Inlägg märkta ‘extern’

PM: Vägvalet lämnar interpellation angående uppföljning av den interna kontrollen

måndag, 11 november, 2013

Vägvalet skrev en motion i september 2011 där vi begärde att en extern oberoende kommission skulle granska Göteborgs Stad. Sedan dess har staden haft en granskningskommission som överlämnade sin rapport i somras 2013. Staden har även upprättat handlingsplaner, policys, riktlinjer etc.

Men efter Uppdrag Gransknings program så är det uppenbart att åtgärderna inte nått ut i organisationen och att något inte står rätt till i stadens bolag gällande kontrollfunktioner, interna rutiner, arbetssätt, ansvar med mera.

Mot bakgrund av ovanstående ställer Vägvalet följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

  • Varför ser vi inget resultat av det arbete som gjorts av kommunstyrelsen?
  • Vad händer nu efter granskningskommissionens rapport? Hur har du tänkt följa upp kommissionens 10 råd och synpunkter?
  • Har du någon plan för att få ordning på oredan?

Vill du se övriga interpellationer och motioner som Vägvalet lämnat klicka här.

Vägvalet valde även att tillföra 1,5 miljoner kr för gästprofessur för forskning om den demokratiska rättsstaten i stadens budget för 2014. Något granskningskommissionen efterlyste. Läs mer här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Granskningskommissionen blir nu verklighet

torsdag, 16 februari, 2012

Idag utsågs Erik Amnå, professor i statskunskap och vid Örebro universitet, till ordförande för granskningskommissionen som ska se över korruptionshärvan i Göteborg. Han forskar om förvaltning, demokrati och civilsamhälle. Övriga ledamöter är Barbara Czarniawska, professor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet, och Lena Marcusson, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

Det har varit många diskussioner fram och tillbaka och nu äntligen kan vi se att det blir verklighet. Och det behövs verkligen då det rättsligt verkar få en ganska dålig genomslagskraft. Det är bekymmersamt att lagen inte tar så allvarligt på de mutskandaler som skett i staden. Därför blir det än viktigare att kommunstyrelsen och dess ledning, och övriga partier, markerar att detta är oacceptabelt. Det är även läge att börja nysta i bolagssoppan i Göteborg vilket med stor sannolikhet har bidragit till att det blivit som det är idag. Varje bolag har skapat sin fristående kultur och man gör lite som man vill och glömmer av att det faktiskt i slutändan är ett kommunalt bolag som har en uppgift: att tjäna medborgarna tillika skattebetalarna.

Här ligger ett stort ansvar på den rödgröna majoriteten i Göteborg att verkligen uppvisa ledarskap som markerar en gång för alla hur bolag och förvaltningar ska arbeta och agera. Anneli Hulthén (S) bör på allvar ta ett fullt ansvar nu och uppvisa ett starkt ledarskap vilket hittills saknats. Vid ett tillfälle i fullmäktige sade hon sig inte vara en koncernchef. Det stärker inte direkt ledarskapet och visar tyvärr inte vägen om hur bolagen ska hanteras. Vägvalet lämnade tidigt en motion om att tillsätta en extern granskningskommission och pekade senast på kommunfullmäktiges sammanträde den 8 december att:

  • se över Göteborgs bolagsstruktur som är ett problem som urholkar transparensen och öppenheten
  • kommissionen ges möjlighet att utreda eventuella andra frågetecken som de kan tänkas komma fram till
  • med tanke på UPP-projektet utreda hur kommunstyrelsen initierar och följer upp sina projekt
  • ta hänsyn till Vägvalets punkter som lyfts fram i vår motion

Jag vill igen från den debatten påpeka att det var märkligt när Kia Andreasson (MP) hakade upp sig på att det inte fick kosta och att vi skulle passa oss för att ”granska granskarna”. Kommissionen kommer att få en budget på 5 miljoner och en tidsram på ett år att utreda. En ganska liten summa pengar med tanke på vad som står på spel, nämligen Göteborgs anseende. Kan hon sätta sprätt på projekt som UPP! så torde detta vara en spottstyver i jämförelse. Läs gärna blogginlägget här.

Jag vill även trycka på att den andra punkten att ge kommissionen fria tyglar att följa upp eventuella frågetecken som kan komma fram.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GT1

GP debatt: Ge granskarna av mutkulturen muskler

torsdag, 15 december, 2011

Idag kan vi läsa en debattartikel GP av Dennis Töllborg som är professor i rättsvetenskap på Göteborgs Universitet. Töllborg påpekar vikten av att granskarna ges rätt muskler för att hantera granskningskommissionen. Även Vägvalet har via sin motion påpekat vikten av att granskningskommissionen får rätta verktyg.

Töllborg skriver:

”Den granskningskommission som ska tillsättas i Göteborg för att komma tillrätta med göteborgsandans negativa sidor måste vara professionell och kompetent. All internationell erfarenhet visar att den måste ha makt att höra alla inblandade under sanningsplikt och ha tillgång till sanktioner.”

”Medlemmarna i kommissionen måste vara professionellt, inte ”politiskt”, kompetenta.”

”Det måste finnas folk med i kommissionen som kan Göteborg, känner strukturerna, vet var man skall börja leta, vågar och inser vikten av att bygga sociogram.”

”Det får inte bli en historisk utredning. Det innebär att det inte får finnas en fixerad slutpunkt för granskningen.”

”All internationell erfarenhet visar att kommissionen måste ha makt att höra alla den önskar under sanningsplikt, och ha tillgång till sanktioner om någon talar osanning, vägrar tala eller inte berättar hela sanningen.”

Precis som Vägvalet poängterar i sin motion så ska granskningskommissionen vara extern. Detta är väldigt viktigt eftersom personerna får inte ha personliga relationer till kommunens organisationen. Däremot ska de, som Töllborg skriver, känna till strukturerna för att veta var man ska leta. Vägvalet lyfte också fram att kommissionen bör ges möjlighet att utreda eventuella andra frågetecken som de kan tänkas komma fram till vilket också stämmer överens med Töllborgs bedömning om att inte ha en slutpunkt.

Vidare skriver Töllborg om det tunga ansvar som åligger kommunen för att kommissionen ska kunna utföra sitt arbete:

”Kommunen kan ålägga alla i de kommunala ”bolagens” styrelser, liksom deras ”verkställande direktörer”, skyldighet att tala, och tala sanning, annars blir de publikt avsatta – name and shame.”

”Kommunen kan kräva av alla sina anställda att de skall fullfölja samma sanningsplikt, annars riskerar de att bli uppsagda.”

”Kommunen kan befria alla anställda inom kommunen och dess bolag från tystnadsplikt gentemot kommissionen, samt besluta att inga handlingar eller annat material får undanhållas kommissionens granskning vid den tidpunkt kommissionen så önskar.”

Det är viktigt att kommunstyrelsen nu visar klart och tydligt att detta ska genomföras, har största prioritet och får inte åsidosättas. Varenda sten ska nu verkligen vändas. Släpp därför allt politiskt prestige!

Vägvalet stod bakom visselblåsarfunktionen men kan hålla med Töllborg att det kan förbättras. Men som vi många gånger påpekat så måste funktioner som införs vara genomtänkta och organiserade för att fungera.

Dennis Töllborgs debattartikel lyfter fram många saker men det viktigaste är kommunens ansvar att ge granskningskommissionen legitimitet hos förvaltningarna och framför allt bolagen. Detta måste vara en klar och riktad signal från kommunstyrelsen som det inte får göras avsteg ifrån. Därför måste utsvävningar som underminerar detta, likt Kia Andreassons (MP) på senaste kommunfullmäktige undvikas (läs blogginlägg här).

Theo Papaioannou
Vägvalet