Inlägg märkta ‘kompromiss’

Återupprätta politikernas förtroende: Try this!

fredag, 19 december, 2014

Idag publicerade GP en replik från Vägvalet på Socialdemokraternas debattartikel från i onsdags. I deras artikel fick vi höra det vanliga tugget om vad som är viktigt för framtiden och att det Västsvenska paketet är något livsnödvändigt för att vi ens ska nå denna framtid. Sedan övergick man till att beskriva hur man hanterar folkomröstningens nej-resultat:

Att ta bort trängselskatten utan att först se över alternativen och konsekvenserna vore både vårdslöst och oansvarigt. Därför har de rödgröna partierna i Göteborg lagt två utredningsuppdrag, där det ena handlar om att utreda vilka andra åtgärder som står till buds för att uppnå likvärdiga miljö- och hälsoeffekter om trängselskatten tas bort. Det andra utreder alternativa finansieringsmöjligheter och återrapporteras i slutet av januari.

Som alla förstår var det ett omöjligt uppdrag som de rödgröna partierna lade på Stadsledningskontoret. Det existerar inte någon sådan åtgärd som kan ge exakt de effekter som trängselskatten påstås kunna ge. Allt är bara dimridåer för att slutresultatet ska bli att trängselskatten är det bästa alternativet och därför behåller vi den. Vägvalet skriver i repliken:
Om det är något som är oansvarigt så är det att strunta i folkomröstningen och begrava den i omöjliga utredningsuppdrag vars resultat redan på förhand är bestämda. Har ni inte efter fem år förstått att vi göteborgare inte går på sådana här finter?

Dessutom hade Annelie Hulthén & Co lite dåligt tajming med sin debattartikel för senare samma dag kom den första av de två s.k. utredningar från Stadsledningskontoret som de rödgröna beställt. I denna 94-sidiga skrift konstateras sammanfattningsvis just det som alla förstått från början: ”Trängselskatten är bäst”. Varför vi skulle ödsla skattepengar på detta beställningsjobb från politikerna kan nog ingen förklara.

Så hur ska Socialdemokraternas ”kompromiss” då kunna bli av? Stadsledningskontoret nämner följande alternativ till trängselskatt:

  • Avsiktligt se till att bilresor tar längre tid (detta har staden i och för sig sysslat med i flera år redan)
  • Chockhöj parkeringstaxorna (detta har staden i och för sig sysslat med i flera år redan)
  • Göra det 25 procent mer attraktivt att cykla (hur ska det gå till? Ta bort alla uppförsbackar? Varmare vintrar?)
  • 10 % snabbare kollektivtrafik

Dessutom har Hulthén tidigare kastat fram förslaget om en extra regional bensinskatt och Ulf Kamne (MP) har pratat om att halvera trängselskatten och höja kommunalskatten lite grann. Vägvalet skriver:

Allting är så bakvänt: För att bli av med skatten ska göteborgarna straffas med andra minst lika obehagliga åtgärder. Höjd p-taxa, sänkta hastigheter, extra regional bensinskatt och höjd kommunalskatt. Allt för att vi hade mage att rösta fel. Var finns mandatet att straffa oss för det?

Det som också är anmärkningsvärt i Socialdemokraternas ”val-kick-off” är att helt plötsligt påstår de sig vara emot den stora höjning av trängselskatten som genomförs 1 januari 2015. Den beslutades redan 2011 och S röstade för detta i riksdagen. Inflationen är för närvarande noll procent, men skatten går upp med 22 procent. Det är en aning sent som S vaknar i denna fråga, kan man tycka.

Även frågan om förseningsavgiften på 500 kronor tycker S nu ”behöver sänkas”. Vägvalet uppmärksammade den ohemula avgiften redan 2011. Men nu säger S att ”Tyvärr är det ett beslut som vi inte kunnat påverka”. Vilka är det egentligen som styr Sverige? Tips från Vägvalet: Ta bort hela skatten så försvinner straffavgiften automatiskt!

Boende i Backa ska enligt Socialdemokraterna ”undantas från att betala vid vissa stationer så snart som möjligt”. Konstigt! En vecka före valet var det ett vallöfte från Nyhus (S), Ransgård (M) och Borg (M) att så skulle ske från kommande årsskifte. Sedan fick vi en Socialdemokratisk ledd regeringen och då blir det skjutet på framtiden. Gamla vallöften kan tydligen återanvändas hur många gånger som helst.

Enligt SOM-institutets nya undersökning av politikerförtroende i Göteborg har det rasat ytterligare under 2013. Främst för Kia Andreasson (MP) och Anneli Hulthén. Ändå så är självkritiken fortfarande som bortblåst. Hulthén tycker (med viss rätt) att detta dåliga förtroende borde delats mer rättvist med Alliansens företrädare. Men varför är det inte någon som istället ställer sig frågan vad vi ska göra för att återupprätta politikernas sargade förtroende?

Try this

Sluta upp med bortförklaringarna och gör det enda riktiga: Följ folkomröstningen, ta bort trängselskatten och anpassa Västsvenska paketet därefter!

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Trafiknämnden 20 juni

måndag, 2 juli, 2012

Sista sammanträdet för Trafiknämnden dominerades av Göta älvbrons höjd. Lite synd eftersom flera andra punkter kom i skymundan.

Dubbdäcksförbudet fortsätter i höst, efter votering där Alliansen stödde Vägvalets avslagsyrkande, med undantaget att man inte utökar förbudsområdet. Vägvalet såg därför ingen anledning att fortsätta med förbudet då det fortfarande råder oklarheter i tjänsteutlåtandet och uppföljningsrapporten gällande luftmätningarna på Friggagatan/Odinsgatan. Detta har vi påpekat vårt tidigare avslagsyrkande och det kvarstår även idag. Nuvarande tjänsteutlåtandet klargör egentligen ingenting varför vi inte ser någon anledning att fortsätta med förbudet. Vägvalet reserverade sig mot beslutet.

Det andra ärendet som var intressant var att Trafikkontoret ansökte tidigare om utökad ekonomisk ram med 10 miljoner kr hos kommunstyrelsen för trafikledningssystem för det kommunala vägnätet. En av anledningarna var att hantera det Västsvenska paketet och dess byggprojekt. Men trots att den rödgröna majoriteten valde att bifalla beslutet 4:e april fanns inga pengar reserverade till detta i den rödgröna budgeten för 2013. Trafikkontoret var nu tvungna att revidera sin begäran och då gick det tydligen att lösa detta med 2,5 miljoner kr istället genom omfördelning av personalresurser. Vad som drabbas av dessa omfördelningar framgick inte. Precis som tidigare fann Vägvalet ingen grund att Göteborg Stad skulle skjuta till finansiella medel för missad budgetering av dessa i det Västsvenska paketet. Och även nu saknades det fortfarande en tydlig och detaljerad specifikation vad skattemedlen skulle användas till. Läs yrkandet här och bilaga här.

Som sagt var dagens höjdpunkt just höjden för Göta älvbron, något som diskuterats i flera år utan att beslut kunnat fattas. Sjöfartens krav på segelfri höjd och trafikplanerarnas krav på ostörd trafik har på ett osakligt sätt kommit att dominera debatten. Det stora problemet för sjöfarten är inte Göta Älvbron utan de två järnvägsbroar som kommer att ligga lite högre upp i älven. Så länge bron är öppningsbar är heller inte skillnaden mellan 10 och 13 meter avgörande. För anslutningarna blir däremot skillnaderna betydande om brohöjden blir mer än 10 meter. Stadens centrala delar får inte förvandlas till ett ormbo av olika ramper och vägkonstruktioner. Vägvalet yrkade därför på att brohöjden skulle fastställas till 10 meter. Trafiknämnden valde att bifalla 13 meter efter votering och Vägvalet reserverade sig mot beslutet. Tyvärr något som framkom dåligt i pressmeddelandet från trafikkontoret, men som korrigerats i efterhand. För övrigt har den rödgröna majoriteten valt att lägga ett yrkande om en cykel- och gångbro väster om Göta älvbron vilket gör brohöjden på 13 meter ännu mer märklig. Behöver inte den öppnas? Det är uppenbart att brohöjden är en politisk kompromiss, en värdelös sådan. Alla andra intressen faller: cyklister, gående, stadsbild, vision, en bro för staden m.m.

Läs Vägvalets debattartikel om brohöjden här.

Genomgång av trafikstrategi gjordes och enligt Trafikkontoret är det Västsvenska paketet endast till för inpendlarna och därför krävs ett delprojekt för ”göteborgarnas” kollektivtrafik. Mycket intressant. Var ska dessa pengar tas från? Vidare poängterade Miljöpartiets representant Elisabeth Undén att stadens trafikstrategi innebär viljestyrd trafikplanering. Jag kunde inte låta bli att kommentera vems vilja: makthavarnas eller medborgarnas? Det är ju uppenbart att trafikstrategin är en politisk pappersprodukt som saknar total förankring som så mycket annat i Göteborg. Och det är solklart från den rödgröna majoriteten: Bilen ska bort oavsett om den blir renare eller inte!

Läs gärna vårt tidigare yrkande om trafikstrategin här.

Avslutningsvis informerades om Västsvenska paketet. Många näringsidkare hör av sig om resultatnedgång på Övre Husargatan och snart förflyttar sig bygget från Övre husargatan till Linnéplatsen där det kan bli lite stökigare.

Theo Papaioannou
Vägvalet