Inlägg märkta ‘eriksberg’

Viktigaste älvförbindelsen byggs allra sist

tisdag, 16 januari, 2018

I lördags publicerade GP en replik från Vägvalet på Johan Nyhus (S) senaste närmast euforiska beskrivning av alla olika infrastrukturprojekt som är på gång – eller är planerade långt, långt in i framtiden – i Göteborg.

Nyhus blandade Sverigeförhandlingen, Västsvenska paketet, linbanan, cykelinfrastruktur, spårvagnstunnel, Spårvagn till Backaplan och Brunnsbo, ny snabb busstrafik Lindholmen – Eriksberg och vidare norr till Vårväderstorget, ny Marieholmstunnel, ny Hisingsbron och ny spårvagnsförbindelsen mellan Lindholmen och Stigberget. ”Detta är fantastiskt för Göteborg”, sammanfattade Johan Nyhus.

Ja, hur kan man egentligen var negativ till alla dessa saker som vi bara ska ”få”, om man får tro Nyhus?

Jo, dels överdriver han faktiskt. En hel del dessutom. Den nya Hisingsbron är bara en ren ersättning för den gamla som ska rivas  Detta känner de flesta till, så något märkligt att ta upp denna som en typ av förbättring. Den nya Marieholmstunneln, som är den satsning som kommer att stå klar först, är en biltunnel som fanns med i Trafikverkets plan redan innan det Västsvenska paketet uppfanns. Den hade alltså byggts även utan trängselskatt och är inte något som Nyhus kan ta åt sig äran för.

Linbanans bristfälliga förträfflighet har vi redan berört här i bloggen flera gången. Vägvalet skriver nu: ”Linbanan började som en ”plojgrej” till 400-års-jubileet men lyfts nu fram som att ”vi inte klarar oss utan den”. En dyr leksak som passerat 1,5 miljarder kronor och den dras redan med förseningar. Nyligen kunde vi läsa om hur glada man blev på kommunen för EU-bidraget på 28 miljoner. Ett marginellt belopp då detta utgör knappt 1,8 procent av totalkostnaden.

Kvar av de fyra nya älvförbindelserna blir då en ny spårvagnsförbindelse mellan Stigbergstorget och Lindholmen. Den viktigaste älvförbindelsen, när står den klar? frågar då vän av ordning. Jo, först cirka tjugo år från nu, i allra bästa fall 2035. Det är så långt dit att ingen orkar tänka ända dit. Tills dess ska de flesta åka linbana.

På samma sätt försöker Nyhus överskatta satsningar som Citybussen i Backa-stråket (Backa – Brunnsbo). Ja, bussen kommer att elektrifieras, men den kommer inte att gå snabbare bara för att den flyttas in i mittkörfältet. Bussarna går redan i dag i egna körfält på stora delar av sträckan.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Trafiknämnden 14 mars

onsdag, 20 mars, 2013

Trafiknämnden 14 mars blev ett möte med många yttranden och yrkanden från Vägvalet.

Ärende om kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur behandlades. Staten har skickat ut en promemoria om att kommuner och regioner ska vara med och medfinansiera sjöfart. Det är är nya trenden som smyger sig in utan debatt. Med lägre statliga inkomstskatter och en mindre ekonomisk tillväxt har staten inte längre samma möjligheter att finansiera alla de stora projekt som utlovats till väljarna. Sedan början av 2000-talet har reglerna därför ändrats och Trafikverket har numera instruktioner att söka medfinansiering, främst från kommuner, för alla större projekt. Men medfinansieringen skapar inga nya pengar, samma skattekollektiv betalar utgiften, men på ett mer ineffektivt och godtyckligt sätt. Riksrevisionen har konstaterat att den valda metoden skapar de problem med prioriteringarna som förutsågs redan på 1940-talet. Vägvalet anser inte att kommunen ska hantera statliga angelägenheter. Därför finns ingen anledning att kommunen även skulle bekosta statlig sjöfartsinfrastruktur varför vi yrkade avslag och reserverade oss i frågan. Men innan beslut kom ett knepigt uttalande om att Socialdemokraterna ska hantera frågan om medfinansiering på kommande kongress i april då de ”egentligen” inte tycker det är bra. Trots detta uttalande röstade de ja till förslaget.

Vägvalet har även lämnat ett eget yttrande för promemorian till Näringsdepartementet kan läsas här.

Nästa ärende handlade om följduppdrag om återrapportering av Bilfria dagar. Kommunfullmäktige vill ha inspel om hur man kan arbeta vidare. Detta ärende har redan behandlats tidigare i Trafiknämnden. Vägvalet upprepade då som nu i ett yttrande att enligt Trafikkontoret är slutsatsen att det är så pass lite biltrafik i city att det inte gör någon skillnad att stänga av biltrafiken, om man tillåter t.ex. taxi, boendes bilresor, varuleveranser m.m. Följduppdraget som nu besvaras innehåller som vanligt bilfientliga inslag som ett resultat av den  rödgröna politiken. Det är lite konstigt att i en biltillverkande stad genomföra kampanjer mot något som faktiskt skapar arbetstillfällen.

Arbetsplan och samrådsunderlag för Lilla Varholmen var nästa ärende. Vägvalet yrkade bifall till Alliansens förslag som var samma som lämnats i SDN Västra Hisingen. Detta avstyrker samrådsunderlaget och efterlyser nya förslag som innebär mindre ingrepp på redan befintlig infrastruktur.

Nämnden fick ta del av en redogörelse gällande dragningen av Västlänken Korsvägen – Örgrytevägen. Man kommer att gräva under Lisebergs stora scen istället för rakt mot Örgrytevägen. Det finns planer för en biltunnel under Korsvägen. Lite röriga diskussioner om kostnader som kommer att presenteras bättre framöver.

Vidare ska Trafikstrategin skickas ut på remiss. I det inledande arbetet med Trafikstrategin hölls ett antal workshops för att diskutera förutsättningarna och skapa delaktighet med representanter från övriga partier. Detta mynnade ut i ett antal utgångspunkter och målområden för trafikstrategin som behandlades i Trafiknämnden förra året i maj. Vägvalet yrkade avslag till dessa utgångspunkter med hänvisning till att det fanns en risk att trafikstrategin som sätts inte riktigt återspeglar förväntningarna från medborgarna och förblir Trafikkontorets och den rödgröna majoritetens strategi. Avslagsyrkandet följdes även av en reservation. I nuvarande beslutsärende saknas upplysning till remissinstanserna om att framtagandet av Trafikstrategin inte bifallits av en enad Trafiknämnd. Därför yrkade Vägvalet på återremiss och att utskicket till remissinstanserna kompletteras med Vägvalets avslagsyrkande och reservation samt att det klart och tydligt framgår att Trafiknämnden inte är enig i framtagandet av Trafikstrategin. Återremissen blev nedröstad av alla partierna och Vägvalet reserverade sig mot beslutet.

Naturvårdsverket har skickat ut underlag till en färdplan för Sveriges klimatutsläpp 2050. Detta kompletteras med Trafikkontorets egna idéer om hur ambitionen ska höjas. Som vanligt blandas politiska åtgärder in som vi inte delar, som exempelvis: ”Ge kommuner möjlighet att ut avgift på privata parkeringsplatser.” Vägvalet anser att kostnadsberäkningarna för färdplanen är för osäkra. Likaså många av Trafikkontorets ytterligare förslag som både är osäkra ekonomiskt och hur det kommer att drabba medborgaren. Eftersom det fanns så många osäkra faktorer valde Vägvalet att avstå ifrån beslut och begärde en protokollsanteckning.

Ännu ett strategiskt dokument behandlades om målbild tåg 2035 inför samråd i det delregionala kollektivtrafikrådet. Trafikkontoret efterlyser målsättningar om tredubbla resandet, känslighetsanalys av målbilden och att stadstrafikens krav som bör ingå i den strategiska inriktningen, vilket är bra. Det är viktigt att Göteborg stad är tydlig i sina krav så att dessa tydliggörs till regionen som äger planeringen av kollektivtrafiken. Men som vanligt saknas finansiering i målbilderna. Vägvalet yrkade bifall till förslaget med undantag av följande punkter som lagts till av Trafikkontoret:

  • Västlänken bör förberedas för anslutning mot Hisingen och Sahlgrenska. En tunnel under Göta Älv skapar kortare restider, avlastar en hårt belastad Marieholmsbro och möjliggör en attraktiv genomgående tågtrafik vilket är en förutsättning för höghastighetståg Oslo-GöteborgKöpenhamn.
  • Målbilden bör kompletteras med alternativt i ett nästa steg fördjupas kring frågor såsom dimensionering av Västlänken, anskaffning av nya tåg, utbyggnad av tågdepåer, uppställningsspår, underhållsverkstäder, spåranläggningar och vidareutveckling av stationssamhällen.

Nästa ärende handlade om Årlig avstämning av Regionalt trafikförsörjningsprogram – Förslag till inriktning för Västtrafik 2014-2015. Ett gediget material med statistik om olika måluppfyllelser. Genomgående saknas dock redovisning av kostnadsökningar som bl.a. nämns i inriktningen för Västtrafik 2014-2015. Även de ekonomiska konsekvenserna för Göteborg stad är svåra att bedöma. Vägvalet lämnade ett yttrande om att det är bra att Trafikkontoret lyfter fram vikten av delaktighet i trafikförsörjningsprogrammet och kombination av resemöjligheter, framför allt gemensamt reskort. Vägvalet betonade även starkt att kostnaderna för de olika målen belyses mer ingående för att utgöra ett bra beslutsunderlag framöver.

Trafiknämnden fick en redogörelse från utredningen gällande spårvagnslinjer till Backa och Eriksberg. Preliminär uppskattning är ca 1 miljard kr för varje dragning. Kommer tillbaka till nämnden om ett beslutsärende.

Trafikdirektören gick igenom status om spårvagnsaffären som visar sig svårhanterlig och man har inga bra lösningar just nu. Enligt trafikdirektören är målet är att få ut vagnarna i trafik. Noterbart var att Trafikkontoret saknar specialistkompetens om vagnarna, varför man ligger i händerna på Ansaldobereda. Man är även oense om hur många vagnar som det faktiskt är fel på. Ansaldobreda anser att det handlar om 3 men vi vet ju att det är fler än så. Frågan är när det är dags att överge vagnarna och bita i det sura äpplet och upphandla nya. Mer information lär komma.

En kort genomgång om trängselskattens effekter. Trafikminskningen kryper nedåt och ligger nu runt -15% d.v.s. trafiken har successivt ökat över betalstationerna. Jag ställde en fråga om hur Trafikkontoret hanterar drabbade vägar med ökad trafik som t.ex. Böneredsvägen och Lerbäcksvägen. De var lite svävande varvid jag begärde att få en redogörelse om vilka vägar som prioriteras för åtgärd i Göteborg. Detta presenteras sannolikt på nästa sammanträde.

Vi fick också en kort redogörelse om cykelplan Göteborg där målet är att fördubbla cyklandet på 12 år enligt K2020. Tyvärr har det knappt ökat på 10 år hittills. Min fråga var som tidigare hur vägs dessa kostnader mot det som uppfylls. På frågan om cykelplanens kostnad blev svaret att det beror på hur mycket som avsätts i budgeten från majoriteten. Knepigt utgångsläge, då vissa mål säkert kräver stora satsningar. Ska cykelplanen justeras därefter? Vi får se var det landar.

Till sist så är jag utsedd att delta i referensgruppen för Hisingsbron.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trafiknämnden 24 maj

fredag, 27 maj, 2011

Sammanträdet den 24 maj innehöll en hel del beslut som skulle hanteras. Det började med detaljplaner för Amhult Centrum och Angereds Torg som klubbades igenom.

Nästa ärende handlade om dubbelspårsutbyggnad på Hamnbanan, etappen Eriksbergsmotet -­ Pölsebobangården. Problemen med hamnbanan är sedan länge kända och en utbyggnad med dubbelspår är en angelägen åtgärd. Eftersom inga kostnadskalkyler redovisats för alternativen ansåg Vägvalet att man inte kunde ta beslut i ärendet och yrkade på återremiss med begäran att en kostnadsredovisning skulle göras. Ärendet klubbades dock igenom i alla fall.

Nästa ärende gällde kommunala åtgärder inom Göteborgs Stad inför trängselskatten 2013 – kollektivtrafikåtgärder delarna Södra Vägenstråket, Alléstråket och Linnéstråket. Jag har skrivit om dessa åtgärder tidigare som kan läsas här. Inga faktiska redovisningar av trafikflöden finns med i tjänsteutlåtandet och allt bygger bara på ”bedömningar”. Risken är överhängande att dessa kan vara felaktiga och att resultatet blir misslyckat. Trafiken förutsätts minska när skatten införs. De fyra områdena är inte de med de största problemen i Göteborg och med en 10 % trafikminskning är det troligt att det inte blir några problem alls. Linnéplatsen ska byggas ut och på Övre Husargatan ska ett bilfält tas i anspråk för bussfält som ska byggas i mitten av körbanan. Det råder dock osäkerhet hur trafiken kommer att minska och fördela sig på Linnégatan, Övre Husargatan och Per Dubbs gata. Beräkningar från Trafikverket vid ett eventuellt införande av trängselskatt 2013 visar på en minskad biltrafik in från Dag Hammarskjöldsleden med 10 % men det är en grov uppskattning. Med andra ord så kan det lika gärna bli en minskning eller en ökning med t.ex. 5 %. Med så snäva marginaler så kan det innebära en trafikinfarkt på Övre Husargatan. Vägvalets yrkande om avslag kom väl inte som en överraskning direkt för nämnden, men när Alliansen lämnade in ett tilläggsyrkande med följande formulering:

Trafiknämndens inriktning ska vara att se till att framkomligheten för de olika trafikslagen ”skall” prioriteras och ske i samverkan med berörda parter och så smidigt som möjligt när projekten i Västsvenska paketet genomförs.

Så ajournerades mötet eftersom det var ju inte bra att de etablerade partierna var oeniga. Enligt grundavtalet för Västsvenska paketet och de rödgrönas policy ska nämligen kollektivtrafik och cykel prioriteras först. Detta innebar en febril diskussion för att komma fram till att ”skall” skulle bytas ut mot ”i möjligaste mån”. På så sätt blev det alla mot Vägvalet. Läs Alliansens yrkande här. Efter en votering bifölls förslaget, men det blev i alla fall inte ett enigt beslut vilket är en viktig markering från medborgarnas sida via Vägvalet!

Därefter kom förslaget om ändring av parkeringstaxor som begravdes med en bordläggning. Så inga höjda parkeringsavgifter i dagsläget. Vägvalet hade i så fall yrkat avslag.

Diskussioner om etiska krav för bl.a. de uppmärksammade gatustenen. Kontroller har gjorts av Trafikkontoret och fler kommer att göras.

Kort genomgång om strategi för att få fler att cykla. Man ska öka från 9% till 12% fram till 2015. Känns lite som att Trafikkontoret famlar i mörkret då ökning av cykel inte ökat och t.o.m. minskat förra året.

Nästa intressanta förslag handlade om främjandet av bilpooler i Göteborg. Vid en första anblick av förslaget ser det bra ut, men sedan blandas det in politiska åtgärdsmekanismer och åsikter som att den största fördelen med bilpooler är att den minskar bilkörningen som sådan. Detta är inte en kommunal angelägenhet. Bilpooler kan väl leva på egna meriter och göra god tjänst för många, men kommunen skall vara neutral i förhållande till medborgarnas val av transportmedel. Särbehandling av bilpooler eller direkta subventioner skall därför inte förekomma. Det mest spektakulära var när representant från S lite försiktigt ville lyfta fram Volvo som tänkbar bilförmedlare eftersom ”det är viktigt att vi värnar om vår biltillverkning i staden”. Jag kunde ju då inte låta bli att påpeka att detta bryr man ju sig inte om vid införandet av trängselskatten. Vägvalet yrkade avslag till förslaget men det bifölls ändå.

Ett tidigare bordlagt ärende gällande avveckling av miljötillstånden behandlades. Någon gång måste detta avvecklas då det finns väldigt många miljöbilar i staden. Idag subventionerar även staten köp av miljöbilar i form av skattebefrielse. Enligt lagt förslag skulle detta börja avvecklas redan 31 december 2011 och undanta vissa bilar fram till 2016. Istället lade de rödgröna fram att miljötillstånden upphör den 30 juni 2015. Fram tills dess söker man som vanligt. Jag anser att detta var ett mer tydligt avvecklande som ger alla 4,5 år att ställa om sig. Därför ställde sig Vägvalet bakom förslaget och tro det eller ej så blev nämnden enig i frågan!

Det sista beslutsärendet som behandlades var dubbdäcksförbudet och dubbdäcksskatt/avgift. Problemen med dålig luftkvalitet i tätorter måste tas på stort allvar och Göteborg skall givetvis leva upp till de utsläppsnormer som gäller inom EU. Mätningarna under det första året ger dock inget entydigt resultat. Det är därför viktigt att mätningarna fortsätter så att rätt åtgärder kan vidtas som också löser problemen.  Under försöksperioden har trafiken på Odinsgatan och andelen dubbdäck minskat kraftigt. Extra insatser med sopning och dammbindning har genomförts, men ingen förbättring har konstaterats av luftkvaliteten. Tvärtom ger vissa mätningar högre värden. Trafikkontorets slutsats att dubbdäcksförbudet har haft en positiv påverkan på miljön verkar därför i hög grad vara ett önsketänkande. Trots avsaknaden av konkreta resultat vill Trafikkontoret nu införa nya skatter/avgifter och förbud, något som inte är meningsfullt.  Det kan inte vara kommunens uppgift att trakassera medborgarna med onödiga pålagor och föreskrifter. Därför är det tragiskt att höra både tjänstemän och andra partirepresentanter uttrycka att ”det var ju tråkigt att mätningarna inte visade något”. Vill vi lägga förbud på medborgarna för sakens skull? Ärendet bordlades, men Vägvalet kommer att avstyrka förslaget om dubbdäcksskatt/avgift och utökning av området vid nästa sammanträde.

Avslutningsvis fick vi information om det Västsvenska paketet. Det som var intressant var att en leverantör hade överklagat upphandlingen gällande vägsideutrustningen vilket kan innebära förseningar.

Theo Papaioannou
Vägvalet