Inlägg märkta ‘avenyn’

Om ”omvärlden skrattar” så gråter göteborgarna

torsdag, 5 mars, 2015

Omvärlden kommer snart att skratta ihjäl sig åt Göteborg som aldrig kan bestämma sig för någonting. Varenda detalj i projektet ska misstänkliggöras.

Så säger Anneli Hulthén (S) till GP idag. Hör vi någon som skrattar, Anneli Hulthén? Hela ditt och dina kollegers maktfullkomlighet och totala brist på självkritik gör snarare att vi göteborgare gråter. För Göteborgs skull och för att vi har sådana politiker som dig som missbrukar er maktställning över medborgarna. Måhända att Håkan Hellström fortfarande inte känner någon sorg för Göteborg, men tyvärr går det tyvärr inte längre att inte tycka synd om staden och dess invånare. Det är de som får betala för Hulthéns och Jonas Ransgårds (M) arrogans och väljarförakt. Göteborgarna röstade ”fel” i folkomröstningen, och därför ska vi tydligen få vårt ”straff” i form av fyra års vanstyre (till) av kommunen.

Vilka är det egentligen som Hulthén företräder? Hon är vald av göteborgarna, men tycks mer orolig för hur hon ska kunna möta utländska potentater i ögonen när hon beger sig utanför tullarna. Tittar man på hur väljarna folkomröstade i de olika stadsdelarna, kan man med rätt så stor säkerhet konstatera att nej-rösterna var i majoritet även bland de som röstade på Hulthéns eget parti.

När det gäller senaste dagarnas trätoämne, det vill säga om huruvida Västlänken håller budget eller ej kan man bara konstatera att alla klutar har satts in i dementimaskinen. Politiker från alla läger, tjänstemän och Trafikverket kör alla med standardsvaren ”vi håller budget” och ”hittepå”, eller annars ser de ut som fågelholkar när de säger att de inte känner igen siffrorna. Att det finns mejl-dokument daterade 2 februari 2015 som säger motsatsen försöker Ylva Löf, avdelningschef på stadsledningskontoret, bortförklara med att beloppen som nämns kommer från ett ”tidigt utkast”.

Senaste dagarna har det varit kris på GP:s ledarredaktion som decimerats genom pensionsavgång, egen uppsägning i protest och sjukskrivning. Vikarierande ledarskribent har fått tas in tills dess att den nya chefen, Alice Teodorescu, blivit varm i kläderna. I en chatt på GP igår passade Teodorescu på frågan om vad hon tyckte om Västlänken.

Jag återkommer när jag bestämt mig.

Detta hindrade dock inte GP:s ledarredaktion i morse att på nytt klia makten under hakan när man tycker det är ”dags att vända blad. Trots att ledaren inte är alls speciell bombsäker på att det inte finns tillkommande kostnader i Västlänkens budget tar man tydligt ställning för att man ska bortse från detta. Och när man påstår följande:

Om siffrorna hade stämt så hade det varit julafton för oppositionen”, märks det tydligt att den anonyme ledaren är skriven av någon som inte känner till förhållandena i Göteborg. För här sitter den borgerliga ”oppositionen” i knät på det rödgröna styret och eftersom de är lika insyltade i det Västsvenska paketet och Västlänken, med alla dess turer, finns det förstås ingen som helst anledning för David Lega (KD), Helene Odenjung (PF) eller Jonas Ransgård att kasta sten i det egna glashuset.

Ledaren avslutas med rådet att ”det är dags att gå vidare”. Och det ska vi verkligen göra!
Från Götaplatsen, längs Avenyn till maktens högkvarter på Gustav Adolfs Torg.
Samling klockan 13.30 nu på lördag 7 mars på Götaplatsen!

Håkan Andersson
Vägvalet

Lördagen 7 mars: Dagen D – för Demonstration

tisdag, 3 mars, 2015

Demonstration 7 mars 2015

Vi vill slå ett nytt slag för den stora demonstrationen som utgår från Götaplatsen lördagen 7 mars kl. 13.30.

OBS!!!
Med tanke på att Allianspartierna nyss gick ut med ett besked om att de tänker strunta i folkomröstnigen är det oerhört viktigt att alla gör sin röst hörd i denna manifestation!

Läs mer om det här och här!
OBS!!!

Enligt arrangörerna är det en manifestation för Demokratin och för Folkets Göteborg. Parollerna är bland annat att följa folkomröstningens resultat, stoppa Västlänken och återupprätta den kantrade demokratin i staden. I november var det närmare 7 000 som tågade längs Avenyn ner till Operan. Den här gången blir vi med din hjälp minst dubbelt så många när destinationen är Gustav Adolfs Torg, där det kommer att hållas ett antal tal, bland annat av Martin Wannholt, Karin Törnqvist och Theo Papaioannou.

Passa också på att skriva på den namninsamling som pågår för att folkomrösta om Västlänken!

För de som använder Facebook kan man gå in här och anmäla sig genom att klicka på ”Kommer”-knappen under den översta bilden. Använder man inte Facebook är det förstås bara att dyka upp ändå och markera mot partierna som nu funderar som bäst på hur de ska undvika att följa folkets åsikt i folkomröstningen.

För i dagsläget finns det tyvärr väldigt lite som talar för att förlorar-partierna i folkomröstningen tänker bejaka majoritetens utslag. De båda utredningarna som beställdes av samma partier fick på något märkligt – men typiskt göteborgskt – sätt i uppdrag att bevisa att det inte går att avskaffa trängselskatten. Något som de lyckades genom att ”utreda” allt annat än hur en riktig avveckling skulle gå till.

Tydligen så räcker det inte med att göteborgspolitikerna konfronteras med väljarna en gång vart fjärde år. De behöver ständiga påminnelser om vad ord som ”demokrati” och ”folkvalda” betyder. Kommunledningen vill att Göteborg ska bli demokratins huvudstad till fyrahundraårsjubileet 2021. Tyvärr är deras syn på demokratin att medborgarna alltid ska rätta sig efter politikerna, även när politikerna fått betyget ”icke godkänt” i en folkomröstning.

Ska du någonsin demonstrera i ditt liv så är det på lördag! Då visar vi tillsammans vem som har rätten på sin sida!

Väl mött!

Trafiknämden 4 oktober – Del 3

måndag, 14 oktober, 2013

Trafiknämnden fick denna gång yttra sig över gestaltningsprogrammet för Avenyn. Vägvalet lämnade följande yttrande:

”Avenyn präglas lika mycket av dess verksamheter (butiker, restauranger, kultur) som dess fysiska utformning. Det är därför mycket viktigt att det fortsatta arbetet med nya Avenyn sker i nära samarbete och i samförstånd med de affärsidkare, fastighetsägare och krögare som förväntas verka i området. Bland annat paviljongerna är ifrågasatta av krögarna.

Göteborgs stad har ambitioner att öka cyklandet i staden. Stora satsningar görs på cykelbanor. I gestaltningsprogrammet beskrivs en cykelbana som tyvärr inte kommer att uppskattas, vare sig av cyklister eller av gående. Snabba cyklister passar inte in i visionen av ett stadsrum på Avenyn. En dedikerad cykelbana ska vara tydligt skild från andra trafikslag för att minska konflikter och olyckor. Gestaltningsprogrammet föreslår en och samma nivå över hela Avenyns yta vilket försvårar detta. Hållplatserna på Avenyn föreslås utformade så att cykelbanan placeras mellan hållplatsen där spårvagnen stannar och väderskydden där passagerarna väntar. Detta är mycket olämpligt och kommer att skapa många konflikter, irritation och olyckor då väntande passagerare ska korsa cykelbanan då spårvagnen anländer. Dessutom smalnar cykelbanan av till endast 1,3 meters bredd vid hållplatserna.

Vägvalet föreslår att inga dedikerade cykelbanor planeras på nya Avenyn. Cyklister ska tillåtas på Avenyn för trafik med mål på gatan, men det ska ske på de gåendes villkor. Även spårvagnarna kommer passera på de gåendes villkor. Cykelbana för genomgående, snabb cykeltrafik bör anläggas på angränsande gator, t ex på Södra Vägen.”

Alla partier i Trafiknämnden valde att sluta upp bakom Vägvalets yttrande. Tänk att Vägvalet ibland kan ha bra förslag också! 😉

KD har lämnat en motion om behovet av en pendeltågsstation vid Säve. Trafikkontorets förslag till beslut var att avstyrka motion med bl.a. följande motivering:

”Utbyggnadsordningen i översiktsplanen anger att planeringen nu behöver kraftsamla centralt, i de utpekade strategiska knutpunkterna och i mellanstaden.”

Det är ett intressant ställningstagande eftersom Vägvalet vid flertal påpekat att den planering som just nu sker fokuseras på centrala staden vilket gör att resten av staden inte tas med i planeringen. Därför görs även nu denna typ av prioritering. Vägvalet stödde motionen som dock röstades ned av den rödgröna majoriteten.

Vi fick till sist en mycket intressant redogörelse om utökning av lånecykelsystemet. Idag driftas det av JC Deceaux som säljer reklam i busskurerna och  skyltar på stan. Staden har ett väldigt generöst avtal med JC Deceaux (hur detta avtal kommit till kan vi diskutera en annan gång) som säljer reklam i utbyte för att de sköter underhållet på busskurerna. Till detta har JC Deceaux levererat lånecykelsystemet Styr och Ställ som de driftar helt och hållet själva. Kommunen betalar således inte en krona för detta. Så nu när man ska utöka detta system börjar det intressanta. Helst vill man utöka systemet på andra sidan älven vid Lindholmen upp mot Backaplan. Men hur ska detta göras för att vara kompatibelt med bl.a. JC Deceaux? Ska staden ens ha kvar JC Deceaux efter avtalets utgång? Det är också svårt att uppskatta vad det skulle kosta kommunen själva att köpa in och drifta ett system då det inte finns exakta siffror på hur mycket JC Deceaux lägger ned på systemet. Det är inte svårt att lista ut att en del i JC Deceuax:s strategi, för att locka till sig avtal med olika kommuner världen över,  innebär att de tar in den kostnaden för lånecykelsystemet från andra städer. Göteborg kanske till och med sponsrar andra kommuner indirekt via JC Deceaux?

Från Trafikkontorets håll har man sneglat på Deutsche Bahn som har ett s.k. ”flytande” lånecykelsystem. Det innebär att man kan hämta cykeln på en station, smsa/ringa för att få en kod till låset, cykla till sin destination för att sedan checka ut den utan att behöva ”docka” den i ett ställ. Du kan alltså lämna cykeln vid en cykelparkering var som helst i staden så samlas den sedan in. Eller, om jag uppfattade det rätt, så kan någon annan plocka upp den. Men då gäller det att vissa saker är kompatibla med varandra som t.ex. årskort. Vi får se var det landar då avtalet med JC Deceaux går ut 2017.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trafiknämnden 29 maj

måndag, 3 juni, 2013

Första beslutsärendet handlade om inriktningsbeslut för detaljplan för station Korsvägen gällande Västlänken. Vägvalet yrkade som enda parti avslag till beslutet. Detta har även vi även gjort i Fastighetsnämnden och Byggnadsnämnden. Västlänken är som vi flera gånger tidigare beskrivit samhällsekonomisk olönsam. Kostnader är inget någon vill prata om vilket vi även fick erfara från samrådsutställningen i Nordstan i förra veckan. Analyser visar också att den huvudsakliga finansieringen via trängselskatt inte kommer att räcka för att betala skulden på de 25 år som lagstiftningen kräver. De prognoser som gjorts för befolkningsutveckling och trafiktillväxt förefaller orealistiska och resulterar troligen i ett trafiksystem med en mycket stor överkapacitet, något som blir dyrt för regionen att finansiera. Läs yrkandet här.

Nästa beslutsärende handlade om samrådsunderlag utökat samråd för Väg 155 Öckeröleden. Ett mycket bra exempel där man vill forcera en mycket kortsiktig och dålig lösning utan hänsyn till de som bor kring vägen. Vägvalet stödde Alliansens yrkande om avslag för den föreslagna breddningen av vägen och att istället hemställa om en utredning för en mer långsiktigt hållbar lösning. Läs hela yrkandet här.

Därefter följde en redogörelse om marknadsaktiviteter från Trafikkontoret under 2013. Dessa aktiviteter var till 90% inriktade mot cykel vilket kan tyckas vara lite märkligt eftersom vi har fler transportslag i staden. Och nu när bilisterna betalar trängselskatt så bidrar de väl ännu mer? Jag frågade varför denna koncentration på cykel och fick som svar att Trafikkontoret har resursbrist och väljer därför i år att koncentrera sig inom ett område. Detta för att få så bra kvalitet på arbetet som möjligt. Sedan kan jag tipsa om en marknadsaktivitet som alla bör hålla uppsikt efter i juni. Jag tippar att den kommer att skapa en och annan diskussion. Den visar nämligen klart och tydligt hur bilfientlig den rödgröna majoriteten är.

Kort genomgång om miljöprogrammet som nu justerats en aning och skickas vidare till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige för beslut. Läs om detta i tidigare blogginlägg här och här.

En intressant punkt som redogjordes var Gestaltning Avenyn. Syftet är att höja kvaliteten och rusta upp stadsmiljön runt och på Avenyn. De övergripande målen är unik destination, konst- och kulturstråk och maxa tillgängligheten. Dock fanns en underton hos tjänstemännen att det som hörs mest från dessa diskussioner är krögarnas klagan på stadsarkitekten Björn Siesjös idéer. Det uppvisar vilken attityd kommunen har gentemot de som faktiskt arbetar i staden. Jag tycker att det är ytterst viktigt att lyssna på krögarnas synpunkter och inte låsa fast sig vid ett förslag. Orealistiska förslag som inte går ihop med den miljö vi lever i. Till exempel förslaget med paviljonger på Avenyn. Man har låst fast sig vid detta förslag och tycker att omgivningen gnäller. Men Göteborg är inte Barcelona med sol hela dagarna året om. Jag bad om exempel i Sverige och hoppas vi kan få det redovisat till ett annat möte.
Vi fick en kort redogörelse om trafiksäkerheten i staden. Det förekommer en hel del skador för cyklister. Jag påpekade vikten av att använda hjälm och att detta bör ingå i marknadsaktiviteterna som utförs. Jag tog exemplet med min son som varit med sin farmor i stan och reagerat på att så många vuxna som inte har hjälm. Styr och ställ är också ett problem, då ingen hjälm erbjuds vid uthyrning. Jag passade detta även till den rödgröna majoriteten som så gärna värnar om barnperspektivet. Det innefattar ju också hur barnen tar intryck av den stad de lever i.
Till sist fick vi en liten redogörelse gällande trängselskatten. Ansvarig på Trafikkontoret konstaterar att minskningen kryper tillbaka och de vill gärna inte uttala sig förrän i september.
Theo Papaioannou
Vägvalet

Viktigare med prestige än bra beslut

fredag, 11 maj, 2012

Igår på kommunfullmäktige debatterades krogarnas öppettider. Då fick minoriteten känna på hur det är att bli överkörd i en fråga som inte har stöd bland medborgaren. Ringer det en klocka? Jo, det är en liten repris av vad som hänt med trängselskatten.

Det mediala intresset var enormt och även läktarna hade fyllts med medborgare. Det som är viktigt med debatten är att den påvisar att medborgaren kan påverka beslut. I lite mer än två timmar debatterades ämnet. Socialdemokraternas Dario Espiga hade lite svårt med argumenten som var ganska urvattnade. Argument som folkhälsa, buslivet på Avenyn som måste hanteras, polisens resurser m.m. var lite svåra att förstå då det saknas belägg för att öppet kl. 03.00 på fredagar och kl. 05.00 lördagar skulle hjälpa. På en direkt fråga från krögarna om vad de gör fel på fredag respektive lördag svamlade Espiga iväg totalt och jämförde med kvinnomisshandel.

Och när det var dags för röstning visade Socialdemokraterna vad de egentligen går för. Tre motförslag fanns, nämligen M/FP, V och Vägvalets. Ordförande Lena Malm (S) ställde först proposition på V och Vägvalet där V:s förslag vann. Därefter blev det lite konstigt då ordförande valde att vända på propositionsordningen. I vanliga fall ställs det som anses ha störst stöd som huvudförslag vilket i detta fall var M/FP. Istället vände ordföranden på propositionen och ställde V:s förslag som huvudförslag mot M/FP. Detta skapade förvirring bland ledamöterna då det inte är vanligt att göra på det sättet. Men det mest beklämmande var att Socialdemokraterna valde att taktikrösta på V:s motförslag. De finns inga regler hur man får rösta, men sedvanlig praxis är att man avstår från att rösta på någon annans motförslag. På detta sätt manövrerades M/FP:s motförslag ut och vid den slutliga omröstningen vann Socialdemokraterna med 25 röster mot 17 och resterande 39 avstod. Demokrati? Det handlade nog mer om prestige och att inte tappa ansiktet. Det blev en ganska upprörd stämning och det är förståeligt eftersom beslutet är så långt bort ifrån medborgaren den kan komma.

Tom Heyman (VägV) sa:

”Under mina 14 år i riksdagen har jag aldrig någonsin varit med om att man ställt en propositionsordning så här. Det är ett formellt fel som begåtts. Det gjordes hastigt och kuppartat.”

Det pratas mycket om Göteborgs varumärke. Hur ska Göteborg locka till sig t.ex. företag när den politiska majoriteten endast ser till sina egna intressen. Som i detta fallet endast handlar om lekstuga för att inte tappa ansiktet. Det vi kan konstatera är att Socialdemokraternas hantering inte tar medborgaren närmare politiken utan snarare motar man bort dem. Men det är endast medborgaren som kan ändra på detta vilket man bör överväga till valet 2014.

Anna Irving (VägV) sa:

”Jag hoppas ni kan titta er i spegeln efter detta hanterade.”

Läs hela debatten här från GP:s live chat.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I Nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5GP4DN1, SVD1, AB1, SR1

Är det skillnad på namninsamlingar och beslut?

onsdag, 14 mars, 2012

Idag kan vi läsa i GP att Socialdemokraterna inte kan bestämma sig och backar om krogtiderna. Detta efter stort medialt tryck och en namninsamling på 13 000 namn.

Anneli Hulthén (S) säger:

”Jag tror varken tre eller fem är lösningen.”

”Vi behöver ta ett större helhetsgrepp om Avenyn och samverkan måste bli seriös, som att polis och krögare hittar varandra.”

”Det finns ingen prestige från min sida i krogfrågan. Jag tycker det är jättebra att vi har diskussionerna om kroglivet och att så många engagerat sig. Det som driver mig är det bästa för våra ungdomar och tryggheten på Avenyn.”

Varför går det att backa på detta beslut och säga att samverkan måste bli seriös? Varför har hon inte samma utgångspunkt för frågan om trängselskatt?

I den frågan finns en namninsamling på 28 000 namn som samlats in fysiskt enligt lagens alla regler men som inte kunde påverka beslutet. Ett beslut som berör många fler än de som besöker krogarna på småtimmarna.

Varför ska personer med olika inkomstlägen råka ut för en skattehöjning på 26%. Detta i motsats till någon som tjänar över 50 000 kr som mest kommer att få en skattehöjning mellan 3-7%.

Anna Johansson (S) skrev på Twitter igår om olika klyftor i samhället. På min fråga hur hon ställer sig till klyftan som skapas med trängselskatten svarar hon:

”OM de har bil och OM de fortsätter köra på samma tider och i samma utsträckning som tidigare… Värre pålagor har införts.”

”Rimligt att lyfta fram dem som har störst betydelse och som folk har minst möjlighet att själva påverka, tycker jag.”

När frågorna om vilka pålagor hon jämförde med blev det för jobbigt och då avslutade hon konversationen:

”Tack för debatt, ha en bra tisdag!”

Läs hela twitterflödet här.

Vem är populistisk i detta läge?

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4