Inlägg märkta ‘riksdag’

Trängselskatten är och förblir orättvis – därför ska alla ha undantag

fredag, 4 november, 2016

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet om att det så kallade Backundantaget för trängselskatt återigen har varit på tapeten. Ja, vilken gång i ordningen som det meddelats okritisk via media att frågan är avgjord har vi tappat räkningen på. Redan innan trängselskatten infördes 2013 utlovades det en lösning på problemet att de boende i Backa är inlåsta och t.ex. inte kunde ta sig till köpcentret i Bäckebol för att handla utan att tvingas betala en extra skatt. Nu är det snart 2017 och tydligen kan man lova samma sak hur många gånger som helst.

Låt oss en gång för alla slå fast att den utredning om backabornas egna åsikter i frågan, och som förespeglade att man faktiskt lyssnade på dem, bara var ett spel för galleriet. Den kostade dessutom flera miljoner av skattebetalarnas pengar. De boende röstade för alternativ B som innebar att man skulle ta bort alla de kameror som är placerade längs E6:an på Hisingen (det så kallade Västsvenska staketet). Detta innebar dock alldeles för stort tapp i skatteintäkterna att det aldrig var ett seriöst menat alternativ (vilket återigen är ett tydligt bevis för att trängselskattens allra högsta syfte är just att dra in skatt och inget annat). Därefter valde styrgruppen i det Västsvenska paketet ett helt annat alternativ som innebar att personer som bodde på vissa adresser och som hade registrerade fordon, skulle slippa trängselskatt genom vissa stationer. De fick å sin sida också se sig överkörda av regeringen och skatteutskottet, som nu valt ett krångligt tredje alternativ där nya kameror monteras upp i så kallade kontrollpunkter. Med hjälp av dessa kan man beskatta genomfartstrafiken, medan de som ska till och från Backa slipper betala (läs mer på Transportstyrelsens sida).

Vägvalet skriver: ”Trots lovvärda intentioner från kommunen att lyssna på medborgarnas synpunkter om vad som borde göras i Backa, väljs nu ett helt annat alternativ än det som de boende i Backa önskade. GP:s konstaterande att backaborna fått som de vill är därför inte korrekt. Så mycket för medborgardialog och lokal påverkan.

Tyvärr verkar också detta undantag bli det enda i sitt slag. Andra områden med liknande problematik, Guldheden, Örgryte Skår, Lindholmen och Kallebäck, får finna sig i att bli ignorerade. Och naturligtvis finns gränsdragningsproblem längs hela trängselskattezonens gränser. En del bor strax innanför zonen och vill kunna ta sig till affären utanför zonen och andra bor utanför gränsen och vill istället in.

Därför är och förblir trängselskatten i stort sätt lika orättvis, oavsett när och om Backundantaget skulle införas. ”Det är därför svårt att förstå riksdagsledamoten Gunilla Carlssons (S) påstående att trängselskatten nu är rättvis. Hon menar också att undantaget inte är någon valtaktik. Det var förstås en ren tillfällighet att det, bara tre dagar före valet 2014, påstods vara klart att undantaget skulle gälla från 1 januari 2015. Och efter valet slog slumpen till igen den 2 december när S-ministern Anna Johansson sköt upp beslutet på obestämd framtid.

Ärendet har alltså bara passerat skatteutskottet. Sedan är det upp till regering och riksdag att fatta beslut och sedan ska det sättas upp nya kameror.

Och brasklappen i skatteutskottets utlåtande lyder: ”Ingenting händer med Backaundantaget förrän regeringen beslutar om när det ska börja gälla.”

Alltså är det fortfarande ett tomt löfte.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Idag är det du som bestämmer

söndag, 14 september, 2014

Nu är valdagen här och vi i Vägvalet har avslutat vårt arbete. Från våra fantastiska valarbetare vet vi att det är många som stödjer oss och som redan har röstat på Vägvalet och ännu fler har sagt att de har röstat nej i folkomröstningen om trängselskatt. Roligaste rapporten från valstugan var kanske pappan som kom ner en dag och tackade för hur hans barn hade blivit trevligt bemött i vår valstuga och därför valde att rösta på Vägvalet.

Trängselskatten innebär ett stort systemskifte – det handlar inte bara om en orättvis skatt för den enskilde. Staten sänker skatterna och vältrar över ansvaret för att bygga vägar, broar och tunnlar på kommuner och landsting som redan har en ansträngd budgetsituation med att upprätthålla vård, skola och omsorg. En röst för nej i morgondagens folkomröstning är en signal till Stockholm att detta är fel väg att gå. En ja-röst innebär att vi snart har denna typ av helt onödiga skatt lite varstans i Sverige. Vill vi verkligen ha det så?

Det finns många fler anledningar att säga nej till trängselskatten, men dessa behöver vi inte upprepa nu. De är välbekanta för de som följt denna blogg.

Ju fler röster Vägvalet får, desto starkare kan vi hävda att folkomröstningens resultat ska följas. Eller att Västlänken ska stoppas.

Idag är det ni som bestämmer. Gå och rösta och gör din röst hörd, ibland måste man ta i från fotknölarna för att det ska höras in till de folkvalda församlingarna.

Precis om på Vägvalets Politikerblogg på GP avslutar vi med Theos avslutande anförande från GP:s #pratbar om varför du ska rösta på Vägvalet imorgon:

Om du vill ha politiker som lyssnar, vågar säga ifrån, som är pålästa, verkar för öppenhet och för medborgarinflytande, då ska du rösta på Vägvalet.

Vårt uppdrag är att finnas till för dig i denna stad. Vi vill involvera dig i din framtid. Vi vill återställa förtroendet för politiken. Det innebär slut på korruption och beslut i slutna rum.  Det innebär bättre förankring av stora beslut, öppenhet på riktigt och dialog med alla som verkar i staden.

Personligen lovar jag att jag kommer att se till att alla vågar yttra sig i den här kommunen som fastnat i en tysthetskultur som är förödande för Göteborgs framtid.

Det är ledarskapet jag vill erbjuda, ett involverande ledarskap.

Genom att rösta på Vägvalet ser vi till att Göteborg stad intar en ledande ställning i landet med målet att bli den bästa kommunen på lokal närdemokrati och medborgardialog.

Vägvalet startar den resan med att säga: vi följer resultatet i folkomröstningen om trängselskatten.

Rösta på Vägvalet i alla tre valen: Kommunvalet i Göteborg, region/landstingsvalet i Västra Götaland och i riksdagsvalet. Och glöm inte att rösta nej i folkomröstningen om trängselskatt och Västlänken.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

P.S. Bor ni inte i Göteborg får ni tyvärr inte folkomrösta, men ni har chansen att göra region/landstingsvalet till er egen folkomröstning genom att rösta på Vägvalet (blå valsedel). Finns det ingen valsedel för Vägvalet i vallokalen, ta en blank valsedel med rätt färg och skriv Vägvalet på den (med stort V och resten i små bokstäver).

PM: Vägvalets politiska inriktning för riksdagsvalet 2014

onsdag, 18 juni, 2014

Vägvalet har, som tidigare meddelats, beslutat att ge medborgarna möjlighet att rösta på oss i alla tre valen. Höstens val är avgörande för Västlänkens och trängselskattens framtid. Alla krafter behövs för att även få ett avgörande om hur Sveriges framtida infrastruktursatsningar ska finansieras. Därför ger vi här en sammanfattning av de frågor som vi kommer att driva på riksnivå.

  • Arbetsmarknad – Vi måste skapa enkla arbetsuppgifter och företagen måste kunna erbjuda en ekonomisk trygghet till sina anställda.
  • Försvaret – Sverige ska förbli ett neutralt och alliansfritt land och inte ansluta sig till Nato. Vi ska ha ett försvar som kan försvara Sverige vid ett angrepp.
  • Landsting/regioner – Vi vill avveckla landstingen och låta staten sköta tillsynen.
  • Sjukvård – Vi vill förändra det administrativa systemet så att de nuvarande universitetssjukhusen överförs till staten. På så sätt uppnår vi en likvärdig vård oavsett man bor i landet.
  • Skatter – Sverige ska begränsa det totala skatteuttaget så att det inte ligger högre än genomsnittet i EU-länderna.
  • Trafik – Vägar och järnvägar ska vara ett statligt ansvarsområde. Beskattning för att kunna investera i infrastruktur ska inte ske via medfinansiering av kommuner och regioner.
  • Medborgarinflytande – Vi vill involvera dig i landets framtid och lägger därför stort fokus på medborgarperspektivet.

Läs vårt inriktningsdokument som här.

Presskontakt:

Tom Heyman
Vice partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Varför offrar Socialdemokraterna göteborgarna?

måndag, 16 juni, 2014

Socialdemokraterna har hela tiden sagt att de varit tvingade av den sittande regeringen att gå med på medfinansiering av det Västsvenska paketet. Gång på gång har Vägvalet påvisat att medfinansiering är fel på flera sätt.

  • Staten vältrar över kostnaderna på kommunerna
  • Starka kommuner kan köpa sig före i kön
  • Det finns risk att samhällsekonomiska olönsamma projekt genomförs på felaktiga grunder (exempelvis Västlänken)

Därför tycker jag att nedan skrivelse ur Socialdemokraternas Motion med anledning av skr. 2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025 är ytterst intressant:

Vår bedömning är att regeringens ram på 522 miljarder inte är tillräcklig för att skapa ett robust transportsystem med högre kapacitet jämför med idag. Vi vill därför anslå 46 miljarder mer än regeringen till infrastrukturen under planperioden 2014-2025. Det ökade anslaget finansieras med en avståndsbaserad vägslitageavgift för alla tunga lastbilar som kör på svenska vägar.

Tydligare regler för kommunal medfinansiering

Även den stora andelen medfinansiering är inte ekonomiskt hållbar i längden.

Socialdemokraterna kommer inte att riva upp befintliga medfinansieringsavtal om vi bildar regering i höst. Men vi vill ändå lyfta fram den kritik mot den borgerliga regeringens politik för medfinansiering som Riksrevisionen och Sveriges kommuner och Landsting, SKL , riktat mot regeringen.

Riksrevisionens granskning visar att medfinansierade, mindre samhällsekonomiskt lönsamma, projekt fått förtur framför andra projekt. Regeringen har därmed enligt Riksrevisionen frångått den viktiga principen om högsta möjliga samhällsekonomiska effektivitet i användningen av statens medel.

Under de åtta åren med moderatledd regering har vi sett hur resursstarka kommuner går in med finansiering för att gå före i kön eller att staten pressar kommuner på omfattande medfinansiering för att klämma in ytterligare projekt under planperioden.

Staten måste ta det huvudsakliga finansieringsansvaret för transportinfrastrukturen. Då regeringen sänkt skatterna med 134 miljarder sedan 2007 har medfinansieringslösningar säkert varit attraktivt för regeringen.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, är starkt kritiska till regeringens politik för medfinansiering. Regeringen säkrade heller inte sina lösningar för finansieringen av de nya broarna i Sundsvall och Motala.

Vår uppfattning är att det behövs ett tydligt regelverk för medfinansiering och inslagen av förskottering och medfinansiering måste minska i framtiden. Resursstarka kommuner ska inte få köpa sig före i kön.

I lägen då kommunal medfinansiering innebär klara fördelar för båda parter, exempelvis där stora exploateringsintäkter finns, är vi beredda att arbeta fram en hållbar modell för detta. Avtalen måste då föregås av klara förhandlingar mellan stat och kommun där staten inte ska kunna pressa kommunerna till dyra och ogenomtänkta avtal.

Det är nästan så att Socialdemokraterna plagierat alla Vägvalets argument genom åren. Men varför offrar de göteborgarna i denna dåliga uppgörelse? Det här visar på en splittring mellan riksdag och kommun. När vi hade sammanträde i fullmäktige för Göteborgs kommunalförbund kom det Västsvenska paketet upp till diskussion. Alliansen och de rödgröna ville då som vanligt påvisa den ”stora” enigheten kring paketet och medfinansiering. När jag påtalade denna motion så satt de flesta socialdemokratiska representanter som fågelholkar. Hulthén försökte tala om för mig att hon minsann kände sitt parti bättre men det var uppenbart att hon inte läst denna motion. Riksdagsgruppen har med största sannolikhet kört över henne i Göteborg.

Detta signalerar att inget är säkert efter valet och att alla bortförklaringar om att det är för sent, det går inte och så vidare håller definitivt inte.

Framför allt borde alla göteborgare reagera på skrivelsen i början om att ”Socialdemokraterna kommer inte att riva upp befintliga medfinansieringsavtal om vi bildar regering i höst.”

De har sålt ut er.

Rösta bort trängselskatten och Västlänken i höstens folkomröstning. Rösta även på Vägvalet i alla tre valen. Vi kan göra skillnad men endast med er hjälp.

Theo Papaioannou
Vägvalet

 

Göteborg i förhållande till omvärlden

måndag, 15 juli, 2013

I två artikelserier har GP skrivit om tillväxtstakten och hur Göteborg ska bli en attraktiv stad. Göteborgs befolkning ökar inte lika mycket som Malmö och Stockholm gör. Göteborgs Universitet pekar på ett antal parametrar som skiljer städerna åt.

Till att börja med är Stockholm en huvudstad. Här finns riksdag och departement och ett stort antal myndigheter. Malmö har närheten till Köpenhamn, en huvudstad. I Stockholm finns en av världens högsta koncentrationer av globala huvudkontor. I Köpenhamn finns också ett hög koncentration av Danmarks arbetsgivare, som även etablerar sig i Malmö. Stockholm har storflygplatsen Arlanda och Köpenhamn sitt Kastrup, vilka båda agerar stora nav ut i världen.

Med tiden har man i Malmö med anledning av Öresundsbrons förbindelse och dess förutsättningar med Köpenhamn byggt Citytunneln (80 procent med statliga pengar).

Ulrika Holmberg, föreståndare för centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet, säger:

”Huvudstäder har en fördel av att de ofta är högsäte för företagens huvudkontor. Att Malmö växer tror hon beror på närheten till Köpenhamn och att kommunen har arbetat för att göra staden mer attraktiv med shopping och kulturliv.”

”Det grundläggande är att det finns arbete. I centrala Stockholm är det svårt med bostäder, men det finns ändå folk som vill bo där och som skaffar sig andrahands- och tredjehandskontrakt. Att man är beredd att bo spartanskt är ett tecken på att det finns något attraktivt i regionen.”

Det är ytterst intressant hur olika representanter inom politik och näringsliv väljer att se på verkligheten:

Anneli Hulthén (S) säger:

”Den största anledningen till att vi vill ha det västsvenska paketet är just att vi ska kunna växa mer i framtiden. Får vi vår infrastruktur på plats så kommer vi att öka i tillväxt. Och med utbyggnaden av centrala Älvstaden, med 40 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser i kärnan, kommer vi att öka i attraktivitet.”

Det finns en farlig övertro på att satsningarna ska lösa de problem som inte lösts av ett rödgrönt styre i snart över 20 år. Hulthén väljer att ”tro” saker som egentligen går helt och hållet emot hur olika förutsättningar bidragit till tillväxt i Stockholm och Malmö. Försök gjordes redan på 1970-talet att bygga satellitstäder som Angered. Detta misslyckades kapitalt eftersom den tilltänkta tillväxten aldrig kom (läs blogginlägg här). Idag finns en stor risk att vi bygger för en befolkning som inte har råd att bo i bostäder med hyror uppemot 15 000 kr i månaden.

Johan Trouvé, Västsvenska handelskammaren, ”tror”:

”Att om en stad befolkas av ett stort antal kompetenta människor, vill fler företag etablera sig där.”

”Att folk inte ser den långsiktiga målbilden framför sig, de positiva effekter det västsvenska paketet skulle kunna få.”

Jag blir väldigt skeptisk när ledande representanter säger sig ”tro” vad som behövs. Och detta utan ansvar över skattebetalarnas pengar.

Så, vad gör man när samma förutsättningarna inte finns för en stad? Jo, man hittar på egna. En sådan är visionen om ”åttamiljonersstaden”. Drömbilden där Oslo, Göteborg, Malmö och Köpenhamn kopplas samman med hjälp av höghastighetståg och en dryg timmes pendling till både Oslo och Köpenhamn.

Den ena visionen avlöser den andra och till slut är tävlingslystnaden så stor att man glömmer av vad som egentligen behöver fokuseras på för att göra Göteborg till en attraktiv stad.

Något som Kenneth Krantz, regionchef för Svenskt Näringsliv, även påpekar:

”Det kommer att krävas mer än infrastruktursatsningar för att locka företag till regionen. Det behövs mer action och mindre visioner.”

Integration, skola, äldreomsorg, barnomsorg, näringsliv m.m. är några av flera saker som borde hanteras på hemmaplan istället för att tävla med andra.

En stad befolkas av människor. Det är människor som skapar staden. Människor som är delaktiga i beslut och stadens framtid. Idag är delaktigheten långt ifrån medborgarna i Göteborg. Politiker som Anneli Hulthén (S) har misslyckats att skapa tillit och förståelse för vad de vill göra med Göteborg.

Anneli Hulthén (S) säger följande:

”Det finns ett pedagogiskt problem i att förklara och motivera stora förändringar, kanske extra knivigt i infrastruktur som ju innebär förändringar i människors vardag.”

Jaha, det är alltså medborgarna som inte ”förstår” vad Anneli Hulthén (S) vill göra. Jag skulle nog vilja säga att det finns även ett pedagogiskt problem för många ledande politiker att förstå eller att för den delen vilja ta reda på vad folket egentligen vill.

Läs artiklarna i GP här och här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Riksrevisionen kritiserar Västlänken – igen!

fredag, 7 december, 2012

Idag kan vi läsa i GP att Riksrevisionen kritiserar regeringen för ineffektiva väg- och tågsatsningar. Riksrevisionen kritiserar återigen även Västlänken precis som för ett år sedan. Läs tidigare blogginlägg här.

Riksrevisionen konstaterar:

”Regeringen har inte sett till att statens miljardsatsningar på vägar och järnvägar är effektiva. Det finns en betydande risk för fortsatta fördyringar som leder till att man inte kan genomföra andra angelägna infrastruktursatsningar.”

I rapporten konstateras att brister i kostnadsunderlagen gör att många stora infrastrukturprojekt riskerar att bli dyrare än planerat. Som t.ex. Västlänken:

”En järnvägstunnel under Göteborg, som beräknas kosta 20 miljarder kronor att bygga. Här saknas information om nödvändiga tilläggsinvesteringar för att uppnå målen med Västlänken på mellan 20 och 35 miljarder kronor i beslutsunderlagen.”

Riksrevisor Claes Norgren  säger:

”Regeringen har inte sett till att statens miljardsatsningar på vägar och järnvägar är effektiva. Regeringen har inte heller motiverat besluten och informerat riksdagen och allmänheten om satsningarna på infrastruktur på ett transparent och rättvisande sätt.”

Även Ostlänken som ska byggas mellan Järna och Linköping för 30 miljarder kronor kritiseras då regeringen föreslår att den ska byggas för snabbtåg, som har lägre hastighet än höghastighetståg. Men enligt Norgen har inte konsekvenserna av detta har analyserats av Trafikverket.

Enligt Riksrevisionen har regeringen inte motiverat varför man frångår de principer som riksdag och regering har bestämt. Regeringens beslut leder till att effektiva infrastrukturåtgärder som ofta är politiskt obekväma skjuts över på framtida politiker. Vidare kritiseras också regeringen för att inte ha gett transparent och rättvisande information om satsningarna och uppmanar regeringen att motivera besluten, särskilt när de går emot Trafikverkets förslag.

Norgren säger:

”Då kan riksdag och allmänhet bedöma varför man väljer mindre lönsamma objekt.”

Förra året lämnade Vägvalet en interpellation om Riksrevisionens kritik som först inte skulle få framställas, men som sedermera fick det. Läs blogginlägg från sammanträdet här. Riksrevisionen styrker återigen att Västlänken är ett felaktigt och samhällsekonomiskt olönsamt projekt.

När ska någon från de etablerade partierna börja lyssna?

Läs riksrevisorns debattartikel i SvD ”Stor risk att pengarna satsas fel”

Läs rapporten Riskfyllda och ineffektiva miljardsatsningar på infrastruktur.

Och i Svevias lobbytidning kan ni läsa om Annelie Hulthén (S) som uppenbarligen bygger Göteborg helt själv och anser att Riksrevisionens kritik är obefogad.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2SVD1

Moderaterna sprider lögner i sista stund

torsdag, 16 september, 2010

Vägvalet har släppt följande pressmeddelande:

Moderaterna gör nu allt för att påverka göteborgarna gällande trängselskatten på felaktiga grunder. Man skrämmer göteborgarna med att fastna i en infrastruktur från 60-talet och att Göteborg är eftersatt något som Moderaterna bidragit till själva under alla dessa år. Moderaterna själva var med och tog beslutet om trängselskatten i kommunfullmäktige och dess nuvarande utformning 28 januari i år och har sedan dess avstått från att debattera frågan.

Nu helt plötsligt, fyra dagar innan valet i Göteborg, påstår man ska delar av förslaget göras om. Vägvalet har i ett halvårs tid försökt att få till en debatt med sittande politiker som dock valt att avstå. Moderaternas taktik är skrämmande oseriös och ett tecken på ren desperation efter måndagens SIFO-undersökning, där Vägvalet fick 4%. Moderaterna är också inte helt ärliga i sin framställning. Att återigen hastigt göra om beslutet väcker många frågor som man väljer att lämna obesvarade. Om antalet biltullar minskas, vad blir då för höjning av tullavgifterna och antalet år som trängselskatten ska finnas? Vissa befrias visserligen från biltullar, men andra drabbas likväl och då kraftigare istället. Moderaterna visar på en hänsynslös politik där man offrar delar av befolkningen för att tvinga fram förslaget.

Man ska inte glömma bort att förslaget på nytt måste beslutas i kommunfullmäktige, beredas och beslutas i Riksdagen. Detta innebär, som Vägvalet hävdat, att beslutet är påverkbart och om Moderaterna kan ändra i förslaget så kan Vägvalet riva upp det.

I tidigare pressmeddelande har Vägvalet påvisat detta genom ett uttalande från biståndsminister Gunilla Carlsson (M) som säger att förslaget om trängselskatt endast har beretts av riksdagen och möjliggjorts efter förfrågan från Göteborgs kommun och att det är kommunen som äger frågan. Kommunen kan således också häva beslutet.

Ingen rikspolitiker vare sig från Regeringen eller Riksdagen har uttalat stöd för Moderaternas utspel.

Läs även artikeln i GT där regionrådet Kent Johansson (C) rasar mot Hallbergs utspel om betalstation. Han säger: ”Jag har inte sett några sådana underlag och jag är ändå ordförande i styrgruppen.

Kommunens expert i utredningen om infrastrukturpaketet och trängselskatten Lars-Bertil Ekman säger: ”Det pågår en översyn på ett antal punkter. Men ingen station kan tas bort eller flyttas utan att det påverkar något annat i systemet.”

Angående Jan Hallberg påstående att Älvsborgsbron skall blir fri från trängselskatt säger Ekman: Betalstationen på Älvsborgsbron genererar mycket stora intäkter.”

Moderaterna är bara ute i röstfiske. Och skulle de lyckas bra med detta kan vi lita på att partiet skyller på någon annan när de inte kan uppfylla sina löften. Precis som de gjorde förra gången.

Vägvalet
Theo Papaioannou

GP – Replik/Biltullarna är bara en ny skatt

onsdag, 25 augusti, 2010

Igår replikerade Tom Heyman, Vägvalet på Göran Lindblads (M) debattartikel om att Biltullar måste blir rättvisa.

Tom Heyman skriver:

”Det enda som alliansregeringen lovar är en ny skatt för göteborgarna och att en framtida regering och riksdag kanske genomför något av de utlovade projekten i det Västsvenska infrastrukturpaketet.

Det är inga tullar utan en skatt och de är inte bara tänkta utan också beslutade i Sveriges riksdag den 26 maj i år. Inga motioner skrevs med anledning av propositionen, inga reservationer fanns i utskottets betänkande och Göran Lindblad deltog inte i debatten, var fanns han då?

Trängselskatten är en skatt tillsammans med alla andra skatter – om än med oerhört kostsam administration.”

Läs hela repliken här.

Vägvalet
Theo Papaioannou