Arkiv för november, 2013

Företagarna på Ringön känner sig svikna av Göteborgspolitikerna

fredag, 15 november, 2013

Idag publicerade GT en debattartikel från Vägvalet som tar upp effekterna av trängselskatten för företagarna på Ringön. För några veckor sedan kontaktade representanter för Vägvalet företagarna på Ringön för att lyssna på deras erfarenheter.

Denna högst ovetenskapliga undersökning tyder på ett mycket stort missnöje och frustration. Företagarna känner sig svikna av göteborgspolitikerna, någon är nära konkurs och andra planerar för att flytta sin verksamhet.

På Ringön finns cirka 400 företag och antalet anställda är uppemot 2 000. Området ligger inklämt innanför betalzonen, men så fort man måste ta sig från Ringön blir det trängselskatt (om man inte ska åka mot centrum över Hisingsbron). Många av företagen som ligger där är antingen beroende av bilburna kunder eller har själva många transporter.

Det är en bekymmersam situation för många företagare där minskad omsättning beroende på sviktande kundunderlag och med uppsägningar som konsekvens är en verklighet.

Vi skriver: ”Det kanske inte är konstigt att Göteborg rankas på plats 150 av 290 när kommuner rangordnas beträffande attraktivitet ur företagarna synvinkel.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Nu kan du bläddra i vår e-broschyr

onsdag, 13 november, 2013

Vill du veta mer om vår politik? Nu kan du bläddra i vår e-broschyr och få en bild över vad Vägvalet vill göra och varför du ska rösta på oss. Läs om katastrofprojektet Västlänken, vårt alternativa paket, vad vi tycker om de ekonomiska frågorna, skolan, äldre- och barnomsorg, miljön, kultur, förvaltning m.m. Eller varför inte fördjupa dig i vår syn på medborgarinflytandet i staden.

Vill du hellre ladda ned den klicka här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

PM: Vägvalet lämnar interpellation angående uppföljning av den interna kontrollen

måndag, 11 november, 2013

Vägvalet skrev en motion i september 2011 där vi begärde att en extern oberoende kommission skulle granska Göteborgs Stad. Sedan dess har staden haft en granskningskommission som överlämnade sin rapport i somras 2013. Staden har även upprättat handlingsplaner, policys, riktlinjer etc.

Men efter Uppdrag Gransknings program så är det uppenbart att åtgärderna inte nått ut i organisationen och att något inte står rätt till i stadens bolag gällande kontrollfunktioner, interna rutiner, arbetssätt, ansvar med mera.

Mot bakgrund av ovanstående ställer Vägvalet följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

  • Varför ser vi inget resultat av det arbete som gjorts av kommunstyrelsen?
  • Vad händer nu efter granskningskommissionens rapport? Hur har du tänkt följa upp kommissionens 10 råd och synpunkter?
  • Har du någon plan för att få ordning på oredan?

Vill du se övriga interpellationer och motioner som Vägvalet lämnat klicka här.

Vägvalet valde även att tillföra 1,5 miljoner kr för gästprofessur för forskning om den demokratiska rättsstaten i stadens budget för 2014. Något granskningskommissionen efterlyste. Läs mer här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Svar till GP:s ledarblogg om beskattning av utländska bilar

fredag, 8 november, 2013

GP:s chef för ledarredaktionen, Fredrik Tenfält, antyder på GP:s ledarblogg att Vägvalet ägnar sig åt konspiratorisk tolkning gällande regeringens reträtt angående beskattning av utländska bilar.

Vi lämnar följande svar:

Att vara med i EU var länge en tvistig fråga i Sverige – men den liberala ledarredaktionen var hela tiden den mest entusiastiska förespråkaren för det europeiska samarbetet. Det blir därför lite konstigt när samma ledarredaktion grips av tveksamhet när det gäller avtalets konsekvenser.

Fredrik Tenfält vill ha ett förslag om trängselskatt för utländska fordon och anklagar Vägvalet för att vara konspiratoriska. Men Tenfält har missat den centrala frågan. Trängselskatten är en skatt och Sverige kan inte beskatta utländska företag eller medborgare. Inom EU finns regler för vägavgifter, men Sverige valde att istället införa en skatt eftersom EU:s regelverk då kunde kringgås. Svenska skatteregler gäller nämligen bara för svenska företag och svenska medborgare.

Vägvalet har aldrig hävdat att det handlar om att särbeskatta utländska fordon. Vi har däremot sagt att utländska fordon inte kan beskattas i Sverige. Enligt EU-direktivet betalar alla lastbilar en avgift som är antingen tids- eller avståndsbestämd. I Sverige gäller det första alternativet. Alla utländska lastbilar betalar en avgift för att få tillgång till det svenska motorvägssystemet. Det kallas ”Eurovinjett” och betalas av alla i Sverige, Danmark och Beneluxländerna. Då kan man inte ta ut ytterligare en avgift för att passera Göteborg! Trafikverkets idé om att Älvsborgsbron skulle kunna jämföras med ett Österrikiskt alppass tål inte en juridisk prövning.

Nej, vi har inte blandat ihop detta med tyska funderingar om generell avgift för utländska fordon. För lastbilar har Tyskland ett annat avståndsbestämt system. Alla lastbilar löser en biljett för att färdas en viss vägsträcka men inte heller det ger möjlighet att ta ut en specialdestinerad avgift för ett visst vägavsnitt.

Vi är nu medlemmar av den Europeiska Unionen något som GP:s ledarredaktion länge förespråkat. Då måste vi också följa de regler som EU bestämt. Trängselskatten är en svensk uppfinning och den kan inte enkelt anpassas till EU:s regelverk.

Och efter en träff med trafikutskottet i Stockholm i dagarna kan vi bara konstatera att utländska bilar inte kändes närmare efter mötet.

Theo Papaioannou
Tom Heyman
Vägvalet

Trafiknämnden 30 oktober – Del 2

tisdag, 5 november, 2013

Mötet fortsatte med kommunalt tillköp av busstrafik till Agnesberg och Bäckebol. Vi ställer oss frågande till varför Göteborg, efter en skatteväxling till regionen, ska betala extra för busslinjer som borde hanteras inom Västtrafiks och Kollektivtrafiknämndens budget. Ansvaret för kollektivtrafiken ligger idag hos Västra Götalandsregionens Kollektivtrafiknämnd som är regional kollektivtrafikmyndighet för hela regionen. Lagen medger att myndigheten överlåter det lokala ansvaret till kommunen, något Vägvalet förespråkade när skatteväxlingen skulle ske. Skiftet av ansvaret till regionen föregicks av långa förhandlingar och innefattade även en skatteväxling för att justera de ekonomiska förutsättningarna för de olika kommunerna. Ansvaret för trafiken är därför endast regionens.

Istället för att regionen tar sitt fulla ansvar så ska Göteborg efter en begäran från de rödgröna göra tillköp på 1,5 miljoner kr respektive 3,5 miljoner kr årligen. För Bäckebols del ska även Trafikkontoret bekosta anpassningar i form av vänd- och regleringsmöjligheter vid IKEA Bäckebol. Detta ryms inom befintlig budget. Lite svårt att förstå eftersom Trafiknämnden för tillfället går back 11,5 miljoner kr. Vägvalet yrkade därför återremiss på ärendet med begäran att förvaltningen återkommer med ett förslag som innebär att ansvaret för den lokala trafiken i Göteborg överförs till kommunen enligt 3 kap 2 §. Därmed får kommunen ett odelat ansvar för all trafik inom området. Läs hela yrkandet här.

Nästa ärende handlade om stadens möbler – policy för markutrustning i Göteborg. Vägvalet lämnade följande protokollsanteckning:

Detta är ett bra exempel på hur man i projektet Trygg och vacker stad överarbetar och byråkratiserar ganska enkla problem. Det borde vara ett normalt uppdrag till en förvaltning att komma med ett förslag om parksoffor. Det behövs inte en kommitté med 8 personer från tre olika förvaltningar och en utomstående konsult.

Nästa ärende handlade om nedsänkningen av E45 som tagits tillbaka av trafikkontoret då finansiering är ett problem. Kostnaderna för olika trafik- och utbyggnadsprojekt börjar nu öka på ett okontrollerat sätt. Göteborg har de senaste åren fått en försämrad ekonomi med ett högt skatteuttag och en ökande belåning. Den totala kostnaden för en sänkning av leden uppgår till nästan 3 miljarder kr varav bara högst 1 miljard kr beräknas kunna erhållas genom exploateringsintäkter. Något nedsänkningsprojekt finns inte i Trafikverkets nationella plan och beloppet ryms inte inom den delfinansiering som finns för den nya bron. En stor del av kostnaden drabbar därför Göteborg. Vägvalet yrkade därmed avslag och lämnade en reservation eftersom vi inte kan stödja inte ännu ett ofinansierat byggprojekt utan anser att Götaledens anslutning till den nya bron måste ske till lägsta möjliga kostnad.

Sista beslutsärendet denna gång gällde detaljplan för Västlänken och dess tunnelmynningar och schakt. Det är uppenbart att miljökonsekvenserna för detta projekt börjar nu bli uppenbara. Trafikverkets tidiga försäkringar om att bygget knappast skulle märkas i staden har varit ett påstående utan grund. Konsekvenserna för Annedal och Haga är nu uppenbara, följderna för övriga stadsdelar kommer också att innebära stora problem vilket kommer att visa sig efter hand. Nyttan av tunneln står inte i proportion till de problem som uppstår under byggtiden. Vägvalet yrkade avslag och lämnade reservation.

Det ska nämnas för de sista ärendena att den rödgröna majoriteten börjar inse att finansieringen är ett problem och Trafiknämndens ordförande vid flera tillfällen de senaste gångerna påpekat att det är viktigt att hålla budget. Under punkten för Västlänken poängterades att man kan inte trycka in alla önskningar i projektet för Västlänken. Och för nedsänkningen av E45:an lämnades även den rödgröna majoriteten ett yttrande om att finansieringen är viktigt.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trafiknämnden 30 oktober – Del 1

måndag, 4 november, 2013

Detta sammanträde började med Trafiknämndens underskott. Vägvalet lämnade följande protokollsanteckning:

”Underskottet som uppstått är av betydelse och måste hanteras enligt stadens riktlinjer för budget och uppföljning. Ett förslag måste därmed presenteras med åtgärder för att nå ett nollresultat. Den största kostnaden för underskottet på 11,5 miljoner kr härrörs till Västsvenska paketet. Detta tas nu igen genom att dra ned på annat. Vad vi förstår så har Trafiknämnden både underfinansierats och dragit över sina kostnader för dessa åtgärder. Detta kan vi inte se som en regelrätt hantering för att hålla ekonomin i balans. En stor del i problematiken är att mer konsulttjänster krävs för att slutföra delar i det Västsvenska paketet. Om kommunstyrelsen anser att dessa åtgärder ska hanteras så borde också medel skjutas till med en förklaring varifrån dessa tas ifrån ur stadens övriga budget. Stadens utgifter måste anpassas till de ekonomiska förutsättningar som finns och trafikkontoret bör därför få i uppdrag att återkomma med ett budgetförslag som ryms inom den ekonomiska ramen.”

Vidare fortsatte vi med Trafiknämndens Budget för 2014. Vi lämnade följande yttrande:

Likt förra året när man läser budgeten för 2014 verkar det som att Trafikkontoret har fått för många mål och uppdrag att förhålla sig till. Så många att vissa blir lite svåra att förstå varför det ska ligga på Trafikkontoret. Exempel på dessa är: Bevara biologisk mångfald, miljömåltider, arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden, tillgänglighet till kultur, prioritering av hyresrätter m.m.

Dock har trafikkontoret ändå ändrat på vissa målförklaringar till det bättre. T.ex. påpekade vi förra året att det var svårförståeligt hur Trafiknämnden ska nå målet att minska skillnader i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg genom att hastighetssäkra bostadsområden. Strategin från trafikkontoret är utveckla metoder för att få kunskap om och bättre beakta perspektivet i trafikkontorets verksamhet.

I årets budget blir det tydligare hur det s.k. hållbara resandet ska öka. Man ska minska biltrafiken till förmån för kollektivtrafik, cykel och gående. Målet från förra året har blivit en strategi. Det uttrycks tydligt i budgeten: ”För att kollektivtrafikens och cykelns marknadsandel ska kunna ökas måste bilens framkomlighet begränsas i för kollektivtrafiken viktiga stråk.” Men ingenstans står det hur samhällsfunktioner ska anpassas till medborgarnas situation. Det är intressant att man ser bilen som ohållbart problem och inte som en del av lösning. Trots självmant minskad biltrafik sedan 1970-talet och ungdomars minskade användning fortsätter man med bilfientliga inslag.

Det råder personalbrist vilket börjar bli ett återkommande problem. När det kommer till mångfald så är det långt kvar att uppfylla andelen chefer med utländsk bakgrund.

Trafikkontoret begär ett utökat kommunbidrag på 52,5 miljoner kr varav 28 miljoner kr berör Västsvenska paketet. Vi skulle vilja se en sammanställning över kommande kostnader. För övrigt anser vi det anmärkningsvärt att man lägger denna budget då blockavtal 2 inte ännu är slutfört.

Vi tycker det är bra att man fördjupar utredningen om spårväg till Norra Älvstranden och Backa. Men vi anser att Västra Götalandsregionen inte ska vara en part i hanteringen av spårinvesteringar. Dessa medel borde flyttas till Göteborg stad för full kontroll av staden.

Det är stort fokus på cykel men vi vill påminna att inte glömma inte av alla andra trafikanters behov i staden. När det kommer till utökning (t.ex. Östra Hamngatan) av cykelfartsgator tycker vi att man först ska utreda om Västra Hamngatan verkligen blev så bra som man önskat. Att blanda transportslagen på detta sätt verkar inte vara den bästa lösningen.

I år finns ingen redovisning av underhållsskulden. Efter förfrågan har vi fått veta att denna kommer att redovisas i årsrapporten. Resurserna är inte högre 2014 än 2013 vilket medför att det ackumulerade underhållsbehovet kommer att öka. Detta anser vi borde hanteras per omgående i budgeten.

Projektet ”bangårdsförbindelsen” kan behöva omprövas då behovet är tveksamt. Nedsänkningen av E45:an är ingen förutsättning för nya Hisingsbron. Det är ett separat projekt som måste hanteras i särskild ordning i den mån ekonomin tillåter. Något avtal om nedsänkning har inte tagits av kommunfullmäktige.

Läs hela budgeten här.

Vägvalet lämnade även ett yrkande på att avveckla Trygg Vacker Stad då vi anser att detta projekt ska hanteras av Park- och naturförvaltningen.

Theo Papaioannou
Vägvalet