Inlägg märkta ‘göta älv’

GP debatt: Linbanan riskerar att bli ett nytt Gobigas-fiasko

måndag, 22 maj, 2017

Idag skriver Vägvalet på GP:s debattsida om den planerade linbanan över Göta Älv i Göteborg.

Linbanan drivs med en extrem brådska för att klara ett jubileumsdatum, en ambition som redan är omöjlig att uppnå. I stället får vi ogenomtänkta lösningar, trafikkaos och en enorm skuldsättning.

Likheterna med det havererade GobiGas-projektet är flera: Nästintill total samsyn mellan de etablerade partierna, kostnaderna riskera skena iväg och en oerhörd brist på respekt för skattebetalarna pengar. Dessutom är det oklart om vem som ska betala kalaset; Göteborg stad eller Västra Götalandsregionen via Västtrafik.

I detta skede, när varken budgeten eller vem som ska betala är fastslagna, så rusar kommunens politiker vidare i 150 knyck genom att lämna över projektet med varm hand till Trafikkontorets tjänstemän. Praktisk att ha någon att skylla på om/när linbanan blir nästa kommunskandal.

Vägvalet reagerade redan i höstas som enda parti och röstade nej till projektet då det visade en för hög kostnad och risk för kostnadsökning.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Strul och handlingsförlamning gällande Göta älvbron

torsdag, 15 mars, 2012

Idag kan vi läsa i GP att utbytet av Göta Älvbron kan komma att försenas. Detta p.g.a. av att man inte kan enas om brohöjden. Brohöjden har diskuterats fram och tillbaka under min tid i Trafiknämnden och långt dessförinnan. Det är många kockar och intressen i brofrågan. Med kockar menar jag t.ex. projektet för Centrala Älvstaden som går utanför sina befogenheter och stör planeringen. Vid ett tillfälle i trafiknämnden kom det fram att Centrala Älvstaden begärt en utredning om att ha en bilfri Göta Älvbro. Centrala Älvstadsprojektet är ett problem i beslutsstrukturen som påverkar de olika nämnderna med de idéer som kommer fram. Här bör kommunstyrelsen markera och styra upp projektets mandat.

När idén om en bilfri bro kom upp av en händelse i Trafiknämnden valde Vägvalet att lämna ett yrkande som med bestämdhet sa att alla beslut som berör Göta Älvbron ska passera Trafiknämnden. Hur ska nämnden annars kunna ta ett bra beslut?

Intressen som blir föremål för konflikt är båttrafiken på Göta Älv. Men för detta utreder Trafikverket en trafiklösning som innebär schemaläggning av broöppningarna så att båtarna vet när bron öppnas. Att bygga en bro som har snabba broöppningar är inga problem med dagens teknik. För övrigt glömmer man lätt att före eller efter Göta Älvbron har vi Marieholmsbron (tågbron) som också måste öppnas. Så oavsett höjd på Göta Älvbron har vi ytterligare ett hinder som ändå stör båttrafiken där den bästa lösningen förmodligen är ett tidstyrningssystem.

Det finns en risk att vi gör en höna av fjäder och det under tidsbrist. Göteborg Stad måste bestämma sig. Bron är gammal och måste bytas ut och får inte försenas. Blir den för gammal så finns det en stor risk att biltrafiken måste tas bort i väntan på ny bro. Hur svårt kan det vara att bygga en bro nuförtiden? Redan de gamla romarna…

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet GP1, GP2

Trafiknämnden 31 oktober och dubbdäcksförbud

onsdag, 2 november, 2011

Sammanträdet i Trafiknämnden den 31 oktober blev ganska intensivt då beslut om ett fortsatt dubbdäcksförbud behandlades. Ärendet bordlades första gången i maj och därefter ytterligare en gång i juni. I juni redovisades att mätningarna på Friggagatan/Odinsgatan inte påvisade några som helst förhöjda värden. Tjänsteutlåtandet förordade följande:

  • att komplettera den gjorda utvärderingen av dubbdäcksförbudet, etapp 1, på Odins-Friggagatan med ytterligare mätningar av luftkvalitet och buller under vintersäsongen 2011/2012
  • att tillsammans med Stockholm Stad hemställa hos riksdagen att kommuner ges möjlighet att få ta ut en dubbdäcksskatt/avgift med syfte att förbättra miljön
  • att ge Trafikkontoret i uppdrag att återkomma med förslag till ställningstagande avseende etapp 2

Vägvalet stod redo med ett yrkande redan i juni som innebar att häva dagens förbud men att fortsätta mätningarna samt avslag om dubbdäcksavgift och utökning till etapp 2. Den rödgröna majoriteten valde då igen att bordlägga med hänvisning till att miljöförvaltningens ”egen” utredning inte var klar och att man ville vänta in denna. Återigen en tecken på att Miljöpartiet föser Socialdemokraterna framför sig. Jag protesterade och ansåg att nämnden hade tillräckligt med underlag att ta beslutet, men fick inget gehör.

Till sammanträdet i måndags var miljöförvaltningens utredning fortfarande inte klar men Trafikkontoret önskade ett beslut eftersom man får börja sätta på dubbdäck från och med 1 november och då måste man också börja behandla dispenserna som endast löper på ett år. Innan beslut fick nämnden en presentation om Hornsgatan, miljöförvaltningens synpunkter gällande partiklar och om Gamlestadens utbyggnad men ingen presentation om just mätningarna som påvisar noll i förändring. Jag påpekade inför nämnden att detta är inte rätt sätt att återge underlag i ett så viktigt beslut och det uppfattas som att man ”letar” alternativ för att få behålla förbudet. På mötet visade det sig att Alliansen yrkade för ett upphävt beslut medan den rödgröna majoriteten vill fortsätta med det befintliga förbudet och bordlägga 2:a och 3:e att-satserna. De rödgrönas förklaring var att de ville fortsätta mäta och kom med alla möjliga bortförklaringar som t.ex. att det hade byggts på Friggagatan vilket kan ha påverkat mätningarna då det nu var mer tätt efter byggnationen och då kan dammet inte försvinna någonstans. Även Hornsgatan togs upp som oroväckande vilket enligt mig är att jämföra äpplen och päron då Hornsgatan är en stor genomfartsled med fler bilar. Återigen påpekade jag att man kan låta mätningarna fortgå men utan förbudet som trots allt påvisar noll. Ärendet avgjordes med votering där de rödgröna röstade ja till fortsatt förbud. Vägvalet och Alliansen reserverade sig i frågan.

Det finns egentligen ingen anledning att fortsätta med förbudet om det inte ligger något i den politiska agendan som verkar vara att mota bort bilismen i Göteborg. Alla har rätt att driva sin politik men att inte stå för den och driva den genom andra konstiga förbud är inte rätt väg att gå. Det skapar inget förtroende för de politiska beslut som tas. Sanningen är att svenska vintervägar och säkerhetstänk har drivit fram användandet av dubbdäck. Trots detta kör en stor andel odubbat om de kan. Detta har man förändrat genom t.ex. miljöbilsparkeringen i Göteborg som kräver att man kör odubbat men också genom att folk självmant gått över till odubbat om de inte kör på vägar där det kan behövas dubbdäck. Jag ska själv sätta på vinterdäck (odubbade) och kollade runt på olika däckfirmor och råkade se följande på OKQ8.

Tänk att det går att informera och påminna sina kunder att det kanske inte behövs dubbdäck beroende på hur man kör. Men är det rätt att förbjuda dubbdäck för de som verkligen behöver dem?

Utöver dubbdäcksförbudet behandlades flera andra frågor varav den ena var Trafiknämndens budget. Det största problemet som Göteborg står inför är en underhållskostnad som ökar eftersom det inte tillförs tillräckligt med pengar för att hantera detta. Vid de senaste budgetredovisningarna så har den rödgröna majoriteten varit lika förvånade och bekymrade över denna post men utan att något görs. Inga mer pengar tillförs något som Vägvalet som första uppgift i nämnden påpekade i början av året och även så i Stadens Budgetförslag för 2012. Läs gärna mer om underhållskostnaderna i GP här.

Några formella beslut gällande Mål- och inriktningsdokument budget 2012 för Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden och Trafiknämnden, Trygg, vacker stad – Inriktning och budget 2012,  Trafiksäkerhetskrav för Göteborgs Stad vid nyanskaffning av fordon och Stadens golv – Policy för markbeläggningar i Göteborg togs. Översiktsplan för Fässberg och detaljplaner för Sisjön bordlades.

Därefter beslutade nämnden om en utredning av spårvagn till Backa och Norra Älvstranden. Dessa två sträckor kommer att utredas men mynna ut i två olika beslutsunderlag. Spårvagn till Backa har utretts flera gånger tidigare men lämnats därhän p.g.a. den höga kostnaden. Vi får se om det lyckas denna gång. Däremot beslutades om detaljplan för spårväg till Skeppsbron och hemställan för dess finansiering.

Vidare presenterades ett förslag om Grönsaks- och Kungstorget med idén att göra ett underjordiskt garage under Kungstorget. Problemet som uppstår är dock att planen endast ger plats för ca 120 bilar och idag finns ca 200 platser. Viktigt är som jag påpekade att man diskuterar vidare med handlarna om detta då det kan påverka kundflödet. Ärendet bordlades för att studeras närmare av den rödgröna majoriteten.

En mycket kort information gjordes om det Västsvenska Paketet och dess åtgärder som görs i staden. Snart börjar åtgärderna för Övre Husargatan och Södra Vägen för busstråken.

Den mest intressanta informationspunkten handlade om Göta Älvbrons utformning med bilder och grafik. I korta drag så kommer bron att läggas bredvid den gamla norröver. Det man kan konstatera är att bron ska ta hänsyn till många intressen; cyklar, bilar, båtar, spårvagnar, bussar, gående, stadsutveckling, Västlänken m.m. Ingen lätt uppgift. Vad gäller brohöjden så är det en het potatis eftersom man gärna från stadens håll vill att den blir ca 10 m istället för dagens 18,5 m. Att öka på höjden får stor påverkan på landsidornas utformning. Men det som är lite konstigt är att den utlysta designtävlingen endast innefattar själva överfarten från älvsida till älvsida och inte hur landsidorna ska bli. Detta är en konstig uppdelning eftersom det hänger ihop och den stora frågan är om vi vill anpassa staden till bron eller tvärtom. Jag föredrar ju det senare.

Mötet avslutades under tidsbrist med några övriga frågor. Första frågan gällande Heden parkering och avgiftshöjningen och förslaget om pristrappa. Enligt Trafikkontoret äger man inte frågan utan det gör Gatubolaget och det är de som genomfört avgiftshöjningen. Olyckligt var att en tjänsteman från Trafikkontoret yttrat sig om förslaget och det ska inte ske igen. Den andra frågan handlade om att låta Kurt G Larsson komma och presentera alternativet till Västlänken, men nämnden ansåg att denne får presentera sitt förslag för respektive parti vilket även delvis har gjorts. En tredje fråga var om äldreomsorgens parkeringsmöjligheter men denna fråga ägs tydligen av Stadsledningskontoret som inte verkar ha återkommit med någon riktlinje sedan detta väcktes förra året.

Ett gediget möte som ni förstår och framför allt en besvikelse att den rödgröna majoriteten fortsätter med pålagor som det saknas någon som helst grund för. Det jag kan lova är att bevaka att dispenserna hanteras snabbt och rättvist.

Theo Papaioannou
Vägvalet