Inlägg märkta ‘parkeringshus’

Miljöpartiet är en garant för färre p-platser

torsdag, 18 januari, 2018

I går publicerade gp.se en replik från Vägvalet på miljöpartisten Henrik Muncks tidigare debattartikel (som i sin tur var en replik på moderaten Axel Josefsons debattartikel).

Munck hävdade att Josefson stod för ”rena lögner” i trafikdebatten i Göteborg. I nästa ögonblick konstaterade samme Munck att ”Sanningen är att Göteborgs city är mycket tillgängligt med bil”. Ett uttalande som nog flertalet bilister i och kring Göteborg inte håller med om numera, efter att Miljöpartiet medverkat till att skapa köer med hjälp av avstängda och avsmalnade gator (en verksamhet som för övrigt kommunalrådet Ulf Kamne (MP) hotade göteborgarna med två dagar före jul att den skulle intensifieras under kommande år).

Henrik Munck (MP) pekar på tomma parkeringsplatser på Heden som bevis för att det finns tillräckligt med p-platser i Göteborg. Sanningen är ju att under MP-styret har p-avgifterna höjts där med flera hundra procent. Förr kunde man också stå gratis där nattetid och på söndagar.

Den rödgröna minoriteten (ofta med hjälp av Alliansen) har alltså höjt P-avgifterna så mycket att stadens invånare och besökare inte längre anser sig ha råd med att parkera i centrum. På detta sätt kan alltså Miljöpartiet ”bevisa” att tomma P-platser inte behövs längre och att man därför kan ta bort ännu fler. Så där kan man hålla på när det inte finns en fungerande marknad och kommunen styr över tillgången och prissättningen.

Munck menar vidare att det vore bättre om boendeparkeringarna i stället flyttade in i parkeringshus. Bättre för vem? Inte för medborgarna i alla fall, vilka kommer att tvingas betala minst dubbelt – kanske tredubbelt – så hög månadstaxa.

En sak kan man lita på: Så länge Miljöpartiet styr staden lär antalet parkeringsplatser fortsätta minska.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Nu kan jag titulera mig skattesmitare – helt legalt

måndag, 21 januari, 2013

Uppfinningsrikedomen för att slippa betala trängselskatt är många. Alltifrån mer eller mindre olagliga metoder att dölja registreringsskylten till att utlandsregistrera bilen. Sedan finns det förstås ett antal metoder för att minimera ens utgift så mycket som möjligt, t.ex åka på andra tider, flytta eller byta jobb. Eller som i mitt fall; byta parkeringsplats.

Många av de som bor nära en tullgräns har en god chans att slippa trängselskatten helt genom att låta parkera bilen på ”rätt sida” av zonen. Så länge arbetsplatsen ligger på samma sida av zongränsen som man har bilen parkerad på, och man inte måste åka över eller under Göta Älv ställs man inför en valsituation.

I mitt fall bor jag strax utanför tullstationerna och arbetar innanför. Tidigare hade jag bilen i ett av det kommunala Parkeringsbolagets P-hus, men eftersom det också är beläget utanför zonen var det inget bra alternativ för mig. P-bolaget fick in drygt 8 600:- av mig förra året för ett kallgarage. Dessa pengar kan de nu känna sig blåsta på.

Istället hittade jag ett annat privat P-hus strax innanför zongränsen som kostar mig ungefär samma, men som då dessutom är varmgarage. Det blir en liten längre promenad varje morgon och eftermiddag, men det kan det vara värt för principens skull. Resultatet blir att jag åker nästan exakt samma sträcka som tidigare – inne i zonen, utan att betala – och bidrar lika mycket till ”trängseln” som tidigare. För mig är detta ytterligare ett bevis på hur orättvis trängselskatten är och hur schablonmässigt den slår.

Min åtgärd innebär att jag smiter från skatten och lämpar över kostnaden på alla andra som inte har samma valsituation som jag. Om vi leker med tanken att 200 000 andra bilister betalar trängselskatt innebär mina uteblivna 8 000:- i trängselskatt att var och en av dessa i förlängningen får betala 4 öre extra i trängselskatt per år. Det blir förstås inte så mycket, men jag lär inte vara ensam om min åtgärd för att undkomma slanten. Ju fler som gör som jag, desto mer får de som inte har något val betala. Om inte trängselskattens huvudsakliga syfte hade varit att en viss summa pengar ska tas in i skatt, hade kanske detta inte varit något problem. Men nu är avtalen skrivna så att om inkomstbortfallet blir större än beräknat så höjs trängselskatten med motsvarande belopp.

Mitt beteende väcker också frågan om den statistik över trafiken som presenterats efter trängselskattens införande. Innan årsskiftet när betalstationerna var byggda men inte aktiverade, mätte man ändå hur många som passerade varje dag. Dessa siffror kan man nu jämföra med hur det blev efter årsskiftet. I november och december räknades min bil varje morgon och kväll. Men nu när min resa aldrig passerar en betalstation finns jag inte i statistiken längre. Trots att jag åker samma sträcka som tidigare till 95 % bidrar jag till att trafiken minskar enligt den numera missvisande statistiken.

Jag har alltid sett det som betydelsefullt att göra rätt för mig och betala mina skatter utan att försöka minimera skatten så mycket som möjligt genom tvivelaktiga avdrag. Men någonstans går gränsen och här gick den för mig. Och det är som sagt inte olagligt att smita från trängselskatten – åtminstone inte med min metod. Men är det rättvist? Knappast.

Håkan Andersson
Vägvalet

Trafiknämnden 27 november

fredag, 30 november, 2012

Trafiknämnden började med beslutsärende gällande förslag om fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till inflytande, starkare inflytande för stadsdelarna i stadsplaneringen. Vägvalet lämnade pressmeddelande i veckan om att vi yrkar återremiss på ärendet.

I rapporten står bl.a. att dialog kontinuerligt förts med företrädare för samtliga partier på både lokal nivå och centralt i staden. Detta stämmer inte, eftersom Vägvalet aldrig varit tillfrågad en enda gång i detta sammanhang sedan tillträdet i kommunfullmäktige i september 2010!

Stadsdelsnämnderna är en central del i rapporten som stadens förlängda arm till medborgaren, men det har i tidigare inventering av den befintliga SDN-organisationen konstaterats att dialoger genomförts i olika utsträckning i stadsdelarna. Man kan då lätt konstatera att likvärdighet inte uppnås likt många andra samhällsfunktioner som finns redan idag. Utan att ha inventerat vad som krävs för att fördjupa demokratin och vilka kostnader som är kopplade till olika åtgärder ska uppdraget anses fullgjort. Det är inte acceptabelt.

Den nya lagen om det förstärkta folkinitiativet (den som t.ex. GT nu stödjer sin insamling på) nämns inte överhuvudtaget i rapporten. Man kan ju undra varför.

Trafiknämndens alla partier valde att rösta ned Vägvalets yrkande efter votering 8-1. Ärendet kommer senare även upp för behandling i Göteborgs kommunfullmäktige.

Ett antal detaljplaner beslutades. Dessa gällde för Sisjön, Opaltorget och Götaverksgatan.

Ärende om att finna en modell för att bygga parkeringsanläggningar inom områden med boendeparkering behandlades på mötet. Uppdragets intentioner var inte tillräckligt tydliga. Det bygger på ett detaljplanärende i Kungsladugård där en befintlig parkeringsplats ska bebyggas med bostäder och en ny parkeringsanläggning ska byggas ca 500 meter från nuvarande anläggning, för att ersätta de borttagna platserna. Det låter ju bra men underförstått är intentionen en början på att fördyra boendeparkeringen för medborgarna i staden. Boendeparkeringen på gatumark kostar 430 respektive 520 kr/månad. På kvartersmark är kostnaden i samma storleksordning. Priset för platserna i parkeringsbolagets nya anläggning kommer att bli ca 2 000 kr/månad – förutsatt att allt blir uthyrt – för att täcka kostnader för byggande, drift och underhåll. Det är inte svårt att räkna ut vad som måste göras för att driva bilägare över till ett parkeringshus. Parkering i staden och vem som kan äga bil drivs av den rödgröna majoriteten till att bli en klassfråga. Även här röstades Vägvalets yrkande ned efter votering 8-1.

Vidare behandlades uppföljningsrapport 3 per oktober 2012. Precis som vi yttrat tidigare är många mål som tas upp i rapporten inte applicerbara på Trafikkontoret. Även mätetal som saknas i rapporten är en brist. Ånyo skrivs att Västsvenska paketet faktureras.  Västsvenska paketet är ingen egen juridisk person utan möjligen endast ett kommuncentralt konto. Många kostnader väcker frågor. Läs hela yttrandet här.

Vidare redogjordes om designtävlingen gällande den nya Göta älvbron. Det uppstod diskussioner kring tilläggsyrkandet från de rödgröna som ville lyfta in politisk representation i juryn men begränsat till presidierna i Trafiknämnden och Byggnadsnämnden. Vägvalet hade tänkt att bordlägga ärendet eftersom det kom lite hastigt och lustigt. Förra året la vi ett yttrande då man pratade om en politisk referensgrupp men blev försäkrade om att detta inte skulle ske. Alliansen gick lite längre och ville avslå tilläggsyrkandet med hänvisning till kommunstyrelsen som beslutat att ingen politisk inblandning skulle ske i juryn. Mitt förslag som följde blev att låta hela nämnden medverka istället vilket kom väldigt nära ett beslut men p.g.a. juridiska aspekter var det tvunget att återremitteras.

Resten av mötet följdes ett antal informationspunkter. Bl.a. informerades om att man förberett täta pressträffar efter nyår då trängselskatten startar. Onsdagen den 2:e januari startar  det och redan på fredag kommer man att rapportera om hur det gått. Sedan gör man det under hela januari ut och längre om det behövs.

Det blev även redogörelser om Göta älvbrons utformning som bygger ett antal principförslag.

Till sist en antal övriga frågor från Vägvalet. En fråga gällde Västtrafiks samverkan med staden då det varit en hel del försämringar för flera. Samverkansfrågan var redan uppe 2010 inför att Västtrafik skulle flyttas till regionen och då en skatteväxling gjordes. Sedan skulle det ”samverkas” mellan kommunerna och Västtrafik. Redan då påpekade jag att det var viktigt att dessa riktlinjer var tydliga. Samverkan brukar annars falla platt när det blir ont om pengar i budget. Det som kan konstateras är att dialogen inte varit tillfredsställande och kan härledas till bl.a. resursbrist. Västtrafiks motto är trots allt:

”Vara bäst för flest”

Då är det naturligt enligt Västtrafik att finnas där flest resenärer finns. Så med andra ord kan vi förvänta oss att vissa får försämringar. Det hör liksom till. Mer redogörelser om detta kommer på nästa möte. Jag anser att samverkan måste bli mycket, mycket bättre än vad den är idag.

Nästa övriga fråga gällde bullervallen som byggs i Högsbo som ifrågasatts av boende då man undrar om det verkligen är miljövänliga massor som använts. Boende litar dock inte på Trafikkontorets provtagningar vilket är ett problem och kan kräva ytterligare informationsinsats eller dialog. Nästa möte får vi ytterligare redogörelser om detta.

Sista frågan handlade om att få fram en nyttokalkyl för busskörfälten på Hjuviksvägen som utlovats av projektledare på Trafikverket men som inte levererats. Även detta ska vi få klargörande om vid nästa möte.

Theo Papaioannou
Vägvalet

GT debatt: I Göteborg är räven chef över hönsgården

lördag, 17 mars, 2012

I torsdags publicerade GT en debattartikel från Vägvalet som delvis var ett svar på GT:s ledare från 5/3.

I den påstod GT:s ledarreaktion att ”Ingen har råd eller lust att betala en hundring om dagen för parkering” och det påstods att en chockhöjning av parkeringstaxorna är ”ett effektivt bevisat sätt att få pendlare att ställa bilarna”.

Nu är det dock faktiskt så att det redan idag, efter senaste tidens stora höjningar av p-taxorna i Göteborg, är så att bilpendlarna är tvungna att betala nära 100 kronor om dagen (eller betydligt mer än så). Vägvalet skriver:

På Heden, som är en potentiell p-plats för många som arbetar centralt kostar det numera 10 kronor per timme. För en arbetsdag (inklusive lunchtid) blir det 90 kronor. Och billigare än så kommer man knappast undan. P-hus, privata parkeringsplatser och gatuparkering kostar lätt det tredubbla.

GT menade att ”ingen politiker som vill bli omvald ens” skulle våga föreslå parkeringstaxor på den här nivån, ändå är de alltså redan gott och väl ett faktum! Hur är detta möjligt?

Jo, ”Impopulära beslut kan fattas i bolagen utan att passera till exempel trafiknämnden. Inte heller kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige behöver tillfrågas. I detta fall styrs p-avgifternas nivå på tomtmark (det som inte är parkering längs gatorna) av Parkeringsbolaget som 2010 gjorde en vinst på 47 miljoner kronor. Styrelseordförande är Elisabeth Undén (MP).

Visst måste det vara skönt för ansvariga politiker i kommunstyrelsen på Gustav Adolfs Torg att låta någon annan, mer svåråtkomlig representant för makten, fatta beslut i impopulära frågor? Och att göra en miljöpartist till chef över Parkeringsbolaget är ungefär som att göra räven till chef över hönsgården.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GT debatt: Höjda p-taxor är oseriös politik

onsdag, 8 februari, 2012

Idag kan vi läsa en debattartikel av Vägvalets Theo Papaioannou gällande höjning av parkeringsavgifterna och det politiska spelet bakom bordläggningen som gjordes av den rödgröna majoriteten förra året i maj.

Trafikkontoret i Göteborg vill höja p-avgifterna ”trots att den rödgröna majoriteten var väldigt noga med att uttrycka i kommunfullmäktige och Trafiknämnden att ingen höjning av parkeringsavgifterna skulle göras förrän trängselskattens effekter hade utvärderats efter dess införande 2013. Därför återremitterades ärendet med den motiveringen den 2 maj 2011.”

”Men Trafikkontoret har valt att dela upp beslutet i två delar varav den ena består av tidsbegränsad parkering och den andra av avgiftshöjningen. Beslut om tidsbegränsad parkering togs i Trafiknämnden den 28 november i fjol av både Alliansen och den rödgröna majoriteten. Vägvalet valde att avslå förslaget med hänvisning till vad majoriteten sagt tidigare.”

”Att dela upp beslutet på detta sätt och smyga igenom något man bordlagt utan att förankra hos medborgarna är att betrakta som oseriöst.”

Trafikkontoret anser att man måste använda både trängselskatt och höjda P-taxor för att reglera tillgången till parkeringar, trots att effekterna av trängselskatten bara är rena gissningsleken. Men vad händer om fler än planerat gör sig av med bilen? Om antalet lediga platser skulle öka 2013 är man då beredd att sänka P-avgifterna igen?

Theo Papaioannou varnar också för dyrare boendeparkering än idag:

”Samtidigt pågår ytterligare diskussioner på Trafikkontoret om hur man ska få boende som idag parkerar på gatumark att ställa bilarna i parkeringshus. Enda sättet enligt Trafikkontoret är att höja priset för boendeparkeringen på gatan till samma nivå som priset i parkeringshusen. Det skulle innebära 2-4 gånger så dyrare mot boendeparkeringens priser idag.”

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1GP2