Inlägg märkta ‘p-tillstånd’

Trafiknämnden 4 april – del 1

tisdag, 10 april, 2012

Trafiknämndens sammanträde började med att stadsrevisionen gick igenom sin granskning av nämnden och kontoret. Stadsrevisionen rekommenderade Trafiknämnden att utveckla sin interna kontroll. Vägvalet lämnade därför ett yttrande att detta bör göras så snart som möjligt. Vägvalet påpekar även att det är viktigt att en översyn av inköpsprocessen och riskhanteringen görs snarast.

Första beslutsärendet började med trafikledning för det kommunala vägnätet. Trafikkontoret ansökte om utökad ekonomisk ram hos kommunstyrelsen med 10 miljoner kr för detta. En av anledningarna är att hantera det Västsvenska paketet. Vägvalet valde att yrka avslag då det inte finns någon som helst grund i att skjuta till kommunala skattemedel på grund av missad budgetering av finansiella medel i det Västsvenska paketet.

Nästa beslutsärende startade med en redogörelse för mål och utgångspunkter i trafikstrategin och utbyggnadsplanering. Trafikkontoret anordnade för några veckor sedan en workshop för tjänstemännen och politikerna vilket jag själv deltog på. Initiativet med en workshop om trafikstrategin är ett bra redskap för att diskutera förutsättningarna för framtiden. Uppslutningen på denna workshop var inte speciellt bra från majoritetens sida vilket är lite bekymmersamt då det är den rödgröna majoritetens förslag som speglar trafikstrategin. Trafikkontoret förordar att man ska gå mot t.ex. en viljestyrd trafikplanering. Men då måste man också presentera alternativ till medborgarna och sluta upp med att tvinga igenom beslut som t.ex. trängselskatt utan lokal förankring. Många åtgärder som nu utförs i det Västsvenska paketet innebär marginella förbättringar av kollektivtrafiken för t.ex. boende på Hisingen, i Torslanda, väster och öster m.m. Det finns tyvärr en risk i att trafikstrategin som sätts inte riktigt återspeglar förväntningarna från medborgarna och förblir Trafiknämndens och den rödgröna majoritetens strategi. Detta är vad Vägvalet tänkte lämna i ett yttrande men ärendet blev bordlagt. Yttrandet lämnas på nästa sammanträde.

Nästa beslutsärende handlade om ett yrkande från (S), (V) och (MP) angående återrapportering av trafiknämndens prioriterade mål. Det framgår nu klart och tydligt att den rödgröna majoriteten vill att biltrafiken ska minska till förmån för resande med kollektivtrafik och cykel. Men det saknas alternativ för de som ska lämna bilen. Till saken hör också att trängselskatten ger ett dilemma då den ska bidra till medfinansiering. Som vanligt friseras siffrorna i beslutsunderlagen och det blir lite konstigt när det jämförs med 2006. Istället borde man jämföra t.ex. cykelförändringen från 2010 år som visar att ökningen är ganska blygsam. Något Vägvalet påpekar i sitt yttrande gällande Trafikkontorets årsredovisning. Där efterlyser vi också en mer detaljerad kostnadsanalys för att kunna se sambanden mellan insatserna och ökningen. GP:s förstasida häromdagen om cykelboom förefaller också vara ett felaktigt antagande.

Sammanträdet fortsatte med beslutsärendet om regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland. Även här finns stora brister då trafikförsörjningsprogrammet grundar sig på visionen K2020. K2020 tar inte hänsyn till de lokala behoven i Göteborg för att skapa de alternativ som behövs. Vägvalet lämnade därför ett yttrande som påpekar att ett skyndsammare framtagande av erfarenhet inte slutar med ett bra resultat. Detta bör påpekas från Göteborg Stad snarast.

Därefter följde en redogörelse om nya mål för miljöfordonsarbetet. Ett av målen var att köpa in 100 elbilar till 2015 i kommunens bilflotta. Det fick mig att tänka lite på att en elbil i dagsläget kostar ca 250 000 kr som blir totalt 25 miljoner kr. Hur många dagisplatser blir det? Vi har nog olika syn på prioritering. Nästa möte kommer ett beslutsärende för målen.

Sedan var det dags för ett yrkande från (S), (MP) och (V) gällande en ny miljöbilsdefinition. Detta valde den rödgröna majoriteten att återremittera då de endast begärt ett beslutsunderlag om en miljöbilsdefinition. Beslutsunderlaget innehöll även ett förslag om miljöbilstillstånd som innebar 2 h fri parkering exklusive boendeparkering. Vad ska man med en miljöbilsdefinition om det inte ska leda till ett P-tillstånd? Vägvalet tänkte yrka avslag då det idag finns en statlig subvention för nyare miljöbilar som innebär befrielse från vägskatt i 5 år. Varannan bil som idag säljs i Sverige är en miljöbil. Därför gick Vägvalet med på att fasa ut att miljötillstånden under städade former där medborgaren är med på noterna. Något den rödgröna majoriteten satte stopp för. Dagens yrkande kan endast ses som ett desperat försök att blidka allmänheten och när man tittar närmare på det så handlar det om ytterst få berörda bilägare och ingen som innehar boendekort. Inte nog med det så gäller det endast fram till 2015-06-30. Resurser och tid borde istället läggas på att hantera en långsiktigt lösning för de boende i staden och hur de ska kunna parkera vid sina bostäder.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Alltför snabb utfasning av miljöbilsparkering

lördag, 3 mars, 2012

På sammanträdet den 23 februari i kommunfullmäktige behandlades parkeringstillstånden för miljöbilar. Parkeringstillstånden har tjänat ut sitt syfte då varannan bil som idag säljs i Sverige är miljöbil. En enig trafiknämnd tog beslutet att miljötillstånden skulle upphöra 30 juni 2015. Detta efter diskussioner om att utfasningen skulle ske på längre sikt än som det var sagt då tillstånden skulle upphöra 30 juni 2012 så att medborgaren skulle få en chans att anpassa sig till omställningen. En enig nämnd beslutade att P-tillstånd skulle utfärdas löpande fram till slutdatum 30 juni 2015 och därför skulle giltighetstiden variera, dock maximalt tre år i taget.

Men av någon konstig anledning efter att passerat kommunstyrelsen reagerade Miljöpartiet och underminerade Trafiknämndens beslut. Nya parkeringstillstånd för miljöbilar skulle inte beviljas efter 30 juni 2012. De rödgröna formulerade följande i sitt nya beslut:

”de fordonsägare som idag innehar miljöbilstillstånd för sin miljöbil och uppfyller de krav som gäller skall ges möjlighet att ansöka om ett nytt tillstånd som max gäller till 30 juni 2015. Ansökan skall då vara inne på trafikkontoret innan 30 juni 2012.”

Nu blev det rörigt vilket också visades sig under debatten eftersom de rödgröna inte varit tydliga nog i sitt beslut och skulle förklara vad de menade. Efter att ha ställt frågan några gånger vad som egentligen menades med de rödgrönas förslag kröp det som jag redan misstänkte fram:

Nya och gamla bilar får ansöka om miljöbilstillstånd fram till 30 juni 2012, därefter var det stopp.

Det var inte alls det som Trafiknämnden beslutade utan nya och gamla bilar skulle få ansöka löpande fram till 30 juni 2015. Förslaget i nämnden byggde således på att tillstånd skulle ges löpande fram till slutdatumet vilket gjorde regelverket enklare för den sökande. Det innebär att om du köper en ny miljöbil 30 maj 2015 så får du tillstånd till 30 juni 2015. Går ditt nuvarande parkeringstillstånd ut i december 2014 så får du endast förnya det fram till 30 juni 2015. Enkelt.

Och efter att ha skjutit hål på de rödgrönas försök att frångå det de verkligen tog beslut på i Trafiknämnden för att sedan riva upp det och ändra beslutet i kommunstyrelsen haglade alla möjliga osammanhängande argument. Argument som inte hade något som helst att göra med hur medborgaren skulle ställa om sig till de nya reglerna. En omställning för bl.a. medborgare med boendeparkering som idag som mest innebär en kostnad på 630 kr i månaden som är noll kronor när man har ett miljötillstånd. Dessa boende borde ges en ordentlig chans att anpassa sig till de nya reglerna vilket Trafiknämndens förslag innebär. Men även bilförsäljarna som också ska ställa om sig till det nya regelverket. Företag som genererar jobb.

Istället började den rödgröna sidan att prata om att flytta bilarna från gatumark till parkeringshus. Något som kommer att innebära ännu mer fördyring för någon som bor i staden. Att flytta över bilar från gatumark till parkeringshus kan endast göras genom att höja boendeparkeringen, något som Trafikkontoret redan konstaterat. Fokus tas också ifrån att parkeringsavgifterna är på väg att höjas i staden och att man infört tidsbegränsad parkering. Att höja eller införa tidsbegränsad parkering skulle utvärderas efter att trängselskatten införts. Läs blogginlägg från Trafiknämnden här.

För övrigt vill jag tillägga i debatten något som ofta glöms bort: Det finns idag en statlig subvention för nyare miljöbilar som innebär befrielse från vägskatt i 5 år.  Därför anser Vägvalet att miljötillstånden kan tas bort men under städade former där medborgaren är med på noterna.

Med anledning av de rödgrönas svängning yrkade Vägvalet följande för att det skulle bli klart och tydligt och i linje med Trafiknämndens beslut:

  • att de nu gällande reglerna om parkeringstillstånd för miljöfordon upphävs den 30 juni 2015
  • att P-tillstånd utfärdas löpande fram till slutdatum 30 juni 2015 och därför kommer giltighetstiden att variera, dock maximalt tre år i taget

Något som Alliansen också ställde sig bakom, men som tyvärr blev nedröstat av den rödgröna majoriteten. Detta innebär att efter 30 juni 2012 förnyas inga gamla miljöbilstillstånd.

Sammanfattningsvis visade debatten på hur de rödgröna utnyttjar sin ställning i kommunstyrelsen och underminerar beslut som tas i facknämnderna. En fråga som handlade om bästa möjliga service till medborgarna genom att fasa ut på ett vettigt sätt blev istället en politisk fråga som inte alls tar hänsyn till omställningen för medborgaren. Men det är ju tyvärr inte första gången.

Lyssna på debatten här.

Läs debattartikeln i GP här.

Theo Papaoiannou
Vägvalet