Inlägg märkta ‘barnperspektiv’

Höjning av P-avgifter i staden

måndag, 4 juni, 2012

På kommunfullmäktige den 31 maj togs en hel del viktiga beslut om bl.a. policy och riktlinje för mutor, program för utveckling av medborgarservice, utveckling av IKT-strategi för skolan m.m.

Men debatten som gjorde mest avtryck var ändå höjningen av P-avgifter i staden. Förra året var den rödgröna majoriteten väldigt noga med att uttrycka att ingen höjning av parkeringsavgifterna skulle göras förrän trängselskattens effekter hade utvärderats efter dess införande. Därför återremitterades ärendet med den motiveringen. Trots detta drev den rödgröna majoriteten nu igenom höjningen.

Och hur? Jo, de rödgröna har låtit dela upp beslutet i två delar.

Den första delen är tidsbegränsad parkering. Tidsbegränsad parkering klubbades igenom 28 november 2011 i Trafiknämnden. I dåvarande tjänsteutlåtande från Trafikkontoret kunde man läsa:

”Detta tjänsteutlåtande tar upp frågan om tidsbegränsning separat och trafikkontoret återkommer med dels en redovisning av uppdraget i återremissen och dels ett nytt tjänsteutlåtande om taxan.”

Vägvalet röstade nej med motiveringen att detta bordlades i väntan på trängselskattens införande. Alliansen stödde dock detta.

Och i torsdags behandlades del två, ändring av taxor för avgiftsparkering. I Trafikkontorets tjänsteutlåtande från sammanträdet i mars i år kunde man läsa:

”Det finns en risk för att trängselskatten kommer att minska tillgängligheten på gatumark, då minskad besöksparkering inte uppvägs av ökad efterfrågan på boendeparkering. Trängselskatt och parkeringstaxor behövs båda som verktyg. De kompletterar varandra genom att de påverkar på olika slag av parkering.”

Även detta yrkade Vägvalet avslag till.

Rörigt? Ja, det kan man lugnt säga. Jag uppfattar det som fruktansvärt missvisande för medborgarna. Någon trängselskatt har inte införts och därför kan inga effekter påvisas.

Det handlar inte bara om att man gör det dyrare. Nej, det som är värst är att den rödgröna majoriteten vägrar prata klarspråk. Jag frågade gång på gång varför den rödgröna majoriteten valde att bordlägga ärendet förra året med hänvisning till att avvakta trängselskattens införande. Inte en enda förklaring fick jag. Istället fick vi höra den ena bortförklaringen efter den andra. Det mest provocerande tycker jag var från Stefan Kristiansson (MP) som ansåg att hela debatten och frågorna som ställdes var ”löjliga”. Miljöpartiets Göteborgsfalang verkar driva en helt annan politik än sitt egna parti centralt. Jag tycker allt att alla Göteborgs miljlöpartister ska läsa på sitt partipolitiska program Kapitel 2 – Deltagande demokrati. För det är vad debatten gick ut på. Smygpolitik och att ingen står upp för det man genomför, och framför allt att medborgaren inte får delta i besluten. Hör hela debatten här.

Tyvärr hanns inte vår interpellation om kostnaden för en dubblerad kollektivtrafik med. För även här kommer det fram hur dåligt den rödgröna majoriteten förankrat visionen K2020. En fördubbling av kollektivtrafiken kommer att innebära en extra kostnad som många tror täcks av trängselskatten. Men så är inte fallet, vilket man kanske i dagarna börjat förstå då Västtrafik nu höjer biljettpriserna igen. I interpellationen svarar Johan Nyhus (S) att detta måste hanteras via höjning av skatt och biljettpris. Men han säger inte när. Och han lär aldrig säga det i en valkampanj.

Allt detta spelar stor roll för Göteborgs, som idag är en högskattekommun, attraktivitet för inflyttande och företag. Inget fel i att ta ut skatt för våra samhällsfunktioner men det finns en smärtgräns och vi börjar på allvar undra vad göteborgarna egentligen får för sina skattepengar. Att Göteborg inte är en attraktiv stad visar bl.a. Fokus senaste undersökning. I staden där de rödgröna så gärna värnar ”barnperspektivet” hamnar Göteborg på förkrossande 284:e plats av 290 som en stad att ha familj i! Som stad generellt att bo i tappar Göteborg från plats 196 förra året till 207 av 290. Se hela listan här. Fortsätter det på samma sätt hamnar Göteborg utanför listan nästa år!

Nej, ska vi göra Göteborg till en attraktiv stad får vi sluta upp med att flumma runt i visioner och istället komma vidare med pragmatiska lösningar. Man kan ju börja med att på riktigt göra medborgaren delaktig i de beslut som tas och lyssna på vad de vill ha.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2

Trafiknämnden 18 januari – Del 1

torsdag, 19 januari, 2012

Årets första sammanträde i Trafiknämnden inleddes med formella beslut som tas på första mötet. Då mötet behandlade motionen om Götaringen så har jag delat upp inläggen i två delar.

Motionen om Götaringen behandlades. Alla vet att Göteborg saknar en ringled. Därför blev det en intressant men kort debatt om varför trafikkontorets tjänstemän hävdar att ringleden inte skulle väljas av trafikanter då den är längre och tar lite längre tid att köra. Mig veterligen finns det inga korta ringleder runt om i världen.

Om man tittar på skissen så förordar Trafikkontoret att om trafiken kommer norrifrån kör man ändra fram till Tingstadstunneln och sedan via Lundbyleden och runt över Norrleden. Kommer man söderifrån så kör man in till till Tingstadstunneln och sedan via Götatunneln och runt över Söderleden. Ja, så är det idag, men motionens syfte var att göra något åt den situationen. Om man tar det steget längre så påvisar skissen två små ringleder i en, vilket inte är en optimal lösning. Vidare tar tjänsteutlåtande fasta på att restiden måste bli lika med att köra igenom via E6:an i Göteborg och för att nå detta måste hastigheterna höjas ”till en nivå som är högre än högsta tillåtna hastigheten på svenska”. Ja, för att nå samma restid måste man höja över tillåten hastighetsbegränsning men det säger inte motionen. Motionen säger att 6 minuters längre restid är inte ovanligt för en ringled.

På min fråga om förslaget är avstämt med Trafikverket så behövdes inte det då tjänstemannen som utredde motionen tidigare arbetat där och var väl insatt i Trafikverkets planer för Norrleden. Lite konstigt med tanke på att samverkan är stadens paroll. Ett märkligt påstående var också att man inte kan jämföra Göteborg med Paris eftersom den staden saknar en genomfartsled. Men motionen går ju ut på att trafiken på genomfartsleden ska minska. Den sista och kanske roligaste synpunkten var när jag ifrågasatte om det verkligen inte gick att göra ringleden mer attraktiv genom att styra detta med kommande trängselskatter. Ingenstans i tjänsteutlåtandet står det något om det. Det är ju lite märkligt att det s.k. styrmedlet inte utnyttjas i lösningar som faktiskt lyfter bort trafiken från centrum. Jag har för mig att ett av skälen för att införa trängselskatt var miljön i centrum!? Jag kan konstatera att pengarna går före allt och det visar detta tjänsteutlåtande klart och tydligt (för övrigt så fick jag även denna indikation). Trafiknämnden valde att rösta ned motionen efter votering där samtliga övriga partier röstade emot förslaget.

Vidare fick vi ett antal redogörelser. I februari kommer man att besluta om att gå vidare med genomförandet av framkomligheten vid Nils Ericsonterminalen. Det är trångt och utredning görs för att se hur man ska minska antalet bilar i centrum. Konstigt med tanke på att precis innan röstades en ringled ned. Fick också reda på att det är tillåtet att cykla i busskörfälten vilket ska underlätta för cyklister förbi centralen. Många visste inte om detta. Men se upp för bussen ni som är ute och cyklar!

Nästa redogörelse handlade om barnperspektivet och hur Trafikkontoret arbetat med detta. En mycket stilig broschyr låg på ledamöternas bänk. Men det gäller att omsätta målen i praktiken. Jag kan tycka att det blir konstigt att nu ska vi ”lära” föräldrarna att inte skjutsa sina barn till skolan när t.ex. dagisplatskön sträcker sig över stadsdelarna för att uppnå lagen (som för övrigt inte går så bra ändå). Är det konstigt att föräldrar skjutsar sina barn? Det finns mycket kvar att göra mer än att skapa en broschyr. Missförstå mig rätt, tjänstemännen gör nog precis det de kan för att följa den styrande majoritetens önskemål. Men den styrande majoriteten borde kanske tänka igenom vad det innebär och om man verkligen lever upp till flådiga ord.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Dags att städa upp i träsket

tisdag, 16 augusti, 2011

I dagens GP kan vi idag läsa att Vägvalet lämnar en interpellation gällande VD-avtalen som inte följer majoritetens egna politiska beslut.

De flesta göteborgare blir säkert lika upprörda som vi över att läsa om VD-avtalen som har slutits. Trots att det togs ett politiskt beslut 2004 om att stävja oskäliga pensions- och fallskärmsavtal för kommunens bolagsdirektörer, verkar varken politiska bolagsstyrelser och nämnder eller kommunstyrelsen bry sig.

Det är inte första gången som politiska riktlinjer och policys inte efterlevs. Det finns ingen som helst vits med att ha riktlinjer och policys om de inte följs. Vi har vid flera tillfällen påpekat inför kommunfullmäktige att fina ord och policys som inte följs inte tillför någon som helst nytta för medborgarna. Vi kan som exempel ta ordet ”barnperspektiv” som den rödgröna majoriteten vill ska finnas med i alla tjänsteutlåtanden som ligger till grund för politiska beslut. Varför läggs ingen vikt vid detta ord när barnfamiljer står utan dagisplats eller bor i mögliga hus? Ibland undrar vi om majoriteten invaggar sig själva i att tro att de gör något bra genom att svänga sig med ord som är helt betydelselösa.

Att avtal som har slutits i strid mot riktlinjerna inte ifrågasatts av ansvariga i kommunstyrelsen är under all kritik. Enligt riktlinjerna krävs ”samtycke av kommunstyrelsens presidium, personaldelegerande och presidiet i berörd nämnd/styrelse var för sig för att tillsättningen ska vara möjlig” (se riktlinjerna s. 6, punkt 3, 2:a st). I vår värld innebär samtycket att man inte bara godkänner anställningen utan även att avtalet följer gällande riktlinjer.

Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) sätter inte ned foten. Oppositionen gör det inte heller utan anser att detta är sviter från Göran Johanssons (S) tid. Men när man läser protokollet från 2004 tas beslutet av en enig kommunstyrelse utan invändningar från dåvarande Jan Hallberg (M). Är det konstigt att förtroendet för politiken urholkas?

Självklart ska ledande personer inom kommunen ha trygga och bra avtal som gör Göteborg Stad till en attraktiv arbetsgivare. Men det ska vara rimliga avtal i relation till risken som positionen innebär och de ska utnyttjas på rätt sätt, d.v.s. ge en trygghet för personen om denne skulle bli av med arbetet. Detta innebär inte att de kommunala bolagsstyrelserna och nämnderna ska kunna kringgå eller sätta regelverket själva.

Som arbetsgivare är det kommunstyrelsens uppgift att sätta regelverket. Det är även kommunstyrelsens ansvar att följa upp att det politiska beslutet efterlevs. Att kringgå riktlinjerna får inte förekomma. Lika mycket ansvar faller på kommunstyrelsen, majoritet som opposition, att kommunicera och följa upp sina egna bestämda riktlinjer. Kommunstyrelsen bör även skicka en signal till bolagsstyrelserna och nämnderna att vad som helst inte är acceptabelt.

Göteborgs skattebetalare betalar ut avgångsvederlag till högt uppsatta chefer som Olov Lundgren (tidigare VD för Egnahemsbolaget och dömd för mutor) och Anders Hedenstedt (tidigare VD för Göteborgs Energi som gav sin vice vd ett hemligt pensionsavtal värt närmare fem miljoner kronor). I regionen får en direktör avgångsvederlag trots att denne sagt upp sig. Användandet av avtalen på detta sätt är inte seriöst.

Vägvalet säger att nu räcker det! Det är dags för kommunstyrelsen att ta sitt ansvar och städa i träsket för att få ordning på detta en gång för alla.

Med städning menar vi att kommunstyrelsen ger direktiv om att:

  • skriva om alla avtalen
  • se till att riktlinjerna efterlevs inom de kommunala bolagen och förvaltningarna
  • reglera avtalen så att avgångsvederlag inte utgår vid brott eller tjänstefel oavsett om det skett inom ett annat kommunalt bolag och man har anställning inom ett nytt

Allt går om man bara vill.

Vägvalet markerar detta genom att överlämna en interpellation i september till kommunfullmäktige.

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Kommunfullmäktige 9 juni

fredag, 10 juni, 2011

Några korta reflektioner från kommunfullmäktiges möte den 9 juni:

Interpellationen av Kristina Tharing (M) till kommunstyrelsens ordförande angående förskoleplatser skapade en väldigt het debatt där majoriteten fick problem att hålla ihop då olika ideologiska aspekter kom emellan. Är det verkligen bättre att neka fler platser oavsett offentlig eller privat aktör? Fenestra, skolan som berördes, har drivit förskola sedan 1994. Som förälder med barn själv på Fenestra är jag väldigt nöjd med skolan. Fenestra har en policy att inte ta in fler barn än det de har kapacitet för. Detta för att undvika stora barngrupper. När Fenestra därför själva säger att de vill utöka med 65 platser förefaller det ytterst märkligt att majoriteten yrkar på återremiss för att reda ut ett och annat med skolan. Om kommunen samarbetat så länge med Fenestra borde de i dagsläget ha koll på hur skolan fungerar.

Nej, som sagt de ideologiska synsätten var problemet i gårdagens debatt som splittrade den rödgröna sidan eftersom V klart och tydligt aviserar att de inte vill ha privata aktörer i förskoleverksamheten. Det medför problem för S för hur de ska förhålla sig då t.o.m. ordförande för stadsdelsnämnden vid flera tillfällen sa att han inte hade något emot att det finns privata aktörer så länge det löser förskolekön. Majoriteten undvek också att svara på hur de ska lösa förskolekön genom att hävda att det inte finns någon kö i Göteborg.

Vidare följde uppföljningsrapport där Tom Heyman påpekade att Göteborg tappar platser i ranking i olika undersökningar vilket medför att staden också tappar i sin attraktivitet för att företag ska etablera sig. Marie Lindén (V) påpekade hur viktigt det är att barnperspektivet lyfts fram i rapporten men vad hjälper det att lyfta fram vackra ord när t.ex. förskolekön inte kan hanteras av majoriteten? Fel fokus på fel saker. Annelie Hulthén (S) uttryckte står oro för den svenska skolan. Hon själv som i höstas sade att hon var stolt över ”flumskolan”.

Nästa intressanta ärende var inrättandet av whistleblow-funktionen som till min förvåning var något som Alliansen motsatte sig.Vägvalet yrkade ja till förslaget eftersom det är viktigt att sända signaler till stadens anställda att det är ok att framföra information om det förekommer oegentligheter. Men det är väldigt viktigt att den anställde som visslar tas väl om hand. Han eller hon ska inte bli av med jobbet utan ska kunna stå rakryggad med stöd från Göteborg Stad för den tunga insats som personen faktiskt gör. Jag fick också chansen att rättfärdiga Karin Törnqvist – f.d. konsulten på Göteborgs Energi – som visslade så högt hon kunde innan whistleblow-funktionen inrättats. Det fanns ju en chans att hylla denna modiga person för hennes insatser genom att ge henne stadens förtjänsttecken. Det hade ju faktiskt funnits en viss symbolik i det till stadens anställda, nämligen att känna att Göteborg Stad står bakom det tuffa beslutet som den anställde gör genom att vissla. Men så blev det ju tyvärr inte. Ingen av sittande kommunalråd kommenterade detta.

Ett mycket snabbt beslutsärende kom sedan upp, nämligen att kommunen ska skjuta till 150 miljoner för att medfinansiera Hamnbanan och tidigarelägga byggstarten. Vägvalet yrkade avslag på detta och möttes som vanligt av oförstånd. Vi förstår också mycket väl att Hamnbanan är vital för näringslivet, men det innebär inte att den inte är viktig för resten av Sverige. Jag förstår inte majoriteten som lägger sig platt fall utan att ifrågasätta statens ambition att flytta över kostnader till kommunen. Att hela tiden lägga sig och bli överkörd av regeringen gynnar inte göteborgarna för fem öre. Kia Andreasson (Mp) var framme på fikat och sökte bekräftelse genom att säga att de minsann för två år sedan hade försökt att få regeringen att förstå läget och då var ju inte vi med. Nu är det annat som gäller. Jag förstår inte resonemanget. Om Mp är dåliga förhandlare och saknar oppositionspolitik gentemot regeringen varför ska det drabba göteborgarna? Att som framstående politiker ha så dålig självinsikt om varför Vägvalet har uppstått är ofattbart.

Nästa beslutspunkt handlade om att Stadskansliet skulle byta namn till Stadsledningskontoret. Slöseri med pengar och fel fokus igen. I beslutet redovisades en kostnad på 415 tkr för tjänster som måste köpas. Men vad de interna kostnaderna skulle att uppgå till saknades det uppgift om. Vidare sa utredningen att Stadskansliets uppdrag var att leda, samordna och följa upp stadens verksamhet. Detta ligger ju inte i ett namnbyte utan i ledningens styrka att leva upp till dessa mål. Vägvalet yrkade avslag till namnbytet.

Den sista interpellationen som var uppe gällde förbättrat underhåll av gatu- och vägnätet. Trafikkontoret har flaggar för att underhållsskulden inte kan bromsas och nu är uppe i 600 miljoner. För att stoppa denna utvecklingen har trafikkontoret presenterat att de behöver ca 200 miljoner, något Vägvalet har lagt i sin budget för Göteborg stad 2012. Alliansen och de rödgröna vill satsa 30 respektive 60 miljoner vilket inte är i närheten av vad Trafikkontoret varnat för. Alliansen försökte gömma sig bakom att de inte haft makten under 14 år men som ledamot i nämnden kan man faktiskt påpeka saker i opposition också.  Det finns också en ytterligare underhållskostnad som måste hanteras gällande belysningen som uppskattas till ca 2 miljarder! På frågan från Vägvalet om när kommunen hade tänkt att lägga undan de pengarna fick vi inget svar.

Theo Papaioannou
Vägvalet