Trafiknämnden 30 oktober – Del 2

Mötet fortsatte med kommunalt tillköp av busstrafik till Agnesberg och Bäckebol. Vi ställer oss frågande till varför Göteborg, efter en skatteväxling till regionen, ska betala extra för busslinjer som borde hanteras inom Västtrafiks och Kollektivtrafiknämndens budget. Ansvaret för kollektivtrafiken ligger idag hos Västra Götalandsregionens Kollektivtrafiknämnd som är regional kollektivtrafikmyndighet för hela regionen. Lagen medger att myndigheten överlåter det lokala ansvaret till kommunen, något Vägvalet förespråkade när skatteväxlingen skulle ske. Skiftet av ansvaret till regionen föregicks av långa förhandlingar och innefattade även en skatteväxling för att justera de ekonomiska förutsättningarna för de olika kommunerna. Ansvaret för trafiken är därför endast regionens.

Istället för att regionen tar sitt fulla ansvar så ska Göteborg efter en begäran från de rödgröna göra tillköp på 1,5 miljoner kr respektive 3,5 miljoner kr årligen. För Bäckebols del ska även Trafikkontoret bekosta anpassningar i form av vänd- och regleringsmöjligheter vid IKEA Bäckebol. Detta ryms inom befintlig budget. Lite svårt att förstå eftersom Trafiknämnden för tillfället går back 11,5 miljoner kr. Vägvalet yrkade därför återremiss på ärendet med begäran att förvaltningen återkommer med ett förslag som innebär att ansvaret för den lokala trafiken i Göteborg överförs till kommunen enligt 3 kap 2 §. Därmed får kommunen ett odelat ansvar för all trafik inom området. Läs hela yrkandet här.

Nästa ärende handlade om stadens möbler – policy för markutrustning i Göteborg. Vägvalet lämnade följande protokollsanteckning:

Detta är ett bra exempel på hur man i projektet Trygg och vacker stad överarbetar och byråkratiserar ganska enkla problem. Det borde vara ett normalt uppdrag till en förvaltning att komma med ett förslag om parksoffor. Det behövs inte en kommitté med 8 personer från tre olika förvaltningar och en utomstående konsult.

Nästa ärende handlade om nedsänkningen av E45 som tagits tillbaka av trafikkontoret då finansiering är ett problem. Kostnaderna för olika trafik- och utbyggnadsprojekt börjar nu öka på ett okontrollerat sätt. Göteborg har de senaste åren fått en försämrad ekonomi med ett högt skatteuttag och en ökande belåning. Den totala kostnaden för en sänkning av leden uppgår till nästan 3 miljarder kr varav bara högst 1 miljard kr beräknas kunna erhållas genom exploateringsintäkter. Något nedsänkningsprojekt finns inte i Trafikverkets nationella plan och beloppet ryms inte inom den delfinansiering som finns för den nya bron. En stor del av kostnaden drabbar därför Göteborg. Vägvalet yrkade därmed avslag och lämnade en reservation eftersom vi inte kan stödja inte ännu ett ofinansierat byggprojekt utan anser att Götaledens anslutning till den nya bron måste ske till lägsta möjliga kostnad.

Sista beslutsärendet denna gång gällde detaljplan för Västlänken och dess tunnelmynningar och schakt. Det är uppenbart att miljökonsekvenserna för detta projekt börjar nu bli uppenbara. Trafikverkets tidiga försäkringar om att bygget knappast skulle märkas i staden har varit ett påstående utan grund. Konsekvenserna för Annedal och Haga är nu uppenbara, följderna för övriga stadsdelar kommer också att innebära stora problem vilket kommer att visa sig efter hand. Nyttan av tunneln står inte i proportion till de problem som uppstår under byggtiden. Vägvalet yrkade avslag och lämnade reservation.

Det ska nämnas för de sista ärendena att den rödgröna majoriteten börjar inse att finansieringen är ett problem och Trafiknämndens ordförande vid flera tillfällen de senaste gångerna påpekat att det är viktigt att hålla budget. Under punkten för Västlänken poängterades att man kan inte trycka in alla önskningar i projektet för Västlänken. Och för nedsänkningen av E45:an lämnades även den rödgröna majoriteten ett yttrande om att finansieringen är viktigt.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Etiketter: , , , , , , , , , , , , ,

4 svar till “Trafiknämnden 30 oktober – Del 2“

 1. NH skriver:

  Nu är närmast frågan – hur långt kan det gå inom Göteborgs kommun? Detta med tanke på händelserna med tjänsteresorna till Cannes: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2169570-erik-amna-ett-spel-med-hoga-insatser-

  Högt spel med skattepengar? Inte bara i Trafiknämnden alltså.

 2. Anneli skriver:

  Det är bra Theo och ni andra i Vägvalet som ser till att ärenden inte dras för hastigt utan undersöks bättre så att det ekonomiska inte sätts i rullning. Det är våra durt ihopjobbade pnegar och då ska det märkas att de kommer oss kollektivet till del på bästa sätt, inom utbildning, sjukvård, omvårdnad och annat livsviktigt. Det är bra att många som tidigare inte tänkte sig för nu måste börja räkna på fingrarna vad saker och ting kostar (om man nu inte har ekonomiska kunskaper utöver grundskolans fyra räknesätt!) !!!!!!

 3. Kjeft bo skriver:

  Bo Aronsson syftar i sin artikel till att skrämma befolkningen (därav sitt pläderande i massmedia) för att skapa en än större acceptans för en utökad finansieringafor i regionen. Allt som har med infrastruktur och ideologisk miljö associeras nu med Trängselskatt.

  Det är bara en tidsfråga innan alla dessa samhällsonyttiga förslagen från vänsterns särintressen kommer att generea än högre krav på utbygda ”trängselzoner” och en snabbare upptaxering av dygnsbelopp och betalningsmodell. Något annat är inte tänkbart, när ett system finns så kommer det att användas till sin fulla potential.

  Jag håller inte med att det är en katastrof för göteborg att 45an inte är helt övertäckt. Idén om katastrof skapadwäes av artikelförfattaren i det ögonblick han sökte motivera sin ståndpunkt och alla sina framtida ståndpunkter.

  Vad är nästa förslag? En trängselskattsfinansierad vinkällare? Stadens elit är ju duktiga på att dela ut våra pengar till sig själva.

 4. NH skriver:

  Enligt Bo Aronsson så riskerar Gullbergsvass att bli förstört om man inte däckar över E45: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2168201-gullbergsvass-riskerar-bli-forstort-av-utbyggd-e45

  Men det området är redan dåligt för bostäder, inte bara E45 utan även E6, E20, Lundbyleden och Järnvägen passerar i närheten – det är stor knut för trafiken som om man bygger bostäder i Gullbergsvass kommer att bli omöjlig att anpassa och lösa.

  Det skulle vara bra mycket bättre att flytta centralstationen till Gullbergsvass och bygga bostäder där dagens centralstation ligger.

Lämna ett svar