Inlägg märkta ‘miljöbilsdefinition’

Trafiknämnden 16 januari

måndag, 28 januari, 2013

Årets första sammanträde var förlängt med 30 minuter för att bland annat hinna med genomgång om trängselskatten och ordförandebeslutet för Polhemsplatsen som togs innan jul.

Innan jul togs ett s.k. ordförandebeslut för att hantera trafiken vid Polhemsplatsen. Vi har tidigare skrivit ett blogginlägg om detta här. Ordförandebeslutet innebar att man temporärt upphävde dubbdäcksförbudet på Odinsgatan fram till 1 februari 2013 och att vissa gator stängdes av. Medlemmar i presidiet rådgjordes där MP var emot att häva dubbdäcksförbudet och M ansåg att man skulle ta bort det permanent. Parallellt planerade Västtrafik om flera busslinjer som därmed slutade passera Polhemsplatsen. Den främsta frågan anser jag är varför detta kaos uppstod med tanke på alla simuleringar och planeringar som gjorts av Trafikkontoret. Flera orsaker angavs såsom till exempel julhandeln. Men den främsta orsaken, som inte riktigt framkommit, var att Västtrafik valde att trafikera med fler bussar än vad som sagts från början till Trafikkontoret. Närmare bestämt 25% mer trafik.

Detaljplanen för Gamlestadstorg presenterades och beslutades. Området kommer att bli väldigt trevligt och ett lyft för Gamlestaden.

Efter detta beslutades åtgärd om bullerprogram för 2014 – 2018. Åtgärderna visar på behov av ökning från dagens investeringsnivå på ca 6 miljoner kr per år till i storleksordningen 80 miljoner kr per år . Åtgärderna kommer dessutom att medföra ökade driftkostnader samt ökade personalkostnader.

Nästa ärende handlade om ny miljöbilsdefinition som varit bordlagt ett antal gånger. Det finns idag en statlig subvention för nyare miljöbilar som innebär befrielse från vägskatt i 5 år. I utlåtandet står följande:

”Numera är begreppet miljöbil inarbetat med hjälp av den nationella definitionen och utbudet påverkas mest av nationell lagstiftning. En lokal definition får därför sannolikt ingen direkt effekt på utbudet av fordon. Det finns också en risk att fordonsköpare och allmänhet blir förvirrade av olika regler.”

Utlåtandet ger svar på varför det inte behövs en lokal miljöbilsdefinition. Resurser och tid borde istället kanske ha lagts på lösningar som faktiskt skulle ha inneburit nytta för medborgaren. Med tanke på den resursproblematik som återkommer i uppföljningsrapporterna är detta ett typexempel på utredningar som inte borde göras. Vägvalet yrkade avslag.

Därefter fick vi en genomgång om samrådsredogörelse för den nya Göta älvbron som för övrigt kommer att heta ”Hisingsbron”. Kan nog bli Golden Glenn i folkmun, vem vet.  Efter redogörelsen blev det en mycket lång diskussion om tillståndsansökan. Det råder delade meningar trots kompromissen som arbetats fram för en bro på 13 meters höjd. Det finns ett riksintresse som tar sikte på 50 år framåt där man satt 15 båtar per dygn som ska passera. Idag passerar 3-4 båtar. Västtrafik kan inte riktigt specificera smärtgränsen och därför tar nu en diskussion fart om en andra älvförbindelse. Det finns ingen finansiering för detta och i dagsläget kommer Marieholmstunneln att byggas, men i den vill inte Västtrafik låta några bussar köra i för att fördela ut trafiken. Så Trafikkontoret försöker nu ta hänsyn till alla möjliga påstådda problem som egentligen inte finns för att komma vidare med samrådet vilket egentligen är helt oacceptabelt om vi ska komma vidare med att bygga bron.

Vidare fick vi en genomgång av trängselskattens effekter. Trafiken har minskat under de första tre veckorna. Den tredje veckan är minskningen -19%. En förklaring är att kombinationsresor försvunnit, d.v.s. resor man gjorde extra efter t.ex. arbetet. Ökningar har skett enligt prognos på flera ställen. Dock har exempelvis trafiken på Jordfallsbron ökat mer än beräknat. Det finns inga siffror för E45:an ännu på grund av problem med mätutrustningen. Vissa gator som Böneredsvägen har ökat med 50% och hålls enligt Trafikkontoret under skarp uppsikt. Landvettervägen är också starkt trafikerad. Det är flera vägar som inte mäts som kan ha fått ökad trafik. Alla resultat kan läsas på Trafikverkets hemsida här. Men det är för tidigt att säga exakt hur mycket minskningen är då t.ex. Västtrafik fortfarande har provåkarkort i omlopp. Om några månader vet man mer.

Dock kan man läsa om minskade intäkter för P-bolaget här och hur det påverkat Bäckebols köpcentrum här.

Västlänkens station vid Korsvägen gicks igenom. Sträckning förbi Liseberg är ändrad. Nu kommer tunneln att gå djupare under parken. Men huvudrestaurangen måste rivas. Helt ok dock enligt Lisebergs ledning som ändå anser att byggnaden måste byggas om. Det finns tankar på fyra spår för stationen för att ”förbereda” för en eventuell sträckning till Askim. Dock finns ingen finansiering för denna sträcka. Genomgången visade också på hur många plan det ska vara för tunneln. Man har planer på att gräva ned biltrafiken i en egen tunnel. Därför verkar det luta åt tre plan med en biltunnel, gångtunnel och perrong. Jag behöver väl inte påpeka att tunneln för övrigt är samhällsekonomisk olönsam med ca -10 miljarder kr.

Vidare fick vi information om handlingsplan för cykel. Åtgärder som t.ex. på fler gator blir det tillåtet att cykla mot enkelriktat, signalreglering i korsningar, ny cykelvägvisning, framkomlighet vid byggnationer m.m. Kommunen ska utse den ”cykelvänligaste arbetsplatsen” i Göteborg.

Till sist några övriga frågor. Diskussionen om Västtrafiks samordning med trafikkontoret bordlades igen då det var ont om tid. På förra mötet lämnade Johan Nyhus (S) en fråga om att låta taxi åka i busskörfälten. Detta kompletterade jag med frågan om samåkning och körning på icke rusningstider. Trafikkontoret har för avsikt att kartlägga förutsättningarna och utifrån det undersöka vilka möjligheter som finns att tillåta övriga intressenter att nyttja busskörfälten. Läs svaret här.

Jag hade ställt en fråga gällande byggnation av en bullervall där boende beklagat sig över förorenade massor. Läs svaret här.

Till sist en fråga om den tomma vagnhallen som det stod i tidningarna om. Ett missförstånd om vem som skulle ansöka om tillståndet hade uppstått mellan Trafikkontoret och Spårvägen.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trafiknämnden 5 september

torsdag, 20 september, 2012

Trafiknämnden inleddes med att beslut om en miljöbilsdefinition återigen behandlades, men underlaget var så förvirrande att det återremitterades. Vägvalet har nu försökt yrka tre gånger på avslag då en definition inte längre är nödvändig då man tagit bort miljöbilsparkeringen. Det finns idag en statlig subvention för nyare miljöbilar som innebär befrielse från vägskatt i 5 år. Resurser borde läggas på annat.

Motion från (M) om  att undanta elbilar från trängselskatteuttag avhandlades väldigt fort och de rödgröna valde att avslå. Det visar en än gång att detta handlar inte om miljö utan att skattemedel ska in till staten.

Detaljplaner antogs för Marieholmsbron och Majstångsgatan. Även ett program för Kärra Centrum antogs men här blev det intressant diskussion om genomfartstrafiken som man återigen vill öppna upp för. Idag är Kärra Centrum befriad från detta. Jag frågade hur detta hänger ihop med den antagna trafikstrategin, men fick inga direkta svar. Det visar på nytt att strategin är verkningslös då den inte stämmer med verkligheten. Johan Nyhus (S) snurrade till det då han var bekymrad över om det skulle bli smittrafik för att komma undan betalstationen vid Kärramotet. Jag påpekade att denna fanns vid Backamotet och inte vid Kärramotet.

En genomgång hölls om principer att bygga parkeringshus för att förflytta boendeparkerare in i sådana. Även Parkeringsbolagets VD närvarade. Det finns ett problem. Det är för dyrt att stå i parkeringshus. I ett nybyggt P-hus ovan mark måste en P-plats kosta cirka 1 875 kr/månad och under mark cirka 3 125 kr för att det ska betala sig enligt VD:n på P-bolaget. P-platsen är då inte ens tänkt att vara en fast plats, utan ska fungera som boendeparkeringen, dvs först till kvarn. Idag kostar den dyraste varianten för boendeparkering 630 kr. Ni kan ju själva räkna ut vad som krävs för att möjliggöra planerna. Vidare poängterade ansvarig tjänsteman på Trafikkontoret att man nu måste tillsammans med P-bolaget bli ett ansikte utåt. Trafikkontoret återkommer med uppdrag. Men frågan är: Vad behövs P-bolaget till?

Även information om Västsvenska paketet lämnades. Det känns som att allt nu görs i namnet av det Västsvenska paketet.

Övre Husargatan diskuterades där det har varit och fortfarande är rörigt. Johan Nyhus (S) efterlyste skyltar som ber om ”ursäkt för röran” vid ombyggnaderna. Information är bra men den är 2,5 år försenad.

Cykelsatsningarna fortsätter utan något direkt resultat.

Vägvalet lämnade slutligen ett yrkande gällande höjningarna som gjordes av P-avgifterna i somras som klart gör avsteg från delegationsordningen. I kommunfullmäktiges beslut stod det att Trafiknämnden fick i uppdrag att fatta erforderliga beslut om tidpunkt för genomförandet. Inget beslutsärende om tidpunkt har behandlats av Trafiknämnden och därför ifrågasätter Vägvalet hur denna höjning har kunnat genomföras. Läs hela yrkandet här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trafiknämnden 2 maj

måndag, 7 maj, 2012

Trafiknämnden behandlade uppdraget gällande bilfria dagar. Då Trafikkontoret drar slutsatsen att det är så pass lite biltrafik i city att det inte gör någon skillnad att stänga av biltrafiken lämnade Vägvalet ett yttrande om varför den bilfria dagen genomförs? Enligt statistik från 2011 har biltrafiken ökat marginellt med 0,3 procent över Götaälvsnittet vilket kan ses som oförändrat. Över kommungränssnittet har trafiken ökat med 0,7 procent. I det Centrala stadssnittet har det däremot minskat med -1,6 procent. Detsamma med Citysnittet med -1,5 procent.

Det är ju också lite konstigt att i en biltillverkande stad genomföra kampanjer mot något som faktiskt skapar arbetstillfällen. Det kanske skulle kompletteras med att visa upp de miljövänliga bilarna som faktiskt finns på marknaden. Innan tjänsteutlåtandet kom upp påpekade Johan Nyhus (S) hur viktigt det var att hantera den kommande ungdomsarbetslösheten och att samarbetet med Volvo var väldigt viktigt. Nyhus påpekade också att han tyckte det är bra att uppmuntra till att använda kollektivtrafiken denna dag vilket inte är mig emot för då skulle vi kunna testa och se vad den klarar.

Vidare behandlades Vägvalet motion om att utreda Västlänk 2021. Trafikkontorets rekommendation var att avslå motionen med nedan korta och innehållslösa svar:

”Västlänken är en del i det Västsvenska paketet och en förutsättning för det av Göteborgsregionens kommunalförbund antagna kollektivtrafikprogrammet K2020. Det är också en förutsättning för stadens fortsatta fysiska planering. Vägvalet har i sin motion, se bilagor, beskrivit ett alternativt utförande som enligt deras bedömningar är betydligt mindre kostnadskrävande och dessutom möjligt att genomföra tidigare än nuvarande alternativ. Man vill att kommunstyrelsen aktualiserar frågan till berörda parter, som t.ex. Trafikverket, om utredning av Västlänk 2021. Trafikkontoret deltog i det omfattande arbete som gjordes i samband med utredningen inför val av alternativ för Västlänken. Vi deltog även i processen när valet av alternativ gjordes och anser att frågorna har hanterats enligt gängse ordning. I arbetet har många fler alternativ än de som till slut ställdes mot varandra studerats (även om just detta enligt uppgift inte har utretts). Skulle ytterligare alternativ utredas kan vi förvänta oss att även andra alternativ också behöver belysas/utredas igen. Det finns då en stor risk att projektet blir kraftigt försenat istället för som Vägvalet önskar en tidigareläggning av projektet.”

Att delta i processen är inte samma sak som att genomföra en utredning av förslaget. På något sätt blockerar politiken kring det Västsvenska paketet att vettigare och billigare lösningar utreds. Frågan är om medborgarna lämnat sitt mandat för det. Det finns en stor risk att staden slösar bort medborgarnas skattemedel på detta sätt. Blockeringen för att diskutera andra alternativ, när vi vet att det finns lösningar som är mindre riskfyllda och med lägre kostnader, medför att helheten tappas på vägen. Motionen avslogs efter begärd votering med 8-1.

Nästa beslut gällde utgångspunkter och målområden för stadens trafikstrategi. Trafikkontoret tog initiativet till en workshop om trafikstrategin för att diskutera förutsättningarna ihop med politikerna i nämnden innan beslutsunderlaget togs fram vilket är bra. Det är viktigt med strategier och Vägvalet hade tänkt lämna ett yttrande. Men de senaste veckorna har det påvisats att staden utför en alltför subjektiv och snedvriden informationsinsats till medborgaren. Vi har anledning att tro att detta beror på den bilfientlighet som återfinns i trafikstrategin baserat på den rödgröna politiken. I t.ex. broschyren Nya Vägvanor framställs bilen som en onödighet och liknas vid ”ett ton plåt”. Trafikstrategin borde innefatta realistiska mål och utgångspunkter som medborgaren kan identifiera sig med. Med anledning av detta valde Vägvalet att avstyrka förslaget efter begärd votering med 8-1. På detta sätt har vi markerat att trafikstrategin inte är acceptabel, något Alliansen valde att stödja trots en uttalat missnöje om bilfientligheten i staden.

Därefter bordlades yrkande från (S), (MP) och (V) angående ny miljöbilsdefinition av Alliansen då man vill vänta regeringens definition. Vägvalet hade tänkt att yrka avslag för vi förstår inte vitsen med att ta fram en miljöbilsdefinition då miljöparkeringen ändå tagits bort. Nu kommer förmodligen en ny sådan på statlig nivå som kommunen kan ta efter. Men det som kan anmärkas är att den rödgröna majoriteten valde att bordlägga ärendet förra gången för att ta bort följande ur tjänsteutlåtandet.

”Definition förslås berättiga till två timmars avgiftsfri parkering på gatumark i Göteborg exklusive boendeparkering och ska börja gälla fr o m 2012-07-01 i tre år framåt. Efter 2015-06-30 utfärdas inga nya tillstånd. Kombination av tekniska och administrativa villkor med en begränsad giltighetstid stimulerar val av miljömässigt bra bilar utan att samtidigt uppmuntra arbetspendling med bil, långtidsparkering på gatumark eller ökat bilägande.

Ekonomiska konsekvenser

Varje parkeringstillstånd bedöms schablonmässigt innebära ett årligt bortfall på 1 000 kr i uteblivna
parkeringsintäkter. Antalet innehavare av tillstånd enligt förslaget bedöms bli maximalt 1 000 st under
en treårsperiod och bortfallet blir då ungefär 3 milj kr totalt.”

Man ville inte ha med något om ny miljöbilsparkering.

Nämnden fick även cykelinformation. Man fortsätter profilera cykelstaden trots att cyklingen inte ökar speciellt. Nu ska man rikta information till män 35-49 år som bor i Torslanda för att få dem att cykla mer. På min fråga om man har någon uppfattning om vad det kan ge gav tjänstemannen ett väldigt luddigt svar som jag tolkade som att man inte riktigt visste utan man kör och hoppas att det funkar. Hela cykelhistorien är flummig, eftersom den verkat gå i stå och inte ökat på många år. I februari ställde Vägvalet frågan om det inte var dags att se över hur resurserna används då cyklingen inte ökat under flera år. Folkpartiet kompletterade med ett yrkande om att utreda cykelolyckorna p.g.a. de två som hänt under året.

Till sist var det en kort genomgång om det Västsvenska paketet. Det fanns inte mycket nytt att säga utan som tjänstemannen uttryckte några gånger ”det är fullt ös”. Några saker kom dock fram. Förlängning av tågperrongerna är försenade. Sedan kröp det fram efter min fråga om vad man gör med de längre tågen, att även dessa var försenade! Trafikkontoret påpekade även att det var svårt att finna entreprenörer som skulle utföra vissa delar. Många åtgärder är försenade och kommer att pågå fram till våren och hösten 2013. Långt efter trängselskattens införande således.

Läs Vägvalets yrkanden här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3

Trafiknämnden 4 april – del 1

tisdag, 10 april, 2012

Trafiknämndens sammanträde började med att stadsrevisionen gick igenom sin granskning av nämnden och kontoret. Stadsrevisionen rekommenderade Trafiknämnden att utveckla sin interna kontroll. Vägvalet lämnade därför ett yttrande att detta bör göras så snart som möjligt. Vägvalet påpekar även att det är viktigt att en översyn av inköpsprocessen och riskhanteringen görs snarast.

Första beslutsärendet började med trafikledning för det kommunala vägnätet. Trafikkontoret ansökte om utökad ekonomisk ram hos kommunstyrelsen med 10 miljoner kr för detta. En av anledningarna är att hantera det Västsvenska paketet. Vägvalet valde att yrka avslag då det inte finns någon som helst grund i att skjuta till kommunala skattemedel på grund av missad budgetering av finansiella medel i det Västsvenska paketet.

Nästa beslutsärende startade med en redogörelse för mål och utgångspunkter i trafikstrategin och utbyggnadsplanering. Trafikkontoret anordnade för några veckor sedan en workshop för tjänstemännen och politikerna vilket jag själv deltog på. Initiativet med en workshop om trafikstrategin är ett bra redskap för att diskutera förutsättningarna för framtiden. Uppslutningen på denna workshop var inte speciellt bra från majoritetens sida vilket är lite bekymmersamt då det är den rödgröna majoritetens förslag som speglar trafikstrategin. Trafikkontoret förordar att man ska gå mot t.ex. en viljestyrd trafikplanering. Men då måste man också presentera alternativ till medborgarna och sluta upp med att tvinga igenom beslut som t.ex. trängselskatt utan lokal förankring. Många åtgärder som nu utförs i det Västsvenska paketet innebär marginella förbättringar av kollektivtrafiken för t.ex. boende på Hisingen, i Torslanda, väster och öster m.m. Det finns tyvärr en risk i att trafikstrategin som sätts inte riktigt återspeglar förväntningarna från medborgarna och förblir Trafiknämndens och den rödgröna majoritetens strategi. Detta är vad Vägvalet tänkte lämna i ett yttrande men ärendet blev bordlagt. Yttrandet lämnas på nästa sammanträde.

Nästa beslutsärende handlade om ett yrkande från (S), (V) och (MP) angående återrapportering av trafiknämndens prioriterade mål. Det framgår nu klart och tydligt att den rödgröna majoriteten vill att biltrafiken ska minska till förmån för resande med kollektivtrafik och cykel. Men det saknas alternativ för de som ska lämna bilen. Till saken hör också att trängselskatten ger ett dilemma då den ska bidra till medfinansiering. Som vanligt friseras siffrorna i beslutsunderlagen och det blir lite konstigt när det jämförs med 2006. Istället borde man jämföra t.ex. cykelförändringen från 2010 år som visar att ökningen är ganska blygsam. Något Vägvalet påpekar i sitt yttrande gällande Trafikkontorets årsredovisning. Där efterlyser vi också en mer detaljerad kostnadsanalys för att kunna se sambanden mellan insatserna och ökningen. GP:s förstasida häromdagen om cykelboom förefaller också vara ett felaktigt antagande.

Sammanträdet fortsatte med beslutsärendet om regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland. Även här finns stora brister då trafikförsörjningsprogrammet grundar sig på visionen K2020. K2020 tar inte hänsyn till de lokala behoven i Göteborg för att skapa de alternativ som behövs. Vägvalet lämnade därför ett yttrande som påpekar att ett skyndsammare framtagande av erfarenhet inte slutar med ett bra resultat. Detta bör påpekas från Göteborg Stad snarast.

Därefter följde en redogörelse om nya mål för miljöfordonsarbetet. Ett av målen var att köpa in 100 elbilar till 2015 i kommunens bilflotta. Det fick mig att tänka lite på att en elbil i dagsläget kostar ca 250 000 kr som blir totalt 25 miljoner kr. Hur många dagisplatser blir det? Vi har nog olika syn på prioritering. Nästa möte kommer ett beslutsärende för målen.

Sedan var det dags för ett yrkande från (S), (MP) och (V) gällande en ny miljöbilsdefinition. Detta valde den rödgröna majoriteten att återremittera då de endast begärt ett beslutsunderlag om en miljöbilsdefinition. Beslutsunderlaget innehöll även ett förslag om miljöbilstillstånd som innebar 2 h fri parkering exklusive boendeparkering. Vad ska man med en miljöbilsdefinition om det inte ska leda till ett P-tillstånd? Vägvalet tänkte yrka avslag då det idag finns en statlig subvention för nyare miljöbilar som innebär befrielse från vägskatt i 5 år. Varannan bil som idag säljs i Sverige är en miljöbil. Därför gick Vägvalet med på att fasa ut att miljötillstånden under städade former där medborgaren är med på noterna. Något den rödgröna majoriteten satte stopp för. Dagens yrkande kan endast ses som ett desperat försök att blidka allmänheten och när man tittar närmare på det så handlar det om ytterst få berörda bilägare och ingen som innehar boendekort. Inte nog med det så gäller det endast fram till 2015-06-30. Resurser och tid borde istället läggas på att hantera en långsiktigt lösning för de boende i staden och hur de ska kunna parkera vid sina bostäder.

Theo Papaioannou
Vägvalet