Inlägg märkta ‘norra älvstranden’

Kollektivtrafiklöften som aldrig kommer att infrias

måndag, 13 februari, 2017

Idag replikerade Vägvalet på en tidigare debattartikel från diverse politiker från S, M och MP, däribland Johan Nyhus (S) och Ulrika Frick (MP), vilka utlovade guld och gröna skogar i kollektivtrafiken, fast först efter att Västlänken byggts klart. Bland annat förespeglades vi att tro på ”cirka 75 procent högre kapacitet” och ”i genomsnitt 20-25 procent” snabbare restider i stadstrafiken.

Vägvalet skriver:
Vi har hört det förut. För 20 år sedan utlovades en ringled för spårvagnstrafiken (Kringen), och ännu längre tillbaka drömdes det om ett spårbundet nät med små gondoler som skulle avgå lika ofta som Lisebergs berg- och dalbana. Operalänken, spårvagn till Backa och Norra Älvstranden är tre andra ‘löften vi minns’.”

Precis som med ovanstående gamla förbättringslöften, så anges det inte heller den här gången när den utökade och snabbare kollektivtrafiken kommer resenärerna till del. ”När Västlänken är färdig” är såpass långt i framtiden att man varken behöver anslå pengar till detta nu eller kommer att ställas till svars när det inte blir som utlovat, eftersom det då sitter helt andra personer i ansvariga befattningar.

Den enskilt största anledningen till att vi inte kommer att få någon utbyggd kollektivtrafik med 75 % är att det saknas pengar till detta. ”Faktum är att kommuner och regionen inte har råd att tillhandahålla den kollektivtrafik som ständigt utlovas bortom nästa krök. Enligt visionen K2020 måste skatten höjas med en krona och höjs kapaciteten med 75 procent kostar det mycket mer än så. Därför stannar dessa visioner på idéstadiet.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Trafiknämnd 30 april – del 2

onsdag, 1 maj, 2013

Trafiknämnden fortsatte med förstudien av ny spårväg till Backa där vi stödjer Trafikkontorets förslag men lämnade ett yttrande. Vägvalet anser att det är bra att en förstudie nu tagits fram gällande spårvagn till Backa och Norra Älvstranden. Spårvagn till Backa har funderats på och utretts i omgångar i över 20 år. Det är helt klart stora fördelar med spårvagn till Backa som bedöms ha positiva effekter för stadsdelen. Det skulle innebära ett lyft för hela stadsdelen och trygga stadsutvecklingen i Backa på lång sikt. Kopplingen till resten av staden skulle också stärkas. Backa bör prioriteras och de fördjupningar som tjänsteutlåtandet tar upp bör ske omgående.

De samhällsekonomiska beräkningarna visar på positiva siffror vilket ytterligare stärker en utbyggnad av bägge länkarna till Norra Älvstranden och Backa.

Vägvalet poängterade att skatteväxlingen som skett i VGR har gett en negativ inverkan på Göteborg Stads påverkan i utbyggnaden av spårvagnsnätet då regionen äger frågan. Erfarenheter hittills visar att samverkan mellan staden och Västtrafik inte fungerat fullt ut när det gäller stadens planering av kollektivtrafik. Vi vill därför signalera att staden redan nu borde överväga att ta tillbaka ansvaret för investeringar och trafikplaneringen av spårvagnsnätet. Göteborg stad är den enda staden i regionen som har spårvagn och det finns en stor risk att stadens behov nedprioriteras av regionen.

I tjänsteutlåtandet talas om att utreda en stadsbana som vi ställer oss också frågande till vad det skulle innebära och att denna utredning inte bör förhala att bygga ut för det behov som redan finns idag. Detta verkar också vara helt isolerat till Norra älvstranden varvid Backa kan hanteras parallellt.

Nästa ärende handlade om Västlänken. Nämnden ska ta beslut om förslag till inriktningsbeslut för detaljplan för station Korsvägen med omgivningar inom stadsdelen Heden, Johanneberg och Lorensberg Göteborg. Tjänsteutlåtandet är dock utsänt alldeles för sent. Samma tjänsteutlåtande hanteras i Byggnads, Fastighets- och Trafiknämnden.Vägvalet yrkade avslag i Byggnadsnämnden och skulle gjort samma i Trafiknämnden som dock bordlades av Miljöpartiet eftersom tjänsteutlåtandet var för sent utskickat. I Fastighetsnämnden dukades tjänsteutlåtandet på bordet samma dag som mötet var varför Vägvalet valde att bordlägga ärendet. Läs avslagsyrkandet här.

Därefter följde några korta lägesrapporter. Det Västsvenska paketet fortsätter som vanligt. Det blev en kort redogörelse om vad som görs på t.ex. Böneredsvägen där trafiken ökat med 68%. Men enligt Trafikkontoret är detta endast en ökning, någon risk föreligger inte. Jag finner det som en märklig bedömning då vägen är väldigt snäv och krokig. Ingen direkt åtgärd görs idag vilket jag anser är fel.

Till sist fick vi besök av stadsrevisionen som redogjorde sin revision av Trafiknämnden. Mötet avslutades med att stadsrevisionen pratade med valda ledamöter endast där vi fick framföra vår syn på hur beslutsunderlag, tjänsteutlåtande och information fungerar. Jag påtalade att jag tycker det är dåligt att uppföljningsrapporterna saknar nyckeltal och mätetal som behövs om vi ska kunna följa nämndens utveckling som ledamöter.

Läs Vägvalets yrkanden och yttranden här.

Theo Papaioannou
Vägvalet