendeparkeringen inte förändras samt att parkeringsavgifterna inte höjs och återställs till en rimlig nivå.

Skola – Som ett led i avvecklingen av stadsdelsnämnderna vill Vägvalet inrätta en central skolförvaltning. Ansvaret för all utbildning överförs från stadsdelsnämnderna till Utbildningsnämnden. Vi tror att en självständig skolförvaltning är en nödvändig förutsättning för en bättre kvalitet i Göteborgs skolor.

Äldreomsorg – Den rödgröna majoriteten i Göteborg har valt att inte tillämpa Lagen om Valfrihet (LOV) och betraktar således de äldre som inkompetenta att fatta egna beslut. Detta är en omyndighetsförklaring som inte är värdigt ett samhälle som värnar om alla människors lika värde.

Avveckla Parkeringsbolaget AB – Insynen gällande parkeringspolitiken i Göteborg försvåras alltmer för medborgaren och är ett direkt hot mot offentlighetsprincipen. Vägvalet finner ingen anledning att Göteborgs kommun ska ha ett eget bolag för att hantera parkering på kommunal kvartersmark. För medborgaren blir transparensen, samordningen och insynen bättre om verksamheten överförs till Trafiknämnden.

Läs budgeten i sin helhet här eller sammanfattningen här.

Presskontakt:

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Utländska bilar beskattas inte

onsdag, 27 juni, 2012

Enligt GT idag kommer inget betänkande från utredningsgruppen den 30 september som det var sagt. Istället skjuts det på framtiden till 15 februari 2013. Förra året 9 juni utsågs lagman Raymond Grankvist vid kammarrätten i Göteborg till särskild utredningsman för ”Skatte- och avgiftsuttag vid användandet av vissa vägar”.

Grankvist säger till GT:

”Det kommer inget betänkande den 30 september som det skulle ha gjort när det gäller trängselskatten, eftersom vi har fått flera tilläggsdirektiv.”

På frågan om det är rimligt att en ”eventuell” beskattning ska kunna ske  tidigast årsskiftet 2013/2014 svarar Grankvist:

”Det låter ju rimligt när det gäller trängselskatt eftersom det i det delbetänkande som vi lämnar till hösten inte får tas upp och inte heller tas upp några frågor om trängselskatt.”

Vi tolkar denna försening som att det faktiskt uppstår problem med att hantera trängselskatt och utländska bilar, vilket vi flera gånger redan påtalat. Utredning är verkningslös. Det klart att ett negativt besked om utlandsregistrerade fordon tre månader innan trängselskatten införs skulle ha lett till ytterligare kraftiga protester. Nu skjuter man på beskedet och slipper möta opinionen.

Regeringen och finansdepartementet har gjort ett medvetet val att kalla det för trängselskatt istället för vägavgift och så är även lagstiftat. Vägavgift får inte tas ut på befintliga vägar enligt gällande EU-regler då pengarna måste gå tillbaka till vägprojektet som det avser. Pengarna från vägavgifter som tas ut i EU-länder går tillbaka till det vägprojekt som avgiftsbeläggs. Så är det inte med trängselskatten. Genom att kalla det för trängselskatt kan staten ta in pengar både på befintliga och nya vägar och skatten blir en nationell angelägenhet för Sverige. Pengarna kan på så sätt användas av staten till vad som helst och till vilket projekt var som helst i Sverige och EU kan inte lägga sig i. Eftersom trängselskatten är en svensk skatt kan man inte heller ta ut den på utländska fordon då man inte får beskatta EU-medborgare i andra länder.

Som exempel brukar London föras fram. Där infördes trängselskatt av ett enda skäl: trängsel. Storbritannien har visserligen sagt att alla bilar, utländsk som inhemsk, ska betala trängselskatt, men man lyckas inte driva in pengarna. Administrationen är för dyr och man utmanar inte EU-kommissionen. För att beskatta utländska bilar måste Sverige nu utmana EU-kommissionen, vilket kan leda till överklaganden från andra länder då skatten blockerar genomfartstrafiken.

Slutligen är det intressant att regionchefen för Sveriges Åkeriföretag, Annika Persson, är så dåligt insatt i vad som sker och endast ser till sina egna intressen:

”Detta kommer att innebära en kraftig konkurrensnackdel för svenskregistrerade fordon. Det är dumt att dra igång ett system som kanske måste ändras. Jag tycker att man ska vänta med införandet även för svenskregistrerade fordon.”

Man kan tycka mycket och ha åsikter om allt. Men det förändrar inte den verklighet som Annika Persson ska förhålla sig till. Om utlandsregistrerade fordon slipper trängselskatten, är det något som hon ogillar. Men vad kan hon göra åt det? Absolut ingenting, eftersom hon redan gett sitt godkännande med en reservation som ingen i regeringen eller riksdagen bryr sig om.

Igår lät det annorlunda. Läs här.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Vägvalets förslag till budget 2013 för Göteborg Stad och motion om att återinföra en normal budgethantering

tisdag, 5 juni, 2012

Vägvalet lämnar förslag till budget 2013 för Göteborg Stad. I årets budget tar vi ytterligare ett steg mot ett fullvärdigt parti. Vi lämnar förslag på fler politiska områden. I samband med förslaget lämnar vi även en motion om att återinföra en normal budgethantering då vi ser demokratiska brister gällande insynen och offentlighetsprincipen i stadens budgetberedningen.

Vägvalet som parti är sprunget ur ett medborgarengagemang som uppstod då de politiska partierna valde att ignorera opinionen i trängselskattefrågan. Vi vill involvera medborgaren i stadens framtid och därför har vi stort fokus på medborgar-perspektivet. Vi tror att stora samhällsförändringar får störst genomslag om de stöds av en majoritet.

Utmaningen är då att leverera alternativ som många kan identifiera sig med. Om fler känner sig delaktiga skapar vi också en attraktiv stad som vi vill att Göteborg skall vara. Vi får inte heller bara producera mängder av visioner som aldrig förverkligas. Vi måste skapa realistiska planer som är genomförbara inom överskådlig tid.

Endast tillsammans skapar vi ett Göteborg för framtiden.

Vägvalet vill:

Ekonomi
 – att skatteuttaget inte skall överstiga riksgenomsnittet
– sänka skatten med 10 öre för att anpassa Göteborg till riksgenomsnittet
– inte medverka till medfinansiering av statlig infrastruktur
– att korrekta samhällsekonomiska kalkyler används i planeringen
– förbättra företags- och boendeklimatet i Göteborg
– att stadens utveckling sker i en lugn och naturlig takt
– att staden blir huvudansvarig för budgetprocessen och att denna blir öppen och tillgänglig för samtliga fullmäktigeledamöter
– kraftigt reducera investeringsplanen
– minska antalet bolag och koncerner
– skärpa kraven på offentlig upphandling i staden

Trafik
– slopa den planerade tågtunneln till Haga
– genomföra utredningen av Västlänk 2021
– avskaffa trängselskatten
– att Göteborg sköter sin egen lokala kollektivtrafik
– tillföra 200 miljoner kr för att förbättra underhållet av stadens infrastruktur
– avveckla projektet Trygg Vacker Stad
– genomföra en utredning av Göta Ringen
– att Göta Älvbron planeras för 10 meters höjd

Barnomsorg
– tillföra 100 miljoner kronor för att förbättra barnomsorgen
– att öppettiderna ska vara mer flexibla med fler ”nattis” och barnomsorg på helgerna
– att det ska vara max 15 barn per grupp och max 5 barn per pedagog
– alla barn upp till 13, oavsett var i Göteborg de bor, ska erbjudas plats i ett fritidshem eller i en fritidsklubb
– staden i större utsträckning samarbetar och stöttar föreningslivet i framtagandet av aktiviteter som kan erbjudas barn och ungdomar

Stadsdelsnämnderna
– avveckla stadsdelsnämnderna

Skolan
– att den obligatoriska skolan ska ge alla elever relevant utbildning utifrån varje elevs förutsättningar

Äldreomsorg
– att alla äldre i Göteborg blir betraktade som myndiga medborgare och att de får en värdig ålderdom

Studentbostäder
– utreda byggnation av studentbostäder i  t.ex. Angered

Kultur
– att möjligheterna ska öka för alla barn, ungdomar och vuxna att själva vara med och skapa kultur utifrån sina förutsättningar
– att det fortfarande ska vara kostnadsfritt för barn och ungdomar att besöka kulturella institutioner
– att kulturskolan skall vara kostnadsfri och tillgänglig för alla barn och ungdomar
– att verksamheten för de lokala biblioteken ska utvecklas
– att kulturhistoriska byggnader i Göteborgs stadsmiljö ska bevaras

Medborgarinflytande
– utveckla medborgarperspektivet

Miljö
– vill att återvinning (glas, plast, metall, papper, kartong) hämtas vid bostaden, både för flerfamiljshus och villor samt att antalet fria besök på återvinningscentralerna ska ökas från 6 till 12 per år
– att avfallskvarn i köket tillåts
– att trädgårdsavfall ska hämtas i den kompost som redan idag hämtas vid bostaden

Motion om att återinföra en normal budgethantering

Behandlingen av stadens budget är det mest centrala i den kommunala myndighetsutövningen. Denna funktion har i Göteborg överlåtits till ett politiskt partikansli, skyddat från insyn och inte bundet av offentlighetsprincipen. Inga frågor om beräkningsgrunder kan ställas, övriga ledamöter och allmänheten har ingen insyn i processen.

Detta kan inte ha varit lagstiftarens mening. Kommunens budget skall antas av fullmäktige efter beredning av kommunstyrelsen. Någon delegationsrätt från kommunstyrelsen till något utomstående organ (partikansli) finns inte och den ordning som tillämpas i Göteborg uppfyller därmed inte lagstiftningens beredningstvång.

En samlad investeringsplan ges för hela mandatperioden. Ingen redovisning finns om hur mycket av denna plan som är upparbetat, hur mycket som är beställt och vad som kan ändras.

Läs även vår debattartikel i GP.

Presskontakt:

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5

Vägvalet lanserar kalkyl för att räkna ut trängselskatten

torsdag, 26 januari, 2012

Vägvalet lanserar kalkylen som gör det möjligt för vem som helst att räkna ut exakt vad skattehöjningen i form av trängselskatt kommer bli när den införs 2013. Kalkylen beräknar även vad kostnaden kommer att bli efter den redan planerade skattehöjningen 2015. Se även i tabellform en detaljerad jämförelse hur orättvist trängselskatten slår mellan olika lönekategorier.

Vid jämförelsen framgår att låginkomsttagaren är den största förloraren som mest kan råka ut för en skattehöjning på 26%. Detta i motsats till någon som tjänar över 50 000 kr som mest kommer att få en skattehöjning mellan 3-7%. Detta visar klart och tydligt att trängselskatten är orättvis mellan olika lönekategorier.

Besök räknautträngselskatten.se för att se vad just din skattehöjning blir!

Träffa oss på Frölunda Torg den 28 januari mellan kl. 12-15 så berättar vi mer!
(Du hittar oss vid Café Espresso House i Centralhallen (nedre plan) vid rulltrappan)

Presskontakt:

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

I nyhetsflödet: GP1

Flera saker sker utan trängselskatt

fredag, 2 december, 2011

I dagarna kan man läsa en hel del som tåls att fundera på. Om vi börjar med den snabba och massiva ökningen av kollektivresandet i dagens GP.  Resandet ökar rekordsnabbt enligt VD Lars Backström på Västtrafik:

”Vi har redan nu så många resande som vi hoppades få 2013 när trängselskatten införts i Göteborg.”

Trots att det strömmar in pengarna pengar till Västtrafik så måste taxorna höjas. Argumentet är att en massiv satsning görs på tågtrafiken nästa år och det kostar pengar. I en debattartikel i GT undrade Vägvalet hur detta går ihop. Från 2013 får alla betala mer för kollektivtrafiken, antingen via högre biljettpriser, via region­skatten eller trängselskatten. Genom att nu höja taxan i kollektivtrafiken ser man effektivt till att de flesta bilisterna även fortsättningsvis väljer bilen och betalar in sin trängselskatt.

Västtrafiks vice VD Roger Vahnberg svarade i en replik:

”Oavsett Vägvalets farhågor så väljer allt fler att resa kollektivt, bara i år ligger den faktiska resandeökningen med Västtrafik på nästan 10 procent.”

Men var inte trängselskatten till för att ”reglera” och flytta över resenärer till kollektivtrafiken? Det verkar ju tydligen som den ökat utan trängselskattens genomförande!

Men hur mycket skattehöjning kommer det att bli för medborgaren i Västra Götalandsregionen till slut? Det har flaggats för att ett nytt biljettsystem ska tas fram, tåg ska köpas, perronger ska förlängas m.m.

Presentationen av ökningen är intressant i sig då det sägs att spårvagnstrafiken har ökat med 18,3 procent, men i själva verket är siffran uppjusterad p.g.a. att många resenärer inte stämplar sina kort. Jag håller ändå med Lars Backström att det är en avsevärd ökning trots allt men förstår inte varför statistiken måste krånglas till.

Partihallslänken är nu invigd och jag körde faktiskt över den igår för att se hur det var. Den var lite häftig att köra över då belysningen är infälld i brobarriärerna med LED-lampor en meter upp från körbanan istället för traditionell gatubelysning. På Vårt Göteborg hemsida 2003 skrev man följande:

”Den nya Partihallsförbindelsen förväntas bli den stora kökortaren som bilisterna vid Tingstadstunneln har väntat på.”

Helt utan trängselskatt!

Till sist kan vi idag läsa i GP under Teknik och Trender att Göteborg är femma på bilkötoppen i den nordiska topplistan. Men i Göteborg belastas bara 12 procent av gatorna dagligen med bilköer. Detta jämfört med Stockholm där det är 31 procent, med trängselskatt!

Theo Papaioannou
Vägvalet

GP – Fagra löften om trängselskatt

torsdag, 25 november, 2010

Idag skriver Motormännen en debattartikel i GP om trängselskatten och politikernas fagra löften.

Maria Spetz, vd för Motormännen, skriver:

”Hela 700 miljoner kronor av inbetald trängselskatt i Stockholm har låsts inne och regeringskansliet vägrar uppge vad som hänt, eller vad som ska ske, med pengarna. 700 miljoner är huvuddelen av de cirka 850 miljoner som trängselskattesystemet i Stockholm drar in till staten varje år.”

”Kan man lita på politikerord? Redan i samband med införandet av trängselskatt i Stockholm varnade Motormännen för risken att skatteintäkterna skulle hamna i stora svarta hålet och inte till utlovad infrastrukturutbyggnad. Nu står vi där.”

”Biltullar är de facto skatt och skatt i Sverige får inte öronmärkas.”

”Med trängselskatt har politikerna hittat ännu ett sätt att krama pengar ur bilisternas plånböcker. Det är därför Motormännen säger nej till biltullar, men säger ja till utbyggd kollektivtrafik, bättre vägar, renare miljö och ett bejakande av bilen som oumbärligt transportmedel i såväl Göteborg som i Stockholm.”

Motormännen lyfter ett varningens finger med erfarenheterna från Stockholm och påpekar att politikerna i Göteborg använder samma argument som kollegerna i huvudstaden; trängselskatt ska ograverat gå tillbaka till resenärer i bil och på spår.

Läs hela artikeln här.

Vägvalet
Theo Papaioannou


Idag stoppar vi trängselskatten tillsammans!

söndag, 19 september, 2010

I morgon är det sju månader sedan Vägvalet bildades. Tändgnistan var att samtliga de etablerade partierna hade vänt folket ryggen och i enhällighet snabbt drivit igenom beslutet om trängselskatt i Göteborg. Demokratiaspekten – att ett fåtal personer kunde fatta beslut tvärtemot åsikten hos en stor majoritet av befolkningen på detta vis, trots tidigare löften om motsatsen – har hela tiden varit vår ledstjärna.

Den andra huvudlinjen i vår kampanj har varit hur trängselskatten drabbar folk och hur olika den gör det. Trängselskatten är en mycket orättvis skatt som slår slumpvis mot vissa personer, samtidigt som den skonar andra. Ingen hänsyn tas till betalningsförmåga eller behov av bilen.

Det finns många fler anledningar att säga nej till trängselskatten, men dessa behöver vi inte upprepa nu. De är välbekanta för de som följt denna blogg.

Nu har vi i Vägvalet gjort vårt. Från vår valkampanj vet vi att det är många som stödjer oss och som redan har röstat på Vägvalet. 57% av göteborgarna säger nej till trängselskatt, vi är i stor majoritet!

Opinionsundersökningen som i måndags gav Vägvalet 4% hoppas vi fick fler att kunna tänka sig att rösta på partiet. Ju fler röster vi får, desto starkare signal skickar vi till övriga partier att man inte kan lura folk hur mycket som helst. Om ni någon gång i ert liv ska uttrycka ert missnöje med ett politiskt fattat beslut är vi övertygade om att ni inte kommer att få något bättre tillfälle än idag. Tag den chansen, ni har inte mycket att förlora!

Men nu lämnar vi med varm hand över till väljarna. Nu är det er tur att avgöra om vi gjorde rätt som gav göteborgarna ett vettigt alternativ i en fråga som skulle kunna påverka vår gemensamma framtid i minst 25 år.

Idag är det ni som bestämmer. Det är det som är demokrati.

Rösta på Vägvalet i kommunvalet i Göteborg
och

på Sjukvårdspartiet i landstingsvalet för Västra Götaland.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

GP – Trafiksatsningar kan höja skatten

onsdag, 7 april, 2010

Idag kan man läsa i GP att avgående ordförande Roland Andersson (S) och vice ordföranden Johnny Magnusson (M) konstaterar att konskevensen när regionen satsar flera miljarder på nya vägar, järnvägar och mer kollektivtrafik kommer att leda till högre skatt. Detta är intressant ur många aspekter. Debatten i Göteborg har handlat om att trängselskatten ska införas istället för kommunla skattehöjningar och nu smygs det in skattehöjningar på regional nivå. Politikerna i Göteborg har fått det att låta som att bara vi inför trängselskatten så har vi löst finansieringen.

I ett tidigare inlägg i mars skrev jag om hur regiondirektören Johan Assarsson sa att satsningarna blir tuffa och att det är en politisk fråga om att höja skattesatsen. Då svarade regionstyrelsens ordförande Roland Andersson (S) utan att nämna skattesatsen. ”Vi kan ta av eget kapital, vi kan låna på kort sikt och på lång sikt och därmed sprida ut riskerna mer.”

Nu har man svängt och pratar om skattehöjningar igen. Vidare säger Roland Andersson (S):

”Vi räknar med att behöva investera cirka tre miljarder per år de närmaste sju–åtta åren. Detta i stället för två som i de ursprungliga planerna.”

Investeringarna som man håller på att införa har redan ökat med 1 miljard och nu räcker inte pengarna utan att höja skatten. Detta påvisar klart och tydligt vad som kommer att hända när biltullarna är på plats och pengarna inte räcker till; Vi höjer lite till. Det är mycket lättare att höja något som kan liknas vid en avgift än en skatt.

Theo Papaioannou
Vägvalet

GP: Trängselskatten blir dyr för Västtrafik

onsdag, 24 mars, 2010

I dagens GP idag kan man läsa i anslutning till artikeln om trängselskatten i gungning att regionen uttrycker sin oro om att trängselskatten kommer att bli dyr för Västtrafik. I den nya verksamhetsplanen skall trafiken byggas ut för 4 miljarder kronor till 2015. Dessa pengar är inte inkluderade i insfrastrukturpaketet!

Johan Assarsson, regiondirektör säger ”Det här blir ekonomiskt mycket tufft, men vi måste genomföra satsningarna. En utredning pågår om finansieringen för att se vilka resurser vi själva har, hur man får låna och sedan blir det en politisk fråga om man rör skattesatsen.”

Regionstyrelsens ordförande Roland Andersson (S) nämner däremot inte alls skattesatsen med säger. ”Vi kan ta av eget kapital, vi kan låna på kort sikt och på lång sikt och därmed sprida ut riskerna mer.”

Detta är allvarligt eftersom det börjar bli svårt att förstå hur finansieringen ska gå till. Om det blir en politisk fråga att höja skattesatsen för att finansiera Västtrafiks investeringar så förstår jag inte varför det alternativet inte diskuterats för att genomföra infrastruktursatsningarna i Göteborg.

Läs artikeln här.

Theo Papaioannou
Vägvalet