Inlägg märkta ‘götaleden’

Trafiknämnden 22 maj – del 2

tisdag, 10 juni, 2014

Trafiknämnden behandlade även en detaljplan för en framtida överdäckning av Götaleden, något som det saknas finansiering för. Vägvalet fick oväntat stöd från annat håll då även Miljöpartiet valde att yrka avslag. Deras avslag innefattade dock andra resonemang kring eventuell trafikökning men tyngdpunkten låg på finansiering och att säkra brobygget. Intressant var dock att Miljöpartiet påpekade att mycket av trafiken nu omfördelas ut till Söderleden. När vi la fram förslaget om en västlig ringled, Götaringen, så var argumenten från samma parti att den inte behövdes.

Det är svårt att förstå vad som prioriteras bort för att hantera kostnaden för nedsänkningen av Götaleden. Från början var sagt att en del vid bron skulle sänkas för att hantera nedfarterna från bron. Nu har detta utvidgats till att handla om hela leden fram till Falutorget. Med detta förs resonemang om hur det ska finansieras men det framgår dåligt vad som får stå tillbaka. Det som är sagt är att bidraget till Hisingsbron på 2 miljarder kr ska täcka bron och landsidorna. Efter bron och nedsänkningen finns endast ca 200 miljoner kvar. Totalt ska bron inkluderat olika delar kosta 3,7 miljarder kr. Frågan är vad som exkluderas till förmån för detta. Det är precis detta som Stadsrevisionen påpekar i sin granskning, att man planerar vissa åtgärder längre fram som sedan exkluderas och på så sätt genomförs aldrig delar som är mer angelägna. Det vi ser som en drivande kraft för att genomföra den utöver föreslagna nedsänkningen som är nödvändig är att man ser möjlighet att bygga hus över Götaleden. Trots att man borde veta att det är ytterst svårt att hantera detta i och med strikta regler kring möjliga olycksrisker som kan medföra hot mot ovan byggnader.Vi ser det som viktigt att vi gör rätt saker och garanterar att bron blir klar i tid och med de medel som faktiskt finns. Att lägga dessa på andra saker just nu är enligt oss felaktigt.

Vidare fick vi en redogörelse om lånecykelsystem. Det finns idag fasta, flytande eller en hybrid av de två första. Ett fast system är som JC Deceaux:s i staden idag där man lämnar cykeln vid en fast pollare och station. Ett flytande innebär att man kan lämna cykeln var som helst och så hittas den via en GPS. Idag finns hybrider som innebär att man kan både lämna den på en station eller valfri plats. Trenden går dock bland leverantörerna mot fasta system. Vi får dock se vad Trafikkontoret kommer fram till.

Vi gick även igenom trafiksäkerhetsuppföljning för 2013 och tyvärr ser vi ett trendbrott för antal måttliga och allvarligt skadade som har ökat 2012-2013. Och det gäller främst cyklister. Något måste göras.

Till sist fick vi en redogörelse om trafiksituationen i Torslanda och eventuell tvärförbindelse. En gedigen genomgång men tyvärr med fel fokus från tjänstemannakontoret. Här syns nu klart och tydligt vad trafikstrategin sätter för ribba i utredningarna som då fokuserar på att försöka hämma bilen trots att det behövs en lösning. Jag påpekade att medborgarna behöver inte tillrättavisas utan bör vara med i diskussionerna och framför allt vill jag se en lösning på problemet som uppstått på grund av dålig planering. Jag hoppas detta klargörs bättre till nästa gång då vi ska få ett förslag.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trafiknämnden 30 oktober – Del 2

tisdag, 5 november, 2013

Mötet fortsatte med kommunalt tillköp av busstrafik till Agnesberg och Bäckebol. Vi ställer oss frågande till varför Göteborg, efter en skatteväxling till regionen, ska betala extra för busslinjer som borde hanteras inom Västtrafiks och Kollektivtrafiknämndens budget. Ansvaret för kollektivtrafiken ligger idag hos Västra Götalandsregionens Kollektivtrafiknämnd som är regional kollektivtrafikmyndighet för hela regionen. Lagen medger att myndigheten överlåter det lokala ansvaret till kommunen, något Vägvalet förespråkade när skatteväxlingen skulle ske. Skiftet av ansvaret till regionen föregicks av långa förhandlingar och innefattade även en skatteväxling för att justera de ekonomiska förutsättningarna för de olika kommunerna. Ansvaret för trafiken är därför endast regionens.

Istället för att regionen tar sitt fulla ansvar så ska Göteborg efter en begäran från de rödgröna göra tillköp på 1,5 miljoner kr respektive 3,5 miljoner kr årligen. För Bäckebols del ska även Trafikkontoret bekosta anpassningar i form av vänd- och regleringsmöjligheter vid IKEA Bäckebol. Detta ryms inom befintlig budget. Lite svårt att förstå eftersom Trafiknämnden för tillfället går back 11,5 miljoner kr. Vägvalet yrkade därför återremiss på ärendet med begäran att förvaltningen återkommer med ett förslag som innebär att ansvaret för den lokala trafiken i Göteborg överförs till kommunen enligt 3 kap 2 §. Därmed får kommunen ett odelat ansvar för all trafik inom området. Läs hela yrkandet här.

Nästa ärende handlade om stadens möbler – policy för markutrustning i Göteborg. Vägvalet lämnade följande protokollsanteckning:

Detta är ett bra exempel på hur man i projektet Trygg och vacker stad överarbetar och byråkratiserar ganska enkla problem. Det borde vara ett normalt uppdrag till en förvaltning att komma med ett förslag om parksoffor. Det behövs inte en kommitté med 8 personer från tre olika förvaltningar och en utomstående konsult.

Nästa ärende handlade om nedsänkningen av E45 som tagits tillbaka av trafikkontoret då finansiering är ett problem. Kostnaderna för olika trafik- och utbyggnadsprojekt börjar nu öka på ett okontrollerat sätt. Göteborg har de senaste åren fått en försämrad ekonomi med ett högt skatteuttag och en ökande belåning. Den totala kostnaden för en sänkning av leden uppgår till nästan 3 miljarder kr varav bara högst 1 miljard kr beräknas kunna erhållas genom exploateringsintäkter. Något nedsänkningsprojekt finns inte i Trafikverkets nationella plan och beloppet ryms inte inom den delfinansiering som finns för den nya bron. En stor del av kostnaden drabbar därför Göteborg. Vägvalet yrkade därmed avslag och lämnade en reservation eftersom vi inte kan stödja inte ännu ett ofinansierat byggprojekt utan anser att Götaledens anslutning till den nya bron måste ske till lägsta möjliga kostnad.

Sista beslutsärendet denna gång gällde detaljplan för Västlänken och dess tunnelmynningar och schakt. Det är uppenbart att miljökonsekvenserna för detta projekt börjar nu bli uppenbara. Trafikverkets tidiga försäkringar om att bygget knappast skulle märkas i staden har varit ett påstående utan grund. Konsekvenserna för Annedal och Haga är nu uppenbara, följderna för övriga stadsdelar kommer också att innebära stora problem vilket kommer att visa sig efter hand. Nyttan av tunneln står inte i proportion till de problem som uppstår under byggtiden. Vägvalet yrkade avslag och lämnade reservation.

Det ska nämnas för de sista ärendena att den rödgröna majoriteten börjar inse att finansieringen är ett problem och Trafiknämndens ordförande vid flera tillfällen de senaste gångerna påpekat att det är viktigt att hålla budget. Under punkten för Västlänken poängterades att man kan inte trycka in alla önskningar i projektet för Västlänken. Och för nedsänkningen av E45:an lämnades även den rödgröna majoriteten ett yttrande om att finansieringen är viktigt.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trafiknämnden 4 oktober – Del 1

måndag, 7 oktober, 2013

Det mest anmärkningsvärda på detta sammanträde var att Trafiknämnden går back -11,7 miljoner kr enligt uppföljningsrapport 2. Stora delar beror på väsentliga delar till arbetet med det Västsvenska paketet. Trafikkontoret skriver att med anledning av denna negativa prognos kommer förvaltningen att arbeta fram ett förslag till anpassningsåtgärder. Läs uppföljningsrapporten här.

Ekonomiska konsekvenser och personalbrist börjar bli ett problem. Vid förra uppföljningsrapporten efterlyste vi en riskanalys av läget för att inte överskrida budgetramen. Nu är vi där och Vägvalet kräver nu omgående att detta genomförs. Vi vill veta vad som blir lidande i och med denna situation. Förslag om anpassningsåtgärder bör således även innehålla vad som prioriteras bort. Den rödgröna majoriteten lämnade en politisk analys vilket Vägvalet valde att inte ställa sig bakom då den saknade just det vi efterlyste.

Vidare anser vi att rapporten är ofullständig. Samtliga projekt bör särredovisas med budgeterat och upparbetat belopp, prognos för utfall och för avslutade projekt.

Även i denna rapport kommer varningssignaler om intäkter från parkeringsavgifterna. Även detta påpekade Vägvalet vid förra uppföljningsrapporten borde utredas och hur man ska kompensera Trafiknämndens budget med bortfallet.

Precis som i förra rapporten saknas uppföljning av både måluppfyllelse och vissa nyckeltal. Det blir svårt som ledamot att göra en uppföljning.

Cykeltrafiken har ökat vilket är positivt med tanke på de satsningar som görs. Dock blir vi frågande till utbytet av mätutrustningen som Trafikkontoret själva påpekar innebär en viss osäkerhet i de redovisade siffrorna. Både detta och underlaget bör säkerställas så att Trafiknämnden kan förlita sig på statistiken.

Vi tycker det är bra att åtgärder av kanalmurarna är igång. Vi tycker även att det är bra med åtgärder för energieffektivisering för gatubelysningen. Läs Vägvalets yttrande i sin helhet här.

Ett andra ärende som också visar på att ekonomin i det Västsvenska paketet haltar var E45 Slakthusmotet. Trafikkontorets förslag tydliggör inte att förordade alternativet innebär att det saknas ca 160 miljoner kr för beaktandet av Göteborgs stads översiktsplan. Denna kostnad täcks inte av det Västsvenska paketet. Hur ska detta finansieras? Därför valde Vägvalet att tilläggsyrka  att godkänna förordad utbyggnad av E45 Slakthusmotet enligt alternativ 8 i Trafikverkets förstudie under förutsättningen att eventuell merkostnad betalas av staten. Läs tilläggsyrkandet här.

På förra mötet drog man tillbaka ärendet gällande överdäckning av Götaleden från nämnden. Förklaringen var att man ville säkerställa visa ”saker” i tjänsteutlåtandet. Det råder tveksamheter gällande finansiering och detta var inte löst till detta möte heller.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trafiknämnden 4 september – Del 1

måndag, 9 september, 2013

Höstens första sammanträde i Trafiknämnden inleddes med att ta beslut om S, MP, och V:s inriktningsdokument för byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och trafiknämnden 2014. Då vi inte stödjer de åsikter som framförs lämnades ett yttrande om att vi inte stödjer inriktningsdokumentet.

Nästa ärende handlade om Trafikkontoret som på grund av fördyringar i projektet ”Trygg, vacker stad” ville fördela om investeringsmedel på cirka 7 miljoner kr i projektet. Upprinnelsen till detta är att på sammanträdet den 30 april innan sommaren (dnr 89/13) begärde Trafikkontoret att utöka investeringsramen med 20 miljoner kr för Trygg, vacker stad. Denna begäran var Vägvalet enda parti i Trafiknämnden att yrka avslag på. Men likaså gjorde även kommunstyrelsen när förfrågan behandlades där. Kommunstyrelsens besked var att Trafiknämnden ska lösa finansieringen inom sin investeringsram. En ytterst intressant signal. Varför tar inte kommunstyrelsen ansvar då de själva initierat projektet? Projektet väcker flera frågor. Även om en förklaring till kostnadsökningen finns så förstår vi inte att Trafikkontoret gått vidare med projekt då det inte funnits säkrad finansiering. Finns det ingen kostnadskontroll? Vägvalet har tidigare påtalat att vi inte stödjer projektet ”Trygg, vacker, stad”. Vi anser att vi börjar få mer belägg för att detta projekt bör avvecklas då kostnader ökar utan kontroll. Därför yrkade Vägvalet även denna gång avslag till förslaget, samt lämnade en reservervation.

Förra sammanträdet bordlade Vägvalet ärende om fiktiva P-köp då ärendet var svårförståeligt. Kommunen kan ibland minska antalet parkeringsplatser i utbyte mot att byggherren åtar sig att tillhandahålla mobilitetstjänster så att den totala tillgängligheten bibehålls. Byggherren betalar då en fastställd summa pengar till en fond som inte används till att bygga parkeringsplatser – ett s.k. fiktivt parkeringsköp. Tjänsteutlåtandet säger att uppdraget om att utreda fiktiva parkeringsköp är fullgjort. Det uppstår dock frågetecken då tjänsteutlåtandet beskriver att ”staden inte har tillämpat parkeringsköp på många år, men stadsbyggnads-, fastighets-, trafikkontoret och parkeringsbolaget kommer under året att utveckla formerna för detta”. Frågan blir då vad är det egentligen vi tar beslut på? Är det att uppdraget är fullgjort eller att kommunen ska tillämpa fiktiva parkeringsköp? Vägvalet ville ha ett klargörande om detta och hade ett yrkande om återremiss. De rödgröna hade ett yrkande att godkänna och skicka ärendet vidare till byggnads- och fastighetsnämnden på remiss. Alliansen hade också flera utestående frågor och ville även de yrka på återremiss. Efter diskussion valde de rödgröna att bordlägga ärendet igen för att få ett klargörande till nästa möte om hur man ska gå vidare.

Ärende om överdäckning för omarbetning av Götaleden skulle behandlats men drogs tillbaka från fastighets, byggnads- och trafiknämnden av kontoren. Förklaringen var att man ville säkerställa visa saker i tjänsteutlåtandet. Det råder tveksamheter gällande finansiering och Vägvalet hade förberett ett avslagsyrkande i alla tre nämnderna. Läs avslagsyrkandet i sin helhet här.

Beslutsärenden gällande strategisk plan för att minska suicid (självmord) i Göteborg, felparkeringsavgift för överträdelse på laddplatser för elfordon och detaljplan för Götaverksgatan behandlades.

Theo Papaioannou
Vägvalet