Inlägg märkta ‘personalbrist’

Trafiknämnden 27 november

tisdag, 14 januari, 2014

På detta sammanträde behandlades uppföljningsrapport nr 3. Vägvalet lämnade följande yttrande:

Vi anser det positivt att Trafikkontoret tar ett helhetsgrepp på barns skolresor. Man bör även se över hur vissa skolors säkerhet kan förbättras. Vi har lämnat in klagomål från föräldrar som har sina barn på dagis vid Prästvägen som bör hanteras omgående.

Det är bra att Trafikkontoret sorterar ut större projekt för att få bättre struktur på dessa.

Personalbristen är dock fortfarande ett problem och vi ser att man från rödgrön ledning återkommer med hur man tänkt hantera detta. Varningssignaler kommer nu i form av att man har ökade tekniska konsultkostnader på över 20 miljoner kr.

Det redovisas en ökning av utvidgningar och nyexploateringar samt ökade krav vid utformning av gator och torg. Det påpekas i rapporten att på kostnadssidan är osäkerheterna och riskerna kopplade till att det inte finns utrymme för att hantera oförutsedda händelser främst inom drift- och underhållsverksamheten. Vi vill även här se en mer detaljerad redovisning från rödgrön ledning om hur man ska hantera ökade kostnader för drift och underhåll av det offentliga rummet.

Visionen att ”det ska vara lika enkelt och pålitligt att nå sin destination under byggtiden som före” håller inte då man i nästa mening säger att trafikanten kommer att få svårigheter. Är det inte bättre att vara tydlig med att det kommer att bli störningar under byggtiden?

Även i denna rapport kommer varningssignaler om intäkter från parkeringsavgifterna. Vi ser dock fortfarande ingen redogörelse om hur bortfallet ska kompenseras.

Vidare lämnade vi en protokollsanteckning gällande koldioxidindex då återremissen inte förbättrade utfallet av tjänsteutlåtandet:

Vi märker ingen skillnad från tidigare utlåtande om att det finns någon bra metod att mäta koldioxidutsläpp/koldioxidindex för en stad. Om målen är odefinierade finns stor risk att dessa är öppna för fri tolkning och då är målen ganska värdelösa. Ett mål ska vara tydligt mätbart och inte öppet för spekulation.

Ett lokalt mål som nämns är att till år 2050 ska staden ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå. Vad är hållbar? Vad är rättvis? Detta behöver definieras och kvantifieras för att målet ska vara meningsfullt.

Ett annat lokalt delmål är att till 2020 ska utsläppen av koldioxid ha minskat med minst 30 % jämfört med 1990. Igen, utredningen visar att det inte finns någon metod att mäta detta idag för en stad. Då är målet meningslöst.

Istället för omätbara mål anser vi att staden tydligt ska redovisa nyttan av väldefinierade projekt, t.ex. isolering av fastigheter. Detta är ett av förslagen i utredningen. Ett annat mål skulle kunna vara minskningen av den totala energiförbrukningen oavsett energislag.

Vi kan konstatera att utredningen inte kommer längre med avsikten att mäta koldioxid eller att skapa ett koldioxidindex.

Trafikkontoret har tagit fram en uppdragsbeskrivning gällande riktlinjer för parkering. Vi lämmnade ett yttrande att uppdraget borde givetvis endast hanteras av Trafiknämnden då P-bolagets verksamhet borde lyftas tillbaka till nämnden och bolaget upplösas. Vi anser dock att det är bra och tydligt att detta uppdrag återkommer till Trafiknämnden med en redogörelse för riktlinjerna för att sedan skickas vidare till kommunfullmäktige. Detta är bra för öppenheten och transparensen som försvinner inom bolagssfären.

Till sist en redogörelse om buller och trängselskatt. Man tror att det har minskat med 0,6 dBA på grund av trängselskatten som är knappt hörbart (observera något som tjänstemannen själv sa). På Övre Husargatan har det ökat med 1,5 dBA efter ombyggnationen. Troligen av busstrafiken på gatan. Detta ska kompenseras med bidrag till fönsterbyten ca 2600 st. Vad det skulle kosta fanns inga siffror på i dagsläget men något jag efterfrågade till nästa möte.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trafiknämnden 30 oktober – Del 1

måndag, 4 november, 2013

Detta sammanträde började med Trafiknämndens underskott. Vägvalet lämnade följande protokollsanteckning:

”Underskottet som uppstått är av betydelse och måste hanteras enligt stadens riktlinjer för budget och uppföljning. Ett förslag måste därmed presenteras med åtgärder för att nå ett nollresultat. Den största kostnaden för underskottet på 11,5 miljoner kr härrörs till Västsvenska paketet. Detta tas nu igen genom att dra ned på annat. Vad vi förstår så har Trafiknämnden både underfinansierats och dragit över sina kostnader för dessa åtgärder. Detta kan vi inte se som en regelrätt hantering för att hålla ekonomin i balans. En stor del i problematiken är att mer konsulttjänster krävs för att slutföra delar i det Västsvenska paketet. Om kommunstyrelsen anser att dessa åtgärder ska hanteras så borde också medel skjutas till med en förklaring varifrån dessa tas ifrån ur stadens övriga budget. Stadens utgifter måste anpassas till de ekonomiska förutsättningar som finns och trafikkontoret bör därför få i uppdrag att återkomma med ett budgetförslag som ryms inom den ekonomiska ramen.”

Vidare fortsatte vi med Trafiknämndens Budget för 2014. Vi lämnade följande yttrande:

Likt förra året när man läser budgeten för 2014 verkar det som att Trafikkontoret har fått för många mål och uppdrag att förhålla sig till. Så många att vissa blir lite svåra att förstå varför det ska ligga på Trafikkontoret. Exempel på dessa är: Bevara biologisk mångfald, miljömåltider, arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden, tillgänglighet till kultur, prioritering av hyresrätter m.m.

Dock har trafikkontoret ändå ändrat på vissa målförklaringar till det bättre. T.ex. påpekade vi förra året att det var svårförståeligt hur Trafiknämnden ska nå målet att minska skillnader i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg genom att hastighetssäkra bostadsområden. Strategin från trafikkontoret är utveckla metoder för att få kunskap om och bättre beakta perspektivet i trafikkontorets verksamhet.

I årets budget blir det tydligare hur det s.k. hållbara resandet ska öka. Man ska minska biltrafiken till förmån för kollektivtrafik, cykel och gående. Målet från förra året har blivit en strategi. Det uttrycks tydligt i budgeten: ”För att kollektivtrafikens och cykelns marknadsandel ska kunna ökas måste bilens framkomlighet begränsas i för kollektivtrafiken viktiga stråk.” Men ingenstans står det hur samhällsfunktioner ska anpassas till medborgarnas situation. Det är intressant att man ser bilen som ohållbart problem och inte som en del av lösning. Trots självmant minskad biltrafik sedan 1970-talet och ungdomars minskade användning fortsätter man med bilfientliga inslag.

Det råder personalbrist vilket börjar bli ett återkommande problem. När det kommer till mångfald så är det långt kvar att uppfylla andelen chefer med utländsk bakgrund.

Trafikkontoret begär ett utökat kommunbidrag på 52,5 miljoner kr varav 28 miljoner kr berör Västsvenska paketet. Vi skulle vilja se en sammanställning över kommande kostnader. För övrigt anser vi det anmärkningsvärt att man lägger denna budget då blockavtal 2 inte ännu är slutfört.

Vi tycker det är bra att man fördjupar utredningen om spårväg till Norra Älvstranden och Backa. Men vi anser att Västra Götalandsregionen inte ska vara en part i hanteringen av spårinvesteringar. Dessa medel borde flyttas till Göteborg stad för full kontroll av staden.

Det är stort fokus på cykel men vi vill påminna att inte glömma inte av alla andra trafikanters behov i staden. När det kommer till utökning (t.ex. Östra Hamngatan) av cykelfartsgator tycker vi att man först ska utreda om Västra Hamngatan verkligen blev så bra som man önskat. Att blanda transportslagen på detta sätt verkar inte vara den bästa lösningen.

I år finns ingen redovisning av underhållsskulden. Efter förfrågan har vi fått veta att denna kommer att redovisas i årsrapporten. Resurserna är inte högre 2014 än 2013 vilket medför att det ackumulerade underhållsbehovet kommer att öka. Detta anser vi borde hanteras per omgående i budgeten.

Projektet ”bangårdsförbindelsen” kan behöva omprövas då behovet är tveksamt. Nedsänkningen av E45:an är ingen förutsättning för nya Hisingsbron. Det är ett separat projekt som måste hanteras i särskild ordning i den mån ekonomin tillåter. Något avtal om nedsänkning har inte tagits av kommunfullmäktige.

Läs hela budgeten här.

Vägvalet lämnade även ett yrkande på att avveckla Trygg Vacker Stad då vi anser att detta projekt ska hanteras av Park- och naturförvaltningen.

Theo Papaioannou
Vägvalet