Inlägg märkta ‘boendeparkering’

Miljöpartiet är en garant för färre p-platser

torsdag, 18 januari, 2018

I går publicerade gp.se en replik från Vägvalet på miljöpartisten Henrik Muncks tidigare debattartikel (som i sin tur var en replik på moderaten Axel Josefsons debattartikel).

Munck hävdade att Josefson stod för ”rena lögner” i trafikdebatten i Göteborg. I nästa ögonblick konstaterade samme Munck att ”Sanningen är att Göteborgs city är mycket tillgängligt med bil”. Ett uttalande som nog flertalet bilister i och kring Göteborg inte håller med om numera, efter att Miljöpartiet medverkat till att skapa köer med hjälp av avstängda och avsmalnade gator (en verksamhet som för övrigt kommunalrådet Ulf Kamne (MP) hotade göteborgarna med två dagar före jul att den skulle intensifieras under kommande år).

Henrik Munck (MP) pekar på tomma parkeringsplatser på Heden som bevis för att det finns tillräckligt med p-platser i Göteborg. Sanningen är ju att under MP-styret har p-avgifterna höjts där med flera hundra procent. Förr kunde man också stå gratis där nattetid och på söndagar.

Den rödgröna minoriteten (ofta med hjälp av Alliansen) har alltså höjt P-avgifterna så mycket att stadens invånare och besökare inte längre anser sig ha råd med att parkera i centrum. På detta sätt kan alltså Miljöpartiet ”bevisa” att tomma P-platser inte behövs längre och att man därför kan ta bort ännu fler. Så där kan man hålla på när det inte finns en fungerande marknad och kommunen styr över tillgången och prissättningen.

Munck menar vidare att det vore bättre om boendeparkeringarna i stället flyttade in i parkeringshus. Bättre för vem? Inte för medborgarna i alla fall, vilka kommer att tvingas betala minst dubbelt – kanske tredubbelt – så hög månadstaxa.

En sak kan man lita på: Så länge Miljöpartiet styr staden lär antalet parkeringsplatser fortsätta minska.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Jakten på den försvunna trängselskatten

onsdag, 22 oktober, 2014

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet som handlar om den omöjliga uppgift som väntar Stadsledningskontoret. De har nämligen fått i uppdrag av kommunstyrelsen att leta fram ”alternativa förslag som tillsammans ger likvärdiga eller bättre trängsel-, miljö-, utrymmes-, trafik- och hälsoeffekter som trängselskatten gör och kommer att ge”.

Vägvalet skriver: ”Utredningsdirektiven gör att alternativen till Jakten på den försvunna trängselskatten inte står att finna. Och precis som i Indiana Jones-filmen förbereder de sig själva och väljarna på att för alltid glömma bort folkomröstningen i en dokumentlåda på stadsarkivet.

                    Göteborgs stadsarkiv 2015?

Och de som följt med i debatten de senaste dagarna märker att kampen mot folkomröstningsresultatet pågår på flera fronter. Den nya regionstyrelsen med moderaten Johnny Magnusson i spetsen tänker inte lyfta ett finger för att följa folkviljan. Hans uttalande i GP igår tyder snarast på ett likgiltigt väljarförakt och hans kommentarer på den kritik han fick för detta i dagens GP visar tyvärr att han inte bryr sig om vilken bild han förmedlar till väljarna. Det är ju fyra långa år till nästa val och då lär Magnusson ha passerat pensionsåldern – till och med med Reinfeldts mått mätt.

Även inom miljörörelsen försöker man sätta sin egen hjärtefråga framför demokrati- och medborgarinflytande. I en debattartikel i Göteborgs Fria menar Helena Norin, ordförande Naturskyddsföreningen i Göteborg, att man måste vidta långtgående åtgärder för att acceptera att trängselskatten avskaffas. Enligt Norin måste alla parkeringsplatser längs gatorna i innerstan bort, alla butiker i innerstaden ska erbjuda hemkörning med fossilfri samdistribution (hur ska det gå till?), bilar ska bara få köra i innerstan varannan dag, avsevärd höjd boendeparkering för fossildrivna bilar, dubbdäcksförbud i hela innerstan med mera, med mera. Uppfinningsrikedomen för att stoppa all privatbilism i Göteborg är i det närmaste oändlig.

Det är förstås orimligt att invånarna i Göteborg, en stad som bara ligger på cirka plats 500 av världens största städer befolkningsmässigt, ensamt ska lösa världens luftproblem.  Och att som Helena Norin vill, ersätta trängselskatten med andra åtgärder som slår lika orättvist och drabbar enskilda människor helt utan urskiljning, är inte en framkomlig väg. Och det är också en berättigad fråga om de valda politikerna har något mandat att genomföra de saker Norin förordar? Tillvägagångssättet för att Norin ska få som hon vill innebär att politikerna ska ta beslut om saker som man tydligt inte gått till val på. Förra gången man gjorde så, när man tog beslutet om trängselskatt – trots löften om motsatsen innan valet 2006 –  vet vi ju att det inte blev så bra.

Vägvalet skriver: ”Väljarna har genom sitt nej förkastat miljöargumentet. De har sett igenom påståendena om att de kommer snabbare fram i trafiken. Och framför allt har de sagt nej till att tvingas betala mer i skatt utan att få något påtagligt tillbaka.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Vägvalets förslag till budget 2015 för Göteborg Stad

onsdag, 4 juni, 2014

Vägvalet lämnar förslag till budget 2015 för Göteborg Stad och inom flera olika områden. Vägvalet är i grunden ett renodlat göteborgsparti som inte har några förpliktelser gentemot centrala partiledningarna. Vi står upp för de lokala frågorna i Göteborg. Vi anser att alla människor har lika värde och vår värdegrund utgår därför från de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde och FN:s konvention om barnets rättigheter. Dessa två förklaringar om människors och barns rättigheter går i linje med Vägvalets uppfattning om att varje medborgare ska ha inflytande över sin vardag.

Göteborg Budget 2015

Partiet Vägvalet bildades för att motverka, och helst förhindra, att trängselskatt infördes i Göteborg. Trots en omfattande namninsamling under hösten 2010 lyckades vi då inte få igenom vårt krav om en folkomröstning. Den 23 maj 2013 blev dock en historisk dag när Göteborgs kommunfullmäktige röstade igenom en folkomröstning efter tidningens GT:s folkinitiativ. Ett mål som Vägvalet då kämpat för i tre års tid och som nu förverkligas i höstens folkomröstning.

Vi vill involvera medborgaren i stadens framtid och vi har därför stort fokus på medborgarinflytandet. Vi tror att stora samhällsförändringar får störst genomslag om de stöds av en majoritet. Utmaningen är då att leverera alternativ som många kan identifiera sig med. Om fler känner sig delaktiga skapar vi också en attraktiv stad som vi vill att Göteborg skall vara.

Vi vill att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg, barnomsorg, hälso- och sjukvård ska vara likvärdiga var vi än bor.

Tillsammans med dig utvecklar vi Göteborg.

Några nyheter i årets budget:

Alla människor har lika värde – Vägvalets värdegrund utgår från de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Vägvalets värdegrund utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehållande bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Dessa två förklaringar om människors och barns rättigheter går i linje med Vägvalets uppfattning om att varje medborgare ska ha inflytande över sin vardag.

Medborgarinflytandet – I Göteborg agerar även andra aktörer för att återupprätta den lokala demokratin. Detta sker bland annat genom lokal media. GT vann i maj 2014 INMA Awards 2014 (The International News Media Association) för sin kampanj #votegbg och genom-förandet av folkinitiativet om trängselskatt.

Göteborgarna vill bli mer delaktiga och få mer inflytande över politiken. Därför vill vi att Göteborg stad ska inta en ledande ställning i landet och ha som mål att bli den bästa kommunen på lokal närdemokrati och medborgardialog.

Vi vidhåller vårt krav från förra året att en gästprofessur för forskning enligt gransknings-kommissionens förslag inrättas i Göteborg.

Bostadspolitiken – Bostadsbristen i Göteborg beror inte på för lågt byggande utan främst på att det är dyrt att bygga. Det finns färdiga planer, t.ex. Opaltorget, men svagt intresse från byggföretagen. Att lova antal färdiga bostäder utöver det som faktiskt byggs anser vi inte vara ärligt. Vi måste ta itu med hur vi kan pressa priserna vid nyproduktion.

Vindplats Göteborg – Den planerade vindkraftsparken på Hake fjord bör inte byggas. Vindkraften svarar idag för ca 7 procent av den svenska produktionen. Kostnaderna är höga och prisnivån har sjunkit. De flesta anläggningar överlever endast tack vare en massiv subvention genom elcertifikat. Vindparken riskerar att bli en gedigen förlustaffär för Göteborgs skattebetalare.

Stadens trafikstrategi – Vägvalet har som enda parti lämnat ett samlat remissvar på stadens trafikstrategi. Vi anser att en klar definierad trafikstrategi ett bra dokument för stadens vidare planering. Men om dokumentet inte speglar de förutsättningar och förväntningar som allmänheten har blir dokumentet verkningslöst. Återkommande kritiska ord i remissvaren är bland annat integration, segregation, barriärer och målkonflikt. Vi vill därför att staden skapar verklighetsförankrade strategier för framtiden.

Stadens klimatstrategi – Klimatstrategin som tagits fram innehåller flera mål och strategier som inte ligger inom det kommunala uppdraget. Vad vi äter och hur vi uppfostrar våra barn är inte en kommunal angelägenhet. Kommunens uppdrag är att skapa ett mervärde för medborgarna. Klimatstrategin genomsyras av en politisk inbladning som inte hör hemma i kommunala styrdokument och som inte ställer sig neutralt till kommunens invånare. Likt trafikstrategin så är strategier av denna karaktär dömd att misslyckas när förankring saknas. Vi vill att staden skapar verklighetsförankrade strategier för framtiden.

Bevara Vasastaden och Haga – Västlänken är ett olönsamt och mycket dyrt riskprojekt som kommer att påverka stadsbilden i centrala Göteborg. Framför allt Haga och Vasastan kommer att drabbas av ingreppen där bland annat uppemot 100 träd kan komma att fällas. Vasastan byggdes efter en arkitekttävling 1861 efter inspiration från Wien och Paris med stora kringbyggda kvarter och begränsade hushöjder. Haga var den första bebyggelsen utanför vallgraven och var från början en arbetarstadsdel och är det enda som finns kvar efter rivningsvågen som pågick under 1959-1974. Idag är Haga ett centralt bostadsområde med flera restauranger, caféer och affärer. En järnvägsstation i Haga kommer att radikalt ändra förutsättningarna för området. Starka fastighetsintressen kommer att framtvinga en hårdare exploatering i området, på samma sätt som skedde när den gamla 1700-tals bebyggelsen i centrala Stockholm utplånades när tunnelbanan byggdes på 1960-talet.

Cykel – Vägvalet är för att satsningar görs på alla transportslag. Vi anser att det är upp till var och en att få ihop sitt vardagspussel. Alla har inte möjlighet att cykla. Men vi kan underlätta genom att bygga infrastruktur som gör det enkelt och säkert att cykla för de som kan. För att lyckas anser vi att man måste ge medborgarna alternativ. Vi är nöjda med hyrcykelsystemen och användandet har slagit alla förväntningar. Vi anser att en utredning om systemets expansion, främst på Hisingen, bör genomföras. Vi vill tydligare skilja på gång- och cykeltrafik, både i budget, i planering och i verkligheten. Idag klumpas dessa trafikslag alltid ihop under benämningen ”gång- och cykeltrafik”. Cykelinfrastrukturen är ofta mer anpassad för gående än för cykling, vilket medför många konfliktsituationer mellan dessa trafikslag.

Hamnen – Vi vill att staden värnar den kryssnings- och färjetrafik som fortfarande finns kvar. Frihamnen är en attraktiv plats med gångavstånd till centrum. Det är viktigt att denna funktion bevaras och att kryssningsbåtarna även i framtiden tillförsäkras en central förtöjningsplats. Även Stigbergskajen kan med fördel utnyttjas för denna verksamhet. Göteborg har numera två färjelinjer kvar, till Danmark och Tyskland. Rederiet är uppsagt för avflyttning från Danmarksterminalen utan att nytt alternativt läge har anvisats. Den befintliga Tysklands-terminalen kan knappast hantera båda linjerna. En utflyttning till ytterhamnen av endera linjen innebär stor risk för att passagerartrafiken avvecklas. Göteborg bör agera så att förut-sättningarna för båda linjerna bevaras.

Fiktiva parkeringsköp – Det är alldeles för otydligt vad fiktiva p-köp innebär. Varför ska en fastighetsägare betala för en parkeringsplats oms aldrig byggs? Om vi ska nå en fullvärdig dialog med olika aktörer i staden inom byggsektorn och näringslivet så borde kommunen vara mer tydlig om sina kostnader. Vi tror inte att detta är en lämplig metod att belasta byggherrarna med som inte vet vad det är de betalar för. Det kommer att leda till missnöje och misstro mot kommunen.Vi vill därför att ”fiktiva parkeringsköp” inte införs.

Klotter – är ett förfulande inslag i stadsbilden och kostar fastighetsägare med flera mångmiljonbelopp varje år. Kommunen bör förbättra åtgärdsplanen som inbegriper alla intressenter och inbjuder till samverkan för att nå målet. Vägvalet vill minska klottret i Göteborg stad.

El Sistema – Det samarbete som startades med El Sistema av den tidigare chefsdirigenten Gustavo Dudamel har blivit ett stort lyft för ungdomsarbetet i Göteborg. Att enskilda skolor inte längre anser sig ha råd att fortsätta verksamheten finner vi oacceptabelt.  Kostnaden för verksamheten anser vi skall hanteras centralt av Kulturnämnden och beloppet skall vara så frikostigt tilltaget att ingen skola förhindras att ansluta sig

Göteborgs konsertfestival – en mötesplats genom kultur och gastronomi – Mötesplatser är ett nyckelord som återkommer i otaliga visioner, som grundläggande för att lära känna och skapa förståelse för varandra. Vi har redan idag flera mötesplatser som står rätt tomma stora delar av året och som vi skulle vilja se användes mera. I Wien anordnas årligen Vienna Film Festival och i år har man dedikerat denna till Wagner och Verdi. Slogan är ”65 days of classical and modern cultural highlights in front of the City Hall in Vienna”. Tänk er att genomföra detta på Gustaf Adolfs Torg, Götaplatsen eller varför inte Operan som står tom på somrarna. En mötesplats för alla som bor i Göteborg, turister, besökare m.fl. Staden lever hela sommaren och festivalen kan kopplas till andra event som till exempel Kulturkalaset.

Läs budgeten i sin helhet här eller en sammanfattning här.

Presskontakt:

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

PM: Vägvalets förslag till budget 2014 för Göteborg Stad

onsdag, 5 juni, 2013

Vägvalet lämnar förslag till budget 2014 för Göteborg Stad. Även i årets budget tar vi ytterligare ett steg mot ett fullvärdigt parti inför kommande valet nästa år och lämnar förslag på fler politiska områden. Vägvalet är ett renodlat göteborgsparti som inte har några förpliktelser gentemot centrala partiledningarna. Vi står upp för de lokala frågorna i Göteborg.

Göteborg Budget 2014

Vägvalet, som parti, är sprunget ur ett medborgarengagemang som uppstod då de politiska partierna valde att ignorera opinionen i trängselskattefrågan. Efter två namninsamlingar blev folkomröstningen verklighet i Göteborg och den 23 maj i år blev det en historisk dag när Göteborgs kommunfullmäktige röstade igenom en folkomröstning. Ett mål som Vägvalet kämpat för i tre års tid.

Vi vill involvera medborgaren i stadens framtid och därför har vi stort fokus på medborgarperspektivet. Vi tror att stora samhällsförändringar får störst genomslag om de stöds av en majoritet. Utmaningen är då att leverera alternativ som många kan identifiera sig med. Om fler känner sig delaktiga skapar vi också en attraktiv stad som vi vill att Göteborg skall vara.

Vi får inte heller bara producera mängder av visioner som aldrig förverkligas. Vi måste skapa realistiska planer som är genomförbara inom överskådlig tid.

Vi vill utveckla Göteborg tillsammans med dig.

Några nyheter i årets budget:

Vattensäker kommun – Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på de 24 badplatserna dagtid under perioden juni till augusti, sju dagar i veckan. Ett utmärkt sommarjobb för många ungdomar. Göteborg profileras som vattenstaden och stadens närhet till vattnet är en tillgång och då måste vi också garantera invånarnas säkerhet.

Ostindiefararen Götheborg – Utan ett stort stöd från Göteborgs kommun hade projektet inte gått att genomföra. Stadens engagemang öppnade också för ytterligare bidrag från näringslivet. Vägvalet vill att staden fortsätter sitt engagemang för ostindiefararen Götheborg och tillför därför 15 miljoner kronor.

Obligatorisk heltid Från år 2012 finns ett skärpt krav på samtliga förvaltningar att endast erbjuda heltidstjänster. Målet borde istället vara att kunna erbjuda största möjliga variation i anställningsformerna så att bemanningen kan anpassas efter behov och att personalens individuella önskemål kan tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt.

Ett alternativ till det Västsvenska paketet – Alliansen och de rödgröna fortsätter att säga ”allt eller inget” om det Västsvenska paketet. Vi kan enkelt visa hur staten, som skulle satsa 17 miljarder kronor, nu endast behöver finansiera 12 och därmed spara 5. Med vårt alternativa paket skapas ett förhandlingsutrymme utan att Göteborg tappar några infrastruktursatsningar och utan trängselskatt som finansiering.

Göteborgs kollektivtrafik – Kollektivtrafiken i Göteborg sköts nu av Västtrafik. Bolaget har blivit en stor och byråkratiskt koloss som varken resenärer eller personal kan påverka. Vägvalet vill att Göteborg sköter sin egen lokala kollektivtrafik och att Göteborgs Spårvägar AB avvecklas och upprättas i en egen förvaltning

Parkering – Det finns planer på att försvåra boendeparkeringen i staden. Detta görs genom att fördyra boendeparkeringen för medborgarna i staden. Under den rödgröna majoriteten har parkeringsavgifterna höjts flera gånger. Detta har skett både på gatumark och kvartersmark. Vägvalet vill att boendeparkeringen inte förändras samt att parkeringsavgifterna inte höjs och återställs till en rimlig nivå.

Skola – Som ett led i avvecklingen av stadsdelsnämnderna vill Vägvalet inrätta en central skolförvaltning. Ansvaret för all utbildning överförs från stadsdelsnämnderna till Utbildningsnämnden. Vi tror att en självständig skolförvaltning är en nödvändig förutsättning för en bättre kvalitet i Göteborgs skolor.

Äldreomsorg – Den rödgröna majoriteten i Göteborg har valt att inte tillämpa Lagen om Valfrihet (LOV) och betraktar således de äldre som inkompetenta att fatta egna beslut. Detta är en omyndighetsförklaring som inte är värdigt ett samhälle som värnar om alla människors lika värde.

Avveckla Parkeringsbolaget AB – Insynen gällande parkeringspolitiken i Göteborg försvåras alltmer för medborgaren och är ett direkt hot mot offentlighetsprincipen. Vägvalet finner ingen anledning att Göteborgs kommun ska ha ett eget bolag för att hantera parkering på kommunal kvartersmark. För medborgaren blir transparensen, samordningen och insynen bättre om verksamheten överförs till Trafiknämnden.

Läs budgeten i sin helhet här eller sammanfattningen här.

Presskontakt:

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Trafiknämnden 7 februari – Del 2

onsdag, 20 februari, 2013

På Trafiknämnden behandlades även förslaget om Göteborgs Stads miljöprogram. Programmet består av ett gediget innehåll som gör det väldigt ogreppbart då det verkar en ”brainstorming” mynnat ut i alla möjliga förslag som aldrig kostnadsbedömts och utretts.

Att begära att Trafiknämnden ska kunna godkänna detta dokument med dess åtgärder och en sådan tunn kostnadsanalys går inte. Den samlade kostnaden enligt tjänsteutlåtandet kan komma att landa på ett par miljarder kr enligt tjänsteutlåtandet. Flera åtgärder är bra och Vägvalet kan ställa upp på dessa. Men det finns väldigt många åtgärder som är av sådan politisk karaktär att de borde bedömas var för sig. Till detta borde många åtgärder också utredas och kompletteras med ekonomiska konsekvenser innan de beslutas.

En bra åtgärd är t.ex. 21. Samordna leveranser till och från byggprojekt. Dock saknas en tydlig kostnadsbedömning men det är en åtgärd som kan mynna ut i ett bra resultat för staden.

Däremot har åtgärder som 28. Höj kostnaden för boendeparkering på gatan och 29. Verka för möjligheten att ta ut parkeringsavgifter på privat tomtmark inte några större kostnader, men är politiskt laddade och påverkar medborgarna direkt.

Åtgärd 63. Bygg en automatbana på sträckan Korsvägen till Eriksberg bedöms ha en kostnad i slängar av miljarder kr. Hur ska man ta beslut på om denna överhuvudtaget ska utredas utan underlag? Och vem har kommit fram till just den sträckningen? Vägvalet ser det väldigt svårt att tillstyrka förslaget med den formulering som är gjord i beslutsunderlaget.

Enligt tjänstemannaförslaget ville miljöchef, Anders Roth, att följande att-satser skulle gälla:

 1. att tillstyrka inriktningen i miljöprogrammet
 2. att uppmana miljö- och klimatnämnden att inarbeta trafikkontorets synpunkter i den fortsatta hanteringen av miljöprogrammet
 3. att ge trafikkontoret i uppdrag att prioritera och inarbeta åtgärderna i det av kommunfullmäktige antagna miljöprogrammet i den ordinarie  budgetplaneringen
 4. att som eget yttrande till miljö- och klimatnämnden översända trafikkontorets tjänsteutlåtande

Genomgående tillstyrks eller avstyrks varje åtgärd och kostnadsanalysen består av bedömning i form av t.ex. miljoner, tiotals miljoner, hundratals miljoner kr osv. Med andra ord finns inga riktiga siffror på åtgärderna. Läs tjänsteutlåtandet här.

Alliansen och de rödgröna valde att stryka punkt nr 3 och revidera punkt 1 och 2 enligt följande:

 1. att tillstyrka inriktningen i miljöprogrammet i de punkter som rör trafiknämndens verksamhetsområde
 2. miljö- och klimatnämnden inarbetar trafikkontorets synpunkter i den fortsatta hanteringen av miljöprogrammet
 3. att som eget yttrande till miljö- och klimatnämnden översända trafikkontorets tjänsteutlåtande

Genom att ta bort punkt nr 3 säkrades att Trafikkontoret inte startar med utredningar av åtgärderna innan miljöprogrammet är beslutat i kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige.

Men alla åtgärder är tillstyrka i handlingen och därför valde Vägvalet att istället föreslå följande beslut till trafiknämnden:

 1. att miljöprogrammets åtgärder som berör Trafiknämnden ska ses endast som förslag som kan kommer att hanteras efter Trafiknämndens värdering
 2. att Trafiknämnden äger rätt att exkludera, inkludera och genomföra åtgärder efter egen bedömning inom ramen eller efter utökning av nämndens budget
 3. att varje utvald åtgärd som väljs ut bereds enligt sedvanlig praxis i nämnden och redogörs var för sig

Vägvalet reserverade sig även mot beslutet. Läs vårt yrkande här.

Läs Miljöprogrammet i sin helhet här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trafiknämnden 12 december – Del 3

måndag, 17 december, 2012

Ärende gällande beslutanderätt och instruktion för trafikdirektören hanterades. Idag pågår det politiska diskussioner om hur man ska omfördela boendeparkeringen från gatumark till kvartersmark i Göteborg. Enligt förslaget ska denna fråga hanteras av funktionsansvarig:

”Besluta om villkoren för boendeparkering, var uppställning för boendeparkering får ske samt vilka adresser som hör till boendeparkeringsområdena.”

Eftersom detta är en ganska stor politisk fråga där samråd inte finns borde alla boendeparkeringsförändringar hanteras i Trafiknämnden och inte delegeras till funktionsansvarig. På förra mötet klubbades ett uppdrag igenom om att börja förflytta boendeparkerade bilar till P-hus. Problemet är att då måste man fördyra boendeparkeringen för medborgarna i staden. Läs mer om detta här. Vägvalet yrkade återremiss men förslaget gick igenom till trots.

Vår motion om att avveckla Göteborgs Stads Parkerings AB och överföra verksamheten till Trafiknämnden hanterades. Trafikkontoret menar att Parkeringsbolaget bör vara kommunens aktör i omvandlingen av nya parkeringsanläggningar och anser också att det är olämpligt att blanda trafikkontorets skattefinansierade verksamhet med parkeringsbolagets kommersiella verksamhet. Intressant att Trafiknämnden själva får yttra sig över remiss som berör deras organisation. Tyvärr förlorades bifall till motion med votering 8-1. Vägvalet reserverade sig. Läs motionen här.

Beslut om ny miljödefinition bordlades ytterligare en gång. Det finns idag en statlig subvention för nyare miljöbilar som innebär befrielse från vägskatt i 5 år. I utlåtandet står följande:

”Numera är begreppet miljöbil inarbetat med hjälp av den nationella definitionen och utbudet påverkas mest av nationell lagstiftning. En lokal definition får därför sannolikt ingen direkt effekt på utbudet av fordon. Det finns också en risk att fordonsköpare och allmänhet blir förvirrade av olika regler.”

Utlåtandet ger svar på varför det inte behövs en lokal miljöbilsdefinition. Resurser och tid borde istället kanske ha lagts på lösningar som faktiskt skulle ha inneburit nytta för medborgaren. Med tanke på den resursproblematik som återkommer i uppföljningsrapporterna är detta ett typexempel på utredningar som inte borde göras. Vägvalet skulle yrkat avslag.

Vidare fick nämnden en redogörelse gällande Göteborgs Stads miljöprogram. Ett ganska märkligt framtaget program som innehåller 12 miljömål och 36 delmål som ska nås via 217 åtgärder. Denna är nu på remissrunda i flera nämnder då dessa äger vissa åtgärder. För Trafiknämnden åligger åtgärder som att minska arbetsplatsparkering, höja boendeparkeringen, p-avgifter på privatmark, skärpa p-policy, färre p-platser m.m. Totalt äger Trafiknämnden 54 åtgärder. Diskussion uppstod i nämnden huruvida trafikkontoret kommer att hinna att uppskatta kostnaden för varje punkt till beslutsdatum som är nästa sammanträde för Trafiknämnden i januari. Enligt trafikkontoret är detta inte möjligt. Abbas Zarinapour (S), som också sitter i Miljönämnden, påstod aningen förvirrat att det finns möjlighet att påverka åtgärderna. Men faktum är att på ett temamöte för Trafik, Byggnads-, Fastighets- och Miljönämnden, som hölls för en månads uttryckte Kia Andreasson (MP) klart och tydligt att alla åtgärder ska utföras. Om det inte går ska man byta ut åtgärden mot en ny, men ingen får tas bort. Jag påpekade detta och då sa också trafikkontorets tjänstemän att så stod det även i remissen. Inom den rödgröna grupperingen märktes också att man inte var direkt enad kring programmet. För den som vill kan ni läsa förslaget här.

Ett bordlagt ärende om designtävling gällande Göta älvbro hanterades. De rödgröna yrkade på att ha en politisk referensgrupp med två förtroendevalda från Trafik- respektive Byggnadsnämnden. Alliansen och Vägvalet yrkade på att inte låta förtroendevalda ingå i referensgruppen vilket förlorades efter votering.

Tack för att ni följt med under detta år. Vi återkommer efter nyår och då blir det intressant att se hur trängselskatten påverkar biltrafiken. Håll ut till valet 2014 och glöm inte att skriva på GT:s namninsamling!

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trafiknämnden 27 november

fredag, 30 november, 2012

Trafiknämnden började med beslutsärende gällande förslag om fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till inflytande, starkare inflytande för stadsdelarna i stadsplaneringen. Vägvalet lämnade pressmeddelande i veckan om att vi yrkar återremiss på ärendet.

I rapporten står bl.a. att dialog kontinuerligt förts med företrädare för samtliga partier på både lokal nivå och centralt i staden. Detta stämmer inte, eftersom Vägvalet aldrig varit tillfrågad en enda gång i detta sammanhang sedan tillträdet i kommunfullmäktige i september 2010!

Stadsdelsnämnderna är en central del i rapporten som stadens förlängda arm till medborgaren, men det har i tidigare inventering av den befintliga SDN-organisationen konstaterats att dialoger genomförts i olika utsträckning i stadsdelarna. Man kan då lätt konstatera att likvärdighet inte uppnås likt många andra samhällsfunktioner som finns redan idag. Utan att ha inventerat vad som krävs för att fördjupa demokratin och vilka kostnader som är kopplade till olika åtgärder ska uppdraget anses fullgjort. Det är inte acceptabelt.

Den nya lagen om det förstärkta folkinitiativet (den som t.ex. GT nu stödjer sin insamling på) nämns inte överhuvudtaget i rapporten. Man kan ju undra varför.

Trafiknämndens alla partier valde att rösta ned Vägvalets yrkande efter votering 8-1. Ärendet kommer senare även upp för behandling i Göteborgs kommunfullmäktige.

Ett antal detaljplaner beslutades. Dessa gällde för Sisjön, Opaltorget och Götaverksgatan.

Ärende om att finna en modell för att bygga parkeringsanläggningar inom områden med boendeparkering behandlades på mötet. Uppdragets intentioner var inte tillräckligt tydliga. Det bygger på ett detaljplanärende i Kungsladugård där en befintlig parkeringsplats ska bebyggas med bostäder och en ny parkeringsanläggning ska byggas ca 500 meter från nuvarande anläggning, för att ersätta de borttagna platserna. Det låter ju bra men underförstått är intentionen en början på att fördyra boendeparkeringen för medborgarna i staden. Boendeparkeringen på gatumark kostar 430 respektive 520 kr/månad. På kvartersmark är kostnaden i samma storleksordning. Priset för platserna i parkeringsbolagets nya anläggning kommer att bli ca 2 000 kr/månad – förutsatt att allt blir uthyrt – för att täcka kostnader för byggande, drift och underhåll. Det är inte svårt att räkna ut vad som måste göras för att driva bilägare över till ett parkeringshus. Parkering i staden och vem som kan äga bil drivs av den rödgröna majoriteten till att bli en klassfråga. Även här röstades Vägvalets yrkande ned efter votering 8-1.

Vidare behandlades uppföljningsrapport 3 per oktober 2012. Precis som vi yttrat tidigare är många mål som tas upp i rapporten inte applicerbara på Trafikkontoret. Även mätetal som saknas i rapporten är en brist. Ånyo skrivs att Västsvenska paketet faktureras.  Västsvenska paketet är ingen egen juridisk person utan möjligen endast ett kommuncentralt konto. Många kostnader väcker frågor. Läs hela yttrandet här.

Vidare redogjordes om designtävlingen gällande den nya Göta älvbron. Det uppstod diskussioner kring tilläggsyrkandet från de rödgröna som ville lyfta in politisk representation i juryn men begränsat till presidierna i Trafiknämnden och Byggnadsnämnden. Vägvalet hade tänkt att bordlägga ärendet eftersom det kom lite hastigt och lustigt. Förra året la vi ett yttrande då man pratade om en politisk referensgrupp men blev försäkrade om att detta inte skulle ske. Alliansen gick lite längre och ville avslå tilläggsyrkandet med hänvisning till kommunstyrelsen som beslutat att ingen politisk inblandning skulle ske i juryn. Mitt förslag som följde blev att låta hela nämnden medverka istället vilket kom väldigt nära ett beslut men p.g.a. juridiska aspekter var det tvunget att återremitteras.

Resten av mötet följdes ett antal informationspunkter. Bl.a. informerades om att man förberett täta pressträffar efter nyår då trängselskatten startar. Onsdagen den 2:e januari startar  det och redan på fredag kommer man att rapportera om hur det gått. Sedan gör man det under hela januari ut och längre om det behövs.

Det blev även redogörelser om Göta älvbrons utformning som bygger ett antal principförslag.

Till sist en antal övriga frågor från Vägvalet. En fråga gällde Västtrafiks samverkan med staden då det varit en hel del försämringar för flera. Samverkansfrågan var redan uppe 2010 inför att Västtrafik skulle flyttas till regionen och då en skatteväxling gjordes. Sedan skulle det ”samverkas” mellan kommunerna och Västtrafik. Redan då påpekade jag att det var viktigt att dessa riktlinjer var tydliga. Samverkan brukar annars falla platt när det blir ont om pengar i budget. Det som kan konstateras är att dialogen inte varit tillfredsställande och kan härledas till bl.a. resursbrist. Västtrafiks motto är trots allt:

”Vara bäst för flest”

Då är det naturligt enligt Västtrafik att finnas där flest resenärer finns. Så med andra ord kan vi förvänta oss att vissa får försämringar. Det hör liksom till. Mer redogörelser om detta kommer på nästa möte. Jag anser att samverkan måste bli mycket, mycket bättre än vad den är idag.

Nästa övriga fråga gällde bullervallen som byggs i Högsbo som ifrågasatts av boende då man undrar om det verkligen är miljövänliga massor som använts. Boende litar dock inte på Trafikkontorets provtagningar vilket är ett problem och kan kräva ytterligare informationsinsats eller dialog. Nästa möte får vi ytterligare redogörelser om detta.

Sista frågan handlade om att få fram en nyttokalkyl för busskörfälten på Hjuviksvägen som utlovats av projektledare på Trafikverket men som inte levererats. Även detta ska vi få klargörande om vid nästa möte.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trafiknämnden 5 september

torsdag, 20 september, 2012

Trafiknämnden inleddes med att beslut om en miljöbilsdefinition återigen behandlades, men underlaget var så förvirrande att det återremitterades. Vägvalet har nu försökt yrka tre gånger på avslag då en definition inte längre är nödvändig då man tagit bort miljöbilsparkeringen. Det finns idag en statlig subvention för nyare miljöbilar som innebär befrielse från vägskatt i 5 år. Resurser borde läggas på annat.

Motion från (M) om  att undanta elbilar från trängselskatteuttag avhandlades väldigt fort och de rödgröna valde att avslå. Det visar en än gång att detta handlar inte om miljö utan att skattemedel ska in till staten.

Detaljplaner antogs för Marieholmsbron och Majstångsgatan. Även ett program för Kärra Centrum antogs men här blev det intressant diskussion om genomfartstrafiken som man återigen vill öppna upp för. Idag är Kärra Centrum befriad från detta. Jag frågade hur detta hänger ihop med den antagna trafikstrategin, men fick inga direkta svar. Det visar på nytt att strategin är verkningslös då den inte stämmer med verkligheten. Johan Nyhus (S) snurrade till det då han var bekymrad över om det skulle bli smittrafik för att komma undan betalstationen vid Kärramotet. Jag påpekade att denna fanns vid Backamotet och inte vid Kärramotet.

En genomgång hölls om principer att bygga parkeringshus för att förflytta boendeparkerare in i sådana. Även Parkeringsbolagets VD närvarade. Det finns ett problem. Det är för dyrt att stå i parkeringshus. I ett nybyggt P-hus ovan mark måste en P-plats kosta cirka 1 875 kr/månad och under mark cirka 3 125 kr för att det ska betala sig enligt VD:n på P-bolaget. P-platsen är då inte ens tänkt att vara en fast plats, utan ska fungera som boendeparkeringen, dvs först till kvarn. Idag kostar den dyraste varianten för boendeparkering 630 kr. Ni kan ju själva räkna ut vad som krävs för att möjliggöra planerna. Vidare poängterade ansvarig tjänsteman på Trafikkontoret att man nu måste tillsammans med P-bolaget bli ett ansikte utåt. Trafikkontoret återkommer med uppdrag. Men frågan är: Vad behövs P-bolaget till?

Även information om Västsvenska paketet lämnades. Det känns som att allt nu görs i namnet av det Västsvenska paketet.

Övre Husargatan diskuterades där det har varit och fortfarande är rörigt. Johan Nyhus (S) efterlyste skyltar som ber om ”ursäkt för röran” vid ombyggnaderna. Information är bra men den är 2,5 år försenad.

Cykelsatsningarna fortsätter utan något direkt resultat.

Vägvalet lämnade slutligen ett yrkande gällande höjningarna som gjordes av P-avgifterna i somras som klart gör avsteg från delegationsordningen. I kommunfullmäktiges beslut stod det att Trafiknämnden fick i uppdrag att fatta erforderliga beslut om tidpunkt för genomförandet. Inget beslutsärende om tidpunkt har behandlats av Trafiknämnden och därför ifrågasätter Vägvalet hur denna höjning har kunnat genomföras. Läs hela yrkandet här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Alltför snabb utfasning av miljöbilsparkering

lördag, 3 mars, 2012

På sammanträdet den 23 februari i kommunfullmäktige behandlades parkeringstillstånden för miljöbilar. Parkeringstillstånden har tjänat ut sitt syfte då varannan bil som idag säljs i Sverige är miljöbil. En enig trafiknämnd tog beslutet att miljötillstånden skulle upphöra 30 juni 2015. Detta efter diskussioner om att utfasningen skulle ske på längre sikt än som det var sagt då tillstånden skulle upphöra 30 juni 2012 så att medborgaren skulle få en chans att anpassa sig till omställningen. En enig nämnd beslutade att P-tillstånd skulle utfärdas löpande fram till slutdatum 30 juni 2015 och därför skulle giltighetstiden variera, dock maximalt tre år i taget.

Men av någon konstig anledning efter att passerat kommunstyrelsen reagerade Miljöpartiet och underminerade Trafiknämndens beslut. Nya parkeringstillstånd för miljöbilar skulle inte beviljas efter 30 juni 2012. De rödgröna formulerade följande i sitt nya beslut:

”de fordonsägare som idag innehar miljöbilstillstånd för sin miljöbil och uppfyller de krav som gäller skall ges möjlighet att ansöka om ett nytt tillstånd som max gäller till 30 juni 2015. Ansökan skall då vara inne på trafikkontoret innan 30 juni 2012.”

Nu blev det rörigt vilket också visades sig under debatten eftersom de rödgröna inte varit tydliga nog i sitt beslut och skulle förklara vad de menade. Efter att ha ställt frågan några gånger vad som egentligen menades med de rödgrönas förslag kröp det som jag redan misstänkte fram:

Nya och gamla bilar får ansöka om miljöbilstillstånd fram till 30 juni 2012, därefter var det stopp.

Det var inte alls det som Trafiknämnden beslutade utan nya och gamla bilar skulle få ansöka löpande fram till 30 juni 2015. Förslaget i nämnden byggde således på att tillstånd skulle ges löpande fram till slutdatumet vilket gjorde regelverket enklare för den sökande. Det innebär att om du köper en ny miljöbil 30 maj 2015 så får du tillstånd till 30 juni 2015. Går ditt nuvarande parkeringstillstånd ut i december 2014 så får du endast förnya det fram till 30 juni 2015. Enkelt.

Och efter att ha skjutit hål på de rödgrönas försök att frångå det de verkligen tog beslut på i Trafiknämnden för att sedan riva upp det och ändra beslutet i kommunstyrelsen haglade alla möjliga osammanhängande argument. Argument som inte hade något som helst att göra med hur medborgaren skulle ställa om sig till de nya reglerna. En omställning för bl.a. medborgare med boendeparkering som idag som mest innebär en kostnad på 630 kr i månaden som är noll kronor när man har ett miljötillstånd. Dessa boende borde ges en ordentlig chans att anpassa sig till de nya reglerna vilket Trafiknämndens förslag innebär. Men även bilförsäljarna som också ska ställa om sig till det nya regelverket. Företag som genererar jobb.

Istället började den rödgröna sidan att prata om att flytta bilarna från gatumark till parkeringshus. Något som kommer att innebära ännu mer fördyring för någon som bor i staden. Att flytta över bilar från gatumark till parkeringshus kan endast göras genom att höja boendeparkeringen, något som Trafikkontoret redan konstaterat. Fokus tas också ifrån att parkeringsavgifterna är på väg att höjas i staden och att man infört tidsbegränsad parkering. Att höja eller införa tidsbegränsad parkering skulle utvärderas efter att trängselskatten införts. Läs blogginlägg från Trafiknämnden här.

För övrigt vill jag tillägga i debatten något som ofta glöms bort: Det finns idag en statlig subvention för nyare miljöbilar som innebär befrielse från vägskatt i 5 år.  Därför anser Vägvalet att miljötillstånden kan tas bort men under städade former där medborgaren är med på noterna.

Med anledning av de rödgrönas svängning yrkade Vägvalet följande för att det skulle bli klart och tydligt och i linje med Trafiknämndens beslut:

 • att de nu gällande reglerna om parkeringstillstånd för miljöfordon upphävs den 30 juni 2015
 • att P-tillstånd utfärdas löpande fram till slutdatum 30 juni 2015 och därför kommer giltighetstiden att variera, dock maximalt tre år i taget

Något som Alliansen också ställde sig bakom, men som tyvärr blev nedröstat av den rödgröna majoriteten. Detta innebär att efter 30 juni 2012 förnyas inga gamla miljöbilstillstånd.

Sammanfattningsvis visade debatten på hur de rödgröna utnyttjar sin ställning i kommunstyrelsen och underminerar beslut som tas i facknämnderna. En fråga som handlade om bästa möjliga service till medborgarna genom att fasa ut på ett vettigt sätt blev istället en politisk fråga som inte alls tar hänsyn till omställningen för medborgaren. Men det är ju tyvärr inte första gången.

Lyssna på debatten här.

Läs debattartikeln i GP här.

Theo Papaoiannou
Vägvalet

GT debatt: Höjda p-taxor är oseriös politik

onsdag, 8 februari, 2012

Idag kan vi läsa en debattartikel av Vägvalets Theo Papaioannou gällande höjning av parkeringsavgifterna och det politiska spelet bakom bordläggningen som gjordes av den rödgröna majoriteten förra året i maj.

Trafikkontoret i Göteborg vill höja p-avgifterna ”trots att den rödgröna majoriteten var väldigt noga med att uttrycka i kommunfullmäktige och Trafiknämnden att ingen höjning av parkeringsavgifterna skulle göras förrän trängselskattens effekter hade utvärderats efter dess införande 2013. Därför återremitterades ärendet med den motiveringen den 2 maj 2011.”

”Men Trafikkontoret har valt att dela upp beslutet i två delar varav den ena består av tidsbegränsad parkering och den andra av avgiftshöjningen. Beslut om tidsbegränsad parkering togs i Trafiknämnden den 28 november i fjol av både Alliansen och den rödgröna majoriteten. Vägvalet valde att avslå förslaget med hänvisning till vad majoriteten sagt tidigare.”

”Att dela upp beslutet på detta sätt och smyga igenom något man bordlagt utan att förankra hos medborgarna är att betrakta som oseriöst.”

Trafikkontoret anser att man måste använda både trängselskatt och höjda P-taxor för att reglera tillgången till parkeringar, trots att effekterna av trängselskatten bara är rena gissningsleken. Men vad händer om fler än planerat gör sig av med bilen? Om antalet lediga platser skulle öka 2013 är man då beredd att sänka P-avgifterna igen?

Theo Papaioannou varnar också för dyrare boendeparkering än idag:

”Samtidigt pågår ytterligare diskussioner på Trafikkontoret om hur man ska få boende som idag parkerar på gatumark att ställa bilarna i parkeringshus. Enda sättet enligt Trafikkontoret är att höja priset för boendeparkeringen på gatan till samma nivå som priset i parkeringshusen. Det skulle innebära 2-4 gånger så dyrare mot boendeparkeringens priser idag.”

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1GP2