Arkiv för november, 2012

Se debatten från Älvrummet

fredag, 30 november, 2012

I onsdags hade Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö bjudit in till debatt i Älvrummet med rubriken ”Kampen om stadsrummet”.

På onsdag förmiddag valde gjorde Siesjö ett uttalande i TV4 Göteborg att bilen ska bort hur ren den än blir. Han framhöll även att de som kör bil ska sluta vara egoister. Det är ganska starka ord för många människor som inte använder bilen enbart för nöjets skull, utan för att att få livssituationen att gå ihop. I mina ögon är detta ett stort övertramp om vi nu ska ha medborgardialog med ”alla” som det så fint uttrycks.

Vidare när publiken i Älvrummet tydligen inte höll med Siesjö valde han att fördumma den genom att säga att de enbart bestod av äldre män 50+, inga unga, inga kvinnor (vilket inte riktigt stämde). Och alla i lokalen hade ju givetvis röstat på mig och Vägvalet. Återigen, när vi nu ska ha en medborgardialog med ”alla”.

Det är dags att vakna upp och komma ut i verkligheten som består av mer än att svamla runt i ett utställningsrum där det spretar åt alla olika håll.

Jag tycker tyvärr att stadsarkitekten inte speglar ”alla” i Göteborg.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6

Trafiknämnden 27 november

fredag, 30 november, 2012

Trafiknämnden började med beslutsärende gällande förslag om fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till inflytande, starkare inflytande för stadsdelarna i stadsplaneringen. Vägvalet lämnade pressmeddelande i veckan om att vi yrkar återremiss på ärendet.

I rapporten står bl.a. att dialog kontinuerligt förts med företrädare för samtliga partier på både lokal nivå och centralt i staden. Detta stämmer inte, eftersom Vägvalet aldrig varit tillfrågad en enda gång i detta sammanhang sedan tillträdet i kommunfullmäktige i september 2010!

Stadsdelsnämnderna är en central del i rapporten som stadens förlängda arm till medborgaren, men det har i tidigare inventering av den befintliga SDN-organisationen konstaterats att dialoger genomförts i olika utsträckning i stadsdelarna. Man kan då lätt konstatera att likvärdighet inte uppnås likt många andra samhällsfunktioner som finns redan idag. Utan att ha inventerat vad som krävs för att fördjupa demokratin och vilka kostnader som är kopplade till olika åtgärder ska uppdraget anses fullgjort. Det är inte acceptabelt.

Den nya lagen om det förstärkta folkinitiativet (den som t.ex. GT nu stödjer sin insamling på) nämns inte överhuvudtaget i rapporten. Man kan ju undra varför.

Trafiknämndens alla partier valde att rösta ned Vägvalets yrkande efter votering 8-1. Ärendet kommer senare även upp för behandling i Göteborgs kommunfullmäktige.

Ett antal detaljplaner beslutades. Dessa gällde för Sisjön, Opaltorget och Götaverksgatan.

Ärende om att finna en modell för att bygga parkeringsanläggningar inom områden med boendeparkering behandlades på mötet. Uppdragets intentioner var inte tillräckligt tydliga. Det bygger på ett detaljplanärende i Kungsladugård där en befintlig parkeringsplats ska bebyggas med bostäder och en ny parkeringsanläggning ska byggas ca 500 meter från nuvarande anläggning, för att ersätta de borttagna platserna. Det låter ju bra men underförstått är intentionen en början på att fördyra boendeparkeringen för medborgarna i staden. Boendeparkeringen på gatumark kostar 430 respektive 520 kr/månad. På kvartersmark är kostnaden i samma storleksordning. Priset för platserna i parkeringsbolagets nya anläggning kommer att bli ca 2 000 kr/månad – förutsatt att allt blir uthyrt – för att täcka kostnader för byggande, drift och underhåll. Det är inte svårt att räkna ut vad som måste göras för att driva bilägare över till ett parkeringshus. Parkering i staden och vem som kan äga bil drivs av den rödgröna majoriteten till att bli en klassfråga. Även här röstades Vägvalets yrkande ned efter votering 8-1.

Vidare behandlades uppföljningsrapport 3 per oktober 2012. Precis som vi yttrat tidigare är många mål som tas upp i rapporten inte applicerbara på Trafikkontoret. Även mätetal som saknas i rapporten är en brist. Ånyo skrivs att Västsvenska paketet faktureras.  Västsvenska paketet är ingen egen juridisk person utan möjligen endast ett kommuncentralt konto. Många kostnader väcker frågor. Läs hela yttrandet här.

Vidare redogjordes om designtävlingen gällande den nya Göta älvbron. Det uppstod diskussioner kring tilläggsyrkandet från de rödgröna som ville lyfta in politisk representation i juryn men begränsat till presidierna i Trafiknämnden och Byggnadsnämnden. Vägvalet hade tänkt att bordlägga ärendet eftersom det kom lite hastigt och lustigt. Förra året la vi ett yttrande då man pratade om en politisk referensgrupp men blev försäkrade om att detta inte skulle ske. Alliansen gick lite längre och ville avslå tilläggsyrkandet med hänvisning till kommunstyrelsen som beslutat att ingen politisk inblandning skulle ske i juryn. Mitt förslag som följde blev att låta hela nämnden medverka istället vilket kom väldigt nära ett beslut men p.g.a. juridiska aspekter var det tvunget att återremitteras.

Resten av mötet följdes ett antal informationspunkter. Bl.a. informerades om att man förberett täta pressträffar efter nyår då trängselskatten startar. Onsdagen den 2:e januari startar  det och redan på fredag kommer man att rapportera om hur det gått. Sedan gör man det under hela januari ut och längre om det behövs.

Det blev även redogörelser om Göta älvbrons utformning som bygger ett antal principförslag.

Till sist en antal övriga frågor från Vägvalet. En fråga gällde Västtrafiks samverkan med staden då det varit en hel del försämringar för flera. Samverkansfrågan var redan uppe 2010 inför att Västtrafik skulle flyttas till regionen och då en skatteväxling gjordes. Sedan skulle det ”samverkas” mellan kommunerna och Västtrafik. Redan då påpekade jag att det var viktigt att dessa riktlinjer var tydliga. Samverkan brukar annars falla platt när det blir ont om pengar i budget. Det som kan konstateras är att dialogen inte varit tillfredsställande och kan härledas till bl.a. resursbrist. Västtrafiks motto är trots allt:

”Vara bäst för flest”

Då är det naturligt enligt Västtrafik att finnas där flest resenärer finns. Så med andra ord kan vi förvänta oss att vissa får försämringar. Det hör liksom till. Mer redogörelser om detta kommer på nästa möte. Jag anser att samverkan måste bli mycket, mycket bättre än vad den är idag.

Nästa övriga fråga gällde bullervallen som byggs i Högsbo som ifrågasatts av boende då man undrar om det verkligen är miljövänliga massor som använts. Boende litar dock inte på Trafikkontorets provtagningar vilket är ett problem och kan kräva ytterligare informationsinsats eller dialog. Nästa möte får vi ytterligare redogörelser om detta.

Sista frågan handlade om att få fram en nyttokalkyl för busskörfälten på Hjuviksvägen som utlovats av projektledare på Trafikverket men som inte levererats. Även detta ska vi få klargörande om vid nästa möte.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Märklig ökning av antal körda mil i Stockholms län

onsdag, 28 november, 2012

Inför kvällens trafikdebatt i Älvrummet vill jag att ni tittar på dessa diagram. De visar leveranser av bensin och diesel till Västra Götalandsregionens och Stockholms läns kommuner omvandlat till  normerade personbilskilometer, d.v.s. antal körda km. Dessa baseras på statistik från Statistiska centralbyrån.

Första diagrammet visar att från 2005 till 2011 så minskar antal mil i Göteborg Stad och i likhet med Västra Götalandsregionens övriga kommuner. Utan trängselskatt kan ju poängteras.

Andra diagrammet visar att från 2005 till 2011 så minskar antal mil i Stockholms Stad. Men i Stockholms läns övriga kommuner ökar antal mil kraftigt.

Minskningen i Stockholm Stad har kommunicerats flitigt av förespråkare av trängselskatten (infördes första halvåret 2006 på prov och permanentades andra halvåret 2007) och viss nedgång kan skymtas. Men ökningen i Stockholms län har inte kommunicerats och förklarats, speciellt med tanke på motsvarande nedgång i Gbg/Västra Götaland som skett utan trängselskatt.

Den enkla frågan är förstås: varför?

Kanske någon i panelen kan svara på detta ikväll?

Se debatten från Älvrummet här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7SVD1, SVD2

Vägvalet yrkar återremiss gällande rapport om medborgardialog

tisdag, 27 november, 2012

Vägvalet yrkar på återremiss gällande rapport om att fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till inflytande, starkare inflytande för stadsdelsnämnderna i stadsplaneringen. Övergripande handlar detta dokument endast om hur staden ska förhålla sig till medborgardialog. Det är mycket svagt beskrivet hur medborgaren kan göra sin röst hörd.

Det är således, enligt utredning, kommunen som bestämmer när en medborgardialog ska initieras, inte medborgaren.

I rapporten står att dialog kontinuerligt förts med företrädare för samtliga partier på både lokal nivå och centralt i staden. Detta stämmer inte då Vägvalet aldrig varit tillfrågad en enda gång i detta sammanhang sedan tillträdet i kommunfullmäktige i september 2010. Ett parti som startades på grund av en dålig medborgardialog.

Stadsdelsnämnderna är en central del i rapporten som stadens förlängda arm till medborgaren. Något vi kan konstatera inte fungerar idag då det mesta är förutbestämt och begränsat via den kommuncentrala budgeten. Det har i tidigare inventering av den befintliga SDN-organisationen konstaterats att dialoger genomförts i olika utsträckning i stadsdelarna. Man kan då lätt konstatera att likvärdighet inte uppnås likt många andra samhällsfunktioner som finns redan idag. Utan att ha inventerat vad som krävs för att fördjupa demokratin och vilka kostnader som är kopplade till olika åtgärder ska uppdraget anses fullgjort. Det är inte acceptabelt.

Det är ironiskt att denna utredning beslutades i kommunstyrelsen samma dag, den 28 januari 2010, då beslut även togs om trängselskattens införande. Även tiden som denna utredning tagit, snart 3 år, är under all kritik.

I rapporten saknas det mest väsentliga verktyget för medborgaren som har stöd i kommunallagen: det förstärkta folkinitiativet. Vägvalet lämnade i december 2010 över en motion och 28 000 namn med krav från medborgarna om att folkomrösta om trängselskatten. Den 14 april 2011 behandlades detta ärende i kommunfullmäktige. De rödgröna och Alliansen avslog.

Den 24 januari 2011 lämnade Vägvalet motion om att lyfta fram det förstärkta folkinitiativet. Detta ärende behandlades av kommunfullmäktige den 26 januari 2012. Och den 16 augusti 2012 väckte GT frågan igen om en folkomröstning som just nu pågår.

Att en demokratiutredning, som ska bidra till att öka inflytandet, missat denna medborgarrättighet som har stöd i kommunallagen visar på att rapporten är ofullständig. Det visar också att styrgruppen inte varit lyhörda under utredningens gång om vad som sker i Göteborg.

Vägvalet yrkar på återremiss i Trafiknämnden. Likaså kommer att göras vid behandling av ärendet i kommunfullmäktige.

Läs yrkandet från Vägvalet här och tidigare motion om att lyfta fram folkinitiativet här.

Läs handling § 209 från Trafiknämnden här.

Vill du se övriga interpellationer och motioner som Vägvalet lämnat klicka här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3

Trafikdebatt i Älvrummet – kom och lyssna onsdag 28/11

måndag, 26 november, 2012

På onsdag den 28 november är det Trafikdebatt i Älvrummet med rubriken: Kampen om stadsrummet. Bilen är givetvis i centrum och helst boven som bromsar upp hela stadsutvecklingen. Men varför ska vi utveckla staden utan att vettiga alternativ lyfts fram till göteborgarna? Istället har bilfientligheten börjat prägla Göteborg, en stad som levt och lever på att bygga bilar. Bilen är fienden, trots stora tekniska framsteg med miljöbilar och mindre utsläpp genom åren.

Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö skriver i ett blogginlägg inför debatten:

”Göteborgs stadsliv är fullt av det. Liv, kontraster, möten, nytt och gammalt, gôtt humör, vatten (?) och så… bilar. Bilar på torg, bilar på gator, bilar överallt. Göteborg är bilarnas stad.”

Bilen i Göteborg problematiseras utan någon som helst motvikt. Sveriges personbilar utgör ca 4 tusendelar av den globala bilismen. Detta kan likställas med en stapel på 2,5 meter som motsvarar världens fordon. Sveriges andel på stapeln blir då 10 mm. Vi har färre bilar i hela Sverige än vad Volkswagen producerar på ett år. I Kina 2011 ökade deras bilpark med nästan 4 gånger fler än vad som finns totalt i Sverige.

Enligt ACEA tillhör Sverige de länder i världen som är mest beroende av fordonsindustrin. Trots en befolkning på endast 9 miljoner, har Sverige två viktiga biltillverkare i Volvo PV och Saab, och två av världens ledande tunga lastbils- och busstillverkare, Volvo och Scania. År 2006 stod dessa två företag för en femtedel av tunga lastbilar över 16 ton som produceras i världen. Att undvika diskussionen vad bilen faktiskt betytt och betyder för Göteborg samt Sverige visar på att man lätt glömmer av att vi är beroende av denna industri.

Vidare skriver Siesjö:

”Jag tror inte på ett bilfritt centrum men inte heller på bilen som huvudlösning på stadens transporter.”

Lagom är bäst, eller hur? Men hur fördelar man det rättvist utan att inskränka på allas fria rörlighet. Hur förpassar man det till ett samhälle som bygger på fria skolval, barnomsorg, arbetsdagar kl. 8-17, köpcentrum, geografisk placering av både jobb och boende m.m.? Och om det gäller centrum, varför ska vi då ha trängselskatt på genomfartslederna och överfarterna från Hisingen? Varför infördes inte trängselskatt endast runt centrala staden som det fanns förslag om?

Göteborg har nu snart styrts i 20 år av en rödgrön majoritet som länge också hade en rödgrön regering. Under denna tid lyckades man inte åstadkomma några vettiga infrastrukturlösningar. De har haft 20 år på sig att diskutera med medborgaren om vilken typ av stad man ska bygga. Men helt plötsligt, utan förankring, bestämde de rödgröna ihop med Alliansen för att satsa på ett Västsvenskt paket som ska medfinansieras med trängselskatt, d.v.s. bilburna göteborgare.

Samtidigt har vi diskussioner om att det finns ”Bilar på torg, bilar på gator, bilar överallt. Göteborg är bilarnas stad.” Bilen är fortfarande en del i stadsrummet, men helst i någon annans stadsrum. Helst ska vi bygga bilar, skapa arbetstillfällen och sälja dem till någon annan. Då är bilen bra men inte annars.

Så där lagomt så att säga.

Kom gärna till Älvrummet på onsdag och träffa Vägvalet så kan vi diskutera vidare hur du vill utveckla staden. För vi gör det ”helst” med dig.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1

GP hamrar in budskapet lite väl många gånger

söndag, 18 november, 2012

I dagens GP hamras budskapet in: Det kommer att bli en positiv förändring för alla som vistas i stan.

Fyra gånger (!) får vi i papperstidningen läsa detta citat från en och samma person som bor i Gårda, arbetar vid Feskekörkan och åker kollektiv till jobbet på 15 minuter. Tyvärr är ju få andra lika lyckligt lottade. Paret i artikeln har aldrig haft bil och huruvida de har barn som ska lämnas/hämtas på dagis framgår inte.

Det är naturligtvis inte en tillfällighet att ovanstående citat är det huvudbudskap som journalisten Ulf Nyström medvetet väljer att förmedla.

På ett uppslag i tidningen får vi träffa fyra olika individer eller par. Av de sju personerna som får komma till tals är det bara en (!) som dagligen åker till och från arbetet med bil in och ut genom trängselskattezonen. Han är 73 år och arbetande pensionär och den enda som är odelat kritisk. Budskapet är att han är en dinosaurie som vi egentligen kan bortse från. Dinosurierna har ju sedan länge varit utdöda. Men döm själva om ni tycker urvalet är representativt eller inte.

Sedan får också trafikforskaren Carl Hamilton i Stockholm komma till tals. Enligt han finns det ”ofantliga vinster med trängselskatten” och hänvisar till att Stockholmarna numera, tack vare minskad trafik ”kan tillbringa mer tid med sina barn, kan jobba längre, kan köra ut flera pizzor, kakla fler badrum eller vad de prioriterar”. Detta påstående gäller alltså de som fortfarande har råd att åka bil i Stockholm. Här i Göteborg har vi dock bara en långsam kollektivtrafik som alternativ. Det hade varit intressant att få Hamiltons åsikt om hur bytet från bil till spårvagn/buss i Göteborg gör att vi kan tillbringa mer tid med våra barn. För de som tvingas göra sig av med bilen blir effekten nästan alltid den motsatta.

Till sist konstaterar vi ånyo att Ulf Nyström i den avslutande faktarutan på sidan nio ännu en gång kallar trängselskatten för trängselavgift, samt att GP:s rubrik är lite provocerande:

Däremot Ja tack till Folkomröstning och val 2014!

Ni som inte redan skickat in era underskrifter till GT:s namninsamling kan göra det genom att skriva ut nedanstående talong och skicka in den till GT

Håkan Andersson
Vägvalet

I Nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4

Fem i tolv reagerar politiker som varit med på besluten

fredag, 16 november, 2012

Idag skriver GP att Helena Holmberg (FP), ledamot regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, reagerar på Västtrafiks trafikomläggning.

”Jag uppfattar att Västtrafik på många håll har misslyckats med att föra en dialog med berörda kommuner, förankra och stämma av. Upprördheten på många ställen har också varit stor.”

”Konsekvenserna när Västtrafik inte klarar de enkla och oftast kostnadseffektiva delarna av verksamheten, såsom kommunikation och information, blir att företaget inte heller får credit för de förbättringar och de satsningar som genomförs. Istället blir bara brukare och samarbetspartners frustrerade över brist på lyhördhet och följden blir en kollektivtrafik som inte på bästa sätt utformas efter lokala behov och resandemönster.”

”Ingen gick väl in i den stora omstruktureringen av kollektivtrafiken med tron att dialogen mellan kollektivtrafikutföraren och kommunerna skulle bli sämre än innan.”

Varför kommer denna reaktionen nu som snart är tre år försenad?  Är det konstigt att folk/brukarna reagerar på det ”jätteviktiga” kuverten då man totalt ignorerat opinionen i frågan om trängselskatt och den förändring som påtvingas? Gång på gång visar det sig att glappet mellan utförare, politiker och dess medborgare är stort. Vad hade Västtrafik, kollektivtrafiknämnden och politikerna förväntat sig för reaktioner?

Dels drar Västtrafik in linjer för boende som det fungerat förr, dels klär man in förändringarna med politiska budskap och trycker på om hur jätteviktigt alla måste förstå att trafikomläggningen är. Och lägg därtill att allt presenteras som förbättringar, något som tydligen många inte håller med om. Marknadsansvariga för denna kampanj har misslyckats då de tar sig friheten att bestämma om dess förträfflighet utan att flera av deras kunder anser det. Så blir det när det uppstår en gråzon mellan vad som är politik och inte, i budskapen.

Ett tips till Västtrafik: Det hade varit bättre om de endast informerade om trafikomläggningen utan att blanda in politiska aspekter om dess förträfflighet. Men sättet att informera bidrar till att folk känner sig ännu mer åsidosatta. Vilket de med all rätt faktiskt är.

Reaktionen från en resenär som bor i Agnesberg är talande:

”Varför ska det ta mig runt 40-50 min att ta mig till jobbet när det kan ta ca 10-15 min med buss 404/403 ifrån Agnesberg som idag?! Det är inte okej att ta bort våra bussar till stan!! Och nej jag vill inte ta pendeln i Surte på grund av att det kostar mer eftersom att jag åker över en zon och att det tar mycket längre tid. Ta inte bort ett vinnande och bra koncept!!! Tänk lite, inte så kul att betala en stor summa om året för att åka land och rike bara för att komma till jobbet!”

Så, vad ska FP-politikern nu kräva av den styrande majoriteten i Västra Götalandsregionen när hon sitter i samma båt där man tagit beslutet. Vem har den största pajen att kasta?

Jag har skrivit det tidigare och skriver igen. Inga förändringsprojekt lyckas där brukarna inte är med på noterna.

Theo Papaiaonnou
Vägvalet

I Nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4

Ibland går det nästan

måndag, 12 november, 2012

På kommunfullmäktiges möte i torsdags den 8 november behandlades Vägvalets motion om att låta Göteborgs Stad bli initiativtagare för nybyggnation av studentbostäder utanför de centrala delarna av staden.

Motionen byggde på:

  • att uppdra de kommunala bostadsbolagen att utreda byggnation av studentbostäder i Angered
  • att stå som ekonomisk garant för byggnationer i Angered
  • att utreda förslag på fler ytterområden där byggnation är möjlig för målgruppen studenter

En tanke med motionen är att på ett konstruktivt sätt faktiskt blanda upp vår stad med olika bostäder och människor. Det är inte helt genomtänkt att all universitetsverksamhet ska finnas i centrala stan. Lindholmen är ju ett exempel på hur man kan göra istället.

Vi fick stöd av Alliansen för den första och tredje att-satsen något vi ansåg rimligt varvid vi yrkade bifall till deras yrkande. De rödgröna däremot yrkade på att motionen skulle anses besvarad. Utan att ens ha gett uppdraget till de kommunala bolagen om utredning. Så vad var besvarat egentligen? Vid ett tillfälle ansåg Ulf kamne (MP) att Angered inte var tillräckligt attraktivt för studenter att bo i. Det summerar egentligen MP:s syn på staden: Alla ska bo centralt och stadsdelarna runtomkring bryr vi oss inte om. Voteringen föll på målsnöret 41 mot och 38 för. Ibland går det nästan. (lyssna på debatten här)

På detta möte diskuterades även delårsrapporten per augusti 2012. Kostnaderna ökar snabbare än inkomsterna, den obligatoriska verksamheten i stadsdelarna visar underskott, de uppsatta målen uppnås inte och den ekonomiska buffert som skapades med den senaste skattehöjningen försvinner gradvis. Rapporten är ofullständig och oklar och ger ingen klar bild av kommunens ekonomi. Därför anser Vägvalet att den inte kan godkännas, möjligen antecknas till protokollet. Vägvalet valde därför att inte delta i beslutet.

Ett annat intressant ärende var hemställan från fastighetsnämnden om bemyndigande att utge ekonomiskt stöd/bidrag till föreningar, organisationer eller enskilda i syfte att stimulera stadsnära odling. Ibland blir vissa politiska ställningstagande väldigt fiffiga och man försöker blanda bort korten och låta nämnderna hantera saker som egentligen strider mot kommunallagen. Med hänvisning till denna motsättning yrkade Vägvalet avslag men hemställan röstades igenom.

Till sist behandlades ägardirektiv för Göteborgs Energi. I detta fall yrkade Vägvalet på alliansens (M, FP, och KD:s) yrkande om återremiss. Framför allt eftersom det blir för lösa regler om var Göteborg Energi får investera geografiskt. Ingen gräns är satt. Det fanns även oklarheter hur egentligen Göteborg Energi ska ses som riskbolag. Hur mycket får egentligen riskeras med skattebetalarnas pengar. Jag kan ju bara hänvisa till det olönsamma projektet GoBiGas som behandlades tidigare i år. Beslut om återremiss bifölls.

Och som jag skrev i tidigare blogginlägg. På nästa sammanträde den 6 december behandlas Vägvalets motion om att utreda av Västlänk 2021.

Passa på och häng med då. Kom ned till Börsen på Östra Hamngatan 21 kl. 16.30. Har du inte möjlighet så lyssna på Närradion 94,9 Mhz eller följ med på twitter (hashtag #kfgbg).

I slutändan är det du som bestämmer över Göteborgs framtid!

Alla debatter kan du lyssna på här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1

Miljöpartiet argumenterar för längre köer och mer trafik i stan

fredag, 9 november, 2012

Gårdagens kommunfullmäktigemöte visade än en gång hur långt ifrån verkligheten den rödgröna majoriteten befinner sig.

Vår motion om Göta Ringen (lyssna på debatten här) behandlades igår. Istället för att stödja denna motion, som faktiskt fördelar trafiken från stadskärnan och rätt igenom Göteborg, avslogs den. Argumenten var på gränsen till komiska att läsa.

  • bilisterna får en längre resväg
  • större bränslekostnader
  • ökad klimatpåverkan.
  • buller

Det mest fascinerande motargumentet var att de rödgröna ansåg att det är bättre att bilar står i kö och att de kör igenom staden. När argumenten tog slut så ville Miljöpartiet hellre krama ett träd än en bil. De hänvisade till att inga vägar borde få byggas överhuvudtaget. Ulf Kamne (MP) twittrade (men sa inte ett ord i debatten) febrilt och hänvisade till inducerad trafik på Wikipedia. Det innebär att ”nygenererad trafik är fenomenet att utbyggnader av trafiksystem ofta leder till ökad trafik”. Om detta argument alltid ska vara det allenast rådande varje gång i en ny eller breddad väg diskuteras, kommer samtliga sådana planer att stoppas i framtiden.

Faktum är dock att Göta Ringen mer eller mindre redan finns och det motionen gick ut på var en viktig poäng som löser ett faktiskt problem: belastningen genom staden. Miljöpartiets är fast i en ideologi som vägrar inse att bilköer är dåliga för miljön och som tyvärr gör att de aldrig kommer att lyfta ett finger för att underlätta för de invånare som sitter i bilköer men ändå måste ha bil.

Till slut lade sig Ulf Kamne (MP) så lågt han kunde på twitter”Nu fick Vägvalet stöd av SverigeDemokraterna i #kfgbg.”

Så blir det när motparten inte har något mer att säga. Senare under kvällen var det de rödgrönas tur att få stöd av Sverigedemokraterna när ansökan om Volvo Ocean Race behandlades. Men då var det förstås tyst från samme Kamne.

Debatten om att Göteborg skulle ansöka om Volvo Ocean Race tog priset när både Anneli Hulthén (S) och Mats Pilhem (V) framhävde att det var viktigt att få detta arrangemang då Volvo trots allt är Göteborgs hemstad. Det är viktigt att vi värnar om den industri vi har i Göteborg, sa de. Har ni hört på maken till hyckleri?

Efter denna debatt var det dags för återrapportering av uppdraget ”Bilfria dagar”. Trafikkontorets slutsats är att det är så pass lite biltrafik i city att det inte gör någon skillnad att stänga av biltrafiken en gång per år. Trots det ville de rödgröna utöka uppdraget istället för att anse det fullgjort. Det är ju också lite konstigt att i en biltillverkande stad genomföra kampanjer mot något som faktiskt skapar arbetstillfällen. När Volvo Personvagnar nu stängde produktionen en vecka borde vi istället haft en bilköpardag.

Även i denna debatt framträdde dubbelmoralen från den rödgröna majoriteten. Johan Nyhus (S) blev väldigt upprörd när jag påpekade att bilfientligheten har tagit över staden samtidigt som man försöker påstå att man värnar om Volvo. Han var minsann inte bilfientlig. Men tyvärr så säger han emot sig själv. Trafikstrategin, höjning av parkeringsavgifter, trängselskatt m.m. är bilfientligt. Mats Pilhem (V) påpekade att Volvo är mer än Volvo Personvagnar och rekommenderade mig att köpa en buss. Det utlöste hånande skrattsalvor på den rödgröna sidan. Min motfråga var: ”Ska jag köpa en lastbil också, med tanke på varslen som sker?” (lyssna på debatten här)

Många i fullmäktige befinner sig långt ifrån verkligheten och sina väljare. Det sägs väldigt mycket från våra folkvalda i kommunfullmäktige som jag tycker att många borde ta del av. I ett års tid har det nu funnits en arbetsgrupp som skulle ta fram hur vi förbättrar tillgängligheten till kommunfullmäktige. Webb-tv borde vara en självklarhet.

På nästa sammanträde den 6 december behandlas Vägvalets motion om att utreda Västlänk 2021. Passa på och häng med då.

Kom ned till Börsen på Östra Hamngatan 21 kl. 16.30. Har du inte möjlighet så lyssna på Närradion 94,9 Mhz eller följ med på twitter (hashtag #kfgbg).

I slutändan är det du som bestämmer över Göteborgs framtid!

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1

Trafiknämnden 31 oktober

torsdag, 8 november, 2012

Mötet inleddes med att gå igenom en resvaneundersökning som gjorts 2011 i Göteborgsregionen. Den innefattade 18 kommuner runt om Göteborg. Det var flera intressanta resultat.

Totalt under året fördelas resorna i Göteborg enligt nedan. Jämfört med omgivningen åker man i Göteborg mer kollektivt.

Korta resor i Göteborg (5 km) görs till fots 47% och 28% med bil. Att många korta resor görs med bil stämmer ju därmed inte riktigt.


Arbetsresorna i Göteborg görs 49% med bil och 27% med kollektivtrafiken.


De mest intressanta siffrorna är uppdelningen mellan olika delar av Göteborg. I Nordost kör 44% bil som kan jämföras med 48% på Hisingen, 57% i Sydväst. Alltså faller t.ex. argumentet som bl.a. Vänstern kör med, att låginkomsttagarna inte kör bil. Värt att påpeka är att minst bil körs i Göteborg jämfört med regionen.

Största punkten för dagen var Budget 2013 för Trafiknämnden. Vägvalet lämnade följande yttrande:

När man läser budgeten för 2013 verkar det som att Trafikkontoret har fått för många mål och uppdrag att förhålla sig till. Så många att vissa blir lite svåra att förstå varför det ska ligga på Trafikkontoret. Exempel på dessa är: Bevara biologisk mångfald, miljömåltider, arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden, tillgänglighet till kultur, prioritering av hyresrätter m.m.

Ett mål är att skillnader i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg ska minska. Ett hedervärt mål men svårförståeligt hur Trafiknämnden når detta genom att hastighetssäkra bostadsområden.

Trafikkontoret ska minska klimatpåverkan och därför verka för att producera bostäder i kollektivtrafiknära lägen. Enligt trafikkontoret innebär det ”en konflikt med volymmålet för bostadsförsörjningen då kollektivtrafiktäta områden sammantaget inte genererar de volymer som krävs”. Vägvalets uppmaning är: glöm inte av resten av stadens utveckling.

Ett mer lättförståeligt mål (men klassat som utvecklingsfråga) tillhörande Trafikkontoret är att öka el-effektiviteten genom att byta ut till LED-lampor. Ett bra mål, som gör skillnad.

Trafikkontoret har fått uppdraget att utreda hastighetssänkning för biltrafik. Men innan uppdraget är igång påpekas i rapporten att det ”är av vikt för att nå klimatmålen”. Hur då? T.o.m. Trafikkontoret själva påpekar ju att det är skillnad på hastighetssänkningar ur klimatsynpunkt beroende på om det gäller bränslebesparingar eller attraktivare stadsmiljö. En hastighetssänkning kan likväl ge sämre bränsleförbrukning och bullerproblem.

Ett ytterligare mål är att det hållbara resandet ska öka. Det ska öka. Men det som saknas i målbeskrivningen är hur gör vi det möjligt för medborgaren? Den enklaste vägen är förbud men frågan är hur många pålagor medborgarna orkar med.

Det är många satsningar på cykel och Vägvalet har tidigare påpekat att investeringarna måste vägas mot vad de ger för resultat. Cyklandet har legat konstant på 9-10% i flera års tid trots en massiv satsning. Därför vill vi se bättre uppföljningsrapporter när nu staden satsar ännu mer. En cykeljour ska skapas vilket i sig är bra. Jouren beskrivs som kopplad till medborgarservice. Det låter fint men glöm inte av alla andra trafikanters behov att få hjälp i staden. Senast har det varit oklarheter hur medborgarna ska hanteras när de ramlar ned i hål på gatan.  

Utredning ska göras om en stadsbana men det är väldigt liten information om vad detta innebär. Idag utreds redan spårvägsförbindelser till Backa och Norra älvstranden.

Trafikkontoret ska ta ett helhetsgrepp om barns skolresor. Barnens rörlighet ska förbättras till och från skolan. Många föräldrar skjutsar sina barn. Till detta ska tilläggas att ett fritt val av skola skapar motsättningar i trafikstrategin som förutsätter att allt finns runt där man bor. Det fria skolvalet inskränks nu av trängselskatt och åtgärder som ska få medborgaren att åka kollektivt.

Bilfientligheten är genomgående stor i budgeten. Bilen har ingen plats i staden. Nu börjar det på allvar utkristallisera sig genom ännu mer åtgärder. Parkeringstalen kräver åtgärder som förflyttning av bilen till garage istället för på gatan. För att nå dit måste boendeparkeringen i värsta fall bli tre gånger så dyr. Och målet finns där: Biltrafiken ska minska till förmån för kollektivtrafik, gång och cykel. Men vad innebär det i praktiken? Att strypa tillgänglighet för bil är strategin den rödgröna majoriteten väljer och då utan tillräckligt bra alternativa lösningar till medborgarna.

Under 2012 tilldelades, efter påtryckningar, ett engångsbelopp på 30 miljoner kr för underhåll. Dessa tas nu bort och underhållsskulden ökar ytterligare nästa år med 80 miljoner istället för att minska. Ett mycket dåligt beslut.

Till sist är det oklart vad för kostnader som faller inom det Västsvenska paketet och staden. Detta måste bli tydligare.  

Läs hela budgeten här.

Därefter avhandlades även budget för Trygg vacker stad. Vägvalet är av uppfattningen att projektet Trygg Vacker Stad ska avvecklas och att detta kan hanteras inom Park och Natur. Därför yrkade vi avslag på dess budget.

Ett mycket bra beslut som togs i Trafiknämnden var att låta hemsjukvård och hemtjänst få parkeringstillstånd för nyttofordon.

Vidare följde ett antal informationspunkter. Man arbetar med miljöfrågor som bl.a. innefattar buller. Kan ni tänka er att spårvagnsgnissel har blivit ett bullerproblem?

Kort information lämnades om det Västsvenska paketet. Mest fokus på Övre Husargatan där det föreligger skadeståndsanspråk. Trafikkontoret gick igenom lagarna kring vad som gäller. Det har finns ca 15-20 skadeståndskrav idag. Det jag kan konstatera är att det är ett tufft lagrum för drabbade. Många beror på att näringsidkarna inte anser sig ha fått bra information. Tjänstemannen som presenterade påpekade att man som näringsidkare får räkna med stök i stor tätortsstad som Göteborg. En uppfattning jag inte riktigt delar. Inte heller riktigt bra att kommunens intresse är mer viktigt än näringsidkarens. Borde vara bättre balans. Det jag kan konstatera är att det går för fort så att information stryker på foten och att man då väljer att ”offra” en och annan aktör i staden. Återigen ett bevis på att Västsvenska paketet är forcerat.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3