Arkiv för februari, 2014

PM: Vägvalet registrerat som riksdagsparti

tisdag, 25 februari, 2014

Vägvalet har registrerats som riksdagsparti hos valmyndigheten. Detta efter att ca 1700 namnunderskrifter samlats in. Den främsta anledningen för registreringen är att skydda namnet inför framtida beslut om att ställa upp i riksdagsvalet.


Vägvalet ställer upp, som meddelats tidigare, i kommunalvalet i Göteborg och regionvalet i Västra Götalandsregionen.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Idag fyller Vägvalet 4 år!

torsdag, 20 februari, 2014

Idag fyller Vägvalet 4 år! Vi bjuder på sedvanlig tårta utan att slösa en enda krona av skattebetalarnas pengar! 😉

Etablerad 2010

Etablerad 2010

2014 är ett så kallat supervalår. Först val till Europaparlamentet i maj, sedan sedvanligt val till riksdag, landsting och kommun söndagen 14:e september. Samma dag anordnas också den viktiga folkomröstningen om trängselskatt i Göteborgs kommun, något som Vägvalet kämpat för sedan 2010.

Vi ser med tillförsikt fram emot att låta göteborgarna en gång för alla avgöra frågan om trängselskatten i Göteborg ska få finnas kvar eller inte. Hittills har alla undersökningar som gjorts visat på ett ganska stabilt opinionsläge. Vi tror också att folk tar chansen att säga sin mening när de äntligen blir tillfrågade. Det är på valdagen du har din chans att visa vad du tycker, inte om 5 eller 15 år.

Men kommer övriga partier att följa ett eventuellt Nej i folkomröstningen? Hittills är det bara Vägvalet som tydligt markerat att vi accepterar resultatet i folkomröstningen – oavsett hur det går. Vi ska nog inte förvänta oss något lika tydligt besked från övriga partier före valet. Men om det blir ett Nej är det mycket viktigt att Vägvalet från en styrkeposition kan bevaka och trycka på övrigas partier att följa resultatet. Därför är det också viktigt att ”folkomrösta” i kommunalvalet och rösta fram Vägvalet till en plats i kommunstyrelsen. För att nå det krävs ett eller två mandat mer än vi har idag, det ska inte vara omöjligt.

The only way is up!

The only way is up!

Det kommer att bli ett spännande val! Oavsett hur det går kan vi dock lova att:

Allt kommer att bli bra
Se det som ett vallöfte! 😉

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

PM: Vägvalet nominerar återigen Karin Törnqvist till Stadens Förtjänsttecken 2014

onsdag, 19 februari, 2014

Vägvalet nominerade 2011 Karin Törnqvist som mottagare av Göteborg Stads förtjänsttecken. Karin Törnqvist fick inte ta emot förtjänsttecknet då och har sedan dess inte åter nominerats. Vägvalet vill därför återigen nominera Karin Törnqvist till stadens förtjänsttecken 2014. 

Karin har verkat som teknisk konsult hos Göteborg Energi och då uppvisat ett starkt civilkurage genom att ifrågasätta missförhållanden inom organisationen.

Ofta hävdas att Sverige är ett öppet land där alla välkomnas att säga sin mening och Göteborg Stad säger sig värna om yttrandefriheten för alla sina medarbetare. Att avslöja något som är av felaktig karaktär är ofta förenat med ett stort personligt risktagande som ibland leder till att man gör sig obekväm och mindre populär.

Karin Törnqvist insats borde premieras så att hon får den upprättelse som hon förtjänar. Hennes gärning visar för stadens alla medarbetare att det är möjligt att ifrågasätta det som är fel. Hon bör hyllas för sitt mod och engagemang för stadens bästa och staden borde ta till sig hennes erfarenheter hon har för att förbättra situationen för andra som vill träda fram men som inte vågar.

Vi anser att vi med denna nominering uppfyller kommunfullmäktiges presidiums kriterier om lämplig kandidat.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Tack alla som besökte oss på Båtmässan!

fredag, 14 februari, 2014

Vägvalet hade en monter på årets Båtmässa för att missionera om vårt breda partiprogram, både för Göteborg och Västra Götalandsregionen. Av 61 000 besökare hann cirka 5 000 personer passera oss och få vårt flygblad. Det blev många intressanta samtal då flera stannade och pratade med oss en stund.

Ett stort tack till alla er som lämnade förslag i förslagslåda om en bättre politik för Göteborg och Västra Götalandsregionen, samt ni som delade med er om hur det är att vara göteborgare och västsvensk under valåret 2014. Det bästa förslaget kom från två små unga killar som du ser nedan!

forslag

Mässbesökarna lyssnade nyfiket på vårt kommunala och regionala program inför valet i höst. Huvudbudskapet var vårt förslag om att Göteborg ska bli en vattensäker kommun. Det innebär bland annat att det ska finnas räddningspersonal på de kommunala badplatserna och att obligatorisk simundervisning införs. Läs gärna vår motion här.

Det mest oroande var nog hur lite medborgarna fortfarande vet om Västlänken. Flera tror att de kommer att kunna cykla, åka bil och spårvagn i tunneln. Men så är det ju inte då endast pendel- och regiontåg ska trafikera tunneln. Västlänken ger i relation till satsningen ytterst lite och dessutom riskerar vi att förlora en stor del av vårt kulturella arv i Haga.

– Många var positiva till vår närvaro – glad tillrop och visslingar; kunde Anders Trewe, en av våra regionala politiker i Vägvalet konstatera efter ett pass på mässan.

Beslutet att vara med på Båtmässan var helt rätt. Vår tankegång var att många medborgare har en relation till kust- och båtliv. De flesta förknippar Vägvalet med trängselskatt och vi behövde synas även i andra frågor och på andra platser. Många tror vi är nöjda med att ha lyckats få till en folkomröstning den 14 september. Men vi vill så mycket mer för medborgaren – tillsammans med medborgarna!

Vägvalet
Catarina Pettersson

Trafiknämnden 6 februari – Del 2

onsdag, 12 februari, 2014

Trafikstrategin för staden behandlades. Vägvalet lämnade följande yrkande om återremiss:

Som vi skrev i vårt remissvar är en klart definierad trafikstrategi ett bra dokument för stadens vidare planering. Men om dokumentet inte speglar de förutsättningar och förväntningar som allmänheten har blir dokumentet verkningslöst.

Återkommande kritiska ord i remissvaren är bland annat integration, segregation, barriärer, och målkonflikt.

Flera bollar slängs upp i luften enligt den s.k. fyrstegsmetoden. Men ofta tas ingen hänsyn tas till ovan nämnda ord eller finansiering av olika lösningar som föreslås.

Segregation och integration

Vissa stadsdelsnämnder påpekar att de saknar en strategi för hur stadens perifera delar ska hanteras. Trafikstrategin tar fasta på att komplettera strukturen med s.k. tvärförbindelser men förklarar inte hur detta ska gå till i områden som inte ska förtätas.

Trafikstrategin utgår från att fram till 2035 är det endast medelklass som flyttar in till staden och ingen problematisering finns om att växande städer tenderar att bli mer segregerade.

Trafikstrategin är tyvärr alldeles för fokuserad på stadscentrumet och det finns en stor risk att övriga staden inte känner sig delaktiga i strategin.

Barriärer och målkonflikter

Hamnen lämnar ett svar som skapar en hel del frågetecken kring barriärfrågan.

”Att trafik kommer att på Lundbyleden även på lång sikt är en självklarhet.”  Hur ska detta hanteras?

Trafikstrategin problematiserar inte dessa intressekonflikter som finns. Inte heller vad som ska göras åt våra kraftiga trafikbarriärer såsom Lundbyleden, Oscarsleden, E45. Överdäckning och nedgrävning slängs upp som förslag men ingen problematisering finns kring finansiering och farliga godstransporter i tunnlar.

Tredje huvudmålet i strategin är att befästa Nordens logistikcentrum vilket också inte riktigt hänger ihop enligt ett av remissvaren.

”Kommunen vill å ena sidan minska infrastrukturens negativa miljö- och hälsoeffekter genom att minska på trafiken, samtidigt vill kommunen framhålla näringslivets transporter.”

Återkommande målkonflikt som ändå är av väsentlig karaktär och borde beaktas är:

”Viljan att minska behovet av att resa och viljan att stimulera rörlighet.”

Dessa två begrepp står helt emot varandra och framförs av flera instanser.

Det påpekas även att det saknas en viktning mellan framgångsfaktorerna och målkonflikterna.

Övrigt

Länsstyrelsen lämnar ett mycket viktigt påpekande:

”Länsstyrelsen vill understryka att flera av projekten som beskrivs i trafikstrategin, som exempelvis Västlänken, Hamnbanan, Göta älvbron, Gamlestaden och delar av väg 155, inte ännu är beslutade, utan är under planering.”

Stadsbanan som nämns i dokumentet döms ut av Västtrafik då det kräver ett tillräckligt stort resandeunderlag för att kunna upprätthålla god turtäthet i lågtrafik. Hur ska staden hantera det?

Volvo Car Corporation var inte en av remissinstanserna men initierade ett möte. Deras synpunkt var att bilen beskrivs som ett problem och belastning och inte den möjliggörare den kan vara. Hela trafikstrategin har en negativ klang kring bilen vilket vi kan instämma i. Strategin beaktar inte att man har en världsledande fordonstillverkare i Göteborg.

Vägvalet yrkar återremiss på förslaget så att det omarbetas för att ta mer hänsyn till de inkomna remissvaren.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trafiknämnden 6 februari – Del 1

måndag, 10 februari, 2014
Sammanträdet startade med att gå igenom Årsrapport 2013 för Trafiknämnden. Vägvalet har lämnat ett yttrande enligt följande:

Trafikkontoret uppvisar att av de 21 mål som följs så är 3 gröna, 14 gula, 1 blå och 3 är orapporterade. Det är bra att Trafikkontoret påpekar de punkter som inte går att rapportera och vi utgår ifrån att det beror på att de inte är applicerbara inom den verksamhet som bedrivs. Vi saknar i år ett bra mål för Trafikkontoret gällande El-effektiviteten.

Även i år påpekas att det växande kontoret ställer organisationen på prov. Det hade varit bra om en uppföljning gjorts på medarbetarenkäten från förra året då 25% ansåg att de upplevde en ansträngd arbetssituation.

Det ackumulerade underhållsbehovet har varit en diskussionspunkt under de senaste åren. 2011 lyckades man hålla tillbaka det men under 2012 och 2013 sprang det iväg i alla fall. Från 430 mnkr till 620 mnkr. Inga medel har tillskjutits under året och frågan är då till den rödgröna ledningen, varför? Jämför vi med 2009 så har underhållsbehovet i princip dubblerats vilket borde vara en varningssignal då det efterlämnas en skuld till nästkommande generation. Vidare har vi vid flera tillfällen pratat om en dold underhållskostnad gällande ledningar och dylikt som uppgår till 2 mdr kr. Något borde med omedelbar verkan göras för att hindra ytterligare ökning och minska det ackumulerade underhållsbehovet. Det går inte att hålla tummarna till nästa år för en mild vinter så att vi kan överföra de pengarna.

Resursbehovet för det Västsvenska paketet börjar nu öka och under 2015-2018 finns ett behov på 170 mnkr. Av dessa är ca 45 mnkr till Västlänken, något vi inte står bakom. Övriga kostnader är svåra att förstå och det skulle vara bra om dessa presenterades nedbrutna.

Vi ser det som mycket bra att Trafikkontoret jobbat aktivt med att se över sina processer för intern styrning och kontroll.

Det är också bra att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män har utjämnats.

Vi saknar i årsrapporten en summering av trängselskattens utfall mot de måluppfyllelser som Trafikverket uttalade i sin prognos och som låg till grund för beslutsunderlaget som togs av Göteborgs kommunfullmäktige 2011 (Promemoria Fi2010/5664).

Enligt Trafikverket skulle:

  • Biltrafiken över betalstationssnittet beräknas minska med 15-20 %.
  • I innerstaden och på de flesta stora trafikleder beräknas minskningen bli 10-15 %.

Minskningen på det totala året över betalstationerna är cirka -12 % och ligger under prognosen på 15-20 %. Centrala älvförbindelser cirka -9 %, infartsleder cirka -4 % och större vägar cirka -7 % ligger också under prognosen på 10-15 procent. Det enda snitt som klarar målet är innerstadsgator som slutar på -12 procent.

När intäkterna summerats missar man även här målet, trots att biltrafiken inte minskat med lika mycket som man trodde på förhand. Intäktsmålet som presenterades i beslutsunderlaget för Göteborgs kommunfullmäktige var 925 miljoner kr. Intäkten blev för året 710 miljoner kr. En miss på 215 miljoner kr. Det täcks upp något av 87,5 miljoner kr i tilläggsavgifter. Men trots detta långt under målet.

Att kollektivtrafiken ökat behöver man inte ha någon synpunkt på eftersom det helt klart har blivit bättre för vissa att åka tåg, buss eller spårvagn. Men där det ökat mest är ju där Västtrafik valt att satsa mest som t.ex. på expressbussarna från Kungälv. Om det inte hade ökat så hade det ju helt klart varit en mycket dålig satsning. Frågan är ju givetvis vad som är trängselskattens respektive själva satsningens förtjänst? Och det gäller även innerstaden. Är det P-avgifterna, ombyggnationerna, busskörfälten m.m.? Då allt genomförts på en gång är det oerhört svårt att utvärdera vad som bidragit till vad.

Frågan är vad som händer under 2014? Kommer trängselskatten att bidra till ytterligare minskning eller inte? Blir det endast en dämpningseffekt eller kryper köerna tillbaka ännu mer? En sak är säker. Den prognostiserade intäkten nås inte 2014. Det kan då vara lägligt av den rödgröna majoriteten och Alliansen att meddela nu inför valet2014 om de ska justera bortfallet med ytterligare en höjning av trängselskatten utöver den planerade höjningen som sker 1 januari 2015. En höjning som redan är intecknad i prognosen för trängselskattens intäkt.

Cyklandet har ökat med 22 % enligt de passager som mätts i staden. Dock om man tittar närmare på färdmedelsfördelningen så har cykel endast ökat med 1 %. Det skulle vara högst intressant att få veta hur många cyklister detta är. Detta för att kunna utvärdera hur dyr satsningen per cyklist blir. Vägvalet har inget emot cykelsatsningar men vi ser helst att de görs där de behövs och gör mest nytta.

Vägvalet begär protokollsanteckning att vi inte stödjer projektet Trygg vacker stad.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Pressen blandar sina groggar

onsdag, 5 februari, 2014

Det sägs ju att man med statistik kan bevisa nästan vad som helst. Och det är väl precis det GP försöker göra i dagens artikel som på förstasidan har fått den braskande rubriken ”Mer höger än M”. Bevisföringen för den på förhand bestämda tesen är dock klen.

Det GP gjort är att låta statsvetaren Anders Sundell gå igenom omröstningarna i kommunfullmäktige, vilka partier som röstat vad och vilka andra partier som röstat samma. Rent siffermässigt ser man då att Vägvalet röstat samma som allianspartierna betydligt fler gånger än med de rödgröna. Det finns förstås flera naturliga förklaringar till detta:

1.Vägvalet är ett oppositionsparti! Partiet tar öppet ställning emot den förändring av Göteborg som de rödgröna står för i många fall. Allianspartierna röstar i flera fall för dessa förändringar! På twitter skrev Anders Sundell senare att: ”Vägvalet är mindre benägna att rösta på samma sätt som de rödgröna än vad Alliansen är. De är mesta oppositionspartiet.” Det är något vi kan instämma i. Men vad är det som säger att Vägvalet hamnar till höger om Moderaterna när vi röstar emot hela etablissemanget? Är det vänster att vara för etablissemanget?

2. Det är riktigt som Anders Sundell säger i GP att Vägvalet tagit ställning för att äldre ska få bestämma själva vem som de vill vårdas av och en symbolisk tioöring i skattesänkning. Två frågor som av tradition anses som borgerliga ställningstaganden. Vad som inte kommer fram i artikeln är varför vi kommit fram till dessa åsikter. I vår budget (partiprogram) står det att vi har ”stort fokus på medborgarperspektivet”. Det är det just denna synvinkel som vi försöker applicera på så många frågor som möjligt; dvs vad tycker medborgarna, i detta fall de äldre medborgarna. Det är möjligt att det ur kommunens perspektiv är negativt med att tillämpa fritt vårdval för de äldre (det kanske skulle bli dyrare eller rörigare att administrera?), men det väger mycket tyngre att ett stort antal personer fråntas sin naturliga rätt att få välja själva vem som kommer hem till dem och vårdar dem. Då får kommunen ta detta eventuella omak. Samma sak med den föreslagna symboliska skattesänkningen. Vår granskning av den rödgröna budgeten visar att det finns en stor pott pengar som kommunstyrelsen (som Vägvalet inte sitter i) fritt kan använda till olika ändamål när behov plötsligt uppstår. Vad är det som säger att dessa pengar inte handhas bättre av medborgarna själva?

3. Många av besluten som GP listar där Vägvalet röstar samma som alliansen är verkligen inga höger/vänsterfrågor. Att vi röstar nej till Alfons Åberghuset är återigen ett uttryck för att vi ogillar att lägga skattebetalarnas pengar på prestigeprojekt med tveksam nytta – jämför Västlänken! Är det högerpolitik att stödja utveckling av Askimsbadet och byggandet av ett kafé på Ramberget bara för att det är moderaterna som lagt motionen? Dessa är typexempel på där de rödgröna och alliansen alltid röstar emot varandras förslag rent instinktivt. Det har mindre att göra med vad som föreslås, utan mer att göra med vem som lagt förslaget. På samma sätt röstar (nästan) alltid de rödgröna och alliansen gemensamt ner motioner som Vägvalet lägger. GP antyder lite fult att när de rödgröna och de borgerliga gör så stöds Vägvalet av Sverigedemokraterna. Att Sverigedemokraterna valt att i en del fall rösta för Vägvalets motioner är inget Vägvalet kan göra något åt. Ska vi rösta emot våra egna motioner bara för att SD stödjer dem? Enligt Anders Sundells sammanställning har Sverigedemokraterna röstat med allianspartierna nästan exakt lika många gånger som de röstat med Vägvalet. Vad kan man dra för slutsats om alliansen på grund av det? Absolut ingen alls!

Vägvalet har uppstått för att inga partier förutom Sverigedemokraterna var emot trängselskatten. Det fanns därmed inga alternativ att rösta på och därför grundande vi Vägvalet. Ett samarbete med SD är helt uteslutet, men vi kan tänka oss ett samarbete med övriga parter som delar vår uppfattning i våra frågor, framför allt om trängselskatten och Västlänken. Var på vänster/högerskalan hamnar vi då?

Det är uppenbart att svårigheten att placera Vägvalet i ett förutbestämt fack eller block ställer till det för en del personer som alltid tänker i höger/vänsterbanor. Vi passar inte riktigt in i deras sätt att tänka. Därför blir det så fel när de ändå försöker översätta statistik eller tyckanden i enskilda frågor som ovedersägliga bevis på något som de vill ska förklara situationen. Vi är helt övertygade om att många, många väljare är trötta på den eviga blockpolitiken som hindrar goda idéer från båda sidor från att bli verklighet och där allt tycks gå ut på att vinna enkla poäng genom att trycka ner motståndarna  med spetsfundiga formuleringar.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

P.S. ”Pressen blandar sina groggar” är ett citat från den eminenta Povel Ramel-melodin ”Trubaduren” (eller ”Kärleken Ti Mänsliheten, Åmma Säjer”)