Inlägg märkta ‘p-bolaget’

Vägvalets yrkande gällande bolagsutredningen i kommunfullmäktige 5 juni

torsdag, 5 juni, 2014

Nedan följer mitt anförande och Vägvalets yrkanden. Alla handlingar återfinns här:

Göteborg är Sveriges mest bolagstäta kommun. Verksamheter som tidigare hanterats i en kommunal nämndorganisation har bolagiserats. Medborgarnas möjlighet till insyn i organisationen har därmed försämrats. Offentlighetsprincipen har satts ur spel och bolagen har i vissa fall agerat på tveksamma grunder

Det är glädjande att det nu påbörjas en ordentlig diskussion om vad som kan avyttras och vad som kan läggas tillbaka i nämnder. Det är av största vikt att bolagen minskas för att vi ska få tillbaka transparensen i den politiska världen i Göteborg. Det har inte varit en höjdare så som det har varit tidigare och det är beklagligt att det har fått bli så här. Senast häromdagen fick Framtiden backning för att inte ha lämnat ut dokument. Så får det inte vara.

Genom att minska bolagsfloran så kommer vi att få bukt med problemet att det sitter för många politiker på dubbla stolar. Men jag understryker att så länge det är ett kommunalt bolag så ska det också sitta politiker i dessa styrelser för att bejaka insynen. Vi ska inte ha några tjänstemannastyrelser utan koppling till fullmäktige.

Som vi sa innan jul så ser vi ett problem i att man konstruerade en koncernbildning innan man rensat ut vad som skulle bort. Det hade varit bättre. Och när det kommer till Stadshuset AB så tycker vi att det fått alldeles för mycket inflytande över kommunens tillgångar. Kopplingen till kommunfullmäktige måste bli bättre.

För det är fullmäktige som bestämmer men kulturen har varit och är nog fortfarande inom vissa bolag av annan karaktär.

Bostadsbolagen är viktiga att behålla då dessa står inför stora renoveringar. Kommunen ska tas sitt ansvar. Därför ska utförsäljningar och omvandlingar till bostadsrätter undvikas. Det finns flera andra bolag som kan tas bort.

Gällande handling 2014 nr 84 – Bostäder yrkar jag bifall till KS förslag och lägger ett eget tilläggsyrkande om bifall till SLK förslag punkt nr åtta gällande Gårdstensbostäder.

Gällande handlig 2014 nr 86 – Boplats Göteborg yrkar jag bifall till SLK förslag.

Vi ställer oss bakom Stadsledningskontorets förslag att avyttra Din El och Gothnet. Vi anser dock att även Göteborg Energi åter kan läggas i en nämnd.

Gällande handling 2014 nr 85 – Energi yrkar jag bifall till SLK förslag och lägger ett eget tilläggsyrkande att SLK får i uppdrag att utreda och återföra GBG Energi till egen nämnd.

Vi saknar ett ställningstagande för att avveckla P-bolaget och återföra dess verksamhet till Trafiknämnden.

Likaså avveckling av Älvstranden Utveckling AB där delar kan återföras till fastighetsnämnden. Här delar vi Alliansens yrkande om avveckling av detta bolag.

Gällande handling 2014 nr 87 – Lokaler yrkar jag bifall till M, FP och KDs yrkande och lägger ett eget tilläggsyrkande om att SLK får i uppdrag att avveckla P-bolaget och återföra relevanta delar till Trafiknämnden

Gällande handling 2014 nr 88 – Näringsliv yrkar jag bifall till SLK förslag.

Vi har sagt det tidigare och driver detta nu även regionalt att Göteborgs Spårvägar är basen för i kollektivtrafiken i Göteborg. Den framtida stadsutvecklingen är beroende av fungerande trafiklösningar. Därför ska Göteborgs spårvägar förbli i stadens ägo och överföras till förvaltningsform.

Gällande handling 2014 nr 89 – Kollektivtrafik yrkar jag bifall till KS förslag.

Gällande handling 2014 nr 90 – Regionala bolag yrkar jag bifall till KS förslag och till tilläggsyrkandet från M, FP, KD om att göra en översyn av Renova.

Det är bra att flera bolag ses över om de kan läggas i nämndform såsom Upphandlingsbolaget, Kommunleasing och Göteborgs Gatu AB.

Gällande handling 2014 nr 91 – Interna bolag yrkar jag bifall till SLK förslag.

Gällande handling 2014 nr 92 – Turism yrkar jag bifall till KS förslag.

Vägvalet
Theo Papaioannou

Vägvalets förslag till budget 2015 för Göteborg Stad

onsdag, 4 juni, 2014

Vägvalet lämnar förslag till budget 2015 för Göteborg Stad och inom flera olika områden. Vägvalet är i grunden ett renodlat göteborgsparti som inte har några förpliktelser gentemot centrala partiledningarna. Vi står upp för de lokala frågorna i Göteborg. Vi anser att alla människor har lika värde och vår värdegrund utgår därför från de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde och FN:s konvention om barnets rättigheter. Dessa två förklaringar om människors och barns rättigheter går i linje med Vägvalets uppfattning om att varje medborgare ska ha inflytande över sin vardag.

Göteborg Budget 2015

Partiet Vägvalet bildades för att motverka, och helst förhindra, att trängselskatt infördes i Göteborg. Trots en omfattande namninsamling under hösten 2010 lyckades vi då inte få igenom vårt krav om en folkomröstning. Den 23 maj 2013 blev dock en historisk dag när Göteborgs kommunfullmäktige röstade igenom en folkomröstning efter tidningens GT:s folkinitiativ. Ett mål som Vägvalet då kämpat för i tre års tid och som nu förverkligas i höstens folkomröstning.

Vi vill involvera medborgaren i stadens framtid och vi har därför stort fokus på medborgarinflytandet. Vi tror att stora samhällsförändringar får störst genomslag om de stöds av en majoritet. Utmaningen är då att leverera alternativ som många kan identifiera sig med. Om fler känner sig delaktiga skapar vi också en attraktiv stad som vi vill att Göteborg skall vara.

Vi vill att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg, barnomsorg, hälso- och sjukvård ska vara likvärdiga var vi än bor.

Tillsammans med dig utvecklar vi Göteborg.

Några nyheter i årets budget:

Alla människor har lika värde – Vägvalets värdegrund utgår från de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Vägvalets värdegrund utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehållande bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Dessa två förklaringar om människors och barns rättigheter går i linje med Vägvalets uppfattning om att varje medborgare ska ha inflytande över sin vardag.

Medborgarinflytandet – I Göteborg agerar även andra aktörer för att återupprätta den lokala demokratin. Detta sker bland annat genom lokal media. GT vann i maj 2014 INMA Awards 2014 (The International News Media Association) för sin kampanj #votegbg och genom-förandet av folkinitiativet om trängselskatt.

Göteborgarna vill bli mer delaktiga och få mer inflytande över politiken. Därför vill vi att Göteborg stad ska inta en ledande ställning i landet och ha som mål att bli den bästa kommunen på lokal närdemokrati och medborgardialog.

Vi vidhåller vårt krav från förra året att en gästprofessur för forskning enligt gransknings-kommissionens förslag inrättas i Göteborg.

Bostadspolitiken – Bostadsbristen i Göteborg beror inte på för lågt byggande utan främst på att det är dyrt att bygga. Det finns färdiga planer, t.ex. Opaltorget, men svagt intresse från byggföretagen. Att lova antal färdiga bostäder utöver det som faktiskt byggs anser vi inte vara ärligt. Vi måste ta itu med hur vi kan pressa priserna vid nyproduktion.

Vindplats Göteborg – Den planerade vindkraftsparken på Hake fjord bör inte byggas. Vindkraften svarar idag för ca 7 procent av den svenska produktionen. Kostnaderna är höga och prisnivån har sjunkit. De flesta anläggningar överlever endast tack vare en massiv subvention genom elcertifikat. Vindparken riskerar att bli en gedigen förlustaffär för Göteborgs skattebetalare.

Stadens trafikstrategi – Vägvalet har som enda parti lämnat ett samlat remissvar på stadens trafikstrategi. Vi anser att en klar definierad trafikstrategi ett bra dokument för stadens vidare planering. Men om dokumentet inte speglar de förutsättningar och förväntningar som allmänheten har blir dokumentet verkningslöst. Återkommande kritiska ord i remissvaren är bland annat integration, segregation, barriärer och målkonflikt. Vi vill därför att staden skapar verklighetsförankrade strategier för framtiden.

Stadens klimatstrategi – Klimatstrategin som tagits fram innehåller flera mål och strategier som inte ligger inom det kommunala uppdraget. Vad vi äter och hur vi uppfostrar våra barn är inte en kommunal angelägenhet. Kommunens uppdrag är att skapa ett mervärde för medborgarna. Klimatstrategin genomsyras av en politisk inbladning som inte hör hemma i kommunala styrdokument och som inte ställer sig neutralt till kommunens invånare. Likt trafikstrategin så är strategier av denna karaktär dömd att misslyckas när förankring saknas. Vi vill att staden skapar verklighetsförankrade strategier för framtiden.

Bevara Vasastaden och Haga – Västlänken är ett olönsamt och mycket dyrt riskprojekt som kommer att påverka stadsbilden i centrala Göteborg. Framför allt Haga och Vasastan kommer att drabbas av ingreppen där bland annat uppemot 100 träd kan komma att fällas. Vasastan byggdes efter en arkitekttävling 1861 efter inspiration från Wien och Paris med stora kringbyggda kvarter och begränsade hushöjder. Haga var den första bebyggelsen utanför vallgraven och var från början en arbetarstadsdel och är det enda som finns kvar efter rivningsvågen som pågick under 1959-1974. Idag är Haga ett centralt bostadsområde med flera restauranger, caféer och affärer. En järnvägsstation i Haga kommer att radikalt ändra förutsättningarna för området. Starka fastighetsintressen kommer att framtvinga en hårdare exploatering i området, på samma sätt som skedde när den gamla 1700-tals bebyggelsen i centrala Stockholm utplånades när tunnelbanan byggdes på 1960-talet.

Cykel – Vägvalet är för att satsningar görs på alla transportslag. Vi anser att det är upp till var och en att få ihop sitt vardagspussel. Alla har inte möjlighet att cykla. Men vi kan underlätta genom att bygga infrastruktur som gör det enkelt och säkert att cykla för de som kan. För att lyckas anser vi att man måste ge medborgarna alternativ. Vi är nöjda med hyrcykelsystemen och användandet har slagit alla förväntningar. Vi anser att en utredning om systemets expansion, främst på Hisingen, bör genomföras. Vi vill tydligare skilja på gång- och cykeltrafik, både i budget, i planering och i verkligheten. Idag klumpas dessa trafikslag alltid ihop under benämningen ”gång- och cykeltrafik”. Cykelinfrastrukturen är ofta mer anpassad för gående än för cykling, vilket medför många konfliktsituationer mellan dessa trafikslag.

Hamnen – Vi vill att staden värnar den kryssnings- och färjetrafik som fortfarande finns kvar. Frihamnen är en attraktiv plats med gångavstånd till centrum. Det är viktigt att denna funktion bevaras och att kryssningsbåtarna även i framtiden tillförsäkras en central förtöjningsplats. Även Stigbergskajen kan med fördel utnyttjas för denna verksamhet. Göteborg har numera två färjelinjer kvar, till Danmark och Tyskland. Rederiet är uppsagt för avflyttning från Danmarksterminalen utan att nytt alternativt läge har anvisats. Den befintliga Tysklands-terminalen kan knappast hantera båda linjerna. En utflyttning till ytterhamnen av endera linjen innebär stor risk för att passagerartrafiken avvecklas. Göteborg bör agera så att förut-sättningarna för båda linjerna bevaras.

Fiktiva parkeringsköp – Det är alldeles för otydligt vad fiktiva p-köp innebär. Varför ska en fastighetsägare betala för en parkeringsplats oms aldrig byggs? Om vi ska nå en fullvärdig dialog med olika aktörer i staden inom byggsektorn och näringslivet så borde kommunen vara mer tydlig om sina kostnader. Vi tror inte att detta är en lämplig metod att belasta byggherrarna med som inte vet vad det är de betalar för. Det kommer att leda till missnöje och misstro mot kommunen.Vi vill därför att ”fiktiva parkeringsköp” inte införs.

Klotter – är ett förfulande inslag i stadsbilden och kostar fastighetsägare med flera mångmiljonbelopp varje år. Kommunen bör förbättra åtgärdsplanen som inbegriper alla intressenter och inbjuder till samverkan för att nå målet. Vägvalet vill minska klottret i Göteborg stad.

El Sistema – Det samarbete som startades med El Sistema av den tidigare chefsdirigenten Gustavo Dudamel har blivit ett stort lyft för ungdomsarbetet i Göteborg. Att enskilda skolor inte längre anser sig ha råd att fortsätta verksamheten finner vi oacceptabelt.  Kostnaden för verksamheten anser vi skall hanteras centralt av Kulturnämnden och beloppet skall vara så frikostigt tilltaget att ingen skola förhindras att ansluta sig

Göteborgs konsertfestival – en mötesplats genom kultur och gastronomi – Mötesplatser är ett nyckelord som återkommer i otaliga visioner, som grundläggande för att lära känna och skapa förståelse för varandra. Vi har redan idag flera mötesplatser som står rätt tomma stora delar av året och som vi skulle vilja se användes mera. I Wien anordnas årligen Vienna Film Festival och i år har man dedikerat denna till Wagner och Verdi. Slogan är ”65 days of classical and modern cultural highlights in front of the City Hall in Vienna”. Tänk er att genomföra detta på Gustaf Adolfs Torg, Götaplatsen eller varför inte Operan som står tom på somrarna. En mötesplats för alla som bor i Göteborg, turister, besökare m.fl. Staden lever hela sommaren och festivalen kan kopplas till andra event som till exempel Kulturkalaset.

Läs budgeten i sin helhet här eller en sammanfattning här.

Presskontakt:

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Trafiknämnden 27 november

tisdag, 14 januari, 2014

På detta sammanträde behandlades uppföljningsrapport nr 3. Vägvalet lämnade följande yttrande:

Vi anser det positivt att Trafikkontoret tar ett helhetsgrepp på barns skolresor. Man bör även se över hur vissa skolors säkerhet kan förbättras. Vi har lämnat in klagomål från föräldrar som har sina barn på dagis vid Prästvägen som bör hanteras omgående.

Det är bra att Trafikkontoret sorterar ut större projekt för att få bättre struktur på dessa.

Personalbristen är dock fortfarande ett problem och vi ser att man från rödgrön ledning återkommer med hur man tänkt hantera detta. Varningssignaler kommer nu i form av att man har ökade tekniska konsultkostnader på över 20 miljoner kr.

Det redovisas en ökning av utvidgningar och nyexploateringar samt ökade krav vid utformning av gator och torg. Det påpekas i rapporten att på kostnadssidan är osäkerheterna och riskerna kopplade till att det inte finns utrymme för att hantera oförutsedda händelser främst inom drift- och underhållsverksamheten. Vi vill även här se en mer detaljerad redovisning från rödgrön ledning om hur man ska hantera ökade kostnader för drift och underhåll av det offentliga rummet.

Visionen att ”det ska vara lika enkelt och pålitligt att nå sin destination under byggtiden som före” håller inte då man i nästa mening säger att trafikanten kommer att få svårigheter. Är det inte bättre att vara tydlig med att det kommer att bli störningar under byggtiden?

Även i denna rapport kommer varningssignaler om intäkter från parkeringsavgifterna. Vi ser dock fortfarande ingen redogörelse om hur bortfallet ska kompenseras.

Vidare lämnade vi en protokollsanteckning gällande koldioxidindex då återremissen inte förbättrade utfallet av tjänsteutlåtandet:

Vi märker ingen skillnad från tidigare utlåtande om att det finns någon bra metod att mäta koldioxidutsläpp/koldioxidindex för en stad. Om målen är odefinierade finns stor risk att dessa är öppna för fri tolkning och då är målen ganska värdelösa. Ett mål ska vara tydligt mätbart och inte öppet för spekulation.

Ett lokalt mål som nämns är att till år 2050 ska staden ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå. Vad är hållbar? Vad är rättvis? Detta behöver definieras och kvantifieras för att målet ska vara meningsfullt.

Ett annat lokalt delmål är att till 2020 ska utsläppen av koldioxid ha minskat med minst 30 % jämfört med 1990. Igen, utredningen visar att det inte finns någon metod att mäta detta idag för en stad. Då är målet meningslöst.

Istället för omätbara mål anser vi att staden tydligt ska redovisa nyttan av väldefinierade projekt, t.ex. isolering av fastigheter. Detta är ett av förslagen i utredningen. Ett annat mål skulle kunna vara minskningen av den totala energiförbrukningen oavsett energislag.

Vi kan konstatera att utredningen inte kommer längre med avsikten att mäta koldioxid eller att skapa ett koldioxidindex.

Trafikkontoret har tagit fram en uppdragsbeskrivning gällande riktlinjer för parkering. Vi lämmnade ett yttrande att uppdraget borde givetvis endast hanteras av Trafiknämnden då P-bolagets verksamhet borde lyftas tillbaka till nämnden och bolaget upplösas. Vi anser dock att det är bra och tydligt att detta uppdrag återkommer till Trafiknämnden med en redogörelse för riktlinjerna för att sedan skickas vidare till kommunfullmäktige. Detta är bra för öppenheten och transparensen som försvinner inom bolagssfären.

Till sist en redogörelse om buller och trängselskatt. Man tror att det har minskat med 0,6 dBA på grund av trängselskatten som är knappt hörbart (observera något som tjänstemannen själv sa). På Övre Husargatan har det ökat med 1,5 dBA efter ombyggnationen. Troligen av busstrafiken på gatan. Detta ska kompenseras med bidrag till fönsterbyten ca 2600 st. Vad det skulle kosta fanns inga siffror på i dagsläget men något jag efterfrågade till nästa möte.

Theo Papaioannou
Vägvalet

GP debatt: Medborgarna bör styra parkeringspolitiken

torsdag, 11 juli, 2013

Idag skriver vi debattartikel i GP med anledning av de höjningar som gjorts av Parkeringsbolaget AB.

Vi skriver bland annat:

”Boendeparkeringen längs gatorna ska flytta in i dyra, nybyggda p-hus. Och vips blir boendeparkeringen fyra till tio gånger dyrare än i dag. Vem har råd med att betala 2 000 kronor per månad för att stå i ett p-hus? Vem efterfrågar denna reform? Inte är det P-bolagets kunder.”

”Vägvalet anser att det är fel att P-bolaget tillåts agera egenmäktigt och helt frikopplat från trafiknämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Väljarnas möjlighet att påverka besluten i P-bolaget (och även andra bolag) är så nära noll man kan komma. Varje år fattas flera beslut utan debatt eller rimliga förklaringar.”

”Vår vilja att avveckla P-bolaget och återföra dess verksamhet till trafiknämnden stärks nu ännu mer. Att kommunala bolag, som inte ska ha något vinstintresse, år efter år tillåts övertaxera befolkningen är inget annat en smygskattehöjning.”

Läs om höjningarna här.

Läs även vår motion om att avveckla Parkeringsbolaget här och vår budget för Göteborg stad 2014 här.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

PM: Vägvalets förslag till budget 2014 för Göteborg Stad

onsdag, 5 juni, 2013

Vägvalet lämnar förslag till budget 2014 för Göteborg Stad. Även i årets budget tar vi ytterligare ett steg mot ett fullvärdigt parti inför kommande valet nästa år och lämnar förslag på fler politiska områden. Vägvalet är ett renodlat göteborgsparti som inte har några förpliktelser gentemot centrala partiledningarna. Vi står upp för de lokala frågorna i Göteborg.

Göteborg Budget 2014

Vägvalet, som parti, är sprunget ur ett medborgarengagemang som uppstod då de politiska partierna valde att ignorera opinionen i trängselskattefrågan. Efter två namninsamlingar blev folkomröstningen verklighet i Göteborg och den 23 maj i år blev det en historisk dag när Göteborgs kommunfullmäktige röstade igenom en folkomröstning. Ett mål som Vägvalet kämpat för i tre års tid.

Vi vill involvera medborgaren i stadens framtid och därför har vi stort fokus på medborgarperspektivet. Vi tror att stora samhällsförändringar får störst genomslag om de stöds av en majoritet. Utmaningen är då att leverera alternativ som många kan identifiera sig med. Om fler känner sig delaktiga skapar vi också en attraktiv stad som vi vill att Göteborg skall vara.

Vi får inte heller bara producera mängder av visioner som aldrig förverkligas. Vi måste skapa realistiska planer som är genomförbara inom överskådlig tid.

Vi vill utveckla Göteborg tillsammans med dig.

Några nyheter i årets budget:

Vattensäker kommun – Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på de 24 badplatserna dagtid under perioden juni till augusti, sju dagar i veckan. Ett utmärkt sommarjobb för många ungdomar. Göteborg profileras som vattenstaden och stadens närhet till vattnet är en tillgång och då måste vi också garantera invånarnas säkerhet.

Ostindiefararen Götheborg – Utan ett stort stöd från Göteborgs kommun hade projektet inte gått att genomföra. Stadens engagemang öppnade också för ytterligare bidrag från näringslivet. Vägvalet vill att staden fortsätter sitt engagemang för ostindiefararen Götheborg och tillför därför 15 miljoner kronor.

Obligatorisk heltid Från år 2012 finns ett skärpt krav på samtliga förvaltningar att endast erbjuda heltidstjänster. Målet borde istället vara att kunna erbjuda största möjliga variation i anställningsformerna så att bemanningen kan anpassas efter behov och att personalens individuella önskemål kan tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt.

Ett alternativ till det Västsvenska paketet – Alliansen och de rödgröna fortsätter att säga ”allt eller inget” om det Västsvenska paketet. Vi kan enkelt visa hur staten, som skulle satsa 17 miljarder kronor, nu endast behöver finansiera 12 och därmed spara 5. Med vårt alternativa paket skapas ett förhandlingsutrymme utan att Göteborg tappar några infrastruktursatsningar och utan trängselskatt som finansiering.

Göteborgs kollektivtrafik – Kollektivtrafiken i Göteborg sköts nu av Västtrafik. Bolaget har blivit en stor och byråkratiskt koloss som varken resenärer eller personal kan påverka. Vägvalet vill att Göteborg sköter sin egen lokala kollektivtrafik och att Göteborgs Spårvägar AB avvecklas och upprättas i en egen förvaltning

Parkering – Det finns planer på att försvåra boendeparkeringen i staden. Detta görs genom att fördyra boendeparkeringen för medborgarna i staden. Under den rödgröna majoriteten har parkeringsavgifterna höjts flera gånger. Detta har skett både på gatumark och kvartersmark. Vägvalet vill att boendeparkeringen inte förändras samt att parkeringsavgifterna inte höjs och återställs till en rimlig nivå.

Skola – Som ett led i avvecklingen av stadsdelsnämnderna vill Vägvalet inrätta en central skolförvaltning. Ansvaret för all utbildning överförs från stadsdelsnämnderna till Utbildningsnämnden. Vi tror att en självständig skolförvaltning är en nödvändig förutsättning för en bättre kvalitet i Göteborgs skolor.

Äldreomsorg – Den rödgröna majoriteten i Göteborg har valt att inte tillämpa Lagen om Valfrihet (LOV) och betraktar således de äldre som inkompetenta att fatta egna beslut. Detta är en omyndighetsförklaring som inte är värdigt ett samhälle som värnar om alla människors lika värde.

Avveckla Parkeringsbolaget AB – Insynen gällande parkeringspolitiken i Göteborg försvåras alltmer för medborgaren och är ett direkt hot mot offentlighetsprincipen. Vägvalet finner ingen anledning att Göteborgs kommun ska ha ett eget bolag för att hantera parkering på kommunal kvartersmark. För medborgaren blir transparensen, samordningen och insynen bättre om verksamheten överförs till Trafiknämnden.

Läs budgeten i sin helhet här eller sammanfattningen här.

Presskontakt:

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Nu kan jag titulera mig skattesmitare – helt legalt

måndag, 21 januari, 2013

Uppfinningsrikedomen för att slippa betala trängselskatt är många. Alltifrån mer eller mindre olagliga metoder att dölja registreringsskylten till att utlandsregistrera bilen. Sedan finns det förstås ett antal metoder för att minimera ens utgift så mycket som möjligt, t.ex åka på andra tider, flytta eller byta jobb. Eller som i mitt fall; byta parkeringsplats.

Många av de som bor nära en tullgräns har en god chans att slippa trängselskatten helt genom att låta parkera bilen på ”rätt sida” av zonen. Så länge arbetsplatsen ligger på samma sida av zongränsen som man har bilen parkerad på, och man inte måste åka över eller under Göta Älv ställs man inför en valsituation.

I mitt fall bor jag strax utanför tullstationerna och arbetar innanför. Tidigare hade jag bilen i ett av det kommunala Parkeringsbolagets P-hus, men eftersom det också är beläget utanför zonen var det inget bra alternativ för mig. P-bolaget fick in drygt 8 600:- av mig förra året för ett kallgarage. Dessa pengar kan de nu känna sig blåsta på.

Istället hittade jag ett annat privat P-hus strax innanför zongränsen som kostar mig ungefär samma, men som då dessutom är varmgarage. Det blir en liten längre promenad varje morgon och eftermiddag, men det kan det vara värt för principens skull. Resultatet blir att jag åker nästan exakt samma sträcka som tidigare – inne i zonen, utan att betala – och bidrar lika mycket till ”trängseln” som tidigare. För mig är detta ytterligare ett bevis på hur orättvis trängselskatten är och hur schablonmässigt den slår.

Min åtgärd innebär att jag smiter från skatten och lämpar över kostnaden på alla andra som inte har samma valsituation som jag. Om vi leker med tanken att 200 000 andra bilister betalar trängselskatt innebär mina uteblivna 8 000:- i trängselskatt att var och en av dessa i förlängningen får betala 4 öre extra i trängselskatt per år. Det blir förstås inte så mycket, men jag lär inte vara ensam om min åtgärd för att undkomma slanten. Ju fler som gör som jag, desto mer får de som inte har något val betala. Om inte trängselskattens huvudsakliga syfte hade varit att en viss summa pengar ska tas in i skatt, hade kanske detta inte varit något problem. Men nu är avtalen skrivna så att om inkomstbortfallet blir större än beräknat så höjs trängselskatten med motsvarande belopp.

Mitt beteende väcker också frågan om den statistik över trafiken som presenterats efter trängselskattens införande. Innan årsskiftet när betalstationerna var byggda men inte aktiverade, mätte man ändå hur många som passerade varje dag. Dessa siffror kan man nu jämföra med hur det blev efter årsskiftet. I november och december räknades min bil varje morgon och kväll. Men nu när min resa aldrig passerar en betalstation finns jag inte i statistiken längre. Trots att jag åker samma sträcka som tidigare till 95 % bidrar jag till att trafiken minskar enligt den numera missvisande statistiken.

Jag har alltid sett det som betydelsefullt att göra rätt för mig och betala mina skatter utan att försöka minimera skatten så mycket som möjligt genom tvivelaktiga avdrag. Men någonstans går gränsen och här gick den för mig. Och det är som sagt inte olagligt att smita från trängselskatten – åtminstone inte med min metod. Men är det rättvist? Knappast.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP debatt: Vägvalet svarar Peter Hjörne

lördag, 20 oktober, 2012

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet som klargör partiets inställning till de frågor som Peter Hjörne tog upp i sin krönika för några veckor sedan.

I torsdag kom svaret från de rödgröna partierna och Trafikkontoret. Och i går kom den borgerliga alliansen med sina svar.

Vägvalet kommenterar nu både Hjörnes frågeställningar och de övriga partierna svar:

När de de rödgröna och alliansen besvarar Peter Hjörnes frågor tävlar de plötsligt om vem som är minst bilfientlig. Men faktum är att blocken tillsammans bestämt kursen. Det skedde när de gemensamt tog beslutet om trängselskatten och det Västsvenska paketet. De rödgrönas mål är tydligt: bilismen ska motarbetas. Om alliansen känner sig lurade i denna uppgörelse, borde de med omedelbar verkan avbryta.

De rödgröna vill påskina att de är för en viss typ av bilism men det stämmer mycket dåligt när man tittar i trafikstrategin. Bilen ska bort helt och hållet. Alliansens bild av sig själva som de försöker förmedla i sin debattartikel är att de inte alls är lika bilfientliga som de rödgröna. Det är möjligt att det stämmer, men egentligen är det svårt att se några större skillnader i de båda blockens agerande när det kommer till hur man röstar i nämnder, bolag och kommunfullmäktige. De borgerliga röstade nej till den senaste höjningen av p-avgifterna i centrala Göteborg, men i samma veva satt moderaternas representant och röstade för höjningen av parkeringstaxan på t.ex. Heden.

Vägvalet är faktiskt de enda som sagt ifrån och gjort detta aktivt och konsekvent. Vi var enda partiet som yrkade avslag på åtgärderna som Hjörne nämner (stråken för Södra Vägen, Allén och Linné). Med votering och reservation! Alliansen röstade ja, bakbundna av den tidigare uppgörelsen.

Alliansen har stött ombyggnaden till bussfiler på gator som Övre Husargatan och Odinsgatan, vilket i praktiken skapat de köer som Peter Hjörne ifrågasatte det vettiga med. Alliansens stöd till detta verkar bara bero på att åtgärderna ingår i det Västsvenska infrastrukturpaketet.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3

P-bolaget i blåsväder – Dags för avveckling

onsdag, 17 oktober, 2012

I dagarna rapporteras att P-bolagets VD, Maria Stenström, handlat konsulttjänster för 2-3 miljoner kr för att kunna ta beslut. Inte nog med det, det har gjorts utan upphandling.

I GT kan man läsa följande:

”Nu visar också Västnytts granskning att Stenström köpt konsulttjänster för 2,5 miljoner i form av bollplank och telefonjour för ledningsgruppen. Avslöjandena har blivit en mycket het politiskt potatis i Göteborg som haft höga krav på trovärdighet när det gäller korruption och upphandlingar sedan mutaffären avslöjades. Ingen i den politiska ledningen i Göteborg vill kommentera affären utan hän­visar till Parkeringsbolagets styrelseordförande, miljö­partisten Elisabeth Undén.”

Anmärkningsvärt är att vi hamnar i samma ”gubbanda” som tidigare när Framtiden-koncernens chef Anneli Snobl tar P-bolagets agerande i försvar:

”Detta är något som redan hänt och vi kan inte göra något åt det nu.”

”Jag tycker inte att någon kan ha synpunkter på om hon köper konsulttjänster för två miljoner eller för tre miljoner. Det har varit nödvändigt för henne att göra detta och det gagnar staden.”

Ingen ska synpunkter på det som gjorts i P-bolaget då ”det gagnar staden”. Bolagscheferna vet bäst! Men om cheferna inom Göteborg Stad är så förbaskat duktiga varför måste de med en lön på över 80 000 kr köpa rådgivningshjälp för miljoner? Det går ju inte ihop.

Den politiska styrelsen styrs av ordförande Elisabeth Undén (MP):

”När vi jämför det med andra utgifter i bolagets stora, stora omsättning så har vi inte reagerat på att det har varit något orimligt.”

Undén har undvikit att svara på frågor från GT. Och man kan alltså genom att ha hög omsättning (=dyra parkeringsavgifter) se genom fingrarna när miljonerna rullar.

Man kan ha många synpunkter på vad som görs i bolagen. Men den mest väsentliga för P-bolaget är varför vi ska ha ett bolag som hanterar parkering när vi har en Trafiknämnd? Inom Trafiknämnden finns en stor tjänsteorganisation som förmodligen kan hantera parkeringsfrågorna bättre. Det ger även bättre insyn för medborgaren.

Senast ville Trafikkontoret återkomma med ett uppdrag i Trafiknämnden om hur man tillsammans med P-bolaget ska bli ett gemensamt ansikte utåt. Men frågan blir då: Vad behövs Parkeringsbolaget egentligen till? Läs tidigare blogginlägg här.

Det var en av anledningarna varför Vägvalet lämnade en motion i slutet på september om att avveckla P-bolaget.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GT1, GT2, SVT1, SVT2, SVT3, SVT4, SVT5, SVT6, SVT7GP1, GP2, GP3

Trafiknämnden 5 september

torsdag, 20 september, 2012

Trafiknämnden inleddes med att beslut om en miljöbilsdefinition återigen behandlades, men underlaget var så förvirrande att det återremitterades. Vägvalet har nu försökt yrka tre gånger på avslag då en definition inte längre är nödvändig då man tagit bort miljöbilsparkeringen. Det finns idag en statlig subvention för nyare miljöbilar som innebär befrielse från vägskatt i 5 år. Resurser borde läggas på annat.

Motion från (M) om  att undanta elbilar från trängselskatteuttag avhandlades väldigt fort och de rödgröna valde att avslå. Det visar en än gång att detta handlar inte om miljö utan att skattemedel ska in till staten.

Detaljplaner antogs för Marieholmsbron och Majstångsgatan. Även ett program för Kärra Centrum antogs men här blev det intressant diskussion om genomfartstrafiken som man återigen vill öppna upp för. Idag är Kärra Centrum befriad från detta. Jag frågade hur detta hänger ihop med den antagna trafikstrategin, men fick inga direkta svar. Det visar på nytt att strategin är verkningslös då den inte stämmer med verkligheten. Johan Nyhus (S) snurrade till det då han var bekymrad över om det skulle bli smittrafik för att komma undan betalstationen vid Kärramotet. Jag påpekade att denna fanns vid Backamotet och inte vid Kärramotet.

En genomgång hölls om principer att bygga parkeringshus för att förflytta boendeparkerare in i sådana. Även Parkeringsbolagets VD närvarade. Det finns ett problem. Det är för dyrt att stå i parkeringshus. I ett nybyggt P-hus ovan mark måste en P-plats kosta cirka 1 875 kr/månad och under mark cirka 3 125 kr för att det ska betala sig enligt VD:n på P-bolaget. P-platsen är då inte ens tänkt att vara en fast plats, utan ska fungera som boendeparkeringen, dvs först till kvarn. Idag kostar den dyraste varianten för boendeparkering 630 kr. Ni kan ju själva räkna ut vad som krävs för att möjliggöra planerna. Vidare poängterade ansvarig tjänsteman på Trafikkontoret att man nu måste tillsammans med P-bolaget bli ett ansikte utåt. Trafikkontoret återkommer med uppdrag. Men frågan är: Vad behövs P-bolaget till?

Även information om Västsvenska paketet lämnades. Det känns som att allt nu görs i namnet av det Västsvenska paketet.

Övre Husargatan diskuterades där det har varit och fortfarande är rörigt. Johan Nyhus (S) efterlyste skyltar som ber om ”ursäkt för röran” vid ombyggnaderna. Information är bra men den är 2,5 år försenad.

Cykelsatsningarna fortsätter utan något direkt resultat.

Vägvalet lämnade slutligen ett yrkande gällande höjningarna som gjordes av P-avgifterna i somras som klart gör avsteg från delegationsordningen. I kommunfullmäktiges beslut stod det att Trafiknämnden fick i uppdrag att fatta erforderliga beslut om tidpunkt för genomförandet. Inget beslutsärende om tidpunkt har behandlats av Trafiknämnden och därför ifrågasätter Vägvalet hur denna höjning har kunnat genomföras. Läs hela yrkandet här.

Theo Papaioannou
Vägvalet