Inlägg märkta ‘bostäder’

Replik till Västtrafik: Västlänken är inte frälsaren

onsdag, 10 september, 2014

Den 6 september publicerade gp.se en debattartikel signerad Västtrafiks VD Lars Backström och Roger Vahnberg som är vice VD, där de berättade om den ljusa framtid vi gick emot med en färdigbyggd Västlänk och hur illa det skulle gå om den inte byggs (arbetslöshet, sämre miljö, minskad tillväxt m.m.)

Läs hela deras debattartikel här.

Vägvalet replikerar enligt nedan:

Vi kan sympatisera med Lars Backström och Roger Vahnberg på Västtrafik när de önskar att Västlänken redan gärna hade varit färdig. Men nu är den inte det och framför allt: Den är inte betald än!

När nu två höga tjänstemän ger sig in i politiska diskussioner om Västlänken inleder de med att recensera den pågående debatten som ”allt yvigare”. Detta för att varje debattör har olika utgångspunkter när de ifrågasätter projektets nytta. De kunde lika gärna kommit fram till att kritiken är näst intill enhällig och massiv emot Västlänken.

Men detta bekommer inte Västtrafiks ledning. Precis som övriga politiska partier diskuterar man endast utifrån vilka behov som påstås finnas, men nämner inte med ett ord varifrån pengarna ska tas. Önska kan alla, det är gratis.

Backström och Vahnberg begår precis samma ”räknefel” som alla andra förespråkare av Västlänken. Tunneln är inte frälsaren för kollektivtrafiken, det är i själva verket en stor black om foten. Nästan alla tillgängliga resurser under 25 år går till detta vansinnesprojekt och för varje miljard som budgeten överskrids med, förlängs avbetalningen med minst ett år till. Vem köper något på avbetalning med sådana ovissa villkor?

Faktum är att endast 7 % av kollektivresorna görs med pendel- och regiontåg. Av dessa 7 % är det högst 15 % som får direktresor till Västlänkens nya stationer – det vill säga cirka 1 % av kollektivresorna blir märkbart snabbare och smidigare.

Alla övriga 99 % av kollektivresenärerna får ingen avgörande förbättring av Västlänken! Några minuters snabbare spårvagnsresa hade gett många fler mycket större nytta. För att visa hur mycket pengar Västlänken slukar, skulle 20 miljarder räcka till att bygga bostäder i Haga åt de 15 000 personer som påstås vilja resa dit varje dag. Hagastationen skulle därmed bli helt onödig.

Vägvalet vill att kollektivtrafiken inklusive spårvagnstrafiken flyttas tillbaka från Västtrafik till en förvaltning i Göteborgs kommuns regi. Som det var innan helt enkelt. Kolossen Västtrafik kommer aldrig att utveckla spårvagnstrafiken från sitt huvudkontor i Skövde.

I stället för att försöka skrämma väljarna med att en stoppad Västlänk leder till arbetslöshet och sämre miljö, borde Västtrafiks ledning börja inse att de måste verka för smarta, snabbare, modernare trafiklösningar som gynnar så många som möjligt för så lite skattemedel som möjligt. I det perspektivet faller Västlänken ihop som ett korthus. Rösta därför bort den på valdagen i folkomröstningen.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Vägvalets förslag till budget 2015 för Göteborg Stad

onsdag, 4 juni, 2014

Vägvalet lämnar förslag till budget 2015 för Göteborg Stad och inom flera olika områden. Vägvalet är i grunden ett renodlat göteborgsparti som inte har några förpliktelser gentemot centrala partiledningarna. Vi står upp för de lokala frågorna i Göteborg. Vi anser att alla människor har lika värde och vår värdegrund utgår därför från de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde och FN:s konvention om barnets rättigheter. Dessa två förklaringar om människors och barns rättigheter går i linje med Vägvalets uppfattning om att varje medborgare ska ha inflytande över sin vardag.

Göteborg Budget 2015

Partiet Vägvalet bildades för att motverka, och helst förhindra, att trängselskatt infördes i Göteborg. Trots en omfattande namninsamling under hösten 2010 lyckades vi då inte få igenom vårt krav om en folkomröstning. Den 23 maj 2013 blev dock en historisk dag när Göteborgs kommunfullmäktige röstade igenom en folkomröstning efter tidningens GT:s folkinitiativ. Ett mål som Vägvalet då kämpat för i tre års tid och som nu förverkligas i höstens folkomröstning.

Vi vill involvera medborgaren i stadens framtid och vi har därför stort fokus på medborgarinflytandet. Vi tror att stora samhällsförändringar får störst genomslag om de stöds av en majoritet. Utmaningen är då att leverera alternativ som många kan identifiera sig med. Om fler känner sig delaktiga skapar vi också en attraktiv stad som vi vill att Göteborg skall vara.

Vi vill att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg, barnomsorg, hälso- och sjukvård ska vara likvärdiga var vi än bor.

Tillsammans med dig utvecklar vi Göteborg.

Några nyheter i årets budget:

Alla människor har lika värde – Vägvalets värdegrund utgår från de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Vägvalets värdegrund utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehållande bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Dessa två förklaringar om människors och barns rättigheter går i linje med Vägvalets uppfattning om att varje medborgare ska ha inflytande över sin vardag.

Medborgarinflytandet – I Göteborg agerar även andra aktörer för att återupprätta den lokala demokratin. Detta sker bland annat genom lokal media. GT vann i maj 2014 INMA Awards 2014 (The International News Media Association) för sin kampanj #votegbg och genom-förandet av folkinitiativet om trängselskatt.

Göteborgarna vill bli mer delaktiga och få mer inflytande över politiken. Därför vill vi att Göteborg stad ska inta en ledande ställning i landet och ha som mål att bli den bästa kommunen på lokal närdemokrati och medborgardialog.

Vi vidhåller vårt krav från förra året att en gästprofessur för forskning enligt gransknings-kommissionens förslag inrättas i Göteborg.

Bostadspolitiken – Bostadsbristen i Göteborg beror inte på för lågt byggande utan främst på att det är dyrt att bygga. Det finns färdiga planer, t.ex. Opaltorget, men svagt intresse från byggföretagen. Att lova antal färdiga bostäder utöver det som faktiskt byggs anser vi inte vara ärligt. Vi måste ta itu med hur vi kan pressa priserna vid nyproduktion.

Vindplats Göteborg – Den planerade vindkraftsparken på Hake fjord bör inte byggas. Vindkraften svarar idag för ca 7 procent av den svenska produktionen. Kostnaderna är höga och prisnivån har sjunkit. De flesta anläggningar överlever endast tack vare en massiv subvention genom elcertifikat. Vindparken riskerar att bli en gedigen förlustaffär för Göteborgs skattebetalare.

Stadens trafikstrategi – Vägvalet har som enda parti lämnat ett samlat remissvar på stadens trafikstrategi. Vi anser att en klar definierad trafikstrategi ett bra dokument för stadens vidare planering. Men om dokumentet inte speglar de förutsättningar och förväntningar som allmänheten har blir dokumentet verkningslöst. Återkommande kritiska ord i remissvaren är bland annat integration, segregation, barriärer och målkonflikt. Vi vill därför att staden skapar verklighetsförankrade strategier för framtiden.

Stadens klimatstrategi – Klimatstrategin som tagits fram innehåller flera mål och strategier som inte ligger inom det kommunala uppdraget. Vad vi äter och hur vi uppfostrar våra barn är inte en kommunal angelägenhet. Kommunens uppdrag är att skapa ett mervärde för medborgarna. Klimatstrategin genomsyras av en politisk inbladning som inte hör hemma i kommunala styrdokument och som inte ställer sig neutralt till kommunens invånare. Likt trafikstrategin så är strategier av denna karaktär dömd att misslyckas när förankring saknas. Vi vill att staden skapar verklighetsförankrade strategier för framtiden.

Bevara Vasastaden och Haga – Västlänken är ett olönsamt och mycket dyrt riskprojekt som kommer att påverka stadsbilden i centrala Göteborg. Framför allt Haga och Vasastan kommer att drabbas av ingreppen där bland annat uppemot 100 träd kan komma att fällas. Vasastan byggdes efter en arkitekttävling 1861 efter inspiration från Wien och Paris med stora kringbyggda kvarter och begränsade hushöjder. Haga var den första bebyggelsen utanför vallgraven och var från början en arbetarstadsdel och är det enda som finns kvar efter rivningsvågen som pågick under 1959-1974. Idag är Haga ett centralt bostadsområde med flera restauranger, caféer och affärer. En järnvägsstation i Haga kommer att radikalt ändra förutsättningarna för området. Starka fastighetsintressen kommer att framtvinga en hårdare exploatering i området, på samma sätt som skedde när den gamla 1700-tals bebyggelsen i centrala Stockholm utplånades när tunnelbanan byggdes på 1960-talet.

Cykel – Vägvalet är för att satsningar görs på alla transportslag. Vi anser att det är upp till var och en att få ihop sitt vardagspussel. Alla har inte möjlighet att cykla. Men vi kan underlätta genom att bygga infrastruktur som gör det enkelt och säkert att cykla för de som kan. För att lyckas anser vi att man måste ge medborgarna alternativ. Vi är nöjda med hyrcykelsystemen och användandet har slagit alla förväntningar. Vi anser att en utredning om systemets expansion, främst på Hisingen, bör genomföras. Vi vill tydligare skilja på gång- och cykeltrafik, både i budget, i planering och i verkligheten. Idag klumpas dessa trafikslag alltid ihop under benämningen ”gång- och cykeltrafik”. Cykelinfrastrukturen är ofta mer anpassad för gående än för cykling, vilket medför många konfliktsituationer mellan dessa trafikslag.

Hamnen – Vi vill att staden värnar den kryssnings- och färjetrafik som fortfarande finns kvar. Frihamnen är en attraktiv plats med gångavstånd till centrum. Det är viktigt att denna funktion bevaras och att kryssningsbåtarna även i framtiden tillförsäkras en central förtöjningsplats. Även Stigbergskajen kan med fördel utnyttjas för denna verksamhet. Göteborg har numera två färjelinjer kvar, till Danmark och Tyskland. Rederiet är uppsagt för avflyttning från Danmarksterminalen utan att nytt alternativt läge har anvisats. Den befintliga Tysklands-terminalen kan knappast hantera båda linjerna. En utflyttning till ytterhamnen av endera linjen innebär stor risk för att passagerartrafiken avvecklas. Göteborg bör agera så att förut-sättningarna för båda linjerna bevaras.

Fiktiva parkeringsköp – Det är alldeles för otydligt vad fiktiva p-köp innebär. Varför ska en fastighetsägare betala för en parkeringsplats oms aldrig byggs? Om vi ska nå en fullvärdig dialog med olika aktörer i staden inom byggsektorn och näringslivet så borde kommunen vara mer tydlig om sina kostnader. Vi tror inte att detta är en lämplig metod att belasta byggherrarna med som inte vet vad det är de betalar för. Det kommer att leda till missnöje och misstro mot kommunen.Vi vill därför att ”fiktiva parkeringsköp” inte införs.

Klotter – är ett förfulande inslag i stadsbilden och kostar fastighetsägare med flera mångmiljonbelopp varje år. Kommunen bör förbättra åtgärdsplanen som inbegriper alla intressenter och inbjuder till samverkan för att nå målet. Vägvalet vill minska klottret i Göteborg stad.

El Sistema – Det samarbete som startades med El Sistema av den tidigare chefsdirigenten Gustavo Dudamel har blivit ett stort lyft för ungdomsarbetet i Göteborg. Att enskilda skolor inte längre anser sig ha råd att fortsätta verksamheten finner vi oacceptabelt.  Kostnaden för verksamheten anser vi skall hanteras centralt av Kulturnämnden och beloppet skall vara så frikostigt tilltaget att ingen skola förhindras att ansluta sig

Göteborgs konsertfestival – en mötesplats genom kultur och gastronomi – Mötesplatser är ett nyckelord som återkommer i otaliga visioner, som grundläggande för att lära känna och skapa förståelse för varandra. Vi har redan idag flera mötesplatser som står rätt tomma stora delar av året och som vi skulle vilja se användes mera. I Wien anordnas årligen Vienna Film Festival och i år har man dedikerat denna till Wagner och Verdi. Slogan är ”65 days of classical and modern cultural highlights in front of the City Hall in Vienna”. Tänk er att genomföra detta på Gustaf Adolfs Torg, Götaplatsen eller varför inte Operan som står tom på somrarna. En mötesplats för alla som bor i Göteborg, turister, besökare m.fl. Staden lever hela sommaren och festivalen kan kopplas till andra event som till exempel Kulturkalaset.

Läs budgeten i sin helhet här eller en sammanfattning här.

Presskontakt:

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Västlänken och tillväxten

fredag, 6 januari, 2012

Idag läser jag ledaren i GT. De senaste veckorna har det pågått en intensiv debatt kring framför allt Västlänken med anledning av Riksrevisionens rapport. Förespråkare för tunneln tar till alla möjliga inkonsekventa argument för att få försvara tunneln. Trots att tunneln är olönsam och väldigt dyr. Tunneln har en nettonuvärdeskvot på -0,55 vilket motsvarar ett underskott i nettonuvärde på 9,3 miljarder kronor.

Men för att få den lönsam haglar påhittade argument och parametrar likt kvalificerade gissningslekar. Framför allt hur många som ska åka i tunneln. Likt trollkarlen Merlin försöker diverse företrädare att sia om framtiden och antalet resenärer. Miljöpartiet väljer som vanligt att kasta in alla möjliga parametrar som slutar med global uppvärmning.

Men vad vi än vill tro om tillväxten så påverkas den av en mängd parametrar som t.ex.

  • arbetsmarknad
  • bostadsmarknad
  • högskoleplatser
  • konjunkturläget
  • konkurrens
  • företagsetablering
  • service till medborgarna

Göteborg som stad står inför tuffa utmaningar med mutkulturen hängande över sig. Företagsklimatet har under 2011 försämrats och Göteborg rankas på föga smickrande 97:e plats av Svenskt Näringsliv. Detta att jämföras med plats 63 år 2006. Det går inte direkt åt rätt håll. Detta är bekymmersamt för staden och dess tillväxt som proklameras.

GT:s ledare skriver:

”Till Göteborg flyttade 6 631 nya invånare under 2011. Alla kom inte för jobbets skull. Många var invandrare och flyktingar som söker bättre lycka här. En annan stor grupp var unga studenter. Men alla är en del av trenden att storstäderna lockar allt fler, medan glesbygden utarmas mest.”

”Och överallt drömmer kommunpolitiker om att ha det som Stockholm. Enbart Stockholms kommun växte i fjol nästan tre gånger så mycket som Göteborg, säger SCB:s statistik. Inte konstigt alls. Stockholmsområdet har det mest varierade näringslivet. Alla huvudkontor och statliga myndigheter lockar med jobb som knappt finns i Göteborg, än mindre i Töreboda.”

Och då uppstår en större fråga. Väljer verkligen folk att flytta till Göteborg eller kringliggande kommuner? Göteborg konkurrerar med tuffa regioner som Stockholm, Malmö/Köpenhamn och Oslo. Enligt ovanstående siffror väljer folk att flytta till Stockholm. Det är inte så konstigt eftersom många av de statliga myndigheterna och huvudkontoren finns i huvudstaden.

Om vi tar på oss skorna för någon som ska flytta, vad gör att den personen flyttar till Göteborg? Är det den fantastiska barnomsorgen och dagisplatser som räcker till alla? Eller äldreomsorgen? Eller våra skolor? Eller jobben? Eller bostäderna? Trängselskatten som barriär? En tågtunnel? Frågorna är många och det koncentreras på fel saker för att skapa en attraktiv och hållbar stad.

Ovan faktorer är väldigt osäkra och används hänsynslöst för att försvara Västlänken. Egentligen vet vi ingenting om framtiden. I sådana lägen tar man det säkra före det osäkra. Det finns ett alternativ, Västlänk2021, som går att bygga och ha färdigt 10 år tidigare. Tills dess kan vi utvärdera om Göteborg är på väg mot den s.k. tillväxten eller inte. Därefter kan vi komplettera med åtgärder eller varför inte lämna över till nästkommande generation att själva få avgöra. Nej, istället ska vi sätta den nästkommande generationen i skuld och slå oss för bröstet för vi vet ju deras bästa.

Nej, en tunnel löser inte problemen ovan. Vi måste bli mer kreativa än så för att sätta Göteborg på kartan. Det finns annars en överhängande risk att Västlänken slutligen kommer att användas för att åka igenom Göteborg till konkurrerande regioner och vad har vi då uppnått?

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet GP1

MP syn på tillväxt hänger inte ihop med regionförstoringen

lördag, 2 juli, 2011

I dagens GP kan man läsa hur Kia Andreasson (MP) anser att Göteborg inte behöver växa så mycket som möjligt.

Kia Andreasson skriver:

”Det finns ingen anledning att ha som mål att Göteborg ska växa så mycket som möjligt. Vem får bättre livskvalitet av det? Låt i stället staden växa med förnuft.”

Men  samtidigt försvarar Kia Andreasson (MP) trängselskatten och det Västsvenska Paketet med argument som att detta måste ske för regionförstoringens skull. Göteborg ska växa till 1,5 miljoner människor och det är därför bråttom att genomföra dyra projekt som t.ex. Västlänken. Det ska enligt den rödgröna majoriteten också byggas mycket fler bostäder än tidigare och det fort.

Andreasson fortsätter med flera inkonsekventa ställningstagande:

”Miljöpartiet välkomnar förstås alla som vill bosätta sig i Göteborg. Staden kan ta emot fler. Men det finns ingen anledning att ha som mål att staden ska växa så mycket som möjligt. Vem får bättre livskvalitet av det? Vem blir lyckligare?”

”Låt därför Göteborg växa med förnuft så att vår stad fortsätter vara attraktiv för oss som bor i staden i dag – och för dem som flyttar hit.”

”Miljöpartiet vill ta ett bredare ansvar än kortsiktiga slogans om ökad tillväxt och befolkning.”

Den rödgröna majoriteten uttrycker klart och tydligt i sin rödgröna budget att Göteborg och dess arbetsmarknadsregion ska växa. Vad menar MP nu egentligen? Kan det vara en möjlig spricka i det rödgröna samarbetet där Socialdemokraterna ser mellan fingrarna? Det är ju viktigt att utåt visa en enighet som egentligen inte existerar i verkligheten.

Domedagsprofetior är Miljöpartiets ”långsiktiga” slogan men allvarligt talat, när ska de också se att problemen inte endast ligger i stackars lilla Göteborg? Om vi överhuvudtaget ska ta miljön på allvar så måste de länder som verkligen är ett hot mot den globala uppvärmningen, som t.ex. USA, Indien och Kina, påverkas. Läste senast idag att Carlgren ser ett problem med nästa toppmöte om klimatet som kan bli ett fiasko igen.

Nej, majoriteter och maktfullkomlighet medför att agendorna för de olika partierna blir suddiga och än värre när utspel som detta görs. I trafiknämnden bordlades beslutet om dubbdäcksförbud trots att mätningarna av luftkvaliteten klart och tydligt visade på att ingen förbättring hade uppnåtts. Men ändå så ska den rödgröna majoriteten invänta miljönämndens utlåtande. Varför? Jovisst, där sitter ju Kia Andreasson (MP) som är en del av majoriteten som vill ha bort allt vad bilar heter och till varje pris.

Vad menar egentligen de rödgröna som en majoritet egentligen? Är det Västsvenska paketet ett steg mot regionförstoring eller inte? Jag tycker att göteborgarna förtjänar klara och raka svar och inte varje partis enskilda uppfattning i frågor.

Theo Papaioannou
Vägvalet