Inlägg märkta ‘el-effektivitet’

Trafiknämnden 7 februari – Del 1

måndag, 11 februari, 2013

På detta sammanträde började vi med att gå igenom årsrapporten för 2012 för Trafikkontoret och nämnden. Vägvalet har lämnat ett yttrande enligt följande:

Trafikkontoret uppvisar att av de 14 mål som följs så är 4 gröna, 7 gula, 2 blå och 1 röd. Det kan inte ses som en bra måluppfyllelse. Vi har tidigare påpekat att om detta har att göra med att målen inte är applicerbara för Trafikkontoret så bör detta omgående ses över. Precis som vi påpekade förra året verkar målet för t.ex. behovstäckning i förskolan vara ett svåruppfyllt mål för Trafikkontoret. Även så i år.

En av de stora utmaningarna Trafikkontoret står inför är arbetsvolymen som åläggs kontoret. Enligt gjord medarbetarenkät anser 25% att de upplever en ansträngd arbetssituation med hög arbetsbelastning. En ökning från föregående år. Detta indikerar att det är viktigt att Trafiknämnden prioriterar och styr arbetet och låter Trafikkontoret fokusera på rätt saker.

Det är mycket glädjande att läsa avsnittet om stadsutveckling där Trafikkontoret lyfter fram att kommunikation och dialog med medborgarna är av stor vikt i all den verksamhet som Trafiknämnden bedriver. Vi hoppas att resurser avsätts vidare till att hantera dialogen med tanke på den ansträngda arbetssituationen.

Det är bra att det klart och tydligt framgår extrakostnader som ska hanteras av Trafikkontoret gällande Västsvenska paketet. Men det väcker också frågan hur mycket mer kostnad som kan tänkas ligga utanför det Västsvenska paketet som kräver extra finansiering av kommunen. Och vem är det som faktureras?

Förra året minskade det ackumulerade underhållsbehovet med 35 miljoner kronor vilket var en positiv riktning. I år ökar det igen med 75 miljoner. Investeringsvolymen är hög och då ökar även underhållsbehovet. Det är viktigt att Trafiknämnden tilldelas medel för att hålla tillbaka det ackumulerade underhållsbehovet, men också för att täcka upp de ökade underhållskostnaderna på grund av ökad investeringsvolym.

El-effektiviteten har ökat och överträffat målet om 5 % vilket är bra.

Under 2012 minskade koldioxidutsläppen för fordonstrafiken ytterligare med 1 procent jämfört med 2011. Vi vill påpeka att detta skedde utan trängselskatt.

Den generella trafikutvecklingen 2012 visar på en minskning på -0,4% (0,3% 2011). Över kommungränssnittet ökar trafiken med 0,5% (0,7% 2011). Över Götaälvsnittet -0,6% (0,3% 2011). I det Centrala stadssnittet har trafiken minskat med -4,3% (-1,6% 2011). I Citysnittet med -7,8% (-1,5% 2011). Vi vill även här påpeka att minskningen skedde utan trängselskatt.

Miljökvalitetsnormen för partiklar klarades på samtliga innerstadsgator. Detta p.g.a. dubbdäcksandelen gått ned till 50 % från föregående år 60 %. Utan trängselskatt och utökat förbud av dubbdäck.

För år 2011 skulle kollektivtrafikresandet enligt Västtrafik ökat i stadstrafiken med 10-20%. Då var jämförbarheten osäker och man trodde att den reella ökningen var 10%. 2012 är ökningen knappt 1%. Vi har tidigare beklagat att nyckeltalen saknas från gång till gång. Statistiken måste bli bättre och säkrare. Detta gäller även förtydligande av roller och uppdrag mellan staden och Västtrafik. Göteborg stad borde därför ställa högre krav på en förbättrad dialog från Västtrafiks sida.

Stora satsningar görs på cykel, men antalet cykelresor är trots detta oförändrat jämfört 2011. I attitydmätningar har andelen cyklister som är nöjda med cykelbanorna minskat från 47% till 36%. Det kan inte ses som bra måluppfyllelse med tanke på den satsning i storleksordningen 200 miljoner kronor som Trafiknämnden gör. Precis som förra året efterlyser vi en mer detaljerad kostnadsanalys för att kunna motivera satsningarna.

Vägvalet begärde en protokollsanteckning att vi inte stödjer projektet Trygg vacker stad.

Theo Papaioannou
Vägvalet