Inlägg märkta ‘granskningskommission’

PM: Vägvalet tillför 1,5 miljoner kr för gästprofessur för forskning om den demokratiska rättsstaten i stadens budget för 2014

måndag, 17 juni, 2013

Granskningskommissionen tionde råd var att inrätta en gästprofessur för forskning om den demokratiska rättsstaten vid den nationella Demokratifonden som nu instiftas i samverkan med Göteborgs universitet. Vägvalet väljer att tillföra de 1,5 miljoner kronor som krävs för detta ändamål redan i stadens budget för 2014.

För att komma tillrätta med de problem som uppdagats krävs drastiska åtgärder och en attitydförändring hos de styrande. Vi kräver att den rödgröna majoriteten ska ta granskningskommissionens kritik på största allvar och verkligen göra något åt de problem som pekats ut. Vi kommer inte att tillåta att detta förblir en rapport som alla andra där inget görs. Därför väljer vi att tillföra de medel som granskningskommissionens efterlyser med omedelbar verkan.

Läs Vägvalets budget här.

Läs granskningskommissionens rapport här.

Presskontakt:

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Granskningskommissionen levererar en rapport som är rak och tydlig

fredag, 14 juni, 2013

I september 2011 tröttnade Vägvalet på att inget hände med den så kallade processen ”vända på alla stenar” som Anneli Hulthén (S) så fint uttryckte det när muthärvorna avslöjades. Vi valde då att gå in med en motion om att tillsätta en extern kommission för granskning av Göteborg Stad och dess bolag. Några dagar senare valde kommunstyrelsen att tillsätta en granskningskommission. Jag är helt övertygad om att vi var katalysatorn till detta.

Granskningskommissionen presenterade i går rapporten ”Tillitens gränser” med anledning av muthärvorna i Göteborg. Och granskningskommissionens representanter, Erik Amnå, Lena Marcusson och Barbara Czarniawska levererade en mycket bra rapport som är rak, tydlig och vågad.

Den tar också upp många punkter som vi redan visste. Det som är fantastiskt är att det nu finns på pränt och inte kan vara föremål för spekulationer. Nu har vi något att utgå ifrån och förbättra. Vi får bara hoppas att den rödgröna majoriteten tar åt sig av kritiken och arbetar vidare. De har ju en förmåga att gräva ned sig i prestige.

Granskningskommissionen kritiserar det politiska ledarskapet och en kultur av ängslighet i förvaltningar och bolag:

Ett kraftfullt politiskt ledarskap vred uppmärksamheten åt annat håll. Koncentrationen av makt skapade en ängslig anpasslighet som höll tillbaka professionell mångfald, civilkurage och öppenhet. Även i den politiska oppositionen.”

Ledarskapet uppvisade, enligt granskningen, drag som indirekt bidrog till att riskerna för oegentligheter underskattades. Politiker satt på dubbla stolar, tjänstemän rekryterades under slutna former och medborgarnas inflytande försvårades:

”Det handlade om en kombination av ett antal samverkande organisatoriska, rättsliga och politiska svagheter där medierna regisserade avslöjandena inför en oförberedd, häpen och lamslagen politisk och administrativ ledning.”

”Kritik, förslag och rekommendationer från stadsrevisionen fick ringa politiskt genomslag.”

Göteborgsandan gjorde politiker och chefer förblindande och så här säger Erik Amnå i GP:

”Det var viktigt att hålla denna bild vid liv. Men de tappade det moraliska perspektivet. Det var en moralisk stumhet.

”Andra kommuner var gröna av avund mot Göteborg för Göteborgsandan. Felet var bara att den ensidigt prioriterar resultat, medan den tonar ner det formella, det offentliga, konflikterna, professionalismen och även dämpar oppositionen. Den gör larmaren till en tjallare och svikare.

Och inte helt förvånande är Göran Johansson är helt oförstående:

”Mitt ledarskap har inte med Göteborgsandan att göra. Det kan säkert vara plus och minus med ett starkt ledarskap. Har man en stark vilja så driver man frågor, annars blir ingenting gjort. Jag skäms inte för att velat göra någonting och jag har gjort så gott jag kunnat. Det är bättre än att sitta still och inte göra ett jävla skit.”

”Jag förstår inte vad de menar. Jag känner inte igen den bilden alls.”

”Att jag och moderatledaren skulle göra upp med näringslivet? De gånger vi har träffat näringslivet tillsammans är jävligt lätt räknade. Jag känner inte igen mig.”

Erik Amnå avslutar till GP:

”Vill man vara förtjänt av medborgarnas förtroende måste man ta det här på allvar. Det långsiktiga arbetet måste alltid göras, annars sitter man igen med skägget i brevlådan en vacker aprildag.”

Granskningskommissionen levererade också tio råd till kommunen:

 1. Skapa tydliga men få gemensamma styrdokument
 2. Ledningen ska visa vad en god och opartisk förvaltning innebär
 3. Förtydliga politikernas och tjänstemännens roller
 4. Rekrytera chefer och andra tjänstemän utifrån meriter
 5. Skapa utbildningar och arbetsförutsättningar för professionalitet
 6. Skapa rutiner för anmälan av bisysslor
 7. Utpeka en tydlig mottagare av interna anmälningar
 8. Professionalisera den kommunala revisionen
 9. Utveckla former för en dialog med medborgarna
 10. Inrätta Göteborgs Stads gästprofessur för forskning om den demokratiska rättsstaten

Vägvalets krav att minska antalet bolag och avskaffa stadsdelsnämnderna går helt linje med granskningskommissionens slutsatser. Jag blir extra glad att se punkten nr 9 om att utveckla former för en dialog med medborgarna. Något Vägvalet också lyft fram gång på gång.

Men mest glad blir jag över att Vägvalet omnämns i rapporten på s. 142 som en ytterst seriös part i politiken i Göteborg:

Tittar man på protokoll från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige får man en bild som man känner igen från andra studier. Ärenden bordläggs i all evighet eftersom partierna först själva måste bestämma sig för vad de vill (å andra sidan upprepas krav på bättre, mer detaljerad och tidigare information från förvaltningar, särskilt från stadskansliet, senare stadsledningskontoret). Röster och motröster byts på ett ritualiserat sätt. Ett undantag är partiet Vägvalet, som är nytt, tar saker och ting på allvar, läser dokumentation noggrant och argumenterar ordentligt. Man behöver inte dela Vägvalets politiska åsikter för att ändå bli imponerad av partimedlemmarnas icke-ritualistiska ställning (en tidsfråga, dock? tröttnar de så småningom?)

Nej, vi kommer inte att tröttna 😉

Läs gärna följande artiklar:

Theo Papaioannou
Vägvalet

Granskningskommissionen blir nu verklighet

torsdag, 16 februari, 2012

Idag utsågs Erik Amnå, professor i statskunskap och vid Örebro universitet, till ordförande för granskningskommissionen som ska se över korruptionshärvan i Göteborg. Han forskar om förvaltning, demokrati och civilsamhälle. Övriga ledamöter är Barbara Czarniawska, professor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet, och Lena Marcusson, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

Det har varit många diskussioner fram och tillbaka och nu äntligen kan vi se att det blir verklighet. Och det behövs verkligen då det rättsligt verkar få en ganska dålig genomslagskraft. Det är bekymmersamt att lagen inte tar så allvarligt på de mutskandaler som skett i staden. Därför blir det än viktigare att kommunstyrelsen och dess ledning, och övriga partier, markerar att detta är oacceptabelt. Det är även läge att börja nysta i bolagssoppan i Göteborg vilket med stor sannolikhet har bidragit till att det blivit som det är idag. Varje bolag har skapat sin fristående kultur och man gör lite som man vill och glömmer av att det faktiskt i slutändan är ett kommunalt bolag som har en uppgift: att tjäna medborgarna tillika skattebetalarna.

Här ligger ett stort ansvar på den rödgröna majoriteten i Göteborg att verkligen uppvisa ledarskap som markerar en gång för alla hur bolag och förvaltningar ska arbeta och agera. Anneli Hulthén (S) bör på allvar ta ett fullt ansvar nu och uppvisa ett starkt ledarskap vilket hittills saknats. Vid ett tillfälle i fullmäktige sade hon sig inte vara en koncernchef. Det stärker inte direkt ledarskapet och visar tyvärr inte vägen om hur bolagen ska hanteras. Vägvalet lämnade tidigt en motion om att tillsätta en extern granskningskommission och pekade senast på kommunfullmäktiges sammanträde den 8 december att:

 • se över Göteborgs bolagsstruktur som är ett problem som urholkar transparensen och öppenheten
 • kommissionen ges möjlighet att utreda eventuella andra frågetecken som de kan tänkas komma fram till
 • med tanke på UPP-projektet utreda hur kommunstyrelsen initierar och följer upp sina projekt
 • ta hänsyn till Vägvalets punkter som lyfts fram i vår motion

Jag vill igen från den debatten påpeka att det var märkligt när Kia Andreasson (MP) hakade upp sig på att det inte fick kosta och att vi skulle passa oss för att ”granska granskarna”. Kommissionen kommer att få en budget på 5 miljoner och en tidsram på ett år att utreda. En ganska liten summa pengar med tanke på vad som står på spel, nämligen Göteborgs anseende. Kan hon sätta sprätt på projekt som UPP! så torde detta vara en spottstyver i jämförelse. Läs gärna blogginlägget här.

Jag vill även trycka på att den andra punkten att ge kommissionen fria tyglar att följa upp eventuella frågetecken som kan komma fram.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GT1

GP debatt: Ge granskarna av mutkulturen muskler

torsdag, 15 december, 2011

Idag kan vi läsa en debattartikel GP av Dennis Töllborg som är professor i rättsvetenskap på Göteborgs Universitet. Töllborg påpekar vikten av att granskarna ges rätt muskler för att hantera granskningskommissionen. Även Vägvalet har via sin motion påpekat vikten av att granskningskommissionen får rätta verktyg.

Töllborg skriver:

”Den granskningskommission som ska tillsättas i Göteborg för att komma tillrätta med göteborgsandans negativa sidor måste vara professionell och kompetent. All internationell erfarenhet visar att den måste ha makt att höra alla inblandade under sanningsplikt och ha tillgång till sanktioner.”

”Medlemmarna i kommissionen måste vara professionellt, inte ”politiskt”, kompetenta.”

”Det måste finnas folk med i kommissionen som kan Göteborg, känner strukturerna, vet var man skall börja leta, vågar och inser vikten av att bygga sociogram.”

”Det får inte bli en historisk utredning. Det innebär att det inte får finnas en fixerad slutpunkt för granskningen.”

”All internationell erfarenhet visar att kommissionen måste ha makt att höra alla den önskar under sanningsplikt, och ha tillgång till sanktioner om någon talar osanning, vägrar tala eller inte berättar hela sanningen.”

Precis som Vägvalet poängterar i sin motion så ska granskningskommissionen vara extern. Detta är väldigt viktigt eftersom personerna får inte ha personliga relationer till kommunens organisationen. Däremot ska de, som Töllborg skriver, känna till strukturerna för att veta var man ska leta. Vägvalet lyfte också fram att kommissionen bör ges möjlighet att utreda eventuella andra frågetecken som de kan tänkas komma fram till vilket också stämmer överens med Töllborgs bedömning om att inte ha en slutpunkt.

Vidare skriver Töllborg om det tunga ansvar som åligger kommunen för att kommissionen ska kunna utföra sitt arbete:

”Kommunen kan ålägga alla i de kommunala ”bolagens” styrelser, liksom deras ”verkställande direktörer”, skyldighet att tala, och tala sanning, annars blir de publikt avsatta – name and shame.”

”Kommunen kan kräva av alla sina anställda att de skall fullfölja samma sanningsplikt, annars riskerar de att bli uppsagda.”

”Kommunen kan befria alla anställda inom kommunen och dess bolag från tystnadsplikt gentemot kommissionen, samt besluta att inga handlingar eller annat material får undanhållas kommissionens granskning vid den tidpunkt kommissionen så önskar.”

Det är viktigt att kommunstyrelsen nu visar klart och tydligt att detta ska genomföras, har största prioritet och får inte åsidosättas. Varenda sten ska nu verkligen vändas. Släpp därför allt politiskt prestige!

Vägvalet stod bakom visselblåsarfunktionen men kan hålla med Töllborg att det kan förbättras. Men som vi många gånger påpekat så måste funktioner som införs vara genomtänkta och organiserade för att fungera.

Dennis Töllborgs debattartikel lyfter fram många saker men det viktigaste är kommunens ansvar att ge granskningskommissionen legitimitet hos förvaltningarna och framför allt bolagen. Detta måste vara en klar och riktad signal från kommunstyrelsen som det inte får göras avsteg ifrån. Därför måste utsvävningar som underminerar detta, likt Kia Andreassons (MP) på senaste kommunfullmäktige undvikas (läs blogginlägg här).

Theo Papaioannou
Vägvalet

Kommunfullmäktige 8 december

tisdag, 13 december, 2011

På detta sammanträde blev tyvärr Vägvalets motion om att Lyfta fram det förstärkta folkinitiativet och interpellationen om Trafikkontorets inriktning bordlagt då tiden inte räckte till. Vägvalet har även lagt en interpellation om Egnahemsbolagets ansvar gentemot sina kunder. Den senare har inte ens besvarats, något som vi påpekade vid bordläggningen och bad om att få besvarad till mötet i januari 2012. Tyvärr visade det sig att kommunalrådet Owe Nilsson (S) inte är närvarande i januari vilket medför att varken interpellationen om Trafikkontoret och Egna Hem kommer att tidigast kunna behandlas i februari. Då har det gått 4 månader sedan interpellationen om Egna Hem ställdes vilket är långt över tiden av vad som är rimligt.

Ett beslut som dock behandlades var att tillsätta en granskningskommission vilket Vägvalet med stor glädje yrkade bifall till. Efter påtryckning via vår motion om att tillsätta en extern granskningskommission har det äntligen blivit aktualiserat. Att få ordning på Göteborg stads styrning måste prioriteras. Därför var det märkligt när Kia Andreasson (MP) hakade upp sig på att det inte fick kosta och att vi skulle passa oss för att ”granska granskarna”. Kommissionen kommer att få en budget på 5 miljoner och en tidsram på ett år att utreda. En ganska liten summa pengar med tanke på vad som står på spel, nämligen Göteborgs anseende. Kan hon sätta sprätt på projekt som UPP! så torde detta vara en spottstyver i jämförelse. Vi skickade med några brasklappar som att:

 • se över Göteborgs bolagsstruktur som är ett problem som urholkar transparensen och öppenheten
 • kommissionen ges möjlighet att utreda eventuella andra frågetecken som de kan tänkas komma fram till
 • med tanke på UPP-projektet utreda hur kommunstyrelsen initierar och följer upp sina projekt
 • ta hänsyn till Vägvalets punkter som lyfts fram i vår motion

Vidare behandlades beslut om förslag till delegation till kommunstyrelsen i ärenden avseende ägaranknutna bolagsfrågor och ekonomiska frågor, generellt ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag, förslag till instruktion för förvaltningschef, förslag till finanspolicy för Göteborgs stad samt kommunstyrelsens överlåtelse av beslutanderätt. Förra gången detta var uppe i februari i år påpekade vi att Framtidskoncernens friskrivning från att följa stadens finanspolicy borde korrigeras och även gälla dem. Detta hade inte ändrats i detta beslut, men Anneli Hulthén (S) sade att hon skulle ta med sig frågan. Vägvalet lämnade även ett tilläggsyrkande om att låta kommunfullmäktiges arbetsgrupp, som ska utreda kommunfullmäktiges framtida arbetsrutiner, att även få uppdraget att se över delegationsordningen. Tilläggsyrkandet godkändes dock inte.

På nästa möte får vi nu debattera om att lyfta fram det förstärkta folkinitiativet som de etablerade partierna har valt att ignorera då de endast bifaller vår första att-sats om att informera medborgaren. Att skapa en organisation och ett forum är inte att tänka på utan ska hanteras inom det sedvanliga partiarbetet. Detta är inget bra ställningstagande då man stänger Göteborgs Stad samtidigt som man förespråkar öppenhet.

Läs gärna debattartikel i GP och vårt blogginlägg om att motionen att Lyfta fram det förstärkta folkinitiativet.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Glädjande nyheter om granskningskommission

fredag, 7 oktober, 2011

Jag hade tänkt skriva om kommunfullmäktiges sammanträde igår där jag tyckte att det verkade som att vi inte nådde fram i vårt budskap till kommunstyrelsen. Men idag möttes jag av den glädjande nyheten att man nu är överens och tillsätter en granskningskommission för att utreda Göteborg Stad.

Igår var nämligen två interpellationer upp i kommunfullmäktige. Dels Vägvalets om avtal för förvaltnings- och bolagschefer som tecknats i strid med beslutade riktlinjer och bristande reglering vid brott eller tjänstefel, dels Lennart Duells (Fp) om lämpligheten att ha kvar personer i vår organisation som är dömda för mutbrott.

Vägvalets besvarades av ”rotelansvarig” Mats Pilhem (V). Det var ett svar som överlag var bra men på frågan om varför riktlinjerna inte följs var det lite svajigt. Pilhem ville gärna lyfta tillbaka ansvaret på de som tecknat de felaktiga avtalen. Han ville också tona ned att det var något större problem. Jag påpekade att det är av största vikt att sätta ned foten och skicka signalen att det inte är ok att göra som man vill inom Göteborg Stad. Egna tolkningar om vad som får göras uppstår när riktlinjerna är diffusa, policys saknas och ledningen är tyst. Signalen måste vara kristallklar likväl som rutinbeskrivningarna. Jag påpekade även att jag tycker det är märkvärdigt att kommunstyrelsens ordförande inte själv svarar på dessa viktiga frågor.

Läs interpellationen här.

Anneli Hulthén (S) valde att inte säga något under min interpellation men tog ordet när Lennart Duells (Fp) interpellation om lämpligheten att ha kvar personer i vår organisation som är dömda för mutbrott. Svaret kom först även här från Mats Pilhem men i ganska avskalad form. Enligt han var det mer eller mindre upp till bolagen/förvaltningarna att bedöma vad som skulle göras. Kommunstyrelsens uppgift gick ut på att skapa en värdegrund. När Anneli Hulthén klev in i debatten sa hon att det var allas ansvar. Medborgare, politiker, partier – ALLA. Det som var uppseendeväckande var att i vissa lägen omfamnade blocken varandra och debatten spårade tyvärr ur när FP:s representant helt plötsligt gjorde ett utspel mot SD om dess härskarteknik mot Anneli Hulthén där halva salen applåderade. Ett mycket finurligt retoriskt knep när man vill ta udden av debatten. Inte för att jag sympatiserar med SD jag tycker att man ska hålla sig till sakfrågan.

Men idag har jag överseende med urspårningen eftersom blocken ändå hittat varandra och gör verklighet av en extern granskningskommission. Jag hoppas att kommission tar en titt på Vägvalets motion för förslag på inriktning.

Vägvalet
Theo Papaioannou

PS. Jag vill också nämna att det var en lång debatt om motionen från Rustan Hälleby (M) om att utveckla Askimsbadet till ett bad- sim- och vattensportcentrum. Ett klassiskt exempel när förslaget kommer från fel håll, d.v.s. från fel parti. Den rödgröna majoriteten var splittrad i frågan och försökte på något sätt hålla skenet uppe om enighet. Jag har lite svårt att förstå varför man väljer att rösta ned ett förslag som är av värde för ungdomar i alla åldrar, ett centrum där de kan samlas. Det är väl aldrig fel att satsa på sportcentrum som kan bidra till att hålla våra ungdomar sysselsatta. Vid votering såg man splittringen klart och tydligt då två vänsterpartister steg ur lokalen. DS.