Arkiv för april, 2014

Trafiknämnden 24 april – Del 2

onsdag, 30 april, 2014

På sammanträdet behandlades även ett ärende om en statlig utredning: Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)

Vägvalet lämnade följande yttrande:

Vi delar inte alla slutsatser som tjänsteutlåtandet kommer fram till. Det vi kan konstatera i denna gedigna utredning är att man föreslår en hel del lagförslag. Allt är långt ifrån utrett. Det är viktigt att prioritera rätt saker och framför allt förankra det som ska göras så att medborgarna är med på tåget.

Det är stort fokus på användning av bilar än intresset att minska fossila utsläpp som är målet för utredningen. En stor del av utsläppsminskningen förväntas ske i form av minskad trafik och inte minskade utsläpp från trafiken. I och med att bilarna förväntas minska sin förbrukning och mer gå över till el så minskar ju utsläppen utan att rörligheten behöver minskas.

Ett transportsnålt samhälle går inte ihop med planerna om en regionförstoring och miljonstad. Det kommer att öka transporterna.

Att lyfta fram GoBiGas som ett lysande exempel när man vet att anläggningen går back är inte seriöst. Som det ser ut nu har etapp 2 lagts på is då det inte finns någon lönsamhet i projektet. Gobigas har varit en förlustaffär för stadens medborgare.

Vi anser att stimulans är att föredra framför påtvingade åtgärder, som till exempel val av fordon till mer miljövänliga.

Det är fel att påstå att tjänstebilar åker helt gratis genom betalstationerna. Så är det ju inte utan arbetsgivaren betalar och kostnaden för tjänstebilsinnehaven utgår i form av förmånsbeskattning som uppgår till marginalskatten på värdet av förmånen. Dock blir det orättvist mellan de som kör och inte kör en tjänstebil.

Reseavdraget bör studeras ordentligt då en av avsikterna har varit att kompensera för att lokala arbetsplatser lagts ned och det är svårt att hitta jobb lokalt i glesbygden. Det får inte bli sämre för de som bor utanför storstäderna att röra sig.

Förslag att beskatta privat parkering anser vi inte åligger stat, kommun eller region att hantera. Förslag att fondera pengar till andra transportslag är igen lika dåligt som att införa trängselskatt. När åtgärden blir otydlig och ologisk så tenderar motståndet för det att blir stort.

Slutligen vill vi skicka med att stora åtgärder som dessa som påverkar medborgare och företag bör diskuteras i samråd med dessa aktörer. Framför allt för att uppnå en så stor förankring som möjligt annars är det dömt att misslyckas.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Valkampanjen är igång – Tack till alla besökare!

tisdag, 29 april, 2014

Vi har organiserat träffar med medborgarna sedan början på oktober 2013. Vi har häckat på Selma Lagerlöfs torg i samband med Backautredningen gällande trängselskatten. Vi har träffat en och annan trafikant som kliat sig i pannan för att inte fått en parkeringsplats vid pendelparkeringarna. Vi har stått i vått och torrt på andra gator och torg men än så länge har vi inte varit i centrala Göteborg. Snart kommer vi till ditt torg så håll utkik.

Denna helg när solen sken som bäst på himlen blev ändå vårt startskott för valkampanjen 2014!

För första gången var vi ute i regionen, Lerum och i Kungälv, för att lyssna på medborgarna och berätta om Vägvalets politik. Under löparloppet i Lerum på Bagges torg fanns det flera tusen besökare runt omkring oss. Även våra politiska kollegor tittade nyfiket på. I runda tal har vi nog talat med närmare 500 personer och flera har givetvis fått information och sett oss.

I Göteborg var vi på Köpcentrumet 421 i Högsbo och diskuterade trängselskatten och Västlänken men också vår politiska bredd i andra frågor som skola, vård och omsorg.

Oss Vägvalare emellan vill vi tacka alla som var med och särskilt till Richard som kämpande extra denna helg för att möta medborgarna.

Idag träffar du oss även på Älvstrandens bibliotek och Folkets hus på Järntorget.

Vägvalet
Catarina Pettersson
Helene Gustavsson
Theo Papaioannou

PS. Du har väl inte missat vår kampanjsida på Facebook DS.

Se debatten om stadens demokratiutredningen

fredag, 25 april, 2014

På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april behandlades demokratiutredningen. En rapport om att fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till inflytande och starkare inflytande för stadsdelsnämnderna i stadsplaneringen. Utredningen har tagit fyra år. När det väl var dags att debattera så lämnade kommunstyrelsens ordförande, Annelie Hulthén (S), och vice ordförande, Jonas Ransgård (M), fullmäktige för att vara med på en annan debatt som anordnats av Expressen #barpol. Är det inte märkligt att ledande politiker inte bryr sig om vad som kommit fram i denna utredning? Med tanke på de omständigheter som förekommit i Göteborg de senaste fyra åren. Istället sprang de iväg till den andra debatten där de deklarerade följande:

Och vet ni vad som är än mer ironiskt? Samma dag som beslutet togs över huvudet på medborgarna gällande trängselskatten den 28 januari 2010 så lade kommunfullmäktige uppdraget om en demokratiutredning!

Vägvalet lämnade redan i november 2012 våra synpunkter då utredningen var på remiss och passerade Trafiknämnden.

Utredningens förslag handlar endast om hur staden ska förhålla sig till medborgardialog. Det är mycket svagt beskrivet hur medborgaren kan göra sin röst hörd. Enligt utredningen ska det vara kommunen som bestämmer när en medborgardialog ska initieras, inte medborgaren. I rapporten står att dialog kontinuerligt förts med företrädare för samtliga partier på både lokal nivå och centralt i staden. Detta stämmer dock inte då Vägvalet aldrig varit tillfrågat en enda gång i detta sammanhang sedan tillträdet i kommunfullmäktige i september 2010. Ett parti som startades på grund av en dålig medborgardialog.

Stadsdelsnämnderna är en central del i rapporten som stadens förlängda arm till medborgaren. Något vi kan konstatera inte fungerar idag då det mesta är förutbestämt och begränsat via den kommuncentrala budgeten. Det har i tidigare inventering av den befintliga SDN-organisationen konstaterats att dialoger genomförts i olika utsträckning i stadsdelarna. Man kan då lätt konstatera att likvärdighet inte uppnås likt många andra samhällsfunktioner som finns redan idag. Detta stärker Vägvalets krav att avskaffa stadsdelsnämnderna.

I rapporten saknas det mest väsentliga verktyget för medborgaren som har stöd i kommunallagen: Det förstärkta folkinitiativet. Detta trots att:

  • Vägvalet i december 2010 lämnade över en motion och 28 000 namn med krav från medborgarna om att folkomrösta om trängselskatten.
  • Vägvalet den 24 januari 2011 lämnade motion om att lyfta fram det förstärkta folkinitiativet.
  • Att GT den 16 augusti 2012 väckte frågan igen om en folkomröstning som sedan röstades igenom 23 maj 2013

Att en demokratiutredning, som ska bidra till att öka inflytandet, missat denna medborgarrättighet som har stöd i kommunallagen visar på att rapporten är ofullständig. Det visar också att styrgruppen inte varit lyhörda under utredningens gång om vad som sker i Göteborg. Med anledning av detta yrkade Vägvalet i återremiss även i kommunfullmäktige.

Vi rekommenderar att ni ser hela debatten eftersom det framkommer väldigt tydligt att de rödgröna inte är direkt intresserade att återupprätta förtroendet för politiken i Göteborg. Det är i många fall häpnadsväckande hur man resonerar.

Klicka på bilden nedan och spola fram till ca 04:30

Theo Papaioannou
Vägvalet

Poängcykling med Vägvalet

fredag, 25 april, 2014

Den 11 maj kan du cykla med oss på en poängcykling på gamla Säröbanan. Starten går antingen från Linnéplatsen eller Askimsbadet och avslutas med picknick på Billdals stationsområde. Här kan du och barnen fika för en billig peng eller så har ni med er egen picknick. Längs med stråket finns tipsfrågor att besvara som är anpassade både till barn och vuxna. Den som vinner får biobiljetter.

Och när du ändå är här så passa på att prata med Vägvalets partiledare och kandidater om hur du vill påverka politiken i Göteborg, Västra Götalandsregionen och i riksdagen. Vi lyssnar.

Välkommen!

Dag: söndag 11 maj
Tid: kl. 10.00 – 14.00 (antingen från Linnéplatsen/Karamellbyrån eller Askimsbadet). Leta efter Vägvalets flaggor
Målgång: Billdals stationsområde

Vill du komma i kontakt med oss klicka här.

Trafiknämnden 24 april – Del 1

torsdag, 24 april, 2014

På mötet behandlades uppföljningsrapport 1 per mars 2014. Stadsrevisionen hade också lämnat en rapport gällande granskning av projektredovisning och projektstyrning inom ramen för Västsvenska paketet.

Vägvalet lämnade följande yttrande:

Trafikkontoret meddelar att man står inför ett underskott på 16,5 miljoner kr och att det då erfordras 14 miljoner kr mer än budget för att möta behovet framöver. Det är andra gången som Trafikkontoret flaggar för överskriden budget. Inga större summor kan tyckas men det går ut över de vanliga servicefunktioner som Trafikkontoret ska upprätthålla och andra viktiga projekt som skulle ha genomförts.

Detta vill vi återknyta till revisionens rapport gällande projektredovisning för det Västsvenska paketet. Det framgår i rapporten att den höga arbetsbelastningen riskerar leda till att tiden för riskbedömningar, uppföljning och prognosarbete inte genomförs med tillräcklig kvalitet. Då prognos inte heller säkerställs så får andra åtgärder stå tillbaka då de initiala bedömningarna balanseras ut av att flera åtgärder fördyrats. Krasst innebär det att tidigt planerade åtgärder inte blir genomförda. Vi anser att detta påvisar dålig kontroll över kostnaderna i projekten.

Vidare påpekar revisionen att det finns olika synsätt på vad avtalen inom det Västsvenska paketet innebär. Vissa ser det som en avsiktsförklaring snarare än en beställning av åtgärder. Detta är högst problematiskt eftersom det sätter den politiska kontrollen ur spel. Varför har inte Trafiknämnden blivit varse om att vissa åtgärder har fått utgå på grund av fördyringar?

Vidare tycker vi att man direkt ska börja arbeta med att ta fram processer kring kalkylering som verkar vara väldigt beroende på person. En standardisering bör genomföras omgående.

Vi ser ett trendbrott för skador hos cyklister och detta vill vi att Trafikkontoret snarast följer upp. Mer fokus bör läggas på detta och borde kanske ha gjorts tidigare med tanke på att man arbetar för att öka antalet cyklister.

Kollektivtrafiken minskar med 5 procent under januari-februari 2014. Västtrafik förklarar detta genom att man hade provåkarkort 2013. Jämfört med 2012 och 2014 så är det en ökning med 1 procent. Det kan dock inte ses som någon bra utveckling med tanke på de satsningar som gjorts.

Samtidigt ökar biltrafiken igen med 5 procent med föregående år. Detta förkastas och istället jämförs 2012 och då har trafiken minskat med 5 procent. Det är långt under målet som sattes vid införande av trängselskatt på 15-20 procent. Vi önskar vidare få statistik på trafikutvecklingen vid varje sammanträde för Trafiknämnden.

Osäkerheter kring intäktssidan och kostnadssidan bör tas på största allvar då det är återkommande varningssignaler gällande pareringsavgifter som viker och risker kopplade till planering, utredningsresurser och hantering av oförutsedda händelser.

Vi har fortfarande svårt att tyda kostnader kopplade till det Västsvenska paketet och det blir inte enklare nu när blockavtal 2 startar. Vi förväntar oss snarast en slutredovisning av blockavtal 1.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Medfinansiering ett annat ord för utpressning

torsdag, 10 april, 2014

Och till alla ni som hurrar: har ni förstått att ni själva får betala på bekostnad av något annat?” Så avslutades den debattartikel från Vägvalet som GP publicerades i går. Ämnet var medfinansieringen på 1,3 miljarder av E20 som kommuner och Västra Götalandsregionen får punga ut med för att få en statlig väg upprustad. Regeringen är beredd att anslå 2,7 miljarder.

Vägvalet är inte emot en utbyggd, säkrare E20. Men vi är inte heller villkorslöst för en fyrfilig utbyggd väg om priset är kommunal/regional medfinansiering. Detta tycker GP:s ledarredaktion är konstigt, eftersom ”Partiet Vägvalet påstår sig stå för en positiv hållning till bilismen.” Att Vägvalet är emot medfinansiering kan dock inte komma som någon överraskning för GP:s ledarredaktion. Trängselskatt är som bekant en form av medfinansiering. Det är också lätt att inse att Västra Götalandsregionen och kommunerna längs E20 måste kompensera sig för vad man nu måste betala för E20. Regionen ska betala 1 miljard och kommunerna 300 miljoner. Antingen måste man dra ner kostnader någon annanstans (vård, skola, äldreomsorg) eller höja skatten. Det var detta debattartikeln belyste och det är denna omständighet som Vägvalet är emot.

Europaväg 20 är och förblir en statlig angelägenhet. Den är fullt utbyggd i Stockholmsänden, där har inga kommuner tvingats avstå skattemedel som egentligen är avsedda till annat. Inte heller har Stockholmsregionen tvingats höja skatten för att få en utbyggd statlig väg. I alla år har bilisterna och invånarna i Västsverige betalat in sina skatter, precis som de i andra delar av landet gjort. I alla år har västsvenskarna haft tillgång till en mindre säker väg med högre olycksfrekvens än vad östkustborna haft. När det så blir dags att bygga ut ”mittdelen” av E20 är pengarna slut (påstår man) och de som råkar bo i trakten ska tvingas betala extra för det. Hade det varit någon slags rim och reson, hade tvärtom regeringen kompenserat de boende för att man sist av alla längs E20 får en säker väg!

E20

Hela detta resonemang, som kortfattat beskrevs i debattartikeln, förbigår GP:s ledare med total tystnad. Det är tydligen inget som helst problem att leta fram 1,3 miljarder i en hårt ansträngd budget. Då kan man ju undra varför de rapporterade bristerna i vården (som utgör cirka 90 % av regionens utgifter) inte också kan lösas genom att man anordnar en skattjakt i respektive kommun och på regionkontoret? Vem vet hur många miljarder det ligger gömda under någon sten som man glömt att vända på?

Det är ju valår och GP:s ledarredaktion tar förstås chansen att måla ut sina politiska motståndare i föga smickrande ljus.  Men det blir lite trist när man påstår att Vägvalet är emot utbyggnad av E20 och att den inte hade blivit av ”Om Vägvalet fått bestämma”. För om Vägvalet hade fått bestämma hade vi inte äventyrat vården i Västra Götaland för att lösa Anders Borgs eget skapade budgetproblem.

Men det är onekligen lite roande att betrakta Vägvalets kritiker som inte riktigt får ihop det när ”bilkramarpartiet” inte villkorslöst accepterar en utbyggd motorväg. Det är tydligt att de inte förstått att Vägvalet i grunden handlar om helt andra saker än bilar.

En annan dimension på medfinansieringsproblematiken kunde vi läsa om  i gårdagens GP. Där uttalade sig Birgitta Losman (MP) med en sällsynt klarhet när hon konstaterade: ”Nu blir det fyra körfält på E20 men inget mer. Medan Skåne får satsningar på järnväg och väg får Västra Götaland nöja sig med ett fjärde körfält.” Detta stämmer väl med Vägvalets uppfattning i frågan om miljardrullningen till Västlänken: Lägger man mycket pengar på få, långa projekt, blir det inga pengar över till andra satsningar som därmed förblir ogjorda. Tydligen hade även en utbyggd E20 nackdelen att något annat på listan fick prioriteras ned. Och samma andetag presenterades en utredning om höghastighetståg mellan Oslo och Köpenhamn för 20 miljarder.

En säker E20 är viktig och de två tredjedelarna av det totala beloppet som regeringen nu är beredd att anslå räcker ganska långt i det hänseendet. Men att ge efter för utpressning är som bekant inget man brukar rekommendera. Inte ens när staten är den som tagit gisslan.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

GP:s ledare vet bäst

tisdag, 1 april, 2014

Söndagens ledare i GP levererade ett ganska stort magplask.

Ledaren skrev följande:

”I en intervju i GP i veckan hävdade Vägvalets Theo Papaioannou att med en fortsatt kraftig tillväxt i Göteborg kan omkringliggande städer blir ’spökstäder’. Det är en både felaktig och defaitistisk uppfattning.”

Detta ansåg söndagens ledare i GP om mitt uttalande om regional tillväxt och myntade därmed söndagens ord: defaitistisk. Ett ord som kan likställas med ovilja att kämpa, modlöshet, brist på motståndsvilja. Det är ju tvärtemot vad Vägvalet uppvisat i över fyra års tid.

Det jag sa var följande på GP:s fråga:

Ni är tveksamma till behovet av en större arbetsmarknad och att Göteborg ska växa. Varför då?

– Vad vi säger är att vi ska ha en naturlig tillväxt, vi ska kunna landa den tillväxten som sker. Det vill många koppla till att vi är invandrarfientliga, att vi inte vill att folk ska flytta hit. Det är inte det det handlar om. Vi måste kunna ta hand om alla problem som kommer när vi växer för det löser sig inte självt. Med en regionförstoring kommer ökade transporter, hur ska vi lösa dem? Vi måste vara ärliga och säga att vi måste hantera det. Sen undrar jag också vad vi gör med de omkringliggande städerna, ska de bara bli spökstäder. Är det inte bättre att satsa så att de får verksamheter och företagsamhet till sig. Så att det kan skapas jobb på de platserna också.

Till detta ordet knyts att det jag uttalar även är felaktigt vilket är märkligt. Vad vet ledaren egentligen om framtiden? Inte mer än någon annan. Och idéerna om kraftig tillväxt stämmer dåligt med det som framkommit i GP:s egna artiklar. Det är ju inga mängder direkt som kringliggande kommuner ökat med under fem år. Synar man siffrorna så är nettotillskottet väldigt lågt. Samtidigt har både Göteborg och flera av Göteborgs kranskommuner ganska stora planer på att de också ska växa. Och de andra städerna utanför Västra Götalandsregionen tänker förstås inte bara se på när invånarna flyttar till Västsverige. Hur mycket skattepengar ska gå till att ”tävla” inbördes om nettoinflyttning? Vem är vinnare och förlorare i detta spel?

Vidare skrev GP under söndagen en artikel med rubriken: Västlänken är nyckeln. Nyckeln för tillväxt. Jaha, och snart är väl Västlänken lösningen på allt t.ex. segregationen i Göteborg också. Det blir lite smått absurt.

Även i denna artikel beskrev jag en övertro på regionförstoringen och dess effekter.

”Det är mycket spekulationer i hur mycket vi ska växa och vi har varit med om en sån tillväxthysteri tidigare. Det är därför Angered ligger där det ligger, för att hela industrin skulle ligga på Hisingen. Så kom inte riktigt den tillväxten. Vi kanske skulle bygga lösningar till Västlänken i etapper och stämma av om tio år och se om tillväxten kommer, så vi inte spolar ner pengarna i onödan.”

Jag undrade även var alla 1,75 miljoner människor skulle komma ifrån.

”Vi är ju en begränsad mängd människor i Sverige. Är vi på väg mot en avbefolkning? Ska alla bo i Göteborg? Arbetsmarknadsregionstillväxten som man pratar om börjar bli lite absurd, som i Stockholm där man pratar om en arbetsmarknad som slutar i Karlstad. Jag tror det vore bättre att titta på lösningar som får de mindre städerna runt Göteborg att blomstra.”

Nej, det är uppenbart att när argumenten tryter så tar man till ett ord som defaitistisk tillsammans med ett käckt ”han har fel” för att på något sätt trycka ned konstruktiv kritik som var ska alla komma ifrån. Det är ju uppenbart att man inte gillar oenigheten som uppstått.

Det bekräftar ju även en kommunal tjänsteman på en av kommunens egna bolag Business Region Göteborg i GP:

Henrik Einarsson suckar lite när han får frågan om vad som är det allvarligaste hotet mot Göteborgsregionens planer på att växa.

”Vi har ju en folkomröstning i höst. Vi inte hur den kommer påverka och vart den diskussionen leder”, säger han.

Om tjänstemän suckar inför en demokratisk process som ska visa vad invånarna i Göteborg vill, då har vi en lång väg kvar att gå för att skapa det förtroende som denna stad förtjänar.

Använd därför din röst i valet 2014 och folkomröstningen i höst. Det är faktiskt du som vet bäst.

Theo Papaioannou
Vägvalet