Inlägg märkta ‘göteborgs energi’

Gobigas – två miljarder bortslösade helt i onödan

onsdag, 3 maj, 2017

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet om skandalprojektet Gobigas som nu tack och lov ska läggas ner och läggas ut till försäljning. Om någon dristar sig till att köpa anläggningen är dock högst osäkert. I vilket fall som helst lär göteborgarna få stå för merparten av de nästan två miljarder som slösats bort helt i onödan.

Ja, det är faktiskt helt i onödan, för hade bara övriga partier lyssnat till förnuftets röst när Vägvalet redan 2012 som enda parti i kommunfullmäktige sade nej till pengakarusellen och reserverade sig, så hade det besparat varje invånare cirka 4 000 kronor. Men Kia Andreasson (MP) tyckte hon hade rätten att spela bort göteborgarnas pengar i detta högriskprojekt som nu visats sig vara ett totalt fiasko. Vägvalet skriver:

Det är väl bra att alliansen och Martin Wannholt numera säger nej till Gobigas-projektet men det gjorde de inte när det väl gällde. Blocken bestämde sig för att i samsyn rösta ja. Vägvalet var därför enda parti som sa nej till detta vårdslösa projekt den 19 april 2012 i Göteborgs kommunfullmäktige. Nu när man ändrat sig, har miljarderna redan gått förlorade.

Så här såg ett av beslutsunderlagen ut inför omröstningen i fullmäktige 2012:

Kalkyl GobigasHur kan någon enda ansvarstagande politiker med självaktning rösta för något utan att ha kunskap om de uppgifter som är överstrukna ovan?

Det finns en avsaknad av ledarskap i kommunen som har rätt analysförmåga och mod att stoppa kostnadsdrivande projekt som är ett förslösande av göteborgarnas skattemedel. Vägvalet har genom åren haft ett ansvarsfullt och stringent förhållningssätt till slöseriet av skattemedel och vi har gång på gång pekat ut projekt som borde läggas ned. Vi gör det genom att kräva votering och reservera oss mot besluten. För vi anser att det är det enda rätta då vi förvaltar göteborgarnas pengar oavsett om det är inom kommunens budget eller de kommunala bolagen. Denna lekstuga måste få ett slut.

Läs hela debattartikeln här.

Tidigare blogginlägg om Gobigas-äventyret finns till exempel att läsa här.

Håkan Andersson
Vägvalet

 

 

Tror Kia Andreasson på tomten också?

fredag, 23 december, 2011

Kia Andreasson (MP) väljer i dagens GP att kommentera Riksrevisionens rapport som klart och tydligt påpekade bristerna med det Västsvenska paketet, Västlänken, trängselskatten och medfinansiering. Hon väljer dock enbart att kommentera Västlänken och bortser från de andra delarna.

Hon inleder med att skriva:

”Trafikverkets beräkning av Västlänken ger inte en fullständig bild av järnvägstunnelns samhällsnytta. Sammantaget är detta förmodligen den bästa investeringen som någonsin gjorts i Göteborg.”

Redan här borde hon ha stannat till och slängt repliken i papperskorgen. Andreasson skriver ju själv att Trafikverkets beräkning av Västlänken inte ger en fullständig bild av nyttan. Och om ”den bästa investeringen någonsin” ger negativ samhällsnytta med ca 10 miljarder kronor kanske Kia Andreasson som styrelseordföranden i Göteborgs Energi (landets fjärde största energibolag) borde gått en grundläggande ekonomikurs innan hon fattade beslut om att tillskjuta 300 miljoner ytterligare av kundernas pengar i biogasprojektet Gobiogas?

Vidare skriver hon:

”Vare sig det är avsikten eller inte så ägnar sig riksrevisorn åt politik när han antar att Trafikverkets beräkning ger en fullständig bild av samhällsnyttan med Västlänken. Dessutom väljer han att förmedla denna uppfattning till allmänheten som en sanning.”

Riksrevisorn förmedlar vad revisionen kommit fram till. Anklagelsen som Andreasson far med är inte försvarbar. Kommer hon att använda det argumentet när granskningskommissionen kommer fram till sina slutsatser om ett år också? Och är det någon som förmedlar s.k. ”sanningar” till allmänheten så är det Miljöpartiet. Det finns många exempel som dubbdäcksförbudet och att Miljöpartiet stödjer alla former av folkomröstningar.

Vi tycker att Andreasson ska läsa sitt egna partiprogram innan hon börjar läxa upp alla andra:

”Vi tror på en direktdemokrati där besluten fattas av dem som berörs. Beslut i valda församlingar måste kompletteras och kunna överprövas direkt av medborgarna. I en demokrati måste det finnas möjligheter för alla att delta i beslutsfattandet, samtidigt som valda representanter har medborgarnas mandat att fatta beslut. I ett grönt samhälle har alla möjlighet att styra sina egna liv. Alla har ett verkligt inflytande över samhällsutvecklingen. Vår övertygelse är att en deltagande demokrati både förutsätter och föder ansvarstagande och engagemang hos varje medborgare.”

Observera att alla ska ha verkligt inflytande över samhällsutvecklingen. Något som Riksrevisionen också kritiserar då trängselskatten kommer att betalas av en annan generation som inte har fått påverka besluten.

Andreasson fortsätter att bygga vidare på sin ”sanning” och skriver:

”Norgren skriver vidare att miljö- och klimataspekterna är viktiga men missar att just miljönyttorna inte finns beräknade i effektbedömningens huvudkalkyl. Det innebär inte att de inte existerar.”

Om nu miljönyttorna inte är beräknade varför har inte Miljöpartiet ställt det som krav innan de förhandlade till sig Västlänken? Om de inte är beräknade så existerar de inte, Riksrevisionen kan inte revidera påhittade begrepp. Dessutom stämmer det inte riktigt att Trafikverket inte tagit hänsyn till miljöaspekterna i sina beräkningar, något som alla lätt kan konstatera till exempel genom att studera tabellen på sidan 24  i Järnvägsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – Västlänken – En tågtunnel under Göteborg. Riksrevisionens granskning inbegriper därmed också miljöeffekterna tvärtemot vad Kia Andreasson påstår.

Andreasson avslutar med följande:

”Vi miljöpartister har gjort en politisk bedömning av nyttan med Västlänken.”

En politisk bedömning? Vilken samhällsnytta har den? Ingen som tydligen Riksrevisionen kan se. Att göra en politisk bedömning verkar nu ha kostat Miljöpartiet trovärdighet eftersom den bygger på luft. Därför försöker Andreasson nu att ställa det till rätta men det är lite för sent. Som tur är har inte Västlänken börjat byggas och kan därför läggas ned. Det, om något, är i alla fall av nytta för medborgarna.

I Kia Andreassons debattartikel staplas nu Västlänkens påstådda positiva effekter på varandra. Den ska minska övergödningen av havet och spara tiotals miljoner om året eftersom Ryaverken då slipper ta bort denna kvävemängd. Den ska förbättra luftkvalitén, minska bullret och ge ”vinster” inom sjukvården. Även fastighetsägare, arbetsgivare och naturen (här blandas det friskt!) ska åtnjuta ”vinster”. Och glöm inte bort att vi slipper bygga ut vägnätet och att trafikolyckorna minskar! Vi får också mindre mindre av ”gifter och olja”, och det måste väl vara bra?

Visst är det så att minskad biltrafik leder till minskade utsläpp, men tyvärr liknar ovanstående önskedrömmar närmast religiös tro. Den 25 september i fjol skrev miljö- och trafikexperten Peter Danielsson i GP en debattartikel om Västlänken där han bland annat skrev:

bedöms överflyttningen år 2020 av den regionala och långväga bilpendlingen till tågpendling uppgå till mindre än två procent. Det motsvarar den årliga ökningstakten i Göteborgsregionen av bilpendlingen. Västlänken skjuter upp ökningen av bilpendlingen med ett år! Västlänken är således verkningslös om syftet är att begränsa biltrafiken. De koldioxidutsläpp som kan undvikas är maximalt två procent av den regionala bilpendlingens utsläpp och ger således en försumbar klimatnytta.

Danielssons slutsatser pulvriserar Andreassons luftslott för gott. Tror Kia Andreasson på tomten också?

En sådan marginell minskning av trafiken ger förstås bara marginella effekter inom de områden som Andreasson nämner. Västlänken tar nästan 20 innan den är färdigbyggd och i minskad trafik ger den enligt Danielsson miljön ett års respit – alla övriga byggår går det åt motsatt håll. Om man vill minska biltrafikens skador på miljön måste det finns mer effektiva åtgärder att ta till än att bygga dyra pendeltågstunnlar!

Om Andreasson fortsättningsvis väljer att anklaga andra för att fara med osanningar så borde hon definitivt fundera på sin egen framtoning och komma med väl underbyggda fakta och inte egna antaganden. Och i tider när skandalerna duggar tätt inom Göteborgs kommun kunde man tycka att Kia Andreasson borde varit en smula mer mottaglig för kritik när hon och hennes bundsförvanter får kritik från den oberoende Riksrevisionen, en myndighet som annars åtnjuter ett mycket högt förtroende i fråga om saklighet och opartiskhet. Något man knappast kan påstås gälla om Andreasson.

Theo Papaoiannou
Håkan Andersson
Vägvalet

I Nyhetsflödet: GP1, GP2

Dags att städa upp i träsket

tisdag, 16 augusti, 2011

I dagens GP kan vi idag läsa att Vägvalet lämnar en interpellation gällande VD-avtalen som inte följer majoritetens egna politiska beslut.

De flesta göteborgare blir säkert lika upprörda som vi över att läsa om VD-avtalen som har slutits. Trots att det togs ett politiskt beslut 2004 om att stävja oskäliga pensions- och fallskärmsavtal för kommunens bolagsdirektörer, verkar varken politiska bolagsstyrelser och nämnder eller kommunstyrelsen bry sig.

Det är inte första gången som politiska riktlinjer och policys inte efterlevs. Det finns ingen som helst vits med att ha riktlinjer och policys om de inte följs. Vi har vid flera tillfällen påpekat inför kommunfullmäktige att fina ord och policys som inte följs inte tillför någon som helst nytta för medborgarna. Vi kan som exempel ta ordet ”barnperspektiv” som den rödgröna majoriteten vill ska finnas med i alla tjänsteutlåtanden som ligger till grund för politiska beslut. Varför läggs ingen vikt vid detta ord när barnfamiljer står utan dagisplats eller bor i mögliga hus? Ibland undrar vi om majoriteten invaggar sig själva i att tro att de gör något bra genom att svänga sig med ord som är helt betydelselösa.

Att avtal som har slutits i strid mot riktlinjerna inte ifrågasatts av ansvariga i kommunstyrelsen är under all kritik. Enligt riktlinjerna krävs ”samtycke av kommunstyrelsens presidium, personaldelegerande och presidiet i berörd nämnd/styrelse var för sig för att tillsättningen ska vara möjlig” (se riktlinjerna s. 6, punkt 3, 2:a st). I vår värld innebär samtycket att man inte bara godkänner anställningen utan även att avtalet följer gällande riktlinjer.

Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) sätter inte ned foten. Oppositionen gör det inte heller utan anser att detta är sviter från Göran Johanssons (S) tid. Men när man läser protokollet från 2004 tas beslutet av en enig kommunstyrelse utan invändningar från dåvarande Jan Hallberg (M). Är det konstigt att förtroendet för politiken urholkas?

Självklart ska ledande personer inom kommunen ha trygga och bra avtal som gör Göteborg Stad till en attraktiv arbetsgivare. Men det ska vara rimliga avtal i relation till risken som positionen innebär och de ska utnyttjas på rätt sätt, d.v.s. ge en trygghet för personen om denne skulle bli av med arbetet. Detta innebär inte att de kommunala bolagsstyrelserna och nämnderna ska kunna kringgå eller sätta regelverket själva.

Som arbetsgivare är det kommunstyrelsens uppgift att sätta regelverket. Det är även kommunstyrelsens ansvar att följa upp att det politiska beslutet efterlevs. Att kringgå riktlinjerna får inte förekomma. Lika mycket ansvar faller på kommunstyrelsen, majoritet som opposition, att kommunicera och följa upp sina egna bestämda riktlinjer. Kommunstyrelsen bör även skicka en signal till bolagsstyrelserna och nämnderna att vad som helst inte är acceptabelt.

Göteborgs skattebetalare betalar ut avgångsvederlag till högt uppsatta chefer som Olov Lundgren (tidigare VD för Egnahemsbolaget och dömd för mutor) och Anders Hedenstedt (tidigare VD för Göteborgs Energi som gav sin vice vd ett hemligt pensionsavtal värt närmare fem miljoner kronor). I regionen får en direktör avgångsvederlag trots att denne sagt upp sig. Användandet av avtalen på detta sätt är inte seriöst.

Vägvalet säger att nu räcker det! Det är dags för kommunstyrelsen att ta sitt ansvar och städa i träsket för att få ordning på detta en gång för alla.

Med städning menar vi att kommunstyrelsen ger direktiv om att:

  • skriva om alla avtalen
  • se till att riktlinjerna efterlevs inom de kommunala bolagen och förvaltningarna
  • reglera avtalen så att avgångsvederlag inte utgår vid brott eller tjänstefel oavsett om det skett inom ett annat kommunalt bolag och man har anställning inom ett nytt

Allt går om man bara vill.

Vägvalet markerar detta genom att överlämna en interpellation i september till kommunfullmäktige.

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Göteborg Energis kunder ska vara med och betala delar i det Västsvenska Paketet

söndag, 1 maj, 2011

Förra veckan skrev vi om att kommunstyrelsen skulle ta ställning till tjänsteutlåtandet: Västsvenska paketet – avtal om genomförande av Block 1 med tillägg till Medfinansieringsavtalet. Läs blogginlägget här.

Det framkommer nu ytterligare tecken på att det går för fort. Göteborg Energi är enligt avtalet ålagda att bära kostnader för flyttning av el-, gas- och fjärrvärmeledningar, samt optokabel, på grund av trafiksatsningar i det Västsvenska paketet. Men detta har ålagts Göteborg Energi utan att de varit involverade i processen.

På P4 Göteborgs hemsida säger Bengt Göran Dahlman, tillförordnad vd på Göteborg Energi, att han är missnöjd:

”Vi är förvånade över det. Vi trodde ju att dom som ligger bakom det västsvenska paketet skulle stå för dom kostnaderna.”

I beslutsunderlaget sägs att Göteborg Energi fått yttra sig, men det har bolaget inte fått. Bolaget har inte heller gjort några kostnadsberäkningar. Men i beslutsunderlaget står det ändå att ledningsflytten kan kosta 50-60 miljoner kronor och att bolaget inte får någon ersättning, vilket annars är normalt.

Bengt Göran Dahlman säger vidare:

”På ett eller annat sätt så blir det ju kunderna i slutändan som får finansiera det här.”

Läs även brevet från Göteborgs Energi till Stadskansliet här.

Vägvalet har väckt frågor kring delarna i det Västsvenska Paketet och vi vet sedan tidigare att motståndet är stort. Nu visar det sig att taktiken som de etablerade partierna har, nämligen att pressa igenom paketet så fort som möjligt får konsekvenser. Kostnader förankras inte. I förra veckan ställde även Vägvalet frågan till Stadskansliet om vi kunde få ta del av riskanalysen som nämns i tjänsteutlåtandet. Som svar fick vi att det inte fanns något ”speciellt” utöver det som står där på sidan 6. Riskanalysen baseras på samtal med olika tjänstemän från Göteborgs Stad och Västtrafik som varit med i förhandlingsarbetet och som arbetar med det Västsvenska Paketet. Det är anmärkningsvärt att det tas så lätt på riskanalyser.

Theo Papaioannou
Vägvalet