Inlägg märkta ‘Naturskyddsföreningen’

Smartare cykelinfrastruktur

fredag, 25 oktober, 2013

I helgen arrangerade Svenska Naturskyddsföreningen ett seminarium om smarta cykelinfrastrukturlösningar. Jag är övertygad om att vi måste förbättra cykelinfrastrukturen i Göteborg om vi ska få cyklandet i stan att öka. Så jag åkte till Stockholm för att delta på seminariet för att lära mig om hur man med morötter, inte piskor, kan få fler att börja cykla. Det visade sig att jag var enda deltagaren från Göteborg, till och med enda deltagaren från Västra Götaland. Stockholm med kranskommuner var förstås välrepresenterat men även Gävle, Uppsala, Ängelholm, Kalmar och Lund var på plats.

Det blev många intressanta diskussioner under dessa två dagar. Vi konstaterade att samtliga städer har mycket kvar att göra med cykelinfrastrukturen. Det finns ingen svensk stad som kan användas som förebild, inte ens ”cykelstäder” som Uppsala och Lund. Holland och Danmark ligger långt före Sverige när det gäller cykling. Exempel från staden Groningen i Holland användes flitigt.

Trafikplaneraren Krister Isaksson höll ett mycket inspirerande föredrag. Hans viktigaste meddelande var: Separera gångtrafik från cykeltrafik! Undvik konfliktdesign!

Ta bort alla, så kallade, GC-banor, kombinerade gång- och cykelbanor. Cyklister rör sig mycket fortare än gående i dagens trafik och de två trafikslagen måste separeras tydligt. Separationen ska ske med nivåskillnad och skillnad på vägbeläggning (färg eller material).

Krister belyste ett par åtgärder som snabbt, enkelt och relativt billigt skulle kunna förbättra för cyklister utan negativ inverkan för andra trafikanter och till relativt låg kostnad. Den första är att tillåta högersväng mot rött. Naturligtvis med väjningsplikt mot gående och annan trafik. Den andra är att tillåta cykling mot enkelriktat. Bägge dessa åtgärder är förbjudna i Sverige med hänvisning till Wienkonventionen som vi har skrivit på. Men trots detta används reglerna i både Holland och Tyskland.

Övriga områden som Krister tog upp var passage över gata, trafiksignaler, parkering och cykel på kollektivtrafik. Mycket finns att lära från Holland och Danmark inom alla dessa områden.

De nya cykelfartsgatorna i Göteborg omnämndes som ”ett intressant experiment”. Cykelfartsgator har idag inget lagligt stöd i vägtrafikförordningen och det finns viktigare områden som kan förbättras först.

Lars Darin från Trafikverket fortsatte dagen med hur Trafikverket arbetar med cykelfrågor. I förhållande till antalet resor som görs med cykel är den tilldelade budgeten genant liten. Positivt dock att det från nu alltid ska anläggas gång- och cykelbana parallellt med nya 2+1-vägar.

Enligt Anders Ekegren från Solnas stadsbyggnadsnämnd har Solna stad har fördubblat cyklingen de senaste åren. Det är viktigt att koordinera med grannkommuner, alltifrån lånecykelsystem till snöröjning av cykelbanor. Fortfarande finns mycket att göra och högst prioritet just nu är att förbättra skyltningen. Staden har också infört P-norm för cykelparkering, d.v.s. hur många parkeringsplatser som ska anläggas vid nybyggnation av bostäder och kontor. Vattenfalls nya kontor i Solna underskattade kraftigt behovet av cykelparkering och har tvingats ta plats från bilplatserna i garaget.

Tomas Björnsson är drivande i Naturskyddsföreningens cykelnätverk. Han presenterade hur man som gräsrot organiserat kan arbeta med att föreslå förbättringar av cykelbanenätet i den egna kommunen.

Seminariet avslutades med att Krister Spolander presenterade exempel på cykelfrämjande projekt i utlandet. Främst lyftes England fram som har en mycket låg andel cykling. Där startades ett projekt som med framgång har ökat cyklingen. Likanande projekt har även drivits i Holland.

I Sverige försvinner ofta budgeterade pengar för cykelinfrastruktur därför att underbudgeterade stora infrastrukturprojekt behöver mera pengar. Detta riskerar att fortsätta med de gigantiska projekt vi har framför oss, t.ex. Västlänken.

Sammanfattningsvis så var helgen mycket givande. Det viktigaste jag tog med mig var att vi tydligt måste separera gång- och cykeltrafik. Detta gäller i alla sammanhang och inte bara när gatorna byggs. Även i budgetar och planer ska de separeras. Jag vill helst inte mer se ordet GC-bana, eller ens gång- och cykelbana. Det heter cykelbana respektive gångbana. Att separera med ett målat streck på marken räcker inte. Att ge dem gemensam budget duger inte.

Anders Åkvist
Vägvalet

Ett uppvaknande två år för sent

torsdag, 10 maj, 2012

Idag publicerade gp.se en replik från Vägvalet på en debattartikel från 7 maj skriven av Annika Persson (regionchef, Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland), Helena Norin (ordförande, Naturskyddsföreningen i Göteborg) och  Anders Roth (miljöchef, Trafikkontoret i Gbg).

Deras debattartikel (som kan läsas här) hade den något missvisande rubriken ”Utländska lastbilar ska betala trängselskatt”, vilket ju inte är ett faktum, utan en viljeyttring. Men i övrigt gick den ut på att de ansåg det viktigt att svenska åkerier kunde konkurrera på lika villkor med utländska åkerier (vilket de ju med den beslutade trängselskatten faktiskt inte kan). Att 40 procent av lastbilarna genom Bohuslän sägs vara utlandsregistrerade redan idag tyder klart på att svenska åkerier är satta på undantag. Den stora anledningen är förstås avsevärt lägre i löner i många av våra kringliggande länder, något som det i princip är omöjligt att konkurrera med.

Det är förstås anmärkningsvärt att regionchefen för Sveriges Åkeriföretag i denna delen av landet först nu reagerar på den omständighet att utlandsregistrerade lastbilar kommer att slippa betala trängselskatt. Beslutet fattades för drygt två år sedan av Göteborgs kommunfullmäktige och därefter klubbades lagändringen av Sveriges Riksdag.  Vägvalet skriver:

Detta senkomna krav på lagändring påstås bero på att debattörerna anser att ‘trängselskatten ska vara rättvis’. Men att den slår mer eller mindre slumpmässigt mot vissa privatbilister eller drabbar låginkomsttagaren avsevärt hårdare än de med högre löner, verkar inte bekomma dem. Eller så har de inte upptäckt det ännu.

Att indirekt hävda att trängselskatten skulle bli ”rättvis” om bara utlandsregistrerade bilar tvingas betala är därmed direkt felaktigt. I sin konstruktion är trängselskatten ett sådant trubbigt instrument att den alltid kommer att drabba vissa hårdare än andra, utan något rimligt skäl till detta.

Som Vägvalet påpekat ett flertal gånger är det också problematiskt att beskatta andra länders invånare. Det så kallade Eurovignette-direktivet ger en viss möjlighet att införa avgifter för att undvika tung trafikbelastning, men avgifterna skall då användas för att skapa en ”hållbar utveckling av transportsektorn”. Att avgiftsbelägga utländska lastbilar för att bekosta en pendeltågstunnel under centrala Göteborg förefaller inte helt logiskt i detta sammanhang. Och ett sådant beslut skulle då kunna bli föremål för en lång rättsprocess i EU.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet