Inlägg märkta ‘järnvägar’

Sydsvenskan – Skånes politiker ratar förslag om vägtullar

tisdag, 7 februari, 2012

I början på februari kunde man läsa i Sydsvenskan att Skånes politiker säger ifrån om vägtullar.

Regionstyrelsens ordförande för Skåne, Pia Kinhult (M), avfärdar tankarna på vägtullar:

”Vår trängsel finns inte i städerna, säger hon. Problemet är genomfartstrafiken till och från landet och våra grannländer.”

Även kommunalrådet Anders Rubin (S) i Malmö är också väldigt tydlig när han säger nej till vägtullar runt Malmö för att finansiera infrastruktur i övriga Skåne.

”Det är lustigt att regeringen hela tiden återkommer till trängselskatt när det handlar om att finansiera vägar och järnvägar.”

Det var just avsaknaden av denna tydlighet från göteborgspolitikerna som bidrog till att våra lokala politiker bara gav med sig utan strid. Varför använde man sig exempelvis inte av media för att pressa regeringen och för att visa för medborgarna att man inte gav efter för utpressning hur lätt som helst? Istället gick man in i slutna rum, snackade ihop sig och kom ut med ett färdigt ”paket” som, enligt dem själva, är orubbligt in i minsta detalj. Det är väl inte konstigt att folk blir förbannade?

Till skillnad från Pia Kinhult, som tillhör Alliansen, håller Rubin dock dörren lite på glänt.

”Vi är ändå inte blankt negativa till trängselskatten men då får den vara av en annan typ.”

Trots detta är det en skarp signal från Skånes politiker att de inte är villiga att finansiera via trängselskatt. Ändå är det den lösning som infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) ser framför sig och säger:

”I Stockholm och snart Göteborg är trängselskatten viktig för att finansiera sina infrastrukturpaket.”

Och där kom det. Göteborg är staden som ska frälsa hela Sverige i att införa den nya skatteformen: trängselskatt. Göteborg är slagträet för att banka igenom en dold skattehöjning då Alliansen sänkt skatten i flera år och nu måste man kompensera med något annat.

Hur då? Jo, vi tar ut en skatt för den som utnyttjar något för det låter ju bra. Knappast. För var går gränsen för vad man nyttjar? Ska friska människor slippa betala skatt för sjukvård? Ska endast äldre betala för äldreomsorg? Föräldrar endast för barnomsorg? Listan kan göras lång.

Den stora frågan blir nu hur regeringen kommer att hantera Skånes reaktion i kombination med Riksrevisionens rapport. Det återstår att se under våren.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Vägvalet får rätt gällande trängselskatten, Västlänken och medfinansiering

tisdag, 20 december, 2011

Idag bekräftar Riksrevisionen i en debattartikel i GP att kommunala bidrag till vägar och järnvägar är ett ineffektivt sätt att använda skattemedel. Vägvalet har sedan beslutet togs den 28 januari 2010 påpekat bristerna med beslutet gällande trängselskatten och Västlänken. Debatten om medfinansiering har också hållits kort men Vägvalet har diskuterat detta sedan start och även lämnat ett eget remissvar till Näringsdepartementet.

Riksrevisorn Claes Norgren skriver:

”Regeringens satsning på medfinansiering av infrastruktur har lett till att staten inte satsar sina pengar på de vägar och järnvägar som ger mest nytta för medborgarna. På grund av projektets storlek fick ett stort antal andra mer samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder strykas. Paketet förhandlades fram under stor tidspress och vilka åtgärder som skulle ingå hann inte bestämmas i detalj. Detta trots att riksdagen ställer höga krav på gedigna beslutsunderlag för infrastrukturplaneringen.”

Detta stämmer väl överens med vad Vägvalet hävdat, d.v.s. att Västlänken kommer att förhindra att andra projekt genomförs under de tjugo långa år som det tar att bygga färdigt Västlänken. Pengarna räcker inte.

”För att klara av finansieringskraven som följde med de statliga pengarna tog kommunfullmäktige i Göteborg beslut om att be riksdagen att införa en trängselskatt. Trängselskatten måste få in tillräckligt med pengar för att täcka kommunens utlovade medfinansiering. Det är stor risk att denna lösning inte är effektiv vare sig ur trängsel- eller miljösynpunkt.”

Och hur ska kommunen lösa finansieringen om tågtunneln till Haga blir ännu dyrare under resans gång? Enligt de avtal som slutits blir det upp till kommunen och/eller regionen att skapa fram extra pengar. Ett ”enkelt” sätt är att höja trängselskatten, men det har förstås ett politiskt pris.

Claes Norgren fortsätter:

”Dessutom är mer än halva satsningen, en järnvägstunnel under city (Västlänken), en ren förlust för samhället. Nyttan med tunneln uppgick enligt trafikverkens beräkningar till omkring 7 miljarder kronor medan investeringskostnaden beräknades till 16 miljarder kronor. Investeringen innebär alltså en förlust för samhället i storleksordningen 10 miljarder kronor.”

”Vår granskning visar att även den siffran är för hög eftersom kommunerna i många fall ”medfinansierat” byggandet av sina egna, alltså inte statens, anläggningar. ”

”Enligt kommunerna sände de statliga Väg- och Banverket otydliga signaler om vad som gällde. De flesta uppfattade dock att om man lämnade medfinansiering så ökade chanserna att man skulle få statliga väg- och järnvägsprojekt byggda i sin region. Om chansen att få statliga investeringspengar till den egna regionen minskar om man avstår från att lämna bidrag blir det enligt Riksrevisionen i praktiken inte frivilligt att bidra.”

Vad händer då om alla kommuner hoppar på medfinansieringståget? Alla kan ju rimligtvis inte få förtur för sina egna önskesatsningar, det räcker definitivt inte statens anslag till. Återigen blir det tydligt att detta bara är ett sätt för staten att slippa betala.

”Om de statliga medlen till vägar och järnvägar behöver utökas bör man generellt se över skatterna och avgifterna inom trafikområdet. På så sätt får man mer pengar på ett transparent och rättvist sätt utan att staten behöver ge sig in i alltför många förhandlingar med kommunerna, vilket riskerar att skapa en oklarhet om rollfördelningen i svensk infrastruktur.”

Vi kan bara konstatera att alla de punkter som Vägvalet framfört går helt i linje med det som Riksrevisionen kommer fram till. Allvaret i debatten har nu höjts och det kräver att övriga partier tar sitt ansvar och bemöter kritiken. Det går inte att undvika diskussionen om nyttan med projekten och trängselskattens totala ineffektivitet som skatteindrivning.

Väg- och Banverkets roll har vi tidigare också ifrågasatt och nu framgår det klart och tydligt att man farit med oklara signaler. Men kommunen och GR som motparter borde ju redan då ha uppmärksammat detta. Varför detta inte gjordes är en gåta.

Det är alldeles för lättvindigt att säga som de etablerade partierna att man kompromissat för att få sina delar och att enigheten är total. Det är dags att bryta upp paketet och satsa på samhällsekonomiskt försvarbara projekt som ger nytta till medborgarna.

Därför en uppmaning till Trafikverket: Utred med omedelbar verkan Västlänk 2021 som kan tillföra nytta till medborgarna inom rimlig tid och kostnad.

Läs Riksrevisionens fullständiga rapport ”Medfinansiering av statlig infrastruktur (RiR 2011:28)”.

Läs Riksrevisionens pressmeddelande och infrastruktur på nya villkor.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet