Inlägg märkta ‘Göteborgs kommun’

Uppmuntra kvinnan idag

onsdag, 8 mars, 2017

Kvinnor kan och är fantastiska, och det är även män, unga, äldre och barn. Idag vill vi lyfta fram och hylla kvinnor runt om i världen, oavsett ursprung, kultur eller sexuell läggning. Det är internationella kvinnodagen.

Snart får vi fler kvinnor inom typiska ”mansdominerade” yrken. De är unga och upplysta och vet om skillnaden i lön och arbetsvillkor. Inom mitt yrke inom politiken har det aldrig varit så många kvinnliga ledare. Även inom Göteborgs kommun finns det flera drivande kvinnor som gör vår vardag lite bättre. Göteborgs kommun är bra på jämställdhet.

Ett annat exempel på ett mansdominerat yrke som breddas för kvinnor är inom försvaret efter beslutet om att införa allmän värnplikt igen, nu även värnplikt för kvinnor. Det är ett ytterligare karriärsområde där kvinnor kan utvecklas inom. Försvaret har länge försökt rekrytera kvinnor och nu äntligen kan det bli en verklighet. Kunskap inom ett yrkesområde ger självförtroendet att välja tidigare mansdominerade yrken.

Ett budskap jag vill förmedla idag: Låt oss uppmuntra kvinnor till att utmana sig själva, kliva utanför sin komfortzon och vara stolta över sitt egna värde. Det är okej att visa stolthet för typiska kvinnodominerade yrken, men det är inte okej att de inte värderas lika i lönekuvertet mellan män och kvinnor.

För rätten om att leva på lika villkor, möjligheter och förutsättningar ska vara tongivande. Idag är det extra viktigt att belysa att vi inte accepterar orättvisor vare sig på skolor, arbetsplatser eller i samhället. Det finns fortfarande att göra för jämställdheten men vi har kommit en bra bit på vägen.

Vägvalets värdegrund utgår från de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

 

Catarina Pettersson
Vägvalet

Hur mycket kommer Västlänken att kosta?

fredag, 12 september, 2014

Hur mycket kommer egentligen Västlänken att kosta? Och vem får betala det?

Detta är två relevanta frågor som du bör ställa dig innan de bestämmer sig för hur de ska rösta i folkomröstningen om trängselskatt.

På gp.se kunde vi i förrigår läsa det senaste protokollet från Fastighetsnämnden. Under rubriken där man diskuterar om det ska byggas 2 eller 4 spår i stationerna i Haga och Korsvägen står bland annat:

VL-projektet rymmer endast två spår vid Haga resp. Korsvägen, samt fyra spår vid centralen (projektering samt utbyggnad).

Detta betyder att om man vill ha 4 spår på dessa stationer betalar varken staten eller Trafikverket det.

Vidare står det: ”TrV:s uppskattning är att om fyra spår byggs direkt och i samband med att VL byggs, ytterligare ca 2,5 miljarder kr budgeteras någonstans.” Och: ”Sagda 2,5 miljarder kr ingår alltså inte i VL:s investeringsbudget om 20 miljarder.”

Det kan egentligen inte uttryckas tydligare. Ökade kostnader för stationer ovan mark är något som kommunen får betala. Och Martin Wannholt (M), som sitter i Fastighetsnämnden, säger i en kommentar till GP att : ”Det finns så mycket mer som inte har kommit fram.” Och Wannholt fortsätter: ”Tittar du på Västtrafiks och regionens målbild, är det som jag skrev i debattartikeln. Tvåspåren är fulla 2035, och då får man gräva upp en gång till för att bygga fyrspår om man inte gör det nu.

Antingen tar man kostnaden under byggtiden eller några år senare. Att ta den senare lär bli ännu dyrare.

En senare artikel på gp.se skriver Wannholt att: ”Västlänken blir mycket dyrare, 4,5 miljarder samt att mer kommer står i protokollet. Utöver detta saknas flera delar i den hemligstämplade budgeten.

Men vem får betala allt detta? Antingen får framtida bilister betala det med höjd trängselskatt eller måste det betalas via kommunens/regionens budget. Och i så fall ställs skola, vård och barnomsorg mot Västlänken. Vilket område tror du då tvingas till ännu större besparingar än idag?

Rösta bort Västlänken i folkomröstningen på söndag genom att rösta Nej och därmed strypa finansieringen av tågtunneln till Haga!

Läs de båda GP-artiklarna här och här.

Håkan Andersson
Vägvalet

rosta_vagvalet_sp-500x96

GP debatt: Skall statens verk bedriva politisk propaganda?

lördag, 5 januari, 2013

Idag publicerade gp.se en debattartikel signerad Vägvalets Theo Papaioannou och Tom Heyman. Detta är en replik på Trafikverkets debattartikel av Håkan Wennerström och Bo Larsson från 29/12 i fjol där de bland annat skrev:

Förstärkningsalternativet skulle omfatta ännu en tunnel för järnväg mellan Olskroken och Almedal samt minst 10 nya spår på Göteborgs centralstation. De studier som Banverket, nu Trafikverket, har gjort genom åren började med ett helt spektrum av idéer. Efterhand har de olika utredningsskedena skalat bort alternativ och mejslat ut det som bäst lever upp till de mål som har satts upp för en ny anläggning.

Detta bemöts nu med följande: ”Tunnelprojektet var en idé från politiker i regionen. Dåvarande Banverket projekterade tre olika alternativ men fann att förlusterna var så stora att projektet inte borde genomföras. På eget initiativ gjorde Banverket även en beräkning av det så kallade Förstärkningsalternativet till en väsentligt lägre kostnad, men detta fick inte utredas vidare eftersom uppdraget från regionen var en central tågtunnel, på samma sätt som i Stockholm och Malmö. Det är inte så att man har ”skalat bort alternativ och mejslat ut alternativ som bäst lever upp till de mål som satts upp”. Målet var en tunnel, några alternativ fick inte redovisas och några andra lösningar har aldrig prövats.

Trafikverket menade vidare att lånefinansiering av infrastrukturbyggen inte var en belastning (vilket Peter Danielsson hade hävdat tidigare här) utan istället var ett sätt att ”snabbare få tillgång till de nyttor som följer med Västsvenska paketet

Vägvalet replikerar: ”Att upplåning ibland kan ge snabbare utbyggnad är riktigt, men den totala kostnaden blir högre – när räntekostnaden tillkommer. Med ungefär oförändrade anslagsramar blir nettot mindre och färre projekt kan genomföras. För oansvariga politiker är lånefinansiering lockande, det är lite som ’snabba cash’ i en valrörelse, budgetlagen kan kringgås och notan lämnas till en kommande generation. Men det är dålig hushållning med skattemedel.

Västlänkens skenande kostnader kan därför leda till ekonomiska svårigheter för Göteborgs kommun:
Räntekostnaderna för bygget kommer ganska snart att vara högre än skatteinkomsterna, skulden blir evig – och växande – och slutnotan måste till sist ändå betalas av skattemedel. Om den beräknade kalkylen på 23 miljarder spricker – vilket den redan är på väg att göra – så blir konsekvenserna för Göteborg dramatiska eftersom halva fördyringen och alla räntekostnader skall betalas av staden.

Läs Trafikverkets debattartikel här och Vägvalets här.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GP8

Rödgrönt hyckleri om förstärkt folkstyre

söndag, 28 augusti, 2011

Idag publicerades en debattartikel på gp.se skriven av Vägvalets partiledare Theo Papaioannou.

Nu nästan nio månader efter att den nya lagen om det förstärkta folkinitiativet trädde kraft har den rödgröna majoriteten i kommunen vaknat en smula. Tanken med lagändringen från regeringens sida var att det svenska folkstyret ska stärkas och fördjupas. En namninsamling med krav på en folkomröstning ska inte bara kunna avfärdas med en axelryckning av kommunfullmäktige, utan istället ska kommunen (eller regionen) bjuda in till samtal och kanske till och med komma överens med initiativtagarna utan att frågan ens behöver drivas ända till en folkomröstning. För att utreda hur denna lagändring kan lyftas fram och informeras ut till medborgarna i Göteborgs kommun lämnade Vägvalet in en motion till fullmäktige redan i januari 2011. Denna motion kan ni läsa här.

Istället för att bemöda sig med att besvara Vägvalets motion i ord och handling, har nu den rödgröna majoriteten själva försökt ta tag i frågan – eller ska man säga begrava den? För när (S), (V) och (MP) tog upp frågan sitt senaste kommunstyrelsemöte 24 augusti var frågan mer reducerad till att handla om formalia i stället för aktiva handlingar. Theo Papaioannou skriver:

I stället fokuserar de på att stadens hantering behöver kvalitetssäkras så att det säkerställs att varje folkinitiativ lever upp till de krav som ställs i lagen.” Och han fortsätter: ”Hyckleriet bli uppenbart då den rödgröna majoriteten även skriver att en förstärkning av folkinitiativet är av stor betydelse för den lokala demokratins utveckling. Men för att få inflytande som medborgare krävs också en vilja hos politikerna vilket med stor tydlighet saknas i det rödgröna yrkandet.

Men för den rödgröna majoriteten är det viktigare att ingen ska kunna komma och säga att man begått några formella fel i behandlingen av ett framtida folkinitiativ än att uppfylla andemeningen med den nya lagen, dvs att hjälpa, bistå, förstå och lyssna på de medborgare som tycker något kan göras bättre.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP debatt: Ny möjlighet att stoppa politikerna

tisdag, 19 april, 2011

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet som förklarar vad den nya lagen om det förstärkta folkinitiativet innebär. Lagen trädde i kraft från 1 januari 2011 och vid en snabb första titt förleds man att tro att lagändringen mest handlar om att det numera krävs 10% (istället för som tidigare 5%) av de röstberättigades namnunderskrifter för att kunna kräva en folkomröstning om något. Men lagen är så mycket mer:

Den nya lagen förpliktigar fullmäktige och folkvalda att engagera sig i dialogen med medborgarna. Det ställer höga krav på folkvalda att genomföra beslut som är väl förankrade hos medborgarna. Därför har Vägvalet lämnat en motion till fullmäktige med begäran att introducera det förstärkta folkinitiativet till medborgaren.

Denna motion, som lämnades in till Göteborgs kommun tidigare i år syftar till att utreda hur kommunen i framtiden ska hantera initiativ från väljarna. För enligt lagen ska kommunerna stödja sådana initiativ aktivt och föra dialog med initiativtagarna. Kanske kan man då komma överens utan att hålla en folkomröstning?

Och införs elektroniska namnsignaturer, som inte ligger långt fram i tiden, så blir det enklare för medborgarna att motsätta sig dåligt förankrade beslut.

Läs hela debattartikeln här.

Vägvalet
Håkan Andersson

Pressmeddelande: Göteborgs kommun är inte tvingad att införa trängselskatten enligt Finansdepartementet

onsdag, 10 november, 2010

Idag fick Anna Irving (VV) äntligen svar från Finansdepartementet på sin fråga, som hon ställde den 8 oktober 2010, om Göteborg måste införa trängselskatter eller inte.

Svaret är helt i linje med vad Vägvalet sagt det senaste halvåret.

Fi2010/4602

Hej Anna

Tack för din e-post till Finansdepartementet. Du har fått vänta länge på svar på din fråga om Göteborg måste införa trängselskatter eller inte.

Det finns inget krav på att införa trängselskatt, men Göteborgsregionen har begärt att trängselskatt ska införas i Göteborg. Det finns ett riksdagsbeslut på ett införande av trängselskatt, men det är ju givetvis möjligt för riksdagen och regering att ta tillbaka förslaget om Göteborgs kommun inte vill införa ett sådant skatteuttag.

Vänligen

Finansdepartementet

Vägvalet ställer sig därför kritiskt till de partier och dess förespråkare som under hela valkampanjen och även än idag hävdat att man är tvingad av regeringen att införa trängselskatten. Vägvalet kan inte se annat än att man vilseleder Göteborgs invånare i frågan. Det är dags att på allvar börja diskutera alternativa lösningar då beslutet inte är i linje med vad väljarna vill ha.

Vägvalet
Theo Papaioannou, Partiledare
theo.papaioannou@vagvaletgbg.se
0734-42 45 42GP – Hård kritik mot nya trängselskatteförslaget

fredag, 8 oktober, 2010

På gp.se kan man läsa Vägvalets kommentarer om det nya trängselskatteförslaget.

Theo Papaioannou säger:

”Ett helt orimligt förslag som också bevisar att frågan går att påverka.”

”Fortfarande diskuterar man inte kollektivtrafikmålen, och alternativa finansieringar av de infrastrukturprojekt som vi behöver. Vi frågar oss också hur man får in samma pengar i trängselskatter som tidigare när man tagit bort ett antal stationer.

Förslaget kommer nu att gå ut på remiss till Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun. Vägvalet kräver att hela frågan lyfts i kommunfullmäktige. Theo Papaioannou säger vidare:

”Det menar jag är en självklarhet. Då får vi möjligheter att debattera frågan på allvar. Vi har våra fem mandat i fullmäktige och skulle man godkänna förslaget i kommunstyrelsen eller liknande vore det oerhört allvarligt. Frågan är sådan att en offentlig debatt är nödvändig.”

Det är också allvarligt att Trafikverket ”utgår” själva från att ett reviderat förslag skulle utredas. Vägvalet har ställt följande frågor till Trafikverket:

  1. Vem som är beställare av detta reviderade förslag?
  2. Hur lyder uppdragsbeskrivningen/projektbeskrivningen?

Vägvalets Theo Papaioannou och Anna Irving besökte även presskonferensen i onsdags, men möttes av kalla handen när de klev in i rummet. Reaktionen var att de inte hade där att göra. Ingen presenterade sig utan de blev avvisade med förklaringen att detta var enbart för journalister. På eftermiddagen kom ett mail från Per Bergström Jonsson, projektledare på Trafikverket, om hur olyckligt detta var och ett försök till förklaring, men tyvärr har han hittills undvikit de två ovan ställda frågorna.

Vi avvaktar med spänning Trafikverkets svar.

Läs hela artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Debatt i GP – Kommunerna förlorar på trängselskatten

måndag, 14 juni, 2010

Idag publicerade GP en debattartikel av Theo Papaioannou och Tom Heyman från Vägvalet som uppmärksammar att kommunerna förlorar skatteintäkter på grund av trängselskatten. De skriver:

”Trängselskatten minskar Göteborgs och kranskommunernas inkomster” och fortsätter ”Har man bilavdrag för resor så får man också dra av trängselskatten. Avdragen minskar kommunernas skatteunderlag med motsvarande belopp och kommunerna förlorar därmed ungefär 32 kr per betald hundralapp som betalas i trängselskatt, hälften för hemkommunen och hälften för regionen.”

För en person med genomsnittlig lön kan skattebortfallet bli cirka 5%. Sammanlagt förlorar kommunerna många sköna miljoner som antingen måste tas igen genom att höja kommunalskatten eller sparas in på någon annan verksamhet. Har Anneli Hulthén och Jan Hallberg en plan för hur detta skall lösas?

Detta är nu andra gången vi uppmärksammas på trängselskattens skadliga effekter på den kommunala/regionala ekonomin. Första gången var när regiondirektören Johan Assarsson påtalade att regionskatten kanske måste höjas på grund att kollektivtrafiken måste byggas ut när invånarna inte längre har råd att åka bil på grund av trängselskatten. Hur många gånger kan en skatt orsaka höjningar av andra skatter innan den kan anses vara kontraproduktiv?

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet