Inlägg märkta ‘Birgitta Hellgren’

Trafiknämnden 18 december

onsdag, 15 januari, 2014

På sammanträdet behandlades förslag om kemikalieplan för Göteborg stad. Vägvalet lämnade följande yttrande:

Vägvalet ställer sig positivt till en kemikalieplan för staden. Däremot har vi svårt att förstå vad ett kemikalieråd har att tillföra.

I förordet står följande:

”Kemikalieplanen är ett styrande dokument för alla förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad.”

Det finns ingen anledning att inrätta ett råd för något som är styrande och som gäller alla förvaltningar och bolag i staden. Kemikalieplanen ligger inom Miljöförvaltningens ansvarsområde och borde därför kunna rymmas inom befintliga funktioner.

Vidare behandlades regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025. Vägvalet lämnade följande yttrande:

Trafikförsörjningsprogrammet är ett gediget material med statistik om olika måluppfyllelser. De ekonomiska konsekvenserna för Göteborg stad är svåra att bedöma.

Kollektivresandets ökning kopplas till stor del svepande till trängselskatten. Varför skulle inte ökningen bero på punktsatsningar som t.ex. expressbussar från Stenungsund och Kungälv samt Alependeln?

Resenärernas nöjdhet ligger långt under målet. Det är ganska vagt beskrivet vad man ska göra åt detta.

Varningssignaler kommer om kostnadsökningar för det regionala tågtrafiksystemet och busstrafikavtal. Det finns även ett intäktsbortfall från sms-biljetterna. Inga förslag om hur detta ska hanteras återfinns i programmet. Vägvalet betonar starkt att kostnaderna för att nå de olika målen bör belysas mer ingående för att utgöra ett bra beslutsunderlag framöver.

Det är en lång väg kvar kring processen om samverkan. Samverkan och budgethållning har en tendens att inte fungera så bra tillsammans. Göteborgs kommuns sätt att lösa detta genom tillköp är inte förenligt med den nya lagstiftningen och kan inte fortgå på detta sätt framöver. Istället borde stadstrafiken för Göteborg överlåtas till kommunen.

Uppdrag om att utreda ett nytt lånecykelsystem återremitterades av de rödgröna efter diskussioner kring deras tilläggsyrkande om vad uppdraget skulle innefatta.

Nämnden fick en mycket snabb genomgång av blockavtal två för det Västsvenska paketet. Diskussioner har förts om vilken part som ska ersätta kollektivtrafik under byggtiden. Lite vagt har man kommit fram till att det är varje projekt för sig. Vad det innebär i praktiken får vi vänta och se. Utöver blockavtalet ska investeringar på 450 miljoner kr hanteras för stadsutveckling. Pengar som inte ingår i det Västsvenska paketet. Det är många kostnader som inte ingår i det Västsvenska paketet och som inte är klarlagda. Detta återkom i en kort presentation om Västlänkens station vid Korsvägen då man väljer att gå på det grunda läget som innebär lägre kostnad. Budgethållning kallas det och några direkta utsvävningar finns det inte utrymme till. Så alla påhitt om kopplingar hit och dit kan vi dagsläget släppa då det inte finns finansiering.

Nämnden fick en kort presentation av den slutliga Trafikstrategin efter remissvaren som inkommit. På nästa sammanträde tas beslut. Läs Vägvalets egna remissvar här.

Slutligen beslutade en enig nämnd att hemställa hos Kommunstyrelsen att bevilja nämnden rätt att ansöka skiljedomsförfarande gällande spårvagnarna. Fortsättning följer.

En kort avtackning gjordes för trafikdirektören, Birgitta Hellgren, som nu går i pension och efterträds av Stefan Eglinger. Jag önskar Birgitta lycka till!

Theo Papaioannou
Vägvalet

GP: Järnvägssatsning i väst hotad – pengarna är slut

onsdag, 10 november, 2010

Vi har hört det förut och nu händer det igen. Löften om statliga pengar som går upp i rök, trots påskrivna avtal mellan Trafikverket (eller dess föregångare Vägverket och Banverket) och kommuner och regioner.

Den här gången skriver GP om tre Västsvenska järnvägssatsningar som staten tydligen ansåg sig ha 200 miljoner till i fjol. Västra Götalandsregionen skulle satsa lika mycket. Nu har dock inte staten pengar längre och satsningarna skjuts på obestämd framtid. Regionrådet Kent Johansson (C) konstaterar att ”regionen får vänta besked från staten.” Istället får regionen gå in och täcka delar av statens ansvar genom ett förskott.

Enligt artikeln tecknades det en stor mängd avtal 2009-2010 utan att det fanns ”överblick” över situationen. Man kan verkligen fråga sig vad ett avtal med Trafikverket har för värde i dag? Man lovar saker som man inte kan hålla. Samtidigt krävs att motparten står fast vid sina åtaganden, t.ex. i trängselskattefrågan.

Birgitta Hellgren, ställföreträdande samhällschef på Trafikverket, kommenterar: ”Det finns många avtal där vi förbinder oss att satsa en hel del pengar och det finns mycket mindre pengar än vi trodde. Det blir besvärligt att lösa den ekvationen.”  Tänk om avtal mellan privata företag eller privatpersoner tecknades på så lösa boliner och utan att någon avkrävs ett ansvar!

Trafikverket skrev i oktober månad brev till regeringen där man påpekade att förväntade pengar inte kommit dem tillhanda. Samtidigt har regeringen tagit pengar från lokala och regionala satsningar till andra större projekt som saknade pengar. I våras lovade dåvarande infrastrukturministern Åsa Torstensson (C) pengar till Västsverige. Pengar som hon inte hade. Nu blir det tydligt att så håller man på hela tiden, lovar det ena eller andra och flyttar pengar mellan olika projekt för att det ska verka mycket större och bättre än vad det i själva verket är.

Vägvalet kräver stopp för att skriva på fler avtal med Trafikverket under rådande omständigheter, samt ett ensidigt stopp för kommunens och regionenens åtaganden för avtalet om trängselskatten så länge det står skrivet i stjärnorna när motparten fullgör sina förpliktelser.  

Läs hela artikeln här (längst ner på sidan).

Håkan Andersson
Vägvalet