Inlägg märkta ‘kommunalskatt’

GT debatt: Västsvenska handelskammaren kan inte få ”extra allt”

fredag, 15 september, 2017

I går publicerade gt.se (förmodligen i papperstidningen i dag) en replik från Vägvalet på en debattartikel av Västsvenska Handelskammarens Johan Trouvé. I den uttryckte han en stor besvikelse över utfallet för Västsverige Trafikverkets förslag till ny nationell infrastrukturplan. Trouvé konstaterade att ”järnvägen mellan Göteborg och Borås som till stora delar fanns med i den föregående nationella planen nu har strukits”, därmed försvann också flygtåget till Landvetter. Inte heller de utlovade höghastighetsbanorna kommer att passera Göteborg, enligt Trafikverket.

Det finns förstås flera anledningar till det här. Finansministern har sin statsbudget att värna om och Trafikverket ska se till behoven i hela landet. Men annan anledning är att Västlänken äter upp Västsverige pott hos Trafikverket.

Men klart att Trouvé är besviken. Han har ju blivit lurad, som så många andra makthavare. Om vi bara införde medfinansiering (trängselskatt och kommuner som betalar för statliga Europavägar) så skulle vi ju få så många fler vägar, broar, järnvägsspår och tunnlar hit. Nu vet vi bättre: Det blir inget extra och i stället får vi betala tre gånger för samma sak – via fordonsskatten och trängsel- & kommunalskatten.

Men Västsvenska Handelskammaren är en kravmaskin. De vill ha ”extra allt”, och det nu med detsamma. Det är alltid någon annan som ska betala och drabbas. Tidigare låg deras huvudkontor vid Korsvägen, men eftersom bygg- och trafikkaos är att förvänta när Västlänken planeras byggas där såg man till att flytta på behörigt avstånd.

Hade Trouvé bidragit till att stoppa Västlänken hade det ökat Västsveriges chanser att få andra, mera nödvändiga projekt hit.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP Debatt: Göteborgarna måste få ett större inflytande

torsdag, 11 september, 2014

Igår publicerade GP Vägvalets ”valmanifest” i den pågående serien debattartiklar där varje parti i kommunfullmäktige fått presentera sina hjärtefrågor. Vi skriver:

Vi vill avskaffa stadsdelsnämnderna, låta äldre själva välja vårdgivare och införa en central skolnämnd. Tre beslut som relativt snabbt skulle ge positiva resultat för invånarna.”

Under de fyra år vi suttit med i fullmäktige har det blivit mer och mer uppenbart för oss att Göteborg behöver förändring efter tjugo års rödgrönt styre. Skolrankingen är bland de absolut sämsta i landet, vi har nästan 3 kronor högre kommunalskatt än Stockholm och förtroendet för lokala politiker rasar enligt en färsk undersökning.

Folkomröstningen om trängselskatt är en chans att delvis återupprätta förtroendet för politiken. Fast då måste resultatet i den förstås följas. Om övriga partier än en gång sviker väljarna i en sådan viktig demokratifråga ska vi nog inte räkna med bättre förtroendesiffror vid nästa mätning. Kristdemokraterna har glädjande nog som enda Ja-partiet tydligt gått ut med att folkomröstningen ska följas – även vid ett nej. Miljöpartiets Ulf Kamne har också sagt det vid ett par tillfället, men i GP:s #pratbar i förrgår lämnade han en något förvirrande brasklapp till det tidigare uttalandet.

Vägvalet vill att Göteborg ska bli svenska mästare i närdemokrati och medborgardialog. I dagsläget  är det en uppförsbacke, men vi knuffar gärna övriga partier framför oss i den frågan.

Vi vill avveckla stadsdelsnämnderna och införa en central skolnämnd för att uppnå en likvärdig skola över hela Göteborg. Även äldrevården och barnomsorgen blir därmed centraliserade.

Vi måste bygga billigare bostäder som människor med medelinkomster har råd att bo i. Och vi får inte glömma bort förorten när det gäller bostadsbyggande och möjligheten att bygga ihop stadsdelar utanför centrum.

Vägvalet vill minska antalet kommunala bolag, vilket kommer att bidra till mer öppenhet och transparens.

Och vi vill – förstås – avskaffa den orättvis, barriärskapande trängselskatten som bidrar till att utestänga förortens medborgare från centrum och det som erbjuds där. Staden ska vara till för alla, inte bara de som redan bor i centrum.

Rösta därför på Vägvalet i riksdag (gul valsedel), region (blå valsedel) och kommun (vit valsedel) och glöm inte att rösta nej till trängselskatten och Västlänken (rosa valsedel)!

Läs hela Vägvalets valmanifest här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Vad var det vi sa?

tisdag, 29 november, 2011

Det känns nästan lite för lättköpt, men i detta fall går det inte att undvika! Vad var det vi sa?

På gp.se kan vi idag läsa om att man redan nu förvarnar om en skattehöjning av regionskatten 2013.

Orsak 1: Upphandling av fler pendeltåg

Orsak 2: Enligt Leif Blomqvist (S) har ”kollektivtrafikresandet aldrig någonsin varit så framgångsrikt. Det är 100 000 fler resor per dag nu än för ett år sedan

Precis som Vägvalet en längre tid varnat för leder ökad kollektivtrafik till högre skatt. Trängselskatten leder över resenärer till kollektivtrafiken. En skatt som därmed orsakar att en annan skatt måste höjas! Är det bara jag, men får en känsla att sånt bara kan förekomma i Svedala?

Återigen måste Vägvalet ställa frågorna:

1) Hur mycket kommer Västtrafik tvingas höja biljettpriset 2013 när tiotusentals resenärer tillkommer?
2) Hur mycket måste region- och kommunalskatterna höjas på grund av att Västtrafik är så ”framgångsrika” och får fler resenärer?

Vi kanske ska vara tacksamma så länge ingen kommer på att man kan fläska på trängselskatten istället för regionskatten? Men varför anses det plötsligt okej att höja regionskatten för att köpa fler tåg men inte för att bygga pendeltågstunnlar? Logiken saknas helt.

Läs hela GP-artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP debatt: Staten smiter från sitt vägansvar

söndag, 11 september, 2011

Idag publicerade gp.se en debattartikel signerad Vägvalets Tom Heyman och Theo Papaioannou som handlar om utredningen om medfinansiering som i korthet innebär att kommuner och regioner tvingas ta ett större ekonomiskt ansvar för infrastruktursatsningar med höjda skatter som följd. De skriver:

Utredningen föreslår att kommuner och regioner skall vara med i planeringen av det statliga vägnätet men att de då också skall medverka till finansieringen. Man ser detta som ett sätt att öka det statliga anslaget och tar det Västsvenska paketet som ett bra exempel på hur det skall gå till.

Men tyvärr finns det förstås baksidor med detta:

Budgetlagen och överskottsmålet begränsar de statliga utgifterna, men detta vill man istället kompensera med ökade kommunala kostnader” och de fortsätter: ”I dag ligger den kommunala debiteringen långt över 30 kronor och med alla de nya uppgifter som kommuner och regioner nu förutsätts hantera kommer kommunalskatten inom några år att ligga runt 40 procent. Samtidigt ökar den andel av befolkningen som betalar värnskatt. Marginalskatten kan redan nu uppgå till nästan 60 procent och med ytterligare några kommunala skattehöjningar kommer vi tillbaka till 1970-talets högskattesamhälle – fast denna gång med en moderat finansminister.

För att dölja detta faktum föreslår utredningen – hör och häpna –  att kommunerna ska tillåtas att låna upp pengar för att ha råd. Att en svensk utredning 2011 föreslår ökad belåning – samtidigt som västvärldens ekonomier dignar under skulder som orsakar ekonomiska kriser på löpande band är inget annat än  oansvarigt.

Sverige har slagit in på en helt annan linje än övriga Europa, där liknande finansieringsproblematik möts andra metoder:

EU-reglerna medger en avgiftsfinansiering av nya vägprojekt. Då krävs inga komplicerade svenska särlösningar, utländska bilar får också betala och pengarna går till det aktuella projektet och försvinner bara inte in i statens kassavalv. Vi behöver inte uppfinna hjulet ännu en gång!

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Regionmagasinet och sanningen – del 2

onsdag, 31 augusti, 2011

Igår kunde vi här i bloggen läsa hur Regionmagasinet presenterade det Västsvenska Infrastrukturpaketet i december förra året. Vi fick också reda på att den skattefinansierade tidningen har högt ställda mål på sina artiklar. Regionmagasinet ska till exempel vara ”trovärdig” och informationen ska vara ”relevant”. Nå, uppfyller Regionmagasinet sina mål? Och är tidningen neutral i sin rapportering?

När jag kontaktade Regionmagasinets chefredaktör Bettina Axelson påpekade jag tre felaktigheter i artikeln. Dessa var:

  1. I artikeln används ordet ”trängselavgift” genomgående, trots att det i verkligheten heter ”trängselskatt”. Det är stor skillnad på de båda begreppen, något som läsare av denna blogg tidigare fått information om.
  2. Skatten är inte maximalt 36 kr per dag, som man åtminstone kan förledas att tro om man läser faktarutan, utan 60 kr/dag. Jag skrev att jag betraktade detta fel som ett slarvfel baserat på okunskap, men att det ändå var en flagrant skönmålning av verkligheten. 60 kr per dag ger en skattehöjning per år och bil med cirka 13 000 kr, men det måste läsaren själv ha kunskap om för att kunna räkna ut.
  3. Samtliga belopp i artikeln och faktarutan är baserade på 2009 års prisnivå och kommer därför att vara högre när skatten införs (eller kommer åtminstone att uppjusteras efter införandet för att kompensera). Allmänheten förleds alltså att tro att trängselskatten kommer att vara på 2009 års nivå även i framtiden.

Utöver ovanstående felaktigheter noterade jag också följande för medborgarna relevanta uppgifter som saknades i artikeln:

  1. Cirka 30-35% av trängselskattens intäkter försvinner i ren administration och att detta är en unik hög siffra jämfört med övriga svenska skatter.
  2. Västlänken är en kraftig ifrågasatt satsning. Jag pekade på den kritiska debatt som Vägvalet och andra aktörer fört i media under senaste året och att Regionmagasinet knappast borde kunna vara okunnig om den. Här presenteras Västlänken som en satsning som ”ökar tillgängligheten till staden” utan att förklara närmare hur många det är (eller vilka de är) som kan dra nytta av en tågstation i Haga.
  3. Trängselskatten slår olika mot de med låga respektive höga inkomster. En låginkomsttagare som kör bil drabbas i extremfallet av en skattenivå som motsvaras av en kommunalskatt på nära 40%. Trängselskatten är också orättvis eftersom vissa tvingas betala, andra klarar sig undan – allt beroende på var man bor och arbetar.
  4. Motståndet mot trängselskatten är dokumenterat mycket stort. I den senaste opinionsundersökningen som presenterades en vecka före valet var 57% av kommuninvånarna mot.
  5. Pengarna från trängselskatten i Stockholm utbetalas inte från staten som avtalats. Riskerar det gå på liknande sätt även i Göteborgs fall?
  6. Tidigare vallöften från Socialdemokraterna om folkomröstning och de borgerliga partiernas bestämda motstånd till trängselskatt.

Jag menade vidare att det var en problemfri bild av hela infrastrukturpaketet och dess följder som målades upp i artikeln. Medborgarna fick bara veta en sida av myntet och den andra förtegs mer eller mindre medvetet. Ingen kritisk eller avvikande röst gavs utrymme. Istället avfärdades i praktiken all sådan kritik som ”missuppfattningar” när Rolf Thor fick stå oemotsagd. Tjänstemannen Rolf Thor var för övrigt den ende som fick komma till tals i artikeln och hans åsikter och bedömningar presenterades som sanningar, och vi andra som fokuserade på ”trängselavgifter och betalstationer” avfärdades som att missuppfatta vad Västsvenska infrastrukturpaketet handlar om.

Allt detta ställde jag mot Regionmagasinets egna policy om att ”Tidningen ska vara en pålitlig guide som lotsar läsaren rätt och ger trovärdig och relevant information” och att ”Tidningen ska ge svar på frågor som invånarna ställer sig eller kan tänkas ställa” (se föregående inlägg).

I morgondagens blogginlägg får ni läsa hur Regionmagasinets chefredaktör bemötte ovanstående kritik.

Håkan Andersson
Vägvalet

Trängselskatt slöseri med skattepengar

torsdag, 4 mars, 2010

På GP debatt skriver idag den före detta auktoriserade revisorn Pär Sundaeus om trängselskattens oerhört höga kostnader. Han skriver bland annat:

Göteborgs kommun har beslutat att 12 av de 15 miljarderna skall finansieras av en trängselskatt som beräknas kosta cirka 5,7 miljarder kronor att administrera under 25 år. Detta innebär att medborgarna i väst måste betala 17,7 miljarder kronor i trängselskatt för att finansiera den tänkta infrastruktursatsningen på 12 miljarder.

För att få begrepp om storleken 5,7 miljarder så motsvarar beloppet årslönen inklusive sociala avgifter för cirka 17 000 undersköterskor.

Och vidare:

Jag undrar hur resonemangen har förts mellan partierna eftersom det enligt min uppfattning är dålig hushållning med skattebetalarnas pengar att installera ett finansieringssystem som innebär en ökad skattebelastning på 5,7 miljarder kronor när man utan administrativ merkostnad kan uppnå samma skatteintäkt via det gängse skattuppbördssystemet (kommunal-landstingsskatt).

Detta är frågor som vi redan ställt i olika sammanhang. Men hittills har Hulthén & Hallberg tigit av förklarliga skäl. När ska de börja ta människorna som drabbas av höjd skatt på allvar?

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet