Inlägg märkta ‘kontroll’

Trafiknämnden 6 februari – Del 1

måndag, 10 februari, 2014
Sammanträdet startade med att gå igenom Årsrapport 2013 för Trafiknämnden. Vägvalet har lämnat ett yttrande enligt följande:

Trafikkontoret uppvisar att av de 21 mål som följs så är 3 gröna, 14 gula, 1 blå och 3 är orapporterade. Det är bra att Trafikkontoret påpekar de punkter som inte går att rapportera och vi utgår ifrån att det beror på att de inte är applicerbara inom den verksamhet som bedrivs. Vi saknar i år ett bra mål för Trafikkontoret gällande El-effektiviteten.

Även i år påpekas att det växande kontoret ställer organisationen på prov. Det hade varit bra om en uppföljning gjorts på medarbetarenkäten från förra året då 25% ansåg att de upplevde en ansträngd arbetssituation.

Det ackumulerade underhållsbehovet har varit en diskussionspunkt under de senaste åren. 2011 lyckades man hålla tillbaka det men under 2012 och 2013 sprang det iväg i alla fall. Från 430 mnkr till 620 mnkr. Inga medel har tillskjutits under året och frågan är då till den rödgröna ledningen, varför? Jämför vi med 2009 så har underhållsbehovet i princip dubblerats vilket borde vara en varningssignal då det efterlämnas en skuld till nästkommande generation. Vidare har vi vid flera tillfällen pratat om en dold underhållskostnad gällande ledningar och dylikt som uppgår till 2 mdr kr. Något borde med omedelbar verkan göras för att hindra ytterligare ökning och minska det ackumulerade underhållsbehovet. Det går inte att hålla tummarna till nästa år för en mild vinter så att vi kan överföra de pengarna.

Resursbehovet för det Västsvenska paketet börjar nu öka och under 2015-2018 finns ett behov på 170 mnkr. Av dessa är ca 45 mnkr till Västlänken, något vi inte står bakom. Övriga kostnader är svåra att förstå och det skulle vara bra om dessa presenterades nedbrutna.

Vi ser det som mycket bra att Trafikkontoret jobbat aktivt med att se över sina processer för intern styrning och kontroll.

Det är också bra att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män har utjämnats.

Vi saknar i årsrapporten en summering av trängselskattens utfall mot de måluppfyllelser som Trafikverket uttalade i sin prognos och som låg till grund för beslutsunderlaget som togs av Göteborgs kommunfullmäktige 2011 (Promemoria Fi2010/5664).

Enligt Trafikverket skulle:

  • Biltrafiken över betalstationssnittet beräknas minska med 15-20 %.
  • I innerstaden och på de flesta stora trafikleder beräknas minskningen bli 10-15 %.

Minskningen på det totala året över betalstationerna är cirka -12 % och ligger under prognosen på 15-20 %. Centrala älvförbindelser cirka -9 %, infartsleder cirka -4 % och större vägar cirka -7 % ligger också under prognosen på 10-15 procent. Det enda snitt som klarar målet är innerstadsgator som slutar på -12 procent.

När intäkterna summerats missar man även här målet, trots att biltrafiken inte minskat med lika mycket som man trodde på förhand. Intäktsmålet som presenterades i beslutsunderlaget för Göteborgs kommunfullmäktige var 925 miljoner kr. Intäkten blev för året 710 miljoner kr. En miss på 215 miljoner kr. Det täcks upp något av 87,5 miljoner kr i tilläggsavgifter. Men trots detta långt under målet.

Att kollektivtrafiken ökat behöver man inte ha någon synpunkt på eftersom det helt klart har blivit bättre för vissa att åka tåg, buss eller spårvagn. Men där det ökat mest är ju där Västtrafik valt att satsa mest som t.ex. på expressbussarna från Kungälv. Om det inte hade ökat så hade det ju helt klart varit en mycket dålig satsning. Frågan är ju givetvis vad som är trängselskattens respektive själva satsningens förtjänst? Och det gäller även innerstaden. Är det P-avgifterna, ombyggnationerna, busskörfälten m.m.? Då allt genomförts på en gång är det oerhört svårt att utvärdera vad som bidragit till vad.

Frågan är vad som händer under 2014? Kommer trängselskatten att bidra till ytterligare minskning eller inte? Blir det endast en dämpningseffekt eller kryper köerna tillbaka ännu mer? En sak är säker. Den prognostiserade intäkten nås inte 2014. Det kan då vara lägligt av den rödgröna majoriteten och Alliansen att meddela nu inför valet2014 om de ska justera bortfallet med ytterligare en höjning av trängselskatten utöver den planerade höjningen som sker 1 januari 2015. En höjning som redan är intecknad i prognosen för trängselskattens intäkt.

Cyklandet har ökat med 22 % enligt de passager som mätts i staden. Dock om man tittar närmare på färdmedelsfördelningen så har cykel endast ökat med 1 %. Det skulle vara högst intressant att få veta hur många cyklister detta är. Detta för att kunna utvärdera hur dyr satsningen per cyklist blir. Vägvalet har inget emot cykelsatsningar men vi ser helst att de görs där de behövs och gör mest nytta.

Vägvalet begär protokollsanteckning att vi inte stödjer projektet Trygg vacker stad.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Projektet UPP! eller var det SE UPP!

söndag, 4 december, 2011

Idag kan vi läsa om detta makalösa projekt i GP. Var ska man börja? (Läs även här i GP och för den som vill kan jag rekommendera att läsa hela artikeln i pappersutgåvan.)

Jag kan inte riktigt avgöra vad jag anser är mest beklämmande. Att stadens majoritet försöker försvara projektet eller att kontroller inte funnits?

GP skriver att som mest har 195 ungdomar fått ett arbete eller annan sysselsättning genom Upp-projektet med snart två tredjedelar av projekttiden gången. Målet var 4 200. Projektet har tilldelats 63 miljoner kr. Även om det är ca 20 miljoner från EU-bidrag återstår väl ändå ett ansvar om att sköta pengar inom offentlig förvaltning på rätt sätt?

Mats Arnsmar (S) skriver på de Rödgröna i Göteborgs blogg:

”Var och varannan månad kom det nya varsel om tusentals uppsagda från fabrikerna på Hisingen. Det var krigsrubriker i tidningarna om den internationella finanskrisen. Om jag inte missminner mig var då ungefär 4 500 arbetslösa ungdomar registrerade vid Arbetsförmedlingen i Göteborg. I den nya larmprognosen som vi fick på bordet i april pekade kurvorna rakt nedåt. Antalet registrerade arbetslösa unga i Göteborg väntades fördubblas fram till årsskiftet 2009/2010.”

Den rödgröna majoriteten kände sig manad till att visa på handlingskraft för att klara av situationen vilket är helt ok i sig.

Men sedan följer flera bortförklaringar:

”Man kan tycka det är lite märkligt att inga prognosmakare förutsåg detta.”

”Efter valet 2010 hade inte jag längre rotelansvar för arbetsmarknadsfrågorna, men jag vet att de har förhandlat ner volymerna.”

”Men vad tidningen framställer som ett misslyckande för projektet – ‘att det bara bidde en tumme’ – är i grunden ett resultat av att vi till all lycka inte drabbades av den katastrof för unga på arbetsmarknaden som alla prognosmakare trodde skulle komma.”

Till att börja med så skylls det på prognosmakarna men andemeningen är att vi ”gjorde som dom sa”. Vidare verkar inte överlämning efter och före val vara de rödgrönas starka sida. Det är väl självklart ett misslyckat projekt när man inte når utsatta mål? Som alltid i alla projekt måste ledningen fråga sig om projektet har en nytta eller inte. Finns det en efterfrågan av det som projektet ska leverera? Om det nu råder kritiska samhällsfaktorer bör ju styrgruppen vara ännu mer uppmärksam. Om det nu fanns en styrgrupp?

Anneli Hulthén (S) fortsätter bortförklaringarna i sitt blogginlägg:

”Men intentionen var att starta åtgärder för att minska effekterna av ungdomsarbetslösheten. En granskning av den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik gentemot ungdomar hade också varit önskvärd i det sammanhanget.”

Intentionen håller jag med om var rätt, men styrningen är dessvärre inte lika bra. Att sedan fortsätta med att begära att en granskning även ska göras av den borgerliga regeringen förstår jag inte. Var inte projekt UPP! att sätt att visa regeringen hur man skulle göra?

Bara i den här sammanställningen finns ju flera poster att ifrågasätta om det tillför någon nytta till projektet. Lokalhyran på 3 200 000 kr sticker ju ut ganska markant och är ca 5 av projektbudgeten (8 % av kommunens pengar om vi räknar av EU-bidraget). Vad för nytta har ungdomar som ska ha arbete att denna lokal finns på Drottningstorget?

Enligt GP så var beslutet trots allt enhälligt i kommunstyrelsen:

”Beslutet om Projektet Upp fattades efter initiativ från socialdemokraterna, vänstern och Miljöpartiet hösten 2009, men beslutet var enhälligt i kommunstyrelsen.”

Även Alliansen borde finputsa sina överlämningar efter val.

Hulthén säger vidare att:

”Vad planen framåt är när vi eventuellt går in i en än mer turbulent ekonomisk situation vet vi heller ingenting om.”

Jag säger bara: Inga mer projekt av karaktären UPP!

En råd: Om det ska göras fler insatser i form av projekt på lösa grunder och ”dåliga” prognosmakare, se då till att ha en ordentlig projektorganisation med en styrgrupp som håller koll på projekten!

Theo Papaioannou
Vägvalet

Läs mer och följ utvecklingen om UPP: