Inlägg märkta ‘kommunstyrelsen’

Politiska beslut innan sommaren

tisdag, 4 juli, 2017

Sommaren är här. Under den senaste månaden har mycket hänt gällande Vägvalets politik. Vår budget 2018 har presenterats och fyra politiska beslut är tagna vilka är värda att reflektera över. Vägvalet har en utmaning att förmedla vår politik det kommande året. Detta år är viktigare än något annat eftersom vi vill stoppa Västlänken som blir högaktuellt till valet 2018.

Göteborgsförslagen om Västlänken bordläggs till 23 augusti i Kommunstyrelsen i Göteborg

Under hösten får vi se hur den styrande beslutar gällande förslag från göteborgarna. Tre viktiga förslag om Västlänken finns, fast de fanns redan med på agendan i maj men har bordlagts två gånger. De tre som återstår för beslut är: Sätt upp en hearing om Västlänken (248), Tillsätt en kommission om Västlänken (190) och Offentlig debatt om Västlänken i verkliga livet (240).

Regeringen har tagit beslut om järnvägsplanen utan att besvara en enda överklagan

Regeringen har antagit järnvägsplanen utan att besvara en enda överklagan. Nu kommer beslutet att gå till nästa instans, där Skona Göteborg ansöker om prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen. Vi hoppas att ett prövningstillstånd kommer att beviljas eftersom det är ett komplicerat och omfattande mål som av demokratiska skäl borde tas om hand.

Åtgärdsförslag om att anpassa stadens utgifter med inkomster röstades ned (Kommunfullmäktige i Göteborg 15 juni) 

Vägvalet lade ett förslag om att kommunstyrelsen skulle återkomma med ett åtgärdsförslag för att anpassa stadens utgifter till inkomsterna och redovisa en alternativ objektsvis investeringsplan anpassad till stadens förutsättningar. Tyvärr var det bara Vägvalet som ansåg det viktigt att synliggöra och förbättra stadens ekonomi som nu körs med konstgjord andning med belånade pengar om alla investeringar görs.

Göteborgs budget 2018 beslutad med tilläggsyrkande om att ytterligare resurser ges till förslaget om LoV
(Kommunfullmäktige budgetdebatt 19 juni)

Införandet av LoV (Lagen om valfrihet) inom äldreomsorgen debatterades trots att beslutet togs för två år sedan. S, MP och V fortsatte nämligen även i år att obstruera sig mot beslutet genom att inte avsätta medel till för genomförande i sin budget. Vägvalet stödde därför Alliansens tilläggsyrkande att tillföra 7 750 tkr för att genomföra LoV i Göteborg.

Demonstrera den 9 september för att stoppa Västlänken

Har du kraft och ork att engagera dig mer? Gör gärna det och kom med  den 9 september och visa att du också vill stoppa Västlänken. Samling Gustav Adolfs torg kl. 12.00 den 9 september.

Nu tar vi semester och är tillbaka efter sommaren för att diskutera vår lokala politik med dig inför valet 2018.

Trevlig sommar!

Catarina Pettersson

Vägvalet

Upp till bevis – ska den politiska majoriteten fatta rätt beslut?

måndag, 29 maj, 2017

Idag skriver Vägvalet på GP:s debattsida om Västlänken som engagerade göteborgare lagt så kallade Göteborgsförslag om. Nu är det upp till bevis för om denna nya förslagslåda, som inrättats för att förbättra demokratin i Göteborg.

Västlänken  – tågtunneln under Göteborg är ett aktuellt ämne som göteborgarna har visat stort engagemang för och vill att få klarhet i.  Tre förslag finns på Kommunstyrelsens bord på onsdag. Kommer den politiska majoriteten, dvs Alliansen, S, V, MP och Fi fatta ett värdigt beslut i kommunstyrelsen?

Bejakar de göteborgarnas förslag om att skapa en fristående kommission, en offentlig debatt för Västlänken samt ha viljan att visa på alternativ till  Västlänken?

”Vägvalet följer gärna debatten i kommunstyrelsen, men vi vill hellre att Alliansen och S, V, MP och FI, svarar öppet och transparent om vad ni tycker om göteborgarnas förslag. ”

Vi förväntar oss att den politiska majoriteten ställer upp och vill förstås vara med i en sådan offentlig debatt för att visa på nackdelarna.

”Nu är det upp till bevis att övertyga om Västlänkens förträfflighet som vi som parti i kommunfullmäktige i Göteborg länge insett vara en katastrof för Göteborg.” 

Läs hela debattartikeln här.

Catarina Pettersson
Vägvalet

 

 

Vägvalet gör skillnad – Götheborg kvar i Göteborg

måndag, 20 mars, 2017

Vägvalets motion om Ostindiefararen kom, efter 10 månaders väntan, upp på kommunfullmäktiges agenda i torsdags.  Efter att vi lämnat in vår motion fick beslutet om skeppets framtid plötsligt fart. Debatten var snabbt över eftersom staden har skapat en annan lösning. Men nu har det i stället gått fort och fel. Vi röstade för att återremittera ärendet, men vi fick inget gehör för det.

När kommunstyrelsen först yttrade sig skulle skeppet Ostindiefararen säljas eller huggas upp – historielösheten var total. Efter Vägvalets motion och med göteborgarnas protester har en viss tillnyktring skett – och det tackar vi för samtidigt som vi tackar näringslivet som i sista stund gick in och finansierade skeppet!

Vägvalet ville gärna se att ostindiefararen Götheborg fick en bättre plats än bredvid Danmarksterminalen. Tom Heyman föreslog vid Klippan där det redan finns en ankarsmedja. Röj upp i området och skapa en park med ett kulturstråk ut mot Tångudden. På plats kan ett levande museum om Ostindiska kompaniet skapas med syfte att visa vad det betydde för Sverige och vilken roll det spelade för Göteborg. Om staden skulle anta vårt förslag och fundera på Klippan uppmanar vi samtidigt till att staden bör flytta Evert Taubes staty dit. För det är där han skall stå, vid Göteborgs lotsstation och kustens varv, inte vid ett operahus som han aldrig hade någon relation till.

Vi kan konstatera att Vägvalet gör skillnad! Nu har vi Ostindiefararen Götheborg kvar i Göteborg!

En av de viktigare debatterna som ägde rum i torsdags var när Sverigedemokraterna visade sina riktiga intentioner när de skrivit en motion om återvändarcenter. Theo Papaioannou tog debatten och klädde av SD:s argument då de valde att linda in sina ord vackert om att utanförskap är en personlig tragedi för att sedan övergå till hur dyrt och allvarligt det är för Göteborg stad. Först ville de visa någon slags sympati för de drabbade, för att sedan egentligen komma till pudelns kärna: De bör åka hem och sluta belasta det svenska samhället. Genidraget var att de som är i utanförskap ska informeras om att de faktiskt kan åka hem till därifrån de kom. Man vill rikta ett årligt utskick med information till utrikesfödda under 65 år som nolltaxerat de senaste 5 åren av sitt vuxna liv. Det innebär att man måste registrera etnicitet i ett register för att göra ett urval över utrikesfödda.

De finns flera konstigheter med denna idé. Förslaget innebär i praktiken att en utrikesfödd arbetskraftsinvandrare som kom ung på 60-70-talet och hamnat på försörjningsbidrag på äldre dagar ska få ett utskick. Likaså kan det gälla den invandrades barn som fortfarande kan vara utrikesfödda och lever i Sverige. Och vad händer om det är en svenskättling som råkar vara född utomlands? Trots att Theo flera gånger ställde frågan om SD ämnade föra ett register över människor utifrån etnicitet, sexuellt läggning och religion, så fick vi givetvis inget svar.

Catarina Pettersson
Vägvalet

Nu är tiden för eftertanke om Västlänken

måndag, 24 oktober, 2016

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet som är en replik på kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermanssons (S) tidigare blogginlägg där hon i detalj försvarade Västlänken. Vi skriver:

I bloggen får man nu åter läsa redan motbevisade löften om att Västlänken ger nära nog fördubblad kapacitet på Göteborg Central och därtill ger ”tätare avgångar och kortare restider”. Inget av detta är dock sant. Nätverket Stoppa Västlänken Nu har, med stöd av dokument från TrV, visat att pendeltågsavgångarna inte alls kommer att öka (max 14 per timme och riktning).

Inte heller ger de spår som frigörs av Västlänken, de som idag används av pendeltågen, någon kapacitetsökning eftersom de behövs som vändspår för utrangerade tåg.

Och kortare restider kan tyvärr de allra flesta pendlarna glömma. ”Utslaget på samtliga pendeltågsresenärer ökar i stället restiden, mest på grund av den tid det tar att gå upp och ner till de underjordiska stationerna. Pendeltågsresenärer till Göteborg C som åker spårvagn från Drottningtorget får tre minuter längre gångtid än i dag.

Det är innan byggstart som det finns tid för eftertanke och inhämtande av information. Den tiden borde Ann-Sofie Hermansson använda till eftertanke och reflektioner, i stället för att för att, precis som sin föregångare, bara trumma ut samma slitna argument gång på gång. Argument som dessutom i många fall redan motbevisats av både allmänheten och Trafikverket själva.

Helt enkelt: Läs på!

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Förtroendet sjunker när Kommunstyrelsen inte tar reson

fredag, 26 februari, 2016

Vid gårdagens kommunfullmäktigemöte fortsatte kommunstyrelsen att kämpa emot beslutet om att de politiska sekreterare ska tillsättas av kommunfullmäktige, och inte i kommunstyrelsen. Ärendet handlade om att KF ska delegera beslutsrätten om tillsättandet av de politiska sekreterarna till kommunstyrelsen. De vill bestämma själva.

Tom Heyman från Vägvalet inledde sitt tal med: ”Hur kan ni vara så naiva att ni föreslår delegation för reglerna om politiska sekreterare?” och han svarade själv: ”Man kan delegera till någon man har förtroende för, men vi har inget förtroende för den sittande kommunstyrelsen.

Det märkliga är att besluten om politiska sekreterare tas i fel ordning. Först beslutar man att Martin Wannholt under beteckningen ”Samverkande göteborgare” inte får politiska sekreterare i kommunstyrelsen. Detta överklagades till förvaltningsrätten. Rättens domslut bekräftade att kommunstyrelsen inte hade rätt att besluta i frågan utan att hänskjuta till slutgiltiga beslutet till kommunfullmäktige. I januari fattades samma beslut igen i fullmäktige. Och i går, den 25 februari, lades ett förslag om att Kommunstyrelsen i framtiden ska bli den instans som beslutar om politiska sekreterare.

Ett annat perspektiv på detta ärende är att det inte finns några riktlinjer, kriterier eller reglementen om hur politiska sekreterare ska hanteras, hur många tjänster ska fördelas eller hur det ska gå till. Inte heller finns det något kostnadstak för hur mycket extra resurser som får spenderas på förtroendevalda. Detta är märkligt eftersom det är kommunfullmäktiges huvudsakliga uppgift att besluta om riktlinjer för staden, men när det gäller de egna resurserna ska inte de folkvalda representanterna få vara med och besluta. Att formulera regler för denna sak prioriteras inte heller innan beslut ska tas att Samverkande göteborgare inte ska få del av resurser eller inte. Martin Wannholt får inga sekreterare, det tycks vara det enda målet som kommunstyrelsen har för ögat. Det saknas inte bara riktlinjer utan också etik!

I Vägvalets förslag till återremiss under debatten, fanns också en begäran om nya regler för politiska sekreterare . Detta bör, enligt vår uppfattning tolkas som ett krav på ett reglemente som fastställs av fullmäktige. Och givetvis ska samtliga utsedda kommunalråd behandlas lika och får samma resurser och förutsättningar bedriva sin politiska uppdrag. Så är det inte idag.

I lagen finns likabehandling som en grundläggande princip, både i Kommunallagen, men även i Regeringsformen. Detta oavsett tolkning av lagen anser jag att kommunstyrelsen agerat oetiskt och de borde veta bättre.

Vägvalet kommer nu att överklaga besluten och ta hjälp av juridiken för att få det prövat.

Catarina Pettersson
Partiombudsman Vägvalet

Vendettor och maktmissbruk i göteborgspolitiken

onsdag, 4 februari, 2015

Idag publicerade GP en debattartikel av Martin Wannholt och Theo Papaioannou under beteckningen Samverkande göteborgare, som var det namn som Vägvalet och Wannholt valde att gå fram gemensamt med när platserna till kommunstyrelsen röstades igenom i höstas. Denna koalition var helt enligt kommunallagen.

Debattartikeln berör den omständighet att alla andra kommunalråd förutom Martin Wannholt har tilldelats politiska sekreterare som ska understödja kommunalrådet i dennes arbete. Att Wannholt inte får några politiska sekreterare är något övriga partier bara bestämt – utan att något formellt, protokollfört beslut verkar ha fattats. Istället är det en ren så kallad korridoruppgörelse som man därmed inte heller kan överklaga. Därför kommer Martin Wannholt idag att yrka på att få sina tjänster för att sedan – om det röstas ned – gå vidare och väcka ett kommunalbesvär.

Enligt Anneli Hulthén (S) är det Jonas Ransgård (M) som varit härförare till denna nya särbehandling. Hans förklaring är att Samverkande göteborgare inte är ett parti. En regel som han själv hittat på. Kommunallagen är ju tvärtom glasklar med att politiska sekreterare utgår till de förtroendevalda, medan det är partistöd som utgår till partier. Oavsett vem som drivit idén om att inrätta en ny särbehandling i staden, är alla gruppledare inom de rödgröna och alliansen lika ansvariga – hemliga korridoröverenskommelser förutsätter att alla till slut är eniga.”

Till ovanstående kan man tillägga att när kommunalråden röstades fram gick också de rödgröna och Alliansen samman under den gemensam beteckningen ”Kommunstyrelsen”. Detta är som alla förstår inte heller ett riktigt partinamn. Med Ransgårds logik ovan borde därmed inte heller övriga kommunalråd tilldelats några politiska sekretare.

Sedan går det ju inte att låta bli att reflektera över att Socialdemokraterna tidigare var beredda att tilldela Vägvalets Theo Papaioannou en tjänst i överförmyndarnämnden mot att han skulle stödja de rödgröna i omröstningen av kommunalråd. Överförmyndarjobbet skulle innebära en lön på drygt 57 000:- i månaden mot en minimal arbetsinsats, men något politiskt inflytande skulle en sådan tjänst inte alls ge. Men när det gäller att ge ett demokratiskt framröstat kommunalråd de tjänster han behöver för att kunna bedriva sitt politiska arbete på samma grunder som övriga kommunalråd, då slår göteborgsandan till.

De rödgröna och Alliansen väljer att hindra politiska motståndare som en ren vedergällning. Samverkande göteborgare har ett kommunalråd i kommunstyrelsen som nekas politiska sekreterare – politiska tjänster som alla andra 12 kommunalråd tilldelats. Detta är ett maktmissbruk som minskar vår möjlighet att utöva samma demokratiska rättigheter som övriga kommunalråd. En särbehandling av en enskild förtroendevald som fram tills i dag varit helt främmande i Sveriges kommuner.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Höstlöv

onsdag, 24 oktober, 2012

Träden gulnar och dagarna blir kortare. Lagom till lövfällningen kommer den första delårsrapporten för kommunens nämnder. Jämmer och elände – precis som vanligt, ingen av stadsdelarna klarar sin verksamhet. Totalt blir underskottet troligen 157 miljoner kr. Den obligatoriska verksamheten i omvården klarar inte lagstadgade minimikrav, skolorna når inte uppsatta mål, gator och vägar förfaller men ändå är Göteborg en högskattekommun.

Den obligatoriska verksamheten som bedrivs i stadsdelarna har varit underfinansierad i åratal. Kommunfullmäktige vet inte hur budgeten kommer till, inga underlag finns och inga kalkyler redovisas. Beräkningarna görs på S-kansliet på Järntorget och är inte offentliga. Inga jämförelser finns med andra kommuner och stadsdelarna går inte ens att jämföra sinsemellan. Det görs heller ingen uppföljning vid årets slut för att se hur utfallet blivit.

Kommunledningen lågprioriterar kärnverksamheten och ägnar sig istället gärna åt andra mer eller mindre publikknipande verksamheter, alltifrån popkonserter och Alfonshus till onödiga trafikprojekt. Kostnader redovisas inte på ett begripligt sätt och få vet hur besluten egentligen kommer till.

Att majoriteten har infört detta system är begripligt, Socialdemokraterna har alltid hanterat offentlig ekonomi som en partiangelägenhet när man haft möjlighet att göra så.

Men obegripligt är att alla allianspartierna har accepterat ett system som nästan helt utestänger fullmäktigegrupperna från allt inflytande! Men ingen har protesterat –  göteborgsandan får inte ifrågasättas.

Vägvalet har som nytt litet parti i fullmäktige haft enorma problem att få fram någon sorts underlag till årets budget. Vi lyckades, trots allt, och om Vägvalets budget hade antagits så hade stadsdelsnämnderna inte behövt redovisa minus i år. Vi hade dessutom kunnat genomföra en liten skattesänkning, men det hade blivit betydligt mindre pengar till några av kommunstyrelsens häftiga projekt.

Läs även vår debattartikel i GP Dags att skrota SDN-reformen och vår slutreplik Ingen logik i Duells argument

Tom Heyman
Vägvalet

I Nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GP8, GP9, GP10, GP11, GP12, GP13, GP14, GP15, GP16, GP17, GP18, GP19, GP20, GP21, GP22, GP23, GP24, GP25, GP26, GP27, GP28

Anneli Hulthén (S) – Bortförklaringarnas drottning

tisdag, 17 april, 2012

Alfons Åberghuset har varit i hetluften vid olika tillfällen och studsat upp för att kommunstyrelsens ordförande, Anneli Hulthén, själv har hanterat frågan dåligt. Hon har vid alla tillfällen, då det ena efter det andra märkvärdiga blossat upp i media, själv oftast varit orsaken.

När det nu senast kom fram att hon skickat ett brev i egenskap av kommunstyrelsens ordförande till Petter Stordalen är det igen alla andras fel. På de rödgrönas blogg ligger ett mycket märkligt inlägg om att när alla andra kacklar så vill hon hellre gala. Jag har läst det ett antal gånger och jag blir inte på något sätt klok på hur Anneli Hulthén och hennes medarbetare resonerar. Något mer naivt och barnsligt får man leta efter och jag blir upprörd. Upprörd över den arrogans som finns hos en ledande person som påstår sig vara påhoppad när hon själv är orsaken till problemet.

Jag blir upprörd för att samma person som känner sig åsidosatt, själv åsidosätter 28 000 medborgare som skrivit på för en folkomröstning om trängselskatten. Samma person som sa att ingen trängselskatt ska införas utan folkomröstning. Samma person som skulle vända på alla stenar när mutskandalerna uppdagades, men som istället vänder tillbaka dem.

Anneli Hulthén erbjuder Stordalen ”branschexklusivitet”! Att sedan prata om snubbeltrådar och indirekt indikera att det är ok att gå förbi regelverken i staden är befängt. I en stad som idag förknippas med mutor för att regelverk inte efterlevts. Göteborg har fått öknamnet Muteborg och just nu har vi en ordförande i Göteborg som anser att det är ok när hon går förbi regelverket och att alla andra ska sluta kackla, vara tysta.

Jag trodde i min enfald att vi skulle verka för det öppna Göteborg. Ett öppet Göteborg innebär också att ta kritik för det som inte är rätt. Om man vill att alla andra ska ändra attityd så kanske man ska börja med att se sig själv i spegeln. För det verkar vara ett stort problem inom Socialdemokraterna i Göteborg, med just självrannsakan. Det räcker att gå till de rödgrönas blogg där man upptäcker att möjligheten för allmänheten att kommentera är avstängd.

Endrick Schubert (S) stod senast i kommunfullmäktige och skällde ut Stadsrevisionen. Därefter ansåg hans partikollega Håkan Persson (S) (ordförande för Västra Hisingens stasdelsnämnd) att det var fel av Stadsrevisionen att lämna påpekande om att stadsdelsnämnden godkänt föreningsbidrag trots förvaltningens egna förslag att avslå ansökan. Läs blogginlägget från kommunfullmäktiges sammanträde här.

Och på kommunfullmäktiges sammanträde på torsdag den 19 april ska vi få höra på ytterligare en bortförklaring då Vägvalet ställer frågor om hur kommunstyrelsens ordförande ser på Riksrevisionens kritik gällande det Västsvenska paketet. Läs Johan Nyhus (S) svar och Vägvalets interpellation här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

PS. Och bortförklaringen om Riksrevisionens kritik? Kanske är den inspirerad av Johan Strauss d.y. vals An der schönen blauen Donau (The Blue Danube) DS.

Strul och handlingsförlamning gällande Göta älvbron

torsdag, 15 mars, 2012

Idag kan vi läsa i GP att utbytet av Göta Älvbron kan komma att försenas. Detta p.g.a. av att man inte kan enas om brohöjden. Brohöjden har diskuterats fram och tillbaka under min tid i Trafiknämnden och långt dessförinnan. Det är många kockar och intressen i brofrågan. Med kockar menar jag t.ex. projektet för Centrala Älvstaden som går utanför sina befogenheter och stör planeringen. Vid ett tillfälle i trafiknämnden kom det fram att Centrala Älvstaden begärt en utredning om att ha en bilfri Göta Älvbro. Centrala Älvstadsprojektet är ett problem i beslutsstrukturen som påverkar de olika nämnderna med de idéer som kommer fram. Här bör kommunstyrelsen markera och styra upp projektets mandat.

När idén om en bilfri bro kom upp av en händelse i Trafiknämnden valde Vägvalet att lämna ett yrkande som med bestämdhet sa att alla beslut som berör Göta Älvbron ska passera Trafiknämnden. Hur ska nämnden annars kunna ta ett bra beslut?

Intressen som blir föremål för konflikt är båttrafiken på Göta Älv. Men för detta utreder Trafikverket en trafiklösning som innebär schemaläggning av broöppningarna så att båtarna vet när bron öppnas. Att bygga en bro som har snabba broöppningar är inga problem med dagens teknik. För övrigt glömmer man lätt att före eller efter Göta Älvbron har vi Marieholmsbron (tågbron) som också måste öppnas. Så oavsett höjd på Göta Älvbron har vi ytterligare ett hinder som ändå stör båttrafiken där den bästa lösningen förmodligen är ett tidstyrningssystem.

Det finns en risk att vi gör en höna av fjäder och det under tidsbrist. Göteborg Stad måste bestämma sig. Bron är gammal och måste bytas ut och får inte försenas. Blir den för gammal så finns det en stor risk att biltrafiken måste tas bort i väntan på ny bro. Hur svårt kan det vara att bygga en bro nuförtiden? Redan de gamla romarna…

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet GP1, GP2

Alltför snabb utfasning av miljöbilsparkering

lördag, 3 mars, 2012

På sammanträdet den 23 februari i kommunfullmäktige behandlades parkeringstillstånden för miljöbilar. Parkeringstillstånden har tjänat ut sitt syfte då varannan bil som idag säljs i Sverige är miljöbil. En enig trafiknämnd tog beslutet att miljötillstånden skulle upphöra 30 juni 2015. Detta efter diskussioner om att utfasningen skulle ske på längre sikt än som det var sagt då tillstånden skulle upphöra 30 juni 2012 så att medborgaren skulle få en chans att anpassa sig till omställningen. En enig nämnd beslutade att P-tillstånd skulle utfärdas löpande fram till slutdatum 30 juni 2015 och därför skulle giltighetstiden variera, dock maximalt tre år i taget.

Men av någon konstig anledning efter att passerat kommunstyrelsen reagerade Miljöpartiet och underminerade Trafiknämndens beslut. Nya parkeringstillstånd för miljöbilar skulle inte beviljas efter 30 juni 2012. De rödgröna formulerade följande i sitt nya beslut:

”de fordonsägare som idag innehar miljöbilstillstånd för sin miljöbil och uppfyller de krav som gäller skall ges möjlighet att ansöka om ett nytt tillstånd som max gäller till 30 juni 2015. Ansökan skall då vara inne på trafikkontoret innan 30 juni 2012.”

Nu blev det rörigt vilket också visades sig under debatten eftersom de rödgröna inte varit tydliga nog i sitt beslut och skulle förklara vad de menade. Efter att ha ställt frågan några gånger vad som egentligen menades med de rödgrönas förslag kröp det som jag redan misstänkte fram:

Nya och gamla bilar får ansöka om miljöbilstillstånd fram till 30 juni 2012, därefter var det stopp.

Det var inte alls det som Trafiknämnden beslutade utan nya och gamla bilar skulle få ansöka löpande fram till 30 juni 2015. Förslaget i nämnden byggde således på att tillstånd skulle ges löpande fram till slutdatumet vilket gjorde regelverket enklare för den sökande. Det innebär att om du köper en ny miljöbil 30 maj 2015 så får du tillstånd till 30 juni 2015. Går ditt nuvarande parkeringstillstånd ut i december 2014 så får du endast förnya det fram till 30 juni 2015. Enkelt.

Och efter att ha skjutit hål på de rödgrönas försök att frångå det de verkligen tog beslut på i Trafiknämnden för att sedan riva upp det och ändra beslutet i kommunstyrelsen haglade alla möjliga osammanhängande argument. Argument som inte hade något som helst att göra med hur medborgaren skulle ställa om sig till de nya reglerna. En omställning för bl.a. medborgare med boendeparkering som idag som mest innebär en kostnad på 630 kr i månaden som är noll kronor när man har ett miljötillstånd. Dessa boende borde ges en ordentlig chans att anpassa sig till de nya reglerna vilket Trafiknämndens förslag innebär. Men även bilförsäljarna som också ska ställa om sig till det nya regelverket. Företag som genererar jobb.

Istället började den rödgröna sidan att prata om att flytta bilarna från gatumark till parkeringshus. Något som kommer att innebära ännu mer fördyring för någon som bor i staden. Att flytta över bilar från gatumark till parkeringshus kan endast göras genom att höja boendeparkeringen, något som Trafikkontoret redan konstaterat. Fokus tas också ifrån att parkeringsavgifterna är på väg att höjas i staden och att man infört tidsbegränsad parkering. Att höja eller införa tidsbegränsad parkering skulle utvärderas efter att trängselskatten införts. Läs blogginlägg från Trafiknämnden här.

För övrigt vill jag tillägga i debatten något som ofta glöms bort: Det finns idag en statlig subvention för nyare miljöbilar som innebär befrielse från vägskatt i 5 år.  Därför anser Vägvalet att miljötillstånden kan tas bort men under städade former där medborgaren är med på noterna.

Med anledning av de rödgrönas svängning yrkade Vägvalet följande för att det skulle bli klart och tydligt och i linje med Trafiknämndens beslut:

  • att de nu gällande reglerna om parkeringstillstånd för miljöfordon upphävs den 30 juni 2015
  • att P-tillstånd utfärdas löpande fram till slutdatum 30 juni 2015 och därför kommer giltighetstiden att variera, dock maximalt tre år i taget

Något som Alliansen också ställde sig bakom, men som tyvärr blev nedröstat av den rödgröna majoriteten. Detta innebär att efter 30 juni 2012 förnyas inga gamla miljöbilstillstånd.

Sammanfattningsvis visade debatten på hur de rödgröna utnyttjar sin ställning i kommunstyrelsen och underminerar beslut som tas i facknämnderna. En fråga som handlade om bästa möjliga service till medborgarna genom att fasa ut på ett vettigt sätt blev istället en politisk fråga som inte alls tar hänsyn till omställningen för medborgaren. Men det är ju tyvärr inte första gången.

Lyssna på debatten här.

Läs debattartikeln i GP här.

Theo Papaoiannou
Vägvalet