Inlägg märkta ‘agnesberg’

Trafiknämnden 30 oktober – Del 2

tisdag, 5 november, 2013

Mötet fortsatte med kommunalt tillköp av busstrafik till Agnesberg och Bäckebol. Vi ställer oss frågande till varför Göteborg, efter en skatteväxling till regionen, ska betala extra för busslinjer som borde hanteras inom Västtrafiks och Kollektivtrafiknämndens budget. Ansvaret för kollektivtrafiken ligger idag hos Västra Götalandsregionens Kollektivtrafiknämnd som är regional kollektivtrafikmyndighet för hela regionen. Lagen medger att myndigheten överlåter det lokala ansvaret till kommunen, något Vägvalet förespråkade när skatteväxlingen skulle ske. Skiftet av ansvaret till regionen föregicks av långa förhandlingar och innefattade även en skatteväxling för att justera de ekonomiska förutsättningarna för de olika kommunerna. Ansvaret för trafiken är därför endast regionens.

Istället för att regionen tar sitt fulla ansvar så ska Göteborg efter en begäran från de rödgröna göra tillköp på 1,5 miljoner kr respektive 3,5 miljoner kr årligen. För Bäckebols del ska även Trafikkontoret bekosta anpassningar i form av vänd- och regleringsmöjligheter vid IKEA Bäckebol. Detta ryms inom befintlig budget. Lite svårt att förstå eftersom Trafiknämnden för tillfället går back 11,5 miljoner kr. Vägvalet yrkade därför återremiss på ärendet med begäran att förvaltningen återkommer med ett förslag som innebär att ansvaret för den lokala trafiken i Göteborg överförs till kommunen enligt 3 kap 2 §. Därmed får kommunen ett odelat ansvar för all trafik inom området. Läs hela yrkandet här.

Nästa ärende handlade om stadens möbler – policy för markutrustning i Göteborg. Vägvalet lämnade följande protokollsanteckning:

Detta är ett bra exempel på hur man i projektet Trygg och vacker stad överarbetar och byråkratiserar ganska enkla problem. Det borde vara ett normalt uppdrag till en förvaltning att komma med ett förslag om parksoffor. Det behövs inte en kommitté med 8 personer från tre olika förvaltningar och en utomstående konsult.

Nästa ärende handlade om nedsänkningen av E45 som tagits tillbaka av trafikkontoret då finansiering är ett problem. Kostnaderna för olika trafik- och utbyggnadsprojekt börjar nu öka på ett okontrollerat sätt. Göteborg har de senaste åren fått en försämrad ekonomi med ett högt skatteuttag och en ökande belåning. Den totala kostnaden för en sänkning av leden uppgår till nästan 3 miljarder kr varav bara högst 1 miljard kr beräknas kunna erhållas genom exploateringsintäkter. Något nedsänkningsprojekt finns inte i Trafikverkets nationella plan och beloppet ryms inte inom den delfinansiering som finns för den nya bron. En stor del av kostnaden drabbar därför Göteborg. Vägvalet yrkade därmed avslag och lämnade en reservation eftersom vi inte kan stödja inte ännu ett ofinansierat byggprojekt utan anser att Götaledens anslutning till den nya bron måste ske till lägsta möjliga kostnad.

Sista beslutsärendet denna gång gällde detaljplan för Västlänken och dess tunnelmynningar och schakt. Det är uppenbart att miljökonsekvenserna för detta projekt börjar nu bli uppenbara. Trafikverkets tidiga försäkringar om att bygget knappast skulle märkas i staden har varit ett påstående utan grund. Konsekvenserna för Annedal och Haga är nu uppenbara, följderna för övriga stadsdelar kommer också att innebära stora problem vilket kommer att visa sig efter hand. Nyttan av tunneln står inte i proportion till de problem som uppstår under byggtiden. Vägvalet yrkade avslag och lämnade reservation.

Det ska nämnas för de sista ärendena att den rödgröna majoriteten börjar inse att finansieringen är ett problem och Trafiknämndens ordförande vid flera tillfällen de senaste gångerna påpekat att det är viktigt att hålla budget. Under punkten för Västlänken poängterades att man kan inte trycka in alla önskningar i projektet för Västlänken. Och för nedsänkningen av E45:an lämnades även den rödgröna majoriteten ett yttrande om att finansieringen är viktigt.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Fem i tolv reagerar politiker som varit med på besluten

fredag, 16 november, 2012

Idag skriver GP att Helena Holmberg (FP), ledamot regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, reagerar på Västtrafiks trafikomläggning.

”Jag uppfattar att Västtrafik på många håll har misslyckats med att föra en dialog med berörda kommuner, förankra och stämma av. Upprördheten på många ställen har också varit stor.”

”Konsekvenserna när Västtrafik inte klarar de enkla och oftast kostnadseffektiva delarna av verksamheten, såsom kommunikation och information, blir att företaget inte heller får credit för de förbättringar och de satsningar som genomförs. Istället blir bara brukare och samarbetspartners frustrerade över brist på lyhördhet och följden blir en kollektivtrafik som inte på bästa sätt utformas efter lokala behov och resandemönster.”

”Ingen gick väl in i den stora omstruktureringen av kollektivtrafiken med tron att dialogen mellan kollektivtrafikutföraren och kommunerna skulle bli sämre än innan.”

Varför kommer denna reaktionen nu som snart är tre år försenad?  Är det konstigt att folk/brukarna reagerar på det ”jätteviktiga” kuverten då man totalt ignorerat opinionen i frågan om trängselskatt och den förändring som påtvingas? Gång på gång visar det sig att glappet mellan utförare, politiker och dess medborgare är stort. Vad hade Västtrafik, kollektivtrafiknämnden och politikerna förväntat sig för reaktioner?

Dels drar Västtrafik in linjer för boende som det fungerat förr, dels klär man in förändringarna med politiska budskap och trycker på om hur jätteviktigt alla måste förstå att trafikomläggningen är. Och lägg därtill att allt presenteras som förbättringar, något som tydligen många inte håller med om. Marknadsansvariga för denna kampanj har misslyckats då de tar sig friheten att bestämma om dess förträfflighet utan att flera av deras kunder anser det. Så blir det när det uppstår en gråzon mellan vad som är politik och inte, i budskapen.

Ett tips till Västtrafik: Det hade varit bättre om de endast informerade om trafikomläggningen utan att blanda in politiska aspekter om dess förträfflighet. Men sättet att informera bidrar till att folk känner sig ännu mer åsidosatta. Vilket de med all rätt faktiskt är.

Reaktionen från en resenär som bor i Agnesberg är talande:

”Varför ska det ta mig runt 40-50 min att ta mig till jobbet när det kan ta ca 10-15 min med buss 404/403 ifrån Agnesberg som idag?! Det är inte okej att ta bort våra bussar till stan!! Och nej jag vill inte ta pendeln i Surte på grund av att det kostar mer eftersom att jag åker över en zon och att det tar mycket längre tid. Ta inte bort ett vinnande och bra koncept!!! Tänk lite, inte så kul att betala en stor summa om året för att åka land och rike bara för att komma till jobbet!”

Så, vad ska FP-politikern nu kräva av den styrande majoriteten i Västra Götalandsregionen när hon sitter i samma båt där man tagit beslutet. Vem har den största pajen att kasta?

Jag har skrivit det tidigare och skriver igen. Inga förändringsprojekt lyckas där brukarna inte är med på noterna.

Theo Papaiaonnou
Vägvalet

I Nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4