Inlägg märkta ‘p-taxa’

Bygg fler villor i Göteborg

torsdag, 7 september, 2017

Idag publicerade GP en replik från Vägvalet på Yimbys debattartikel från 30 augusti.

Översätter man Yimbys linje i termer som vanligt folk förstår innebär den kortfattat: Fler höga hus (skyskrapor), trängre boende per markyta (tätare mellan husen), färre p-platser (trots fler boende) och höjda p-taxor, bebygg även grönområden, samt bygg småaffärer i markplan. Idyllteorin är att man aldrig ska behöva förflytta sig speciellt långt från bostaden.

På sikt skulle Yimbys idéer leda till att allt färre villor byggs i Göteborg och att de familjer som föredrar denna boendeform i allt högre grad tvingas söka sig till kranskommunernas mer generösa villabebyggelse. Då utarmas skattebasen i staden och risken för en kommunalskattehöjning ökar.

Om medborgarna efterfrågar villor är det förstås bättre för Göteborg om dessa skattebetalare fortsätter bo i kommunen, än att de flyttar sina skatter någon annanstans.

Läs Vägvalets hela debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Vägvalet lämnar motion om att avveckla Parkeringsbolaget AB

fredag, 28 september, 2012

Insynen gällande parkeringspolitiken i Göteborg försvåras alltmer för medborgaren och är ett direkt hot mot offentlighetsprincipen. Vägvalet finner ingen anledning att Göteborgs kommun ska ha ett eget bolag för att hantera parkering på kommunal kvartersmark. För medborgaren blir transparensen, samordningen och insynen bättre om verksamheten överförs till Trafiknämnden.

Smyghöjningar har gjorts alltsedan 2010 och då från nivåerna 3-6 kr vilket innebär att höjningar bortåt 400 procent har genomförts under knappt två år. P-avgift infördes även nattetid och söndagar som tidigare varit avgiftsfritt. Att få rätsida på detta är ingen lätt historia då Parkeringsbolaget lyder under bolagsordningen. Till råga på allt med en politiskt tillsatt styrelse.

Vägvalet har vid ett tillfälle under 2011 försökt att få klarhet i hur höjningar beslutats men efter över 1,5 månads påtryckningar har vi fortfarande inte fått svar på frågor som t.ex. vilket datum avgiftshöjning till 10 kr genomfördes på Heden.

Enligt nuvarande VD är Parkeringsbolaget AB ett kommunalt företag där målet inte är att gå med vinst utan att tillhandahålla en service. Varför går då detta bolag med allt högre vinst varje år och varför höjs taxorna avsevärt högre än inflationen? Nämnderna, såsom Trafiknämnden, i Göteborgs kommun går alla med ett nollresultat då deras enda uppgift är att ge medborgarna service för den skattepeng de betalar till kommunen.

Trafikkontoret vill återkomma med ett uppdrag om hur man tillsammans med P-bolaget ska bli ett gemensamt ansikte utåt. Men frågan blir då: Vad behövs Parkeringsbolaget egentligen till?

Vi vill därför att man avvecklar Parkeringsbolaget AB och överför dess verksamhet till Trafiknämnden.

Läs Vägvalets motion här.

Vill du se övriga interpellationer och motioner som Vägvalet lämnat klicka här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

I nyhetsflödet: GP1GP2

Vägvalet yrkar gällande avsteg från delegationsordning vid höjning av P-avgifter

onsdag, 5 september, 2012

Höjning av parkeringsavgifter gjordes den 9 juli av Trafikkontoret med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 31 maj. I kommunfullmäktiges beslut stod det klart och tydligt att Trafiknämnden fick i uppdrag att fatta erforderliga beslut om och tidpunkt för genomförandet. Inget beslutsärende om tidpunkt har behandlats av Trafiknämnden och därför ifrågasätter vi hur denna höjning har kunnat genomföras. 

I kommunfullmäktiges beslut står det klart och tydligt att:

”4. Trafiknämnden får i uppdrag att fatta erforderliga beslut om och tidpunkt för genomförandet.”

Inget beslutsärende om tidpunkt har behandlats av Trafiknämnden och därför ifrågasätter vi hur denna höjning har kunnat genomföras enligt ovan datum av Trafikkontoret.

Enligt Trafikkontoret har höjning gjorts i linje med delegationsordningen punkt 1.2.1 (se bilaga). Vi ser dock helt klart brister i hanteringen och delegationsordningen för Trafikkontoret och det aktuella beslutet. Beslut om införandedatum borde ha behandlats av Trafiknämnden i höst.

Istället har beslutet drivits igenom mitt i sommaren, följt av dålig information till medborgaren då kungörelsen annonserades i GP den 10 juli trots att höjningen genomfördes den 9 juli. Politiska frågor som saknar fullt stöd och endast uppbärs av en svag majoritet borde inte falla under en diffus delegationsordning och drivas igenom på tjänstemannanivå. Medborgarens inflytande och transparens av besluten urholkas. Genom att göra på detta sätt undangöms att det råder stor politisk oenighet i beslutet.

Vägvalet yrkar

att Trafiknämnden återremitterar ärendet för rätt hantering

att delegationsordning förtydligas och presenteras för beslut av Trafiknämnden

att Trafikkontoret snarast återkommer med en plan för att hantera överbetalning som skett av medborgarna då beslutet ej har laga kraft (detta innebär att eventuella P-böter och p-avgifter ska betalas tillbaka till berörda medborgare)

Läs hela yrkandet här

Se även följande bilagor

Bilaga 1 – Kungörelse Ändring av P-taxor GP
Bilaga 2 – Trafiknämndens delegationsordning
Bilaga 3 – Kommunfullmäktiges Handling 2012 nr 91 

Presskontakt:

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Höjning av P-avgifter i staden

måndag, 4 juni, 2012

På kommunfullmäktige den 31 maj togs en hel del viktiga beslut om bl.a. policy och riktlinje för mutor, program för utveckling av medborgarservice, utveckling av IKT-strategi för skolan m.m.

Men debatten som gjorde mest avtryck var ändå höjningen av P-avgifter i staden. Förra året var den rödgröna majoriteten väldigt noga med att uttrycka att ingen höjning av parkeringsavgifterna skulle göras förrän trängselskattens effekter hade utvärderats efter dess införande. Därför återremitterades ärendet med den motiveringen. Trots detta drev den rödgröna majoriteten nu igenom höjningen.

Och hur? Jo, de rödgröna har låtit dela upp beslutet i två delar.

Den första delen är tidsbegränsad parkering. Tidsbegränsad parkering klubbades igenom 28 november 2011 i Trafiknämnden. I dåvarande tjänsteutlåtande från Trafikkontoret kunde man läsa:

”Detta tjänsteutlåtande tar upp frågan om tidsbegränsning separat och trafikkontoret återkommer med dels en redovisning av uppdraget i återremissen och dels ett nytt tjänsteutlåtande om taxan.”

Vägvalet röstade nej med motiveringen att detta bordlades i väntan på trängselskattens införande. Alliansen stödde dock detta.

Och i torsdags behandlades del två, ändring av taxor för avgiftsparkering. I Trafikkontorets tjänsteutlåtande från sammanträdet i mars i år kunde man läsa:

”Det finns en risk för att trängselskatten kommer att minska tillgängligheten på gatumark, då minskad besöksparkering inte uppvägs av ökad efterfrågan på boendeparkering. Trängselskatt och parkeringstaxor behövs båda som verktyg. De kompletterar varandra genom att de påverkar på olika slag av parkering.”

Även detta yrkade Vägvalet avslag till.

Rörigt? Ja, det kan man lugnt säga. Jag uppfattar det som fruktansvärt missvisande för medborgarna. Någon trängselskatt har inte införts och därför kan inga effekter påvisas.

Det handlar inte bara om att man gör det dyrare. Nej, det som är värst är att den rödgröna majoriteten vägrar prata klarspråk. Jag frågade gång på gång varför den rödgröna majoriteten valde att bordlägga ärendet förra året med hänvisning till att avvakta trängselskattens införande. Inte en enda förklaring fick jag. Istället fick vi höra den ena bortförklaringen efter den andra. Det mest provocerande tycker jag var från Stefan Kristiansson (MP) som ansåg att hela debatten och frågorna som ställdes var ”löjliga”. Miljöpartiets Göteborgsfalang verkar driva en helt annan politik än sitt egna parti centralt. Jag tycker allt att alla Göteborgs miljlöpartister ska läsa på sitt partipolitiska program Kapitel 2 – Deltagande demokrati. För det är vad debatten gick ut på. Smygpolitik och att ingen står upp för det man genomför, och framför allt att medborgaren inte får delta i besluten. Hör hela debatten här.

Tyvärr hanns inte vår interpellation om kostnaden för en dubblerad kollektivtrafik med. För även här kommer det fram hur dåligt den rödgröna majoriteten förankrat visionen K2020. En fördubbling av kollektivtrafiken kommer att innebära en extra kostnad som många tror täcks av trängselskatten. Men så är inte fallet, vilket man kanske i dagarna börjat förstå då Västtrafik nu höjer biljettpriserna igen. I interpellationen svarar Johan Nyhus (S) att detta måste hanteras via höjning av skatt och biljettpris. Men han säger inte när. Och han lär aldrig säga det i en valkampanj.

Allt detta spelar stor roll för Göteborgs, som idag är en högskattekommun, attraktivitet för inflyttande och företag. Inget fel i att ta ut skatt för våra samhällsfunktioner men det finns en smärtgräns och vi börjar på allvar undra vad göteborgarna egentligen får för sina skattepengar. Att Göteborg inte är en attraktiv stad visar bl.a. Fokus senaste undersökning. I staden där de rödgröna så gärna värnar ”barnperspektivet” hamnar Göteborg på förkrossande 284:e plats av 290 som en stad att ha familj i! Som stad generellt att bo i tappar Göteborg från plats 196 förra året till 207 av 290. Se hela listan här. Fortsätter det på samma sätt hamnar Göteborg utanför listan nästa år!

Nej, ska vi göra Göteborg till en attraktiv stad får vi sluta upp med att flumma runt i visioner och istället komma vidare med pragmatiska lösningar. Man kan ju börja med att på riktigt göra medborgaren delaktig i de beslut som tas och lyssna på vad de vill ha.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2

Höjda P-avgifter ett faktum

torsdag, 24 maj, 2012

Idag kan vi i GP läsa att höjda P-avgifter har beslutats i kommunstyrelsen.

Vi har tidigare skrivit om det politiska spelet bakom bordläggningen av höjningarna som gjordes av den rödgröna majoriteten förra året i maj.

Nedan bl.a. från debattartikel i GT:

Trafikkontoret i Göteborg vill höja p-avgifterna ”trots att den rödgröna majoriteten var väldigt noga med att uttrycka i kommunfullmäktige och Trafiknämnden att ingen höjning av parkeringsavgifterna skulle göras förrän trängselskattens effekter hade utvärderats efter dess införande 2013. Därför återremitterades ärendet med den motiveringen den 2 maj 2011.”

”Men Trafikkontoret har valt att dela upp beslutet i två delar varav den ena består av tidsbegränsad parkering och den andra av avgiftshöjningen. Beslut om tidsbegränsad parkering togs i Trafiknämnden den 28 november i fjol av både Alliansen och den rödgröna majoriteten. Vägvalet valde att avslå förslaget med hänvisning till vad majoriteten sagt tidigare.”

”Att dela upp beslutet på detta sätt och smyga igenom något man bordlagt utan att förankra hos medborgarna är att betrakta som oseriöst.”

”Samtidigt pågår ytterligare diskussioner på Trafikkontoret om hur man ska få boende som idag parkerar på gatumark att ställa bilarna i parkeringshus. Enda sättet enligt Trafikkontoret är att höja priset för boendeparkeringen på gatan till samma nivå som priset i parkeringshusen. Det skulle innebära 2-4 gånger så dyrare mot boendeparkeringens priser idag.”

Vägvalet avslog med reservation både förslaget om tidsbegränsad parkering och höjning av p-avgifterna i Trafiknämnden.

Läs även

Lyssna även på debatten den 31 maj i kommunfullmäktige på radio 94,9 Mhz.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1GP2