Inlägg märkta ‘eu’

Svar till GP:s ledarblogg om beskattning av utländska bilar

fredag, 8 november, 2013

GP:s chef för ledarredaktionen, Fredrik Tenfält, antyder på GP:s ledarblogg att Vägvalet ägnar sig åt konspiratorisk tolkning gällande regeringens reträtt angående beskattning av utländska bilar.

Vi lämnar följande svar:

Att vara med i EU var länge en tvistig fråga i Sverige – men den liberala ledarredaktionen var hela tiden den mest entusiastiska förespråkaren för det europeiska samarbetet. Det blir därför lite konstigt när samma ledarredaktion grips av tveksamhet när det gäller avtalets konsekvenser.

Fredrik Tenfält vill ha ett förslag om trängselskatt för utländska fordon och anklagar Vägvalet för att vara konspiratoriska. Men Tenfält har missat den centrala frågan. Trängselskatten är en skatt och Sverige kan inte beskatta utländska företag eller medborgare. Inom EU finns regler för vägavgifter, men Sverige valde att istället införa en skatt eftersom EU:s regelverk då kunde kringgås. Svenska skatteregler gäller nämligen bara för svenska företag och svenska medborgare.

Vägvalet har aldrig hävdat att det handlar om att särbeskatta utländska fordon. Vi har däremot sagt att utländska fordon inte kan beskattas i Sverige. Enligt EU-direktivet betalar alla lastbilar en avgift som är antingen tids- eller avståndsbestämd. I Sverige gäller det första alternativet. Alla utländska lastbilar betalar en avgift för att få tillgång till det svenska motorvägssystemet. Det kallas ”Eurovinjett” och betalas av alla i Sverige, Danmark och Beneluxländerna. Då kan man inte ta ut ytterligare en avgift för att passera Göteborg! Trafikverkets idé om att Älvsborgsbron skulle kunna jämföras med ett Österrikiskt alppass tål inte en juridisk prövning.

Nej, vi har inte blandat ihop detta med tyska funderingar om generell avgift för utländska fordon. För lastbilar har Tyskland ett annat avståndsbestämt system. Alla lastbilar löser en biljett för att färdas en viss vägsträcka men inte heller det ger möjlighet att ta ut en specialdestinerad avgift för ett visst vägavsnitt.

Vi är nu medlemmar av den Europeiska Unionen något som GP:s ledarredaktion länge förespråkat. Då måste vi också följa de regler som EU bestämt. Trängselskatten är en svensk uppfinning och den kan inte enkelt anpassas till EU:s regelverk.

Och efter en träff med trafikutskottet i Stockholm i dagarna kan vi bara konstatera att utländska bilar inte kändes närmare efter mötet.

Theo Papaioannou
Tom Heyman
Vägvalet

Britterna komplicerar inte sin folkomröstning

onsdag, 15 maj, 2013

I dagens GP kan vi läsa att det brittiska konservativa partiet nu har offentliggjort det lagförslag om den folkomröstning om landets EU-medlemskap som tidigare utlovats till senast 2017. Om ett lands EU-medlemskap kan man ha många åsikter, men det är inget ett lokalt parti i Göteborg behöver ta ställning till, det klarar den brittiska väljarkåren mycket bättre. Däremot är den föreslagna frågeställning som ska gälla i folkomröstningen högst intressant:

Tycker ni att Storbritannien ska fortsätta att vara medlem av Europeiska unionen?

Läs den en gång till!

Tycker ni att Storbritannien ska fortsätta att vara medlem av Europeiska unionen?

De flesta håller nog med om att om huruvida ett land ska vara med i EU eller inte är en mycket större och viktigare framtidsfråga än en lokal folkomröstning om trängselskatt, även om den också är tänkt att gälla under en lång tidsperiod. Britterna har att ta ställning till en mycket komplex fråga och det förtroendet har de brittiska politikerna för väljarna.

Men det mest anmärkningsvärda är alltså frågeställningen. Det finns inga som helst spår av problematisering av frågan. Inga ”Vad händer om…”, ”Hur ska vi tolka…”, eller påståenden som ”Det går inte att bryta ur Storbritannien från EU” eller ”Det kommer att gå käpprätt åt helvete”, för att parafrasera Johnny Magnusson (M), i dagens GP. Bara en enkel fråga.

Den valkampanj som kommer att föregå folkomröstningen i Storbritannien kommer säkerligen att innehålla alla dessa argument. Men frågan som väljarna ska ställning till är en enkel Ja eller Nej fråga, utan reservationer, utan pekpinnar och utan inblandning från någon politiker som tycker frågan är fel ställd.

Tolkningen man kan göra är att det är skillnad på folkomröstningar som beslutas av partier och sådana som kommer ur ett folkinitiativ. När den politiska makten anordnar en folkomröstning är det inte tal om att manipulera och problematisera frågan, antagligen för att man vill ha det svar som man tror sig kunna få av väljarna. Men när väljarna själva kräver en folkomröstning, då lägger sig väljarna i och stör de folkvalda, som i sin tur svarar med att motarbeta en folkomröstning så mycket de kan.

Kan britterna klara av att folkomrösta om de ska vara med i EU eller inte, klarar nog Göteborgarna att ta ställning till om de vill ha trängselskatt eller inte. Utan att det går käpprätt åt helvete.

Och om det som Sveriges Radio skriver är knapp majoritet för ett nej till trängselskatt så är det väl inga problem att folkomrösta?

Håkan Andersson
Vägvalet

Utländska bilar beskattas inte

onsdag, 27 juni, 2012

Enligt GT idag kommer inget betänkande från utredningsgruppen den 30 september som det var sagt. Istället skjuts det på framtiden till 15 februari 2013. Förra året 9 juni utsågs lagman Raymond Grankvist vid kammarrätten i Göteborg till särskild utredningsman för ”Skatte- och avgiftsuttag vid användandet av vissa vägar”.

Grankvist säger till GT:

”Det kommer inget betänkande den 30 september som det skulle ha gjort när det gäller trängselskatten, eftersom vi har fått flera tilläggsdirektiv.”

På frågan om det är rimligt att en ”eventuell” beskattning ska kunna ske  tidigast årsskiftet 2013/2014 svarar Grankvist:

”Det låter ju rimligt när det gäller trängselskatt eftersom det i det delbetänkande som vi lämnar till hösten inte får tas upp och inte heller tas upp några frågor om trängselskatt.”

Vi tolkar denna försening som att det faktiskt uppstår problem med att hantera trängselskatt och utländska bilar, vilket vi flera gånger redan påtalat. Utredning är verkningslös. Det klart att ett negativt besked om utlandsregistrerade fordon tre månader innan trängselskatten införs skulle ha lett till ytterligare kraftiga protester. Nu skjuter man på beskedet och slipper möta opinionen.

Regeringen och finansdepartementet har gjort ett medvetet val att kalla det för trängselskatt istället för vägavgift och så är även lagstiftat. Vägavgift får inte tas ut på befintliga vägar enligt gällande EU-regler då pengarna måste gå tillbaka till vägprojektet som det avser. Pengarna från vägavgifter som tas ut i EU-länder går tillbaka till det vägprojekt som avgiftsbeläggs. Så är det inte med trängselskatten. Genom att kalla det för trängselskatt kan staten ta in pengar både på befintliga och nya vägar och skatten blir en nationell angelägenhet för Sverige. Pengarna kan på så sätt användas av staten till vad som helst och till vilket projekt var som helst i Sverige och EU kan inte lägga sig i. Eftersom trängselskatten är en svensk skatt kan man inte heller ta ut den på utländska fordon då man inte får beskatta EU-medborgare i andra länder.

Som exempel brukar London föras fram. Där infördes trängselskatt av ett enda skäl: trängsel. Storbritannien har visserligen sagt att alla bilar, utländsk som inhemsk, ska betala trängselskatt, men man lyckas inte driva in pengarna. Administrationen är för dyr och man utmanar inte EU-kommissionen. För att beskatta utländska bilar måste Sverige nu utmana EU-kommissionen, vilket kan leda till överklaganden från andra länder då skatten blockerar genomfartstrafiken.

Slutligen är det intressant att regionchefen för Sveriges Åkeriföretag, Annika Persson, är så dåligt insatt i vad som sker och endast ser till sina egna intressen:

”Detta kommer att innebära en kraftig konkurrensnackdel för svenskregistrerade fordon. Det är dumt att dra igång ett system som kanske måste ändras. Jag tycker att man ska vänta med införandet även för svenskregistrerade fordon.”

Man kan tycka mycket och ha åsikter om allt. Men det förändrar inte den verklighet som Annika Persson ska förhålla sig till. Om utlandsregistrerade fordon slipper trängselskatten, är det något som hon ogillar. Men vad kan hon göra åt det? Absolut ingenting, eftersom hon redan gett sitt godkännande med en reservation som ingen i regeringen eller riksdagen bryr sig om.

Igår lät det annorlunda. Läs här.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Bruno Kaufmann berättade om det Europeiska medborgarinitiativet

tisdag, 3 april, 2012

I lördags den 31 mars hade vi äran att få lyssna till Bruno Kaufmann som arbetat länge med frågor kring medborgarinitiativ, både på Europeisk och nationell nivå. Från den 1 april är det möjligt att starta ett initiativ på EU-nivå för att påverka olika beslut. Kaufmann berättade även om den nya grundlagen som ger medborgaren i Sverige ett förstärkt folkinitiativ i kommuner och landsting.

I Sverige är det Ekerö kommun som använt sig av den nya grundlagen för det förstärkta folkinitiativet med frågan: ”Ska kommunen sälja aktierna i AB Ekerö Bostäder?”

När det Europeiska medborgarinitiativet startade 1 april låg ca 30 initiativ i startgroparna.

Därför gäller det nu att uppmuntra, möjliggöra och stödja det aktiva medborgarskapet och stärka dialogen mellan medborgare och institutioner på alla nivåer, så att den representativa demokratin stärks.

En viktig fråga som diskuterades var hur EU följer upp att medborgarinitiativet informeras till medborgarna. Samma fråga lyfte Vägvalet om det förstärkta folkinitiativet i Göteborgs kommunfullmäktige i sin motion: ”Lyft fram det förstärkta folkinitiativet”. I motionen framfördes

  • att utreda hur det förstärkta folkinitiativet kan lyftas fram och informeras till medborgarna i Göteborgs kommun
  • att utreda hur en organisation kan byggas för att hantera folkinitiativ från medborgarna
  • att utreda förslag på forum där politiker, kommunal tjänstemän och medborgare kan lära sig att hantera folkinitiativet i samråd för att nå bra politiska beslut

Första punkten var det som de etablerade partierna kunde tänka sig stödja genom att lägga ut information på Göteborg Stads hemsida. Övriga två punkter ansågs inte vara nödvändiga då detta kunde hanteras inom s.k. sedvanligt partiarbete. Motionen avslogs.

Enligt Bruno Kaufmann hjälper direktdemokrati att minska avståndet mellan väljare och valda samt medborgarnas vanmakt. Modern direktdemokrati behöver enkla och tydliga spelregler, låga trösklar, en stärkt infrastruktur och tid.

I Falun kommun har man satt målen att uppmuntra, möjliggöra och stödja ett demokratiskt deltagande.

Trots att över 200 politiker i Göteborg, kommunalråd som stadsdelspolitiker, var inbjudna kom ingen.

Se Bruno Kaufmann om det Europeiska medborgarinitiativet på Youtube här.

Läs snabbguiden till EU:s medborgarinitiativ här.

Surfa in på EU:s hemsida om det Europeiska medborgarinitiativet här.

Se en kort sammanfattning av Bruno Kaufmann om det Europeiska medborgarinitiativet.

GP – Rättvis trängselskatt livsviktig

fredag, 1 april, 2011

Sveriges Åkeriföretag har nu vaknat till liv och skriver i en debattartikel i GP att rättvis trängselskatt är livsviktig.

Johan Lindström och Hans Ljungberg, Sveriges åkeriföretag skriver:

”Det återstår besked om även utländska åkare ska bli skattskyldiga när trängselskatt införs i Göteborg. En långbänk som riskerar snedvrida konkurrensen i åkeribranschen”

”Redan för ett år sedan ställde vi frågan till ansvariga kommunpolitiker, som unisont förklarade att de beklagade och att de skulle arbeta mot en snedvridning av konkurrensen genom att göra det möjligt att ta ut trängselskatt även av utlandsregistrerade transportfordon.”

Utländska fordon kommer aldrig att beskattas eftersom enligt gällande EU-regler får inte EU-medlemmar beskattas. Regeringen vet om detta och har därför valt att införa trängselskatt som är en nationell angelägenhet. Det är alltså ett medvetet val av Regeringen att kalla det trängselskatt. Genom att kalla det trängselskatt får man skattebelägga redan byggda vägar och det ger ju givetvis mer klirr i kassan.

Några kommentarer till nedanstående uttalanden.

”Det är också viktigt att skilja mellan vägavgift, bompeng respektive trängselskatt. Vägavgiften tas ut av väghållaren för att finansiera ett vägavsnitt – som i fallet med E6, motorväg och bropassager. Alla motorfordon som nyttjar vägen måste erlägga avgiften som även är helt eller delvis avdragsgill för näringsidkare. Avgiften tas bort när allt är finansierat.”

Man har helt rätt i att en vägavgift som tas ut ska tas bort när projektet är slutfinansierat. Att tillägga här är att vägavgift är dedikerat till ett öronmärkt projekt likt Öresundsbron. Med vägavgifter kan man mycket väl avgiftsbelägga utländska fordon men då får man inte avgiftsbelägga befintliga vägar. Här får transportbranschen stryka på foten eftersom Statens och kommunens intressen är viktigare.

”Trängselskatt däremot, är en form av punktskatt, ett ekonomiskt styrmedel för att minska trängseln, antalet bilar inom ett bestämt område och för att reducera koldioxidutsläppen. I fallet med Göteborg ska en del av skatteintäkterna medfinansiera omfattande infrastrukturinvesteringar – det Västsvenska infrastrukturpaketet som omfattar såväl väg som järnväg samt kollektivtrafik.”

Ja, trängselskatten är en ny skattebas som har en paradoxal mening. Vi ska sluta åka bil, men samtidigt inte, för annars kommer inga pengar in till staten.

”Trängselskatten är en skatt och omfattar bara fordon som är skattskyldiga i Sverige. Den är inte heller avdragsgill. Detta skiljer den från vägavgiften som är generell för brukaren.”

Tyvärr stämmer inte detta med vad man skriver då trängselskatten är avdragsgill. Se skatteverkets hemsida.

Kan företaget göra avdrag för trängselskatt?
Ja, fr.o.m. den 1 augusti 2007 är trängselskatten avdragsgill vid inkomsttaxeringen. (Under försöksperioden med trängselskatt 3 januari ‑ 31 juli 2006 var skatten däremot inte avdragsgill).

Debattörerna skriver vidare:

”Vi, över 8 000 medlemmar i Sveriges Åkeriföretag, stödjer trängselskatt eller vägavgifter då vi ser både kort- och långsiktiga vinster såväl kommersiellt som miljömässigt med dem.”

Ja, och i Göteborg är det drygt 60 % av medborgarna som inte vill ha trängselskatt, vilket motsvarar 246 000 medborgare. Och det det verkar ju varken ha fått kommunen eller staten att lyssna.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Sammanträde Trafiknämnden 3 mars

fredag, 11 mars, 2011

Den 3 mars sammanträdde Trafiknämnden. Tjänsteutlåtandet om höjning av parkeringsavgifterna, som diskuterats hett i media, kommer upp i nämnden den 2 maj. Första beslutet ut på dagordningen var cykelinvesteringar för 2011 som klubbades med undantaget att Burmabacken i Kortedala blev återremitterat för att man inte ansåg att det var tillräckligt utrett.

En motion om att smycka cirkulationsplatser med konstverk har lämnats av Socialdemokraterna. Enligt tjänsteutlåtandet är rekommendationen att avslå motionen något som Vägvalet ställer sig bakom. Dock bordlades motionen.

Program för arena, bostäder m.m. vid Rambergsvallen beslutades.

Nästa ärende av prövning av bergtäkt vid Arendal. Tillståndsansökan avstyrktes enligt yrkande från de rödgröna.

Vi fortsatte med att få information om förslaget till miljözon för personbilar i Göteborg. Denna gång var det information som förmodligen går till beslut nästa sammanträde. Kort innebär miljözonen att man ska förbjuda äldre bilar i centrala staden. Vägvalet lämnade ett yttrande om varför detta inte är en så genomtänkt idé.

God miljö får inte ske på bekostnad av rättssäkerhet. Göteborg Stad bör inte fatta beslut om man inte vet att de legala förutsättningarna finns. Övervakningsproblematiken är inte löst och frågan om dispensfordon heller inte utredd. Efterlevnad av miljözonreglerna får idag endast kontrolleras av polis. Vi efterlyser en mer utförlig utredning om det är full legalt att använda parkeringsvakter till detta.

Den administrativa delen gällande märkning bör också utredas närmare då Transportstyrelsen nyligen av kostnadsskäl slutat märka bilar med skattemärke. Vi finner det ej troligt att ett system för märkning av euro-klasstillhörighet ligger högt på Transportstyrelsens agenda.

De flesta fordonen som utestängs kommer att säljas vidare och användas av nya ägare utanför Göteborgsregionen. Detta bör också utredas närmare eftersom det förskjuter endast problemet till en annan del inom regionen.

Då de ökade kostnaderna är mellan 10 000 – 30 000 kr så känns en start år 2012 inte rimlig för personer som drabbas.

Det finns en rimlighet i förslaget; att undvika att folk köper för gamla bilar om dom bor i centrala stan, men då kanske detta ska gälla nya inköp.

Nästa intressanta ärende var skyttlar över älven. Tjänsteutlåtandet föreslog att Västtrafik ges uppdraget att upphandla skyttlarna. Vägvalet yrkade dock för att upphandlingen gjordes av staden enligt nedan:

Vägvalets uppfattning är att en avgiftsbefriad färjelinje kan vara en lämplig åtgärd för att närmare förbinda Norra Älvstranden med centrala staden.

Eftersom en avgiftsbefriad linje inte blir föremål för någon taxesamordning anser vi att det inte finns någon anledning att involvera Västtrafik. Upphandlingen av trafiken bör därför göras direkt av Trafikkontoret.

Förslag till beslut i Trafiknämnden

Att                       Upphandlingen inte utförs av Västtrafik utan direkt av Trafikkontoret

Jag hade ett yrkande om att om färjan Dan Broström kunde återanvändas och att denna tas i bruk för det aktuella ändamålet. Men eftersom diskussionerna fortfarande pågår om detta är möjligt avvaktade jag med yrkandet. Vägvalets yrkande avslogs till förmån för de rödgrönas om att bifalla kontorets förslag.

Därefter ställdes proposition på att bifalla Alliansens yrkande om att inte avgiftsbefria trafiken över älven vilket avslogs.

Sammanträdet fortsatte sedan med information. Först ut var information om den nya kollektivtrafiklagen som träder i den 1 januari 2012. I samband med detta så övergår Västtrafik helt och hållet till regionen. Det finns mycket att diskutera om detta men den fråga jag ställer mig är hur mycket inflytande som Göteborg Stad tappar. Förut har ägarstrukturen varit ett påtryckningsmedel i diskussioner men nu ska alla diskussioner ske i samverkansgrupperingar vilket innebär att regionen alltid har sista ordet.

Vi fick en gedigen genomgång om drift- och underhållsverksamheten som var högst intressant. Kontoret hade också gjort en väldigt bra broschyr för nämnden som beskrev olika typer av underhåll. Det finns en hel del att tänka på framöver så att vi inte drar på oss för mycket kostnader. Ju bättre proaktivt underhåll desto mindre oförutsedda kostnader.

Sist ut var information om Västsvenska infrastrukturpaketet. Det som var högaktuellt var ju givetvis de höjningar som finansdepartementet flaggat för och att utländska fordon skjuts på framtiden. Anders Roth, miljöchef, fick frågan varför utländska fordon inte kan beskattas och svarade tyvärr enligt min åsikt väldigt svävande. Det är som vi sagt mycket enkelt och det är ofattbart att detta inte når fram efter ett års diskussioner. Sverige kan inte beskatta utländska medlemmar i EU, det strider mot reglerna. Regeringen har medvetet valt att kalla det trängselskatt för att kunna lägga tullar på redan befintliga vägar och därmed slippa problem med Bryssel.

Theo Papaioannou
Vägvalet

GP – Valfläsk angående flerpassageregel och trängselskatt för utländska bilar

torsdag, 2 september, 2010

I dagens GP kan man läsa att statssekreteraren Leif Zetterberg (C) på Näringsdepartementet ger besked om att man ska införa en flerpassageregel och beskatta utländska bilar. Han säger:

”Vi kommer att införa en sådan regel. Vilken tid det kommer handla om är inte helt klart.

Ändringarna av trängselskattezonerna kommer inte att bli klara förrän i höst. Han säger:

Beslut om beslutförslaget skall tas under senhösten.

Vidare säger han om beskattning av utländska bilar att:

Det finns numera möjligheter till detta och vi kommer att införa ett sådant system samtidigt i Stockholm och Göteborg. Från 1 juli finns EU-samarbete som innebär att polis och kronofogde kan agera efter gemensamma europeiska regler och ta ut kräva betalt även av utländska bilister och företag.

Men stämmer detta verkligen? Har EU gett respektive stat beskattningsrätt över utlänningar och deras fordon? Det mest påfallande med detta påstående är att det kommer i valtider. Och det tyder på att frågan håller på att spåra ur för såval regeringen som de politiska partierna i Göteborg. EU-samarbetet som Zetterberg hänvisar till ovan är till för att få tag i brottslingar och gäldenärer! Att Sverige skulle få beskatta utländska bilar är helt orimligt eftersom det går emot EU:s grundsten om fri rörlighet. Om EU-länderna skulle få beskatta varandras bilar inom EU försvinner den fria rörligheten. Och att samköra bilregister för att beskatta utländska bilar är dels inte tekniskt möjligt idag, dels inget något EU-land skulle vara intresserad av, förutom Sverige. Skulle en dansk åläggas att betala trängselskatt idag, kan han genast överklaga detta till Europadomstolen och hävda att han inte har fri rörlighet.

Vad gäller flerpassageregeln – regeln som ska innebära att man bara betalar en tullpassage per resa – så är den än så länge endast ett påstående och i propositionen finns det inga som helst beslut på den. Ett uttalande av en statssekreterare är inget Riksdagsbeslut. Någon proposition är inte lagd i Riksdagen och det finns inte heller någon sådan aviserad. Den här typen av uttalanden brukar snabbt glömmas bort efter ett val. Att det kommer nu innan valet är bara för att dämpa betydelsen av trängselskattefrågan i kommande val.

Och som vi nämnt tidigare innebär flerpassageregeln att många bilister i praktiken får en höjd trängselskatt med upp till 80%! Om du bara passerar en tullstation per resa ökade trängselskatten från 10 kronor till maximalt 18:- i och med flerpassageregeln. Är det inte märkligt att ett sådant förslag kan lanseras som något positivt för bilisterna? Vem är det egentligen som regeringen försöker lura?

Genom att rösta in Vägvalet i kommunfullmäktige kan vi bromsa upp hela processen då alla beslut inte är tagna.

Vägvalet
Theo Papaioannou

Hallberg säger att Göteborg har fått vänner i Stockholm

torsdag, 18 februari, 2010

Jan Hallberg skriver i sin blogg igår att nu har Göteborg fått vänner i Stockholm. Han skriver vidare att:

”Men en dyrköpt läxa är att inflytande och påverkan når man inte genom att skrika och svära eller att slå i dörrar uppe i Stockholm.”

Skåne har på något sätt lyckats bättre med investeringarna till Citytunneln i Malmö som kommer att kosta 8,5 miljarder. Antingen är skånska politiker väldigt duktiga på att förhandla med staten eller så är de förbannat duktiga på att skrika och  svära och slå i dörrar. Där är nämligen fördelningen av investeringen i procent enligt följande:

  • Banverket/Staten 70,5 %
  • Region Skåne 9,5 %
  • Malmö stad 12%
  • EU 8%

(Fakta Citytunneln)

Totalt står Skåneregionen och Malmö Stad för 21,5 % av kostnaderna. I Västra Götaland har politikerna kommit överens med sina vänner i Stockholm att vi ska betala 50 % av kostnaderna. Jag trodde att våra folkvalda skulle göra det bättre för oss när vi röstade fram dem?

Theo Papaioannou