Inlägg märkta ‘gamla ullevi’

Trafiknämnden 12 december – Del 2 – Polhemsplatsen

fredag, 14 december, 2012

En genomgång gjordes för Trafikstrategin som ska ut på remiss för att sedan beslutas. Remisshandlingen ska beslutas i mars 2013 för att sedan beslutas i sin helhet under hösten samma år. Målbilderna är ett lättillgängligt regioncentrum, attraktiva stadsmiljöer och Nordens logistikcentrum. Det underströks att ingen utbyggnad av kapacitet för bilen skulle ske utan all satsning ska göras på cykel och kollektivtrafik. Det var viktigt i trafikstrategin att ha dialog med medborgaren men i samma andetag sades att vi måste fostra göteborgaren att ändra sitt beteende. Den rödgröna sidan var noga meda att understyrka hur viktigt det var att förankra med kommuner och regionen. Detta var ju så ”lyckat” med K2020. Jag påpekade att risken finns att trafikstrategin förblir en pappersprodukt, precis som K2020, om den inte speglar medborgarnas krav. Och just nu speglar den inte medborgarens behov. Vi har tidigare avslagit trafikstrategin på grund av detta. Läs mer här och här. Mer om detta nästa år.

En lägesrapport lämnades för Västsvenska paketet. Situationen runt korsningen vid Gamla Ullevi över till Polhemsplatsen är problematiskt. För den som missat har det uppstått köer som trafikplanerarna inte riktigt varit beredda på. Kön sträcker sig nu dagtid ända bort till korsningen vid Nya Ullevi, något som inte fanns tidigare. Matningen av bussar från Polhemsplatsen och uppifrån Heden bidrar till trängseln. Min enkla fråga var om detta inte hade tagits med i analysen vid ombyggnationen av stråken. Detta var ett av våra huvudargument i vårt avslagsyrkande när ärendet behandlades i februari i år:

”Inga faktiska redovisningar av trafikflöden finns med i tjänsteutlåtandet och allt bygger bara på ”bedömningar”. Risken är överhängande att dessa kan vara felaktiga och att resultatet blir misslyckat.”

Det är även ett förvirrat tillstånd mellan bussar och bilar om vem som äger företräde i korsningen vid Gamla Ullevi när det uppstår köbildning. Många bilister hamnar i busskörfälten då det är dålig övergång och skyltning. Trafikdirektören upplyste om att man pratat med polisen om problemet och begärt mer övervakning vid korsningen. Men vad hjälper det om polisen står och viftar att bilarna kört in i fel fil ofrivilligt? Man arbetar vidare med att lösa problemet men avvaktar också trängselskattens införande innan åtgärd utförs med hopp att detta löser situationen.

Här kan ni se hur det ser ut en fredag kl. 12.00 vid förbi Ullevi och Polhemsplatsen.

Se även inslaget från TV4

Västtrafiks organisation diskuterades med anledning av de klagomål som inkommit om försämringar. Den är komplex och krånglig för att trafikplanera. Även detta har vi påpekat vid ett flertal tillfällen och nu visar det sig. Idag är Göteborg Stad endast en samverkande part i trafikplaneringen. Då gäller det att ställa krav på Västtrafik men samtidigt är det Västtrafiks budget som i slutändan styr vad som ska genomföras. Det är ju det återkommande svaret från Västtrafik, pengarna räcker inte till allt. Samverkan mellan parterna har tyvärr inte heller fungerat tillfredsställande i övergången. Tiden drog över och diskussion återupptas i Trafiknämnden nästa år.

Busskörfälten på Hjuviksvägen är omdiskuterade och de boende har blivit lovade en nyttokalkyl som nu visar sig inte ska göras av Trafikverket. Istället hänvisas till gamla utredningar gjorda 2009. Lite märklig omsvängning.

Avslutningsvis har det varit diskussioner om varför taxi inte får köra i busskörfälten varför Johan Nyhus (S) lämnade ett uppdrag till Trafikkontoret att komma tillbaka med en redogörelse varför detta inte är tillåtet. Men om vi ändå ska diskutera detta skickade jag med att även redogöra för samåkning i busskörfält med privatbil och varför inte kunna köra i busskörfälten när det inte är  rusningstrafik och på helger. Även trafikdirektören skickade med att se över om färdtjänsten kan utnyttja busskörfälten.

Läs vår debattartikel Trafikkaos när beslut bygger på gissningar.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GP8, GP9

Informationskampanj vid Gamla Ullevi 17 juli

lördag, 17 juli, 2010

Idag fortsätter Vägvalet att informera om trängselskatten och att samla in namn för en folkröstning. Platsen är utanför Gamla Ullevi innan dagens fotbollsmatch. Matchen börjar 16.00. Kom och skriv på vår namninsamling!

Ni kan också hämta gratis bildekaler!

Håkan Andersson
Vägvalet

Debatt i GP – Så påverkas Göteborg under bygget av Västlänken

tisdag, 13 juli, 2010

Idag publicerade GP en debattartikel av Tom Heyman och Theo Papaioannou från Vägvalet som uppmärksammar hur Göteborg påverkas under de tio långa år byggandet av Västlänken kommer att pågå. De skriver:

Problemen under bygget av Götatunneln var inget i jämförelse med det som nu kan förväntas. Centralstationen, Nils Eriksonterminalen och Nordstan blir nästan omöjliga att nå och när samtidigt den nya Göta Älvbron och Partihandelsviadukten skall fogas in i systemet är det bäddad för trafikkaos.

Debattartikeln beskriver tunnelns dragning från Centralstationen, via stationen i Haga till den nya stationen vid Korsvägen. Det är ömsom uppgrävda enorma diken, tunnel genom berg och den ökända göteborgsleran. Leran som ingen idag vet vad den kan ställa till. Kommer ni ihåg Springsteen på Nya Ullevi och bygget av nya Gamla Ullevi?

Dessutom skall det utföras omfattande och kostsamma och arkeologiska utgrävningar under Göteborg. Vem vet vad dessa kan hitta för fynd och därmed i så fall försena, fördyra och förhindra bygget av Västlänken?

Även bil- och kollektivtrafiken drabbas förstås:

”Allestråket, som är ett av våra viktigaste trafikstråk till västra Göteborg, stängs av. Där går idag 5 spårvagnslinjer, 2 busslinjer och en omfattande biltrafik. Ingen vet hur den trafiken skall lösas.”

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Missnöje inom Socialdemokraterna

onsdag, 30 juni, 2010

Det visar sig nu mer och mer att det finns missnöje med beslutet inom Socialdemokraterna, men partipiskan håller alla medlemmar i disciplin.

Christer Westberg (S) ordförande i Backa SDN säger följande i lokaltidningen Backa/Kärra:

”Förslaget är orättvist och att det går fortfarande att påverka, det är inte hugget i sten.”

Men om det går att påverka beslutet, varför råder det ingen debatt?

Pierre Hallberg var tidigare medlem i Socialdemokraterna, men har nu lämnat för att bli medlem i Vägvalet. Han säger:

”För den lokala delen så har vi en Socialdemokratisk styrelse i Göteborg som helt saknar självkritik, demokratiska värderingar samt saknar fullständig kompetens för att se till kommuninvånarnas bästa. Man är flata när det gäller att bevaka pågående projekt, att följa upp desamma och man underlåter sig att ställa människor som utnyttjar kommuninvånarnas pengar till svars.”

Vidare säger Pierre Hallberg: 

”Jag har haft en dialog med kommunstyrelsen, som idag utmynnat i en monolog. Så mycket för öppenhet i partiet. Man skall inte kritisera ledningen, ej ens internt. Personligen skulle jag uppskatta om någon hyste tvivel kring projekt som Västlänken, Gamla Ullevi och Götatunneln. Projekt som blivit rejält fördyrade, samt ett som man inte har en aning om vad den kommer att kosta. Minsta ifrågasättande, så locket på. Och så är det inom hela (S) inom Göteborg.”

Avslutningsvis säger Pierre Hallberg:

”Jag kommer troligtvis komma tillbaka till Socialdemokratin, men med den besättning som besitter ledande poster, både lokalt och nationellt, är det inte något jag strävar efter.”

Vi välkomnar Pierre Hallberg och hoppas att detta ger lite inspiration för de som inte vågar yttra sina åsikter inom de etablerade partierna.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Kommunerna kan inte räkna

måndag, 1 mars, 2010

Igår hade GT en väldigt intressant ledare där man skriver om kommunernas okunskap att räkna hem kommunala projekt.

Exemplen är flera:

  • I Munkedal renoverade man förra året kommunala Allégårdens kök, och byggde ut det. 5,8 miljoner fanns budgeterade för sådana ändamål – men slutnotan blev avsevärt högre: 9,4 miljoner.
  • Det skulle kosta 180 miljoner att bygga Gamla Ullevi i Göteborg. Slutnotan hamnade på 366 miljoner.
  • Det skulle kosta 140 miljoner att bygga Arena Vänersborg. Det kostade 300 miljoner.

Vi har tidigare pratat om Götatunneln som skulle kostat 1,8 miljarder men som slutade på 3,4 miljarder. Våra farhågor kan besannas med dessa exempel för det Västsvenska infrastrukturpaketet, d.v.s. att 34 miljarder kan komma att bli 68 miljarder. De första 30 miljarderna har redan ökat med 4 miljarder. Är det inte rimligt att kräva av våra folkvalda att arbeta fram bättre beslutsunderlag och alternativ? För att undvika vårt krav blir motfrågan från politkerna vad Vägvalet har för andra alternativ och att vi när vi säger nej till trängselskatt säger nej till ALL infrastruktursatsning i HELA Värsta Götalands regionen. Detta är ett sätt att gömma sig bakom dåligt fattade beslut. Gå inte på det! Exemplen talar för sig själva.

Theo Papaioannou
Vägvalet