Inlägg märkta ‘parkeringsintäkt’

Trafiknämnden 6 februari – Del 1

måndag, 10 februari, 2014
Sammanträdet startade med att gå igenom Årsrapport 2013 för Trafiknämnden. Vägvalet har lämnat ett yttrande enligt följande:

Trafikkontoret uppvisar att av de 21 mål som följs så är 3 gröna, 14 gula, 1 blå och 3 är orapporterade. Det är bra att Trafikkontoret påpekar de punkter som inte går att rapportera och vi utgår ifrån att det beror på att de inte är applicerbara inom den verksamhet som bedrivs. Vi saknar i år ett bra mål för Trafikkontoret gällande El-effektiviteten.

Även i år påpekas att det växande kontoret ställer organisationen på prov. Det hade varit bra om en uppföljning gjorts på medarbetarenkäten från förra året då 25% ansåg att de upplevde en ansträngd arbetssituation.

Det ackumulerade underhållsbehovet har varit en diskussionspunkt under de senaste åren. 2011 lyckades man hålla tillbaka det men under 2012 och 2013 sprang det iväg i alla fall. Från 430 mnkr till 620 mnkr. Inga medel har tillskjutits under året och frågan är då till den rödgröna ledningen, varför? Jämför vi med 2009 så har underhållsbehovet i princip dubblerats vilket borde vara en varningssignal då det efterlämnas en skuld till nästkommande generation. Vidare har vi vid flera tillfällen pratat om en dold underhållskostnad gällande ledningar och dylikt som uppgår till 2 mdr kr. Något borde med omedelbar verkan göras för att hindra ytterligare ökning och minska det ackumulerade underhållsbehovet. Det går inte att hålla tummarna till nästa år för en mild vinter så att vi kan överföra de pengarna.

Resursbehovet för det Västsvenska paketet börjar nu öka och under 2015-2018 finns ett behov på 170 mnkr. Av dessa är ca 45 mnkr till Västlänken, något vi inte står bakom. Övriga kostnader är svåra att förstå och det skulle vara bra om dessa presenterades nedbrutna.

Vi ser det som mycket bra att Trafikkontoret jobbat aktivt med att se över sina processer för intern styrning och kontroll.

Det är också bra att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män har utjämnats.

Vi saknar i årsrapporten en summering av trängselskattens utfall mot de måluppfyllelser som Trafikverket uttalade i sin prognos och som låg till grund för beslutsunderlaget som togs av Göteborgs kommunfullmäktige 2011 (Promemoria Fi2010/5664).

Enligt Trafikverket skulle:

  • Biltrafiken över betalstationssnittet beräknas minska med 15-20 %.
  • I innerstaden och på de flesta stora trafikleder beräknas minskningen bli 10-15 %.

Minskningen på det totala året över betalstationerna är cirka -12 % och ligger under prognosen på 15-20 %. Centrala älvförbindelser cirka -9 %, infartsleder cirka -4 % och större vägar cirka -7 % ligger också under prognosen på 10-15 procent. Det enda snitt som klarar målet är innerstadsgator som slutar på -12 procent.

När intäkterna summerats missar man även här målet, trots att biltrafiken inte minskat med lika mycket som man trodde på förhand. Intäktsmålet som presenterades i beslutsunderlaget för Göteborgs kommunfullmäktige var 925 miljoner kr. Intäkten blev för året 710 miljoner kr. En miss på 215 miljoner kr. Det täcks upp något av 87,5 miljoner kr i tilläggsavgifter. Men trots detta långt under målet.

Att kollektivtrafiken ökat behöver man inte ha någon synpunkt på eftersom det helt klart har blivit bättre för vissa att åka tåg, buss eller spårvagn. Men där det ökat mest är ju där Västtrafik valt att satsa mest som t.ex. på expressbussarna från Kungälv. Om det inte hade ökat så hade det ju helt klart varit en mycket dålig satsning. Frågan är ju givetvis vad som är trängselskattens respektive själva satsningens förtjänst? Och det gäller även innerstaden. Är det P-avgifterna, ombyggnationerna, busskörfälten m.m.? Då allt genomförts på en gång är det oerhört svårt att utvärdera vad som bidragit till vad.

Frågan är vad som händer under 2014? Kommer trängselskatten att bidra till ytterligare minskning eller inte? Blir det endast en dämpningseffekt eller kryper köerna tillbaka ännu mer? En sak är säker. Den prognostiserade intäkten nås inte 2014. Det kan då vara lägligt av den rödgröna majoriteten och Alliansen att meddela nu inför valet2014 om de ska justera bortfallet med ytterligare en höjning av trängselskatten utöver den planerade höjningen som sker 1 januari 2015. En höjning som redan är intecknad i prognosen för trängselskattens intäkt.

Cyklandet har ökat med 22 % enligt de passager som mätts i staden. Dock om man tittar närmare på färdmedelsfördelningen så har cykel endast ökat med 1 %. Det skulle vara högst intressant att få veta hur många cyklister detta är. Detta för att kunna utvärdera hur dyr satsningen per cyklist blir. Vägvalet har inget emot cykelsatsningar men vi ser helst att de görs där de behövs och gör mest nytta.

Vägvalet begär protokollsanteckning att vi inte stödjer projektet Trygg vacker stad.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trafiknämnden 30 april – del 1

onsdag, 1 maj, 2013

Dagens Trafiknämnd startade med uppföljningsrapport 1 för 2013. Vägvalet lämnade ett yttrande med antal påpekanden. I rapporten saknas uppföljning av både måluppfyllelse och nyckeltal. Något som trafikkontorets tjänstemännen besvarade med att man återkommer med i uppföljningsrapporten efter sommaren. Vi har dock flera gånger påpekat att det saknas mätetal från Västtrafik så även denna gång.

Cykelpassager är oförändrat och vi efterlyser igen att man konkret förklarar vad satsningarna medför. På förra sammanträdet fick nämnden en redogörelse om vad som ingår i handlingsplanen men inget beslutades. Svaret från trafikkontoret är att förändringarna görs på delegation. Det borde dock formaliseras så att Trafiknämnden får ett bra underlag på vad som kommer att göras i staden. Handlingsplanen borde därför föregås av ett beslutsunderlag i nämnden och inte endast via delegation.

Personalrekrytering och lokaler är ett ständigt återkommande problem. Vägvalet efterlyser en riskanalys av läget eftersom det nu signaleras i rapporten att det är väldigt svårt att rekrytera personer. Vad innebär det kostnadsmässigt för Trafiknämnden om man inte lyckas finna dessa personer och måste ta in konsulter till överpris? Detta måste säkras för att inte överskrida budgetramen. Likaså situationen för kontorslokaler.

Stadens inflytande över spårvagnstrafiken är ett problem efter skatteväxlingen med regionen. Göteborg stad borde ha full kontroll över investeringsramen för spårvagnstrafiken. Detta eftersom samverkan inte fungerar och det finns risk att regionens budget prioriterar bort angelägna investeringar i staden. Gällande leveransen av spårvagnar från Ansaldobreda borde det snarast presenteras vad för ekonomiska konsekvenser detta har på nämndens budget.

Enligt rapporten tappar kommunen parkeringsintäkter. En utredning borde tillsättas varför intäkterna för parkeringsavgifterna minskat och hur man ska kompensera Trafiknämndens budget med bortfallet.

I rapporten redovisas trängselskattens effekter. Dock utelämnas att trafiken ökar igen och att minskningen kryper tillbaka. Vägvalet efterlyser även en redogörelse vad som görs på gator som fått ökad trafik.

Ytterligare medel på 20 miljoner behövs till projektet Trygg Vacker Stadet. Vägvalet anser att Trygg Vacker stad ska avvecklas och att detta kan hanteras inom Park och Natur. Kostnadsökningen motiverar detta än mer. Vägvalet yrkade därför avslag till förslaget att utöka investeringsramen för projektet.

Nästa ärende handlade om koldioxidindex för Göteborg. Enligt tjänsteutlåtandet är det tydligt att det inte finns något standardiserat sätt att mäta koldioxidutsläpp för en stad. Det är inte ens tydligt om det ska mätas ur ett produktions- eller konsumtionsperspektiv. Tjänsteutlåtandet påpekar att det inte finns någon självklar metod att använda. Vägvalet anser att mål ska vara tydligt mätbara. Mål är värdelösa om man inte vet hur de ska mätas. Därför  borde tjänsteutlåtandet borde kompletteras och redogöras mer i detalj hur Trafikkontoret tänkt sig tillämpa olika metoder för mätning och redovisning. Även stadens kostnader om externa redovisningsprojekt och forskningsprojekt bör specificeras.  Vägvalet valde därför att yrka på återremiss. Något som alla övriga partier ställdes sig bakom.

Göteborg stad ska svara på remiss gällande Trängselskatt – delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3). Vägvalet har tidigare lämnat ett eget remissvar till Finansdepartementet den 10 februari 2013 och yrkade därför avslag till trafikkontorets förslag till förmån för vårt egna remissvar.  Läs vårt remissvar här.

Theo Papaioannou
Vägvalet