Inlägg märkta ‘elbilar’

Bilfientlig blir man av sina handlingar

fredag, 27 maj, 2016

Idag replikerade Vägvalet på gårdagens debattartikel från de rödgröna, där de med näbbar och klor värjde sig från att bli kallade ”bilfientliga” (vilket moderaterna hade gjort i en tidigare debattartikel).

Vad är det egentligen de rödgröna inte förstår i ordets betydelse? Det hjälper inte att räkna upp alla positiva utvecklingar som kommer inom fordonsindustrin (och som politikerna själva inte bidragit ett jota med) för att slippa undan epitetet att vara ”bilfientlig”. Det är deras handlingar och beslut som gör det så passande.

Några av besluten som drabbat bilisterna i Göteborg de senaste åren är: trängselskatt, skyhöjda p-avgiftshöjningar, borttagna bilfiler som skapar köer och ökade utsläpp, färre p-platser och nu planeras det för parkering i dyra p-hus, sänkta hastigheter (för att göra kollektivtrafiken mer konkurrenskraftig) och ett trafikkaos utan like i tio år om Västlänken skulle börja byggas.

När de rödgröna skriver att ‘bilen har en viktig plats i framtidens städer’ och ‘vi vet att framtidens eldrivna och självstyrande bilar kommer att förändra hur bilen används i våra städer’ så stämmer det inte alls med besluten de fattar. I bostadsområdet som ska byggas i Frihamnen kommer det bara att finnas p-plats till var sextonde lägenhet! Så hur ska man kunna bosätta sig där och äga en elbil?

Egentligen räcker det att läsa ovanstående för att förstå vart Göteborg är på väg med nuvarande beslutsfattare.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

14 anledningar att rösta Nej i folkomröstningen

måndag, 11 augusti, 2014

För er som tvekar om hur ni ska rösta i folkomröstningen om trängselskatt serveras här 14 anledningar till att rösta nej i folkomröstningen.

Anders_borg_pekar_finger

1. Trängselskatten är orättvis. Den drabbar vissa bilister beroende på var man råkar bo och arbeta i förhållande till var tullstationerna står, medan andra slipper helt undan. Utlandsregistrerade bilar betalar ingen trängselskatt.

2. Det finns ingen rimlig anledning till varför invånare i Göteborg med omnejd ska betala mer i skatt än andra skattebetalare i Sverige.

3. Folkomröstningen är din sista chans att berätta för politikerna vad du tycker. Du lär inte bli tillfrågad igen.

4. Trängselskatten slår mycket hårdare mot bilister med lägre inkomster än mot höginkomsttagare. Det är de sämst ställda bilisterna som får ge upp bilen.

5. Trängselskatten påstås ha som mål att både minska trafiken och att finansiera infrastruktur. Dessa mål är dock oförenliga. Minskar trafiken för mycket, saknas det pengar till att bygga. Då måste trängselskatten höjas ytterligare trots att trängseln då redan minskat.

6. Om du anser att det Västsvenska paketets absolut största projekt, tågtunneln till Haga (Västlänken), inte bör byggas ska du rösta Nej. Enda chansen att stoppa Västlänken i detta skede är att strypa finansieringen och därigenom tvinga partierna till nya förhandlingar.

7. Trängselskatten kommer att höjas med cirka 22 procent redan 1 januari 2015. Inflationen är för närvarande nära noll i Sverige. I Stockholm planeras trängselskatten höjas med 50 – 75 procent för man behöver ta in mer pengar i skatt. Det finns inget som tyder på att trängselskatten inte blir permanent om den inte stoppas nu.

8. Trängselskatten förbättrar inte miljön i mätbara termer och räddar definitivt inte klimatet. I Göteborgsregionen finns cirka 0,05 procent av världens fordonsbestånd. En minskning av biltrafiken med exempelvis 10 procent ger i så fall minskade  utsläpp med knappt mätbara 0,005 procent. Utsläppen kan minskas mycket effektivare med andra åtgärder (samåkning) och teknikväxling (el-, hybrid, vätgasdrivna bilar). Lär av världens elbilstätaste land: Norge

9. Sveriges bilister betalar varje år in cirka 60-80 miljarder i olika skatter till statskassan. Lägg därtill moms på drivmedel med mera och vi närmar oss 100 miljarder/år. Trängselskatten i Göteborg är tänkt att ge cirka en miljard extra per år, i sammanhanget alltså en mycket blygsam summa som man dessutom inte uppnår (2013 gav den 200 miljoner lägre). Statskassan står alltså inte och faller med trängselskatten. Som jämförelse skulle en mindre höjning av bensinskatten ge betydligt större skatteintäkter.

10. Nästan femtedel av trängselskatten försvinner i administration. För varje tusenlapp du betalar i trängselskatt får staten alltså bara lite över 800 kronor. Under 25 år försvinner cirka 6-7 miljarder till ingen nytta, pengar som kunde använts till att förbättra för trafikanterna.

11. Det Västsvenska paketet måste omförhandlas till ett mindre, mer hanterbart paket. Det är principiellt fel att binda upp framtida politiska majoriteter av beslut som togs för flera mandatperioder sedan. Vägvalet har lämnat ett förslag som du kan läsa om här.

12. Trängselskatten ska enligt regerings utspel i Almedalen 2014 bekosta utbyggnad av höghastighetståg mellan Sveriges tre största städer. Kostnad: 140 miljarder kronor. Trängselskatten måste stoppas nu, annars ska den räcka till allt i framtiden.

13. Trängselskatten är en felkonstruktion, ett tankefel från första början. Att extrabeskatta människor för att de måste åka till sina arbetsplatser gynnar inte sysselsättningen i Sverige. Gör om och gör rätt!

14.  Om du inte säger ifrån på valdagen den 14 september så kommer det att vara för sent!

Trafiknämnden 5 september

torsdag, 20 september, 2012

Trafiknämnden inleddes med att beslut om en miljöbilsdefinition återigen behandlades, men underlaget var så förvirrande att det återremitterades. Vägvalet har nu försökt yrka tre gånger på avslag då en definition inte längre är nödvändig då man tagit bort miljöbilsparkeringen. Det finns idag en statlig subvention för nyare miljöbilar som innebär befrielse från vägskatt i 5 år. Resurser borde läggas på annat.

Motion från (M) om  att undanta elbilar från trängselskatteuttag avhandlades väldigt fort och de rödgröna valde att avslå. Det visar en än gång att detta handlar inte om miljö utan att skattemedel ska in till staten.

Detaljplaner antogs för Marieholmsbron och Majstångsgatan. Även ett program för Kärra Centrum antogs men här blev det intressant diskussion om genomfartstrafiken som man återigen vill öppna upp för. Idag är Kärra Centrum befriad från detta. Jag frågade hur detta hänger ihop med den antagna trafikstrategin, men fick inga direkta svar. Det visar på nytt att strategin är verkningslös då den inte stämmer med verkligheten. Johan Nyhus (S) snurrade till det då han var bekymrad över om det skulle bli smittrafik för att komma undan betalstationen vid Kärramotet. Jag påpekade att denna fanns vid Backamotet och inte vid Kärramotet.

En genomgång hölls om principer att bygga parkeringshus för att förflytta boendeparkerare in i sådana. Även Parkeringsbolagets VD närvarade. Det finns ett problem. Det är för dyrt att stå i parkeringshus. I ett nybyggt P-hus ovan mark måste en P-plats kosta cirka 1 875 kr/månad och under mark cirka 3 125 kr för att det ska betala sig enligt VD:n på P-bolaget. P-platsen är då inte ens tänkt att vara en fast plats, utan ska fungera som boendeparkeringen, dvs först till kvarn. Idag kostar den dyraste varianten för boendeparkering 630 kr. Ni kan ju själva räkna ut vad som krävs för att möjliggöra planerna. Vidare poängterade ansvarig tjänsteman på Trafikkontoret att man nu måste tillsammans med P-bolaget bli ett ansikte utåt. Trafikkontoret återkommer med uppdrag. Men frågan är: Vad behövs P-bolaget till?

Även information om Västsvenska paketet lämnades. Det känns som att allt nu görs i namnet av det Västsvenska paketet.

Övre Husargatan diskuterades där det har varit och fortfarande är rörigt. Johan Nyhus (S) efterlyste skyltar som ber om ”ursäkt för röran” vid ombyggnaderna. Information är bra men den är 2,5 år försenad.

Cykelsatsningarna fortsätter utan något direkt resultat.

Vägvalet lämnade slutligen ett yrkande gällande höjningarna som gjordes av P-avgifterna i somras som klart gör avsteg från delegationsordningen. I kommunfullmäktiges beslut stod det att Trafiknämnden fick i uppdrag att fatta erforderliga beslut om tidpunkt för genomförandet. Inget beslutsärende om tidpunkt har behandlats av Trafiknämnden och därför ifrågasätter Vägvalet hur denna höjning har kunnat genomföras. Läs hela yrkandet här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trafiknämnden 4 april – del 1

tisdag, 10 april, 2012

Trafiknämndens sammanträde började med att stadsrevisionen gick igenom sin granskning av nämnden och kontoret. Stadsrevisionen rekommenderade Trafiknämnden att utveckla sin interna kontroll. Vägvalet lämnade därför ett yttrande att detta bör göras så snart som möjligt. Vägvalet påpekar även att det är viktigt att en översyn av inköpsprocessen och riskhanteringen görs snarast.

Första beslutsärendet började med trafikledning för det kommunala vägnätet. Trafikkontoret ansökte om utökad ekonomisk ram hos kommunstyrelsen med 10 miljoner kr för detta. En av anledningarna är att hantera det Västsvenska paketet. Vägvalet valde att yrka avslag då det inte finns någon som helst grund i att skjuta till kommunala skattemedel på grund av missad budgetering av finansiella medel i det Västsvenska paketet.

Nästa beslutsärende startade med en redogörelse för mål och utgångspunkter i trafikstrategin och utbyggnadsplanering. Trafikkontoret anordnade för några veckor sedan en workshop för tjänstemännen och politikerna vilket jag själv deltog på. Initiativet med en workshop om trafikstrategin är ett bra redskap för att diskutera förutsättningarna för framtiden. Uppslutningen på denna workshop var inte speciellt bra från majoritetens sida vilket är lite bekymmersamt då det är den rödgröna majoritetens förslag som speglar trafikstrategin. Trafikkontoret förordar att man ska gå mot t.ex. en viljestyrd trafikplanering. Men då måste man också presentera alternativ till medborgarna och sluta upp med att tvinga igenom beslut som t.ex. trängselskatt utan lokal förankring. Många åtgärder som nu utförs i det Västsvenska paketet innebär marginella förbättringar av kollektivtrafiken för t.ex. boende på Hisingen, i Torslanda, väster och öster m.m. Det finns tyvärr en risk i att trafikstrategin som sätts inte riktigt återspeglar förväntningarna från medborgarna och förblir Trafiknämndens och den rödgröna majoritetens strategi. Detta är vad Vägvalet tänkte lämna i ett yttrande men ärendet blev bordlagt. Yttrandet lämnas på nästa sammanträde.

Nästa beslutsärende handlade om ett yrkande från (S), (V) och (MP) angående återrapportering av trafiknämndens prioriterade mål. Det framgår nu klart och tydligt att den rödgröna majoriteten vill att biltrafiken ska minska till förmån för resande med kollektivtrafik och cykel. Men det saknas alternativ för de som ska lämna bilen. Till saken hör också att trängselskatten ger ett dilemma då den ska bidra till medfinansiering. Som vanligt friseras siffrorna i beslutsunderlagen och det blir lite konstigt när det jämförs med 2006. Istället borde man jämföra t.ex. cykelförändringen från 2010 år som visar att ökningen är ganska blygsam. Något Vägvalet påpekar i sitt yttrande gällande Trafikkontorets årsredovisning. Där efterlyser vi också en mer detaljerad kostnadsanalys för att kunna se sambanden mellan insatserna och ökningen. GP:s förstasida häromdagen om cykelboom förefaller också vara ett felaktigt antagande.

Sammanträdet fortsatte med beslutsärendet om regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland. Även här finns stora brister då trafikförsörjningsprogrammet grundar sig på visionen K2020. K2020 tar inte hänsyn till de lokala behoven i Göteborg för att skapa de alternativ som behövs. Vägvalet lämnade därför ett yttrande som påpekar att ett skyndsammare framtagande av erfarenhet inte slutar med ett bra resultat. Detta bör påpekas från Göteborg Stad snarast.

Därefter följde en redogörelse om nya mål för miljöfordonsarbetet. Ett av målen var att köpa in 100 elbilar till 2015 i kommunens bilflotta. Det fick mig att tänka lite på att en elbil i dagsläget kostar ca 250 000 kr som blir totalt 25 miljoner kr. Hur många dagisplatser blir det? Vi har nog olika syn på prioritering. Nästa möte kommer ett beslutsärende för målen.

Sedan var det dags för ett yrkande från (S), (MP) och (V) gällande en ny miljöbilsdefinition. Detta valde den rödgröna majoriteten att återremittera då de endast begärt ett beslutsunderlag om en miljöbilsdefinition. Beslutsunderlaget innehöll även ett förslag om miljöbilstillstånd som innebar 2 h fri parkering exklusive boendeparkering. Vad ska man med en miljöbilsdefinition om det inte ska leda till ett P-tillstånd? Vägvalet tänkte yrka avslag då det idag finns en statlig subvention för nyare miljöbilar som innebär befrielse från vägskatt i 5 år. Varannan bil som idag säljs i Sverige är en miljöbil. Därför gick Vägvalet med på att fasa ut att miljötillstånden under städade former där medborgaren är med på noterna. Något den rödgröna majoriteten satte stopp för. Dagens yrkande kan endast ses som ett desperat försök att blidka allmänheten och när man tittar närmare på det så handlar det om ytterst få berörda bilägare och ingen som innehar boendekort. Inte nog med det så gäller det endast fram till 2015-06-30. Resurser och tid borde istället läggas på att hantera en långsiktigt lösning för de boende i staden och hur de ska kunna parkera vid sina bostäder.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Anneli Hulthén kommunicerar med medborgarna!

torsdag, 17 februari, 2011

Ja, det är faktiskt värt ett utropstecken. I dagens Göteborgs-Posten skriver nämligen Anneli Hulthén (S) i en insändare svar på en medborgares fråga i tisdags! Är detta nya grepp ett led i den öppenhet och lyhördhet som Socialdemokraternas valanalys betonade vikten av? En annan tolkning skulle annars kunna vara Anneli Hulthén svarar på insändaren eftersom frågeställningen ligger väl i linje med hennes åsikt om hur infrastruktursatsningar ska utformas framöver. Framtiden får utvisa om detta var ett enstaka inhopp i debatten eller ej.

Hur som helst, den ursprungliga insändarskribenten hade efterlyst en utbyggd kollektivtrafik och hyst åsikten att den dessutom borde vara gratis. Hulthéns svar blir förstås att utbyggnaden redan är på gång, samt att det tar tid att ställa om en stad att ”ha kollektivtrafik som bas i persontransporterna”. (Gratis kollektivtrafik avfärdar hon förstås eftersom hon vet att det inte finns pengar till detta.)

Jo, den dagen när en majoritet av befolkning åker kollektivt till arbetet ligger nog mycket långt in i framtiden och är den överhuvudtaget efterfrågad av väljarna? I den här diskussionen ställs alltför ofta ”rädda miljön” mot bilåkande. Det argumentet fungerar bara så länge bilarna släpper ut koldioxid och redan nu finns det prisvärda alternativ i form av elbilar. Att en politikerelit försöker tvinga på medborgarna en annan – mindre flexibel – livsstil kommer inte att lyckas den här gången heller. Människans strävan att få det bättre och fatta egna beslut om sina liv är mycket starkare än klåfingriga politikers önskan att ändra folks beteende.

Men problemet är förstås inte att det ska satsas mer på kollektivtrafiken, utan hur detta finansieras (trängselskatt som bilisterna får betala) och andra beslut (exempelvis att filer i Göteborg reserveras för bussar och som därmed försämrar framkomligheten för bilar) ska tvinga över folk till kollektivtrafiken. Om inte kollektivtrafiken kan stå på egna ben och få fler resenärer med mindre än att man avsiktligt försämrar för andra trafikslag, är det något som är feltänkt från början. Ska vi ändra beteenden måste detta förankras hos folket.

Läs hela insändaren här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Kommunstyrelsen fortsätter ignorera folkopinionen

torsdag, 18 november, 2010

Vid gårdagens kommunstyrelsemöte antogs Trafikverkets senaste förslag till trängselskatt. Enligt Radio P4 Göteborg togs beslutet utan invändningar, alltså med hull och hår.

Den gamla kommunstyrelsen fortsätter alltså i samma färdriktning. Man tar aldrig ställning för de människor som kommer att drabbas av trängselskatten och man väljer att helt negligera folkopinionen i frågan. Trafikverket tycks dock ha en egen fil in kommunstyrelsen öra.

Miljöpartiet, som alltid uttrycker en brasklapp i media trots att de röstar Ja, hade enligt Kia Andreasson helst velat se att Backaplan förblev innanför tullzonen. Det kan ”ju bli väldigt mycket bilar där”, som hon uttrycker det. Jo, det vore ju för hemskt om Hisingsborna åkte bil till Backaplan även i framtiden. Att släpa på tunga kassar från storhandlingen fungerar bäst på knökfulla spårvargnar och bussar.

Radio Göteborg menar att det nya förslaget ”tar hänsyn till opinionen”. Men då glömmer man bort att det totala skatteuttaget i praktiken är oförändrat jämfört med det gamla. Alltså får någon annan betala mer istället. Gissa vad dessa personer anser om det!

Anneli Hulthén (S) tror på fler justeringar i framtiden: ”Självklart kan det också komma från medborgare som upptäcker att det här inte blev så bra, säger hon.” Ja, det måste väl komma från det hållet, för i kommunstyrelsen sitter ju uppenbarligen inga personer som tänker anstränga sig över hövan med att upptäcka fel och brister i de beslut som de fattar. Och det är anmärkningvärt att Anneli Hulthén är med om att fatta ett beslut som hon redan minuter efteråt aviserar ändringar i. Som vanligt hastar man igenom ett dåligt underbyggt beslut och struntar totalt i konsekvenserna för folk. Det är istället upp till oss att påpeka för henne vad hon gör för fel. Med tanke på hur mycket Hulthén brytt sig om de reaktioner hon fått tidigare från medborgarna får vi nog skrika rätt högt för att hon ska höra oss.

Härnäst är det Göteborgs kommunfullmäktige som ska fatta beslut i frågan på sitt möte nästa torsdag 25 november. Mer om det i nästa vecka.

Läs (och lyssna på) hela Radio Göteborgs artikel och inslag här.

I en mer positiv anda provkörde i dag GP Volvos nya elbil. Här kan ni se ett reportage om det. Men vilken göteborgare vill köpa en dyr elbil från Volvo när man som tack för det bestraffas med trängselskatt?

Håkan Andersson
Vägvalet

Centern jagar visst bilister!

torsdag, 2 september, 2010

Idag publicerad Göteborgsposten en debattartikel från centerpartiets Åsa Torstensson (hon som i våras stod och lovade infrastrukturprojekt vid Korsvägen som det senare visades saknas pengar till) och Andreas Carlgren. Under rubriken ”Vi ska jaga utsläpp – inte bilister”, en klyscha som (C) försökt lura väljarna med förut, presenterar debattörerna ett ”paket med åtgärder som tar sikte på att göra vår fordonspark oberoende av bensin och diesel om 20 år”. Det ska tydligen vara paket i år. 

Nå, det låter som en utmärkt målsättning från Centerns sida. Och hur ska man fixa detta? Dels vill Carlgren och Torstensson ha en dialog med bilbranschen och man lyfter fram den statliga satsningen på 3 miljarder ”till ett nytt forsknings- och utvecklingsbolag för att främja teknikutveckling och alternativa drivmedel”.

I övrigt upprepas regeringens förslag om en premie på 40 000 kr till alla som köper en supermiljöbil av typen elbilar eller laddhybrider. I offentlig upphandling är det 100% elbilar som gäller.

Allt detta och en del förslag till är mycket bra satsningar och målsättningar. Det behövs positiva incitament om man vill få med sig folk på att skaffa – ofta dyrare – miljövänligare alternativ. Men som vanligt finns det smolk i glädjebägaren.

Alla bilister som drabbas av trängselskatten – som (C) stött både i riksdagen och Göteborgs kommunfullmäktige – får från och med 2013 upp till cirka 13 000 per år mindre att röra sig med. På tio år kan det kosta 130 000:-, en summa man faktiskt kan få en ny bensinbil för! Utrymmet för att någon dessutom kommer att ha råd att inhandla exempelvis en dyrare elbil minskar därmed. Premien på 40 000 gör bara elbilen mindre dyr, trängselskattens effekter är på några års sikt mycket viktigare för privatekonomin än regeringens utlovade premie. Utgiften för trängselskatten gör att fler kommer att välja en billigare (bensin)bil istället för en dyr elbil, pengarna räcker inte till allt. Och elbilar skall också tvingas betala trängselskatt!

Hade Centern menat allvar med sitt påstådda miljöintresse hade de undantagit elbilar från trängselskatt. Och hade Centern menat allvar med sitt påstående om att de inte jagar bilister, hade de sagt nej till trängselskatt överhuvudtaget.

Läs hela debattartikeln här

Håkan Andersson
Vägvalet

DN debatt: Centern vill ha hög miljöbilspremie för elbilar

onsdag, 19 maj, 2010

På Dagens Nyheters debattsida lanserar idag Centerpartiet via Maud Olofsson och Andreas Carlgren idén om att de som köper elbilar skall få en premie på mellan 30 000 och 50 000:-. Syftet är förstås att stimulera försäljningen av sådana bilar, minska utsläppen och därigenom få en bättre miljö. Tydligen har Centern plötsligt upptäckt att mycket är på gång inom utveckligen av nya, miljövänligare bilar! Bra så!

Äntligen kommer det ett positivt förslag från politikerna som annars har en förkärlek att lämpa över alla problem som biltrafiken innebär på medborgarna att lösa bäst de kan.  Men så är det ju också snart val. Och samtidgt hycklar Centerpartiet en hel del när Olofsson & Carlgren i samma artikel säger:

Det är utsläppen vi ska jaga, inte bilisterna eller bilarna.

Innebär det att Centern helt plötsligt är motståndare till trängselskatten? Nej, naturligtvis inte. Men visst låter det bra att säga som ovan, men i verkligheten är tyvärr  Centern även framledes ett parti som ”jagar” bilister och bilar. Skulle man få en miljöbilspremie på exempelvis 30 000:- när man köper en elbil, räcker det bara till drygt två års trängselskatt i Göteborg för den som tvingas betala 60:-/dag och då ska vi komma ihåg att elbilar är rätt mycket dyrare för oss konsumenter att köpa. Menade Centern allvar med sitt förslag vore det enda rimliga att elbilar också undantas från trängselskatten. Föreslagna miljöbilspremien jämnar bara ut skillnaden i pris när man köper el- och bensinbilar. Men staten vill fortfarande ha in lika mycket i trängselskatt.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Anneli Hulthén besvärad av debatten om trängselskatter

onsdag, 17 februari, 2010

Anneli Hulthén kommenterar idag debatten om trängselskatten i sin blogg på gt.se. Hon skriver:

I den mediala diskussionen har trängselskatten fått stort utrymme och ibland kommer själva syftet med paketet i skymundan det vill säga att vi fram till 2023 radikalt ska förändra hur vi transporterar oss i vår del av världen. Trängselskatterna är en del av det, men inte det huvudsakliga målet. Målet är att få Västlänk, Marieholmstunnel, Götaälvbro med mera på plats. Kollektivtrafiken ska ha en helt annan skepnad än idag, både till storlek och utformning. Det kan vara bra att påminna om detta när oroade medborgare upplever att de ska hamna i något slags fängelse i sin del av staden.

Jo, att trängselskatten inte är målet, utan medlet för att nå dit, har vi redan förstått.

Hulthén verkar en aning besvärad av trängselskattedebatten – och det är i så fall ett steg framåt. Vad hon däremot inte verkar förstå är att folk är mycket irriterade över:

  • det löftesbrott om folkomröstning som hennes eget parti nu begått mot väljarna
  • att trängselskatten kan innebära en mycket hög extra kostnad för en familj – antingen mätt i pengar eller tid. Anneli Hulthén har hittills inget svar på var man ska få pengarna eller tiden ifrån
  • att trängselskatten slår orättvist beroende på var man bor, jobbar m.m.
  • att trängselskatten slår orättvist mot de som har låga inkomster
  • att skattebetalarna knappast ser fram emot en ny Göta Älvbro som har sämre kapacitet än den nuvarande

Hulthén tycker fokus i media istället borde ligga på de infrastruktursatsningar som trängselskatten ska finansiera. Men det är förstås mycket naturligare att folk oroar sig över de påtagliga nackdelar som drabbar dem direkt när trängselskatten dras igång (mindre pengar i plånboken), än att de redan nu ska gå omkring i något slags ständigt lyckorus över någon avlägsen 20-miljarders järnvägstunnel som relativt få bilister kommer att dra någon nytta av.

Ska dagens kommunala politiker verkligen ensamt bestämma hur ”vi fram till 2023 radikalt ska förändra hur vi transporterar oss i vår del av världen”? Med vilken rätt förhindrar Hulthén & Co folk att kunna välja en framtida elbil – genom att straffbeskatta den lika mycket som en bensinbil – om man så skulle önska? Har politikerna i fullmäktige verkligen koll på utvecklingen av nya miljövänligare bilar? Vad ska vi med alla dessa kollektivtrafiksatsningar till, när vi alla förhoppningsvis inom en inte alltför avlägsen framtid kör omkring i var sin vätgas-bil med 0% i miljöförstörande utsläpp (endast vatten)? Kommer någon då föredra att åka i slamrande, långsamma spårvagnar eller krängande bussar?

Håkan Andersson

För Nej till trängselskatt i Göteborg