Inlägg märkta ‘cykling’

Ibland kan man ha otur

torsdag, 26 februari, 2015

Och det hade Daniel Bernmar (V) i gårdagens chatduell med Vägvalets Theo Papaioannou på GP.

I debatten om trängselskatten och Västlänken förekommer det från ja-företrädarna ett antal mantran som lyfts fram gång på gång: ”Trafiken mellan Kungälv och Göteborg går numera flera minuter snabbare”, ”backaborna slipper trängselskatt”, ”cyklingen har ökat”, ”låginkomsttagare kör inte bil”, ”kritiken mot Västlänken bygger på myter” – listan kan göras lång. Det spelar sällan någon roll om uttalandena är representativa eller ens sanna. I vissa fall förutspår man att det kommer att bli på ett visst sätt, som exempelvis om undantaget i Backa. Att det sedan inte händer eller (i bästa fall) tar oerhört mycket längre tid än vad som utlovats spelar ingen roll. Det viktigaste är att få ut budskapet i media – och helst innan val/folkomröstning genomförs.

Ett annat mantra som utlovats i fem år nu är att ”Utlandsregistrerade bilar ska också betala trängselskatt”. Ni minns säkert alla detta påstående som pumpades ut i media inför folkomröstningen förra året. Utredningen om utlandsregistrerade bilar innehöll i själva verket så många reservationer att det var högst tveksamt om det överhuvudtaget skulle fungera att få in några pengar till statskassan, men det spelade ingen roll. Media köpte det grundläggande budskapet som var att ”nu är det klart” – vilket det förstås inte var. Men politikerna på ja-sidan verkade bara läsa tidningsrubrikerna och använde sig obehindrat av denna påstådda sanning i valrörelsen.

I gårddagens chatduell gav så Bernmar följande svar på just denna fråga: Bernmar gpchat 20150225Svaret kom förmodligen reflexmässigt från Bernmar. Det satt i ryggraden. Men vilken maximal otur han hade!

För bara minuter tidigare hade nyheten om att Transportstyrelsen inte klarar att hitta de utlandsregistrerade bilarnas ägare i någon större utsträckning publicerats på GP.

Ägarna till två tredjedelar av de utländska fordonen som passerade betalstationerna i januari slipper förmodligen att betala trängselskatt. Transportstyrelsen hittar dem inte.

GP fortsätter: ”I januari passerade utlandsregistrerade fordon betalstationerna i Göteborg vid 350 000 tillfällen under betaltid. Det ledde till 11 000 skattebeslut men debitering av endast 324 000 kronor.

Ja, ni läste rätt: 324 000 kronor. Utslaget på ett år motsvarar det cirka fyra miljoner kronor, vilket i sin tur motsvarar cirka 4 promille av vad trängselskatten drar in i Göteborg. Svenskregistrerade bilar betalar alltså 9 996 kronor och utländska 4 kronor. Utslaget på antal invånare i Göteborgs kommun bidrar dessa pengar med en bit under tio kronor per person (brutto)! Blev trängselskatten rättvis tack vare detta?

Dessutom ska man komma ihåg att detta är förväntade bruttosiffror. Hur mycket Tranportstyrelsen i själva verket får in för januari månad vet vi först i början av april. Och hur stor den administrativa kostnaden för att driva in dessa pengar med hjälp av utländska bulvanföretag har inte heller offentliggjorts. Rimligtsvis är den rejält mycket högre än motsvarande kostnad för bilägare boende i Sverige.

Skulle slutsumman hamna på minus har vi en ny skandal och nytt sviket vallöfte till de numera luttrade väljarna. I så fall kanske Bernmar får en ny chans att förklara sig på GP:s chat?

Hela soppan påminner starkt om sketchen ”Tödde och Mödde” signerad Tage Danielsson och med Georg Rydeberg och Anders Ek.

Håkan Andersson
Vägvalet

Trafiknämnden 4 april – del 1

tisdag, 10 april, 2012

Trafiknämndens sammanträde började med att stadsrevisionen gick igenom sin granskning av nämnden och kontoret. Stadsrevisionen rekommenderade Trafiknämnden att utveckla sin interna kontroll. Vägvalet lämnade därför ett yttrande att detta bör göras så snart som möjligt. Vägvalet påpekar även att det är viktigt att en översyn av inköpsprocessen och riskhanteringen görs snarast.

Första beslutsärendet började med trafikledning för det kommunala vägnätet. Trafikkontoret ansökte om utökad ekonomisk ram hos kommunstyrelsen med 10 miljoner kr för detta. En av anledningarna är att hantera det Västsvenska paketet. Vägvalet valde att yrka avslag då det inte finns någon som helst grund i att skjuta till kommunala skattemedel på grund av missad budgetering av finansiella medel i det Västsvenska paketet.

Nästa beslutsärende startade med en redogörelse för mål och utgångspunkter i trafikstrategin och utbyggnadsplanering. Trafikkontoret anordnade för några veckor sedan en workshop för tjänstemännen och politikerna vilket jag själv deltog på. Initiativet med en workshop om trafikstrategin är ett bra redskap för att diskutera förutsättningarna för framtiden. Uppslutningen på denna workshop var inte speciellt bra från majoritetens sida vilket är lite bekymmersamt då det är den rödgröna majoritetens förslag som speglar trafikstrategin. Trafikkontoret förordar att man ska gå mot t.ex. en viljestyrd trafikplanering. Men då måste man också presentera alternativ till medborgarna och sluta upp med att tvinga igenom beslut som t.ex. trängselskatt utan lokal förankring. Många åtgärder som nu utförs i det Västsvenska paketet innebär marginella förbättringar av kollektivtrafiken för t.ex. boende på Hisingen, i Torslanda, väster och öster m.m. Det finns tyvärr en risk i att trafikstrategin som sätts inte riktigt återspeglar förväntningarna från medborgarna och förblir Trafiknämndens och den rödgröna majoritetens strategi. Detta är vad Vägvalet tänkte lämna i ett yttrande men ärendet blev bordlagt. Yttrandet lämnas på nästa sammanträde.

Nästa beslutsärende handlade om ett yrkande från (S), (V) och (MP) angående återrapportering av trafiknämndens prioriterade mål. Det framgår nu klart och tydligt att den rödgröna majoriteten vill att biltrafiken ska minska till förmån för resande med kollektivtrafik och cykel. Men det saknas alternativ för de som ska lämna bilen. Till saken hör också att trängselskatten ger ett dilemma då den ska bidra till medfinansiering. Som vanligt friseras siffrorna i beslutsunderlagen och det blir lite konstigt när det jämförs med 2006. Istället borde man jämföra t.ex. cykelförändringen från 2010 år som visar att ökningen är ganska blygsam. Något Vägvalet påpekar i sitt yttrande gällande Trafikkontorets årsredovisning. Där efterlyser vi också en mer detaljerad kostnadsanalys för att kunna se sambanden mellan insatserna och ökningen. GP:s förstasida häromdagen om cykelboom förefaller också vara ett felaktigt antagande.

Sammanträdet fortsatte med beslutsärendet om regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland. Även här finns stora brister då trafikförsörjningsprogrammet grundar sig på visionen K2020. K2020 tar inte hänsyn till de lokala behoven i Göteborg för att skapa de alternativ som behövs. Vägvalet lämnade därför ett yttrande som påpekar att ett skyndsammare framtagande av erfarenhet inte slutar med ett bra resultat. Detta bör påpekas från Göteborg Stad snarast.

Därefter följde en redogörelse om nya mål för miljöfordonsarbetet. Ett av målen var att köpa in 100 elbilar till 2015 i kommunens bilflotta. Det fick mig att tänka lite på att en elbil i dagsläget kostar ca 250 000 kr som blir totalt 25 miljoner kr. Hur många dagisplatser blir det? Vi har nog olika syn på prioritering. Nästa möte kommer ett beslutsärende för målen.

Sedan var det dags för ett yrkande från (S), (MP) och (V) gällande en ny miljöbilsdefinition. Detta valde den rödgröna majoriteten att återremittera då de endast begärt ett beslutsunderlag om en miljöbilsdefinition. Beslutsunderlaget innehöll även ett förslag om miljöbilstillstånd som innebar 2 h fri parkering exklusive boendeparkering. Vad ska man med en miljöbilsdefinition om det inte ska leda till ett P-tillstånd? Vägvalet tänkte yrka avslag då det idag finns en statlig subvention för nyare miljöbilar som innebär befrielse från vägskatt i 5 år. Varannan bil som idag säljs i Sverige är en miljöbil. Därför gick Vägvalet med på att fasa ut att miljötillstånden under städade former där medborgaren är med på noterna. Något den rödgröna majoriteten satte stopp för. Dagens yrkande kan endast ses som ett desperat försök att blidka allmänheten och när man tittar närmare på det så handlar det om ytterst få berörda bilägare och ingen som innehar boendekort. Inte nog med det så gäller det endast fram till 2015-06-30. Resurser och tid borde istället läggas på att hantera en långsiktigt lösning för de boende i staden och hur de ska kunna parkera vid sina bostäder.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trafiknämnden 10 februari – Del 1

fredag, 10 februari, 2012

På dagens sammanträde började vi med att gå igenom årsrapporten för Trafikkontoret och nämnden. Vägvalet har lämnat ett yttrande enligt följande:

Trafikkontoret uppvisar att av de 11 mål som följs så är 3 gröna, 7 gula och 1 blå.  Det kan inte ses som en bra måluppfyllelse. Om det har med att målen inte är applicerbara för Trafikkontoret så bör detta omgående ses över. T.ex. verkar målet för behovstäckning i förskolan vara ett svåruppfyllt mål för Trafikkontoret. Vägvalet har även tidigare ifrågasatt Trafikkontorets reella möjlighet att uppfylla barnperspektivet som mål. Det finns flera exempel där målet med minskad biltrafik inte kan uppfyllas vid byggnation av nya förskolor p.g.a. deras lokalisation.

Det inkommer många synpunkter och önskemål från allmänheten rörande trafikplaneringsfrågor. Tidigare år har ambitionen varit att besvara dessa inom 2-3 veckor. Då många resurser tas i anspråk för åtgärder inom det Västsvenska infrastrukturpaketet medför det att svarstiderna förlängts ytterligare. (dock framkommer inte hur mycket längre). Detta bör med omedelbar verkan ses över då servicen till medborgarna är av högsta vikt. Har man tid till att skapa informationskampanjer om Nya Vägvanor, Den Livliga Staden, Pizzakartongsreklam för Styr och Ställ m.m. så borde även tid prioriteras för att svara på frågor från allmänheten. Det måste vara en av de främsta uppgifter som Trafikkontoret har som servicefunktion inom kommunen.

Insatser inom det Västsvenska paketet återkommer gång på gång i rapporten men det är väldigt svårt att få en överblick hur dessa medel fördelas. Därför borde drifts- och investeringskostnad samt kommunbidrag dedikerat till det Västsvenska paketet sammanställas för att Trafiknämnden ska kunna få en total översikt av kostnaderna. Till detta bör även en redogörelse ske om hur resurser som tas i anspråk till förmån av det Västsvenska paketet påverkar Trafikkontorets befintliga organisation.

Det är väldigt bra att det ackumulerade underhållsbehovet minskat med 35 Mnkr och uppgår nu till 430 Mnkr. Men man bör fortsätta att tilldela medel för underhållsbehovet och beakta Trafikkontorets påpekanden om underhållsbehov av kajmurarna och ledningsnätet för gatubelysningen. Infrastrukturen är något som alla medborgare har behov av och som skapar en attraktiv stad.

Göteborgstrafikens klimatpåverkan minskade under 2011 jämfört med 2010 med ett utsläpp på ca 800 000 ton CO2. Enligt Trafikkontorets verksamhetsredovisning beror minskningen på att effekten av energieffektivare fordon är större än effekten av trafikökningen. Ett intressant påpekande då trängselskatten inte på något sätt kommer att påverka valet av energieffektivt fordon.

Enligt Västtrafik ökade kollektivtrafikresandet i stadstrafiken med över 20 procent jämfört med föregående år. Antalet resande bygger på stämplingsstatistiken och korrigeras för benägenheten att stämpla. Under året har undersökningar av stämplingsbenägenheten visat på att de resande stämplar i allt mindre grad. Jämförbarheten mellan år 2010 och 2011 är därmed osäker, och den reella trafikökningen är troligen närmare 10 procent.

En mindre del av uppgången i kollektivtrafiken kan förklaras av ett utökat utbud för såväl buss, båt och spårvagn. Ökningen beror även till viss del på antalet sysselsatta och dagligvaruhandelns utveckling. Resterande ökning kan delvis förklaras av kampanjer med bland annat utdelning av ”prova på kort”

Trots osäkerheten i ökningen så kan vi utgå från att kollektivtrafiken ökat utan trängselskattens införande.

Biltrafiken har ökat marginellt med 0,3 procent över Götaälvsnittet vilket kan ses som oförändrad. Över kommungränssnittet har trafiken ökat med 0,7 procent. I det Centrala stadssnittet har det däremot minskat med -1,6 procent. Detta likt med Citysnittet med -1,5 procent.

Även biltrafiken har över lag inte ökat nämnvärt och i de centrala delarna minskat utan införandet av trängselskatt. Vägvalets fråga förblir därför: var finns trängseln? Förutom givetvis för en viss naturlig trängsel i rusningstiderna. Hur kan trängselskatten motiveras när både trafiken inte ökar och utsläppen minskar?

Gällande ökningen av cykel så är det en blygsam ökning med 1 procent med tanke på de stora satsningar som görs för att öka cyklingen. En mer detaljerad kostnadsanalys hade varit aktuell för att kunna se sambanden mellan insatserna och ökningen. Dock saknas det en översikt hur cykeltrafiken varit under flera år. Det som presenteras är ökningar och minskningar och det är svårt att få en överblick hur den totala utvecklingen är för cykeltrafiken. För övrigt bör Trafikkontoret se över bilderna i materialet för Cykelåret 2011 som på flera bilder visar personer som cyklar utan hjälm.

Trygg vacker stad är ur många avseenden ett mycket trevligt projekt som bidrar till att hålla Göteborg rent. Men för ett projekt i storleksordningen av 50 miljoner bör kanske målsättningen vara lite mer bred än vad den verkar vara. Det enda prioriterade målet som projektet är knutet till är att göteborgarna vill ha en ren och trygg stad. Måluppfyllelsen är total då man vunnit utmärkelsen Håll Sverige Rent. Dock verkar projektet inte kvalificera sig till att uppfylla mål som integration, äldre göteborgare, kulturell stimulans för barn, el-effektivitet, m.fl. Trafikkontoret bör se över om projektet inte bör ha fler mål knutna till sig. Ett mållöst icke styrt projekt gynnar inte göteborgaren.

Theo Papaioannou
Vägvalet