Arkiv för juli, 2012

Betalstationerna byggs i smyg

fredag, 6 juli, 2012

Det är inte svårt att förstå när man tittar på bilderna att betalstationerna byggs under största möjliga tyssssssstnad (som Francois Bronett skulle ha sagt). Trycket om trängselskatten har varit minst sagt stort sedan GT uppmärksammat missnöjet i juni. En bostadsrättsförening på Lindholmen har anmält placeringen av vissa stationer till EU-kommissionen. På ett möte i Amhult var stämning minst sagt upprörd när kommunalråden Johan Nyhus (S) och Kia Andreasson (MP) skulle förklara varför busskörfält ska byggas på Hjuviksvägen. Med en dåres envishet försvarade de det Västsvenska paketet och att de uppnått politisk enighet och kompromiss. Alla har fått något i paketet. Men vad hände med medborgarens delaktighet?

Missnöjet bubblar och det kommer att bli värre ju mer vi närmar oss införandet.

Nedan ser du bilder på betalstation nr 4 Ehrenströmsgatan ned mot Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Betalstationen byggs precis i höjd med garaget för personalparkeringen för sjukhusets anställda.

Och var är de fina skyltarna om att detta ingår i det Västsvenska paketet som är så viktigt för Göteborgs framtid?

Trots att missnöjet består väljer partierna som tagit beslutet att undvika debatten. Men med ett val runt hörnet så kan det i längden straffa sig. Hur länge tror de att göteborgarna låter sig blir överkörda? För det är ingen större skillnad i alla webundersökningar som görs idag med de som gjordes 2010. Fortfarande säger ca 80% nej till trängselskatten. En annan enkät som GT gjort visar att nästan 90% kan tänka sig att byta parti i kommunalvalet 2014 – allt på grund av trängselskatten.

Istället fortsätter man att jämföra med siffror från Stockholm att där de minsann har vant sig.

Men det finns stora skillnader mellan Göteborg och Stockholm som man väljer att ducka för.

Stockholm fick folkomrösta. Där sa visserligen kranskommunerna nej men i Stockholms kommun röstade 51,5% ja och 45,8% nej. Ingen överväldigande majoritet men beslutet är ändå taget via en demokratisk process. I Göteborg svängde Socialdemokraterna 180 grader och nekade göteborgaren en folkomröstning som de tidigare hade utlovat! Inte ens när Vägvalet lämnade över 28 000 namnunderskrifter genomfördes en folkomröstning. På detta sätt skapar men inte delaktighet i beslutet för göteborgaren jämfört med stockholmaren som ändå fick chansen att påverka sitt val.

Trängselskattezonen i Stockholm ligger runt stadskärnan. Vill man passera Stockholm så betalar man inte trängselskatt. I Göteborg kan du inte passera utan att betala.

Trängselskatten i Stockholm hade endast ett syfte: att minska trängsel för att förbättra miljön i dess stadskärna. I Göteborg har man blandat bort korten då trängselskatten inte bara ska bidra till minskad trängsel och bättre miljö utan också till att finansiera det Västsvenska paketet innehållande bl.a. kolossalprojektet Västlänken på 20 miljarder kr. Det uppstår en paradox i Göteborg då miljön ställs mot medfinansiering vilket kräver att man kör bil annars går inte kalkylen ihop.

Kollektivtrafiken i Göteborg är inte ens i närheten av Stockholms. Priserna är redan högre i Stockholm och över 50% åker kollektivt. I Göteborg har inte många av invånarna förstått att en dubblering av kollektivtrafiken kommer att kosta extra då dessa pengar inte inkluderas i trängselskatten. Nej, dessa ska tas via regionskatten och höjning av biljettpriserna. Något som de etablerade partierna egentligen inte velat tala om.

Informationen och att involvera medborgaren i denna omställning är under all kritik i Göteborg. Informationsinsatserna kom 2 år för sent. De etablerade partierna väljer att inte prata om trängselskatten och det märks väl i deras budgetar för staden där det inte nämns över huvudtaget.

Till sist, i Stockholm blev trängselskatten inte en lika laddad politisk fråga. Göteborgspolitiken fick inte enbart en namninsamling på nacken utan ett helt nytt parti som kanaliserar göteborgarens missnöje via kommunfullmäktige. Och detta parti står redo att kanalisera samma missnöje som ignoreras gång på gång i valet 2014.

Så, hur mycket än myndigheterna och övriga partier blundar för missnöjet så kommer valet 2014 att fälla avgörandet med Vägvalet i spetsen.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GP8, GP9, GP10, GP11, GP12, GP13, GP14, GP15SVD1

GT debatt: Vem betalar Västlänkens pris?

onsdag, 4 juli, 2012

I dagens GT skriver Lennart Duell (FP) en debattartikel där han uppmärksammar Västlänkens höga kostnad och ställer frågan vem som ska betala om kostnaden för Västlänken överskrider de planerade 20 miljarderna.

Problemet är de enorma ekonomiska risker som är inbyggda i upplägget. Paketet är på 34 miljarder kronor, varav 20 miljarder är avsedda för Västlänken.

Och Duell fortsätter:

Järnvägstunneln utgör alltså omkring 60 procent av paketet. Den näst största posten är driftskostnaden för trängselskatten på cirka sex miljarder kronor och som ligger utanför ramen på 34 miljarder. Paketet kostar alltså skattebetalarna 40 miljarder kronor (den siffran nämns sällan) plus ’senare klarlagda’ kapitalkostnader.

Men säg att kostnaden för Västlänken ökar med 50 procent, vilket inte alls är orimligt. Då blir priset 30 miljarder, men inkomsterna för hela paketet är fortfarande 34 miljarder. Då spricker ju alltihop!

Därefter ger sig Lennart Duell in i en diskussion om hur man kommer att hantera en sådan situation om den uppstår. Han ställer frågan om staten kommer att skjuta till extra medel. Men avtalet som binder ihop det Västsvenska infrastrukturpaketet friskriver staten från alla sådana åtaganden. Alla ökade kostnader ska täckas av de som medfinansierar, dvs kommunen och/eller regionen. Då kan man antingen göra, som Lennart Duell nämner, höja trängselskatten eller förlänga tidsperioden. Att man helt plötsligt skulle få för sig att höja landstings- eller kommunalskatten för att täcka ett sådant underskott är med tanke på hur argumenten mot en sådan höjning varit hittills, något vi sannolikt kan utesluta. Som vanligt blir det mycket lättare att höja en redan införd skatt och sedan låta bli att lyssna på alla protester.

Lennart Duell pekar också på att det finns billigare och mer lättkalkylerade alternativ till Västlänken:

Ingen vill tala om annat än Västlänken, men det finns realistiska alternativ. Ett alternativ är Kortlänken, en vändslinga på pelare inom järnvägsområdet i kombination med en ny Gårdatunnel. Ett annat är det så kallade förstärkningsalternativet, där man uppgraderar centralen och kombinerar det med en ny Gårdatunnel. Man kan också välja Västlänken med kortare sträckning utan stationer.

Läs hela debattartikeln här.

Vägvalet har lämnat en motion om att utreda Västlänk 2021 (kortlänken). Hittills har denna avslagits i Trafik- och Byggnadsnämnden och kommer förhoppningsvis att behandlas av kommunfullmäktige i höst. Läs motionen här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Trafiknämnden 20 juni

måndag, 2 juli, 2012

Sista sammanträdet för Trafiknämnden dominerades av Göta älvbrons höjd. Lite synd eftersom flera andra punkter kom i skymundan.

Dubbdäcksförbudet fortsätter i höst, efter votering där Alliansen stödde Vägvalets avslagsyrkande, med undantaget att man inte utökar förbudsområdet. Vägvalet såg därför ingen anledning att fortsätta med förbudet då det fortfarande råder oklarheter i tjänsteutlåtandet och uppföljningsrapporten gällande luftmätningarna på Friggagatan/Odinsgatan. Detta har vi påpekat vårt tidigare avslagsyrkande och det kvarstår även idag. Nuvarande tjänsteutlåtandet klargör egentligen ingenting varför vi inte ser någon anledning att fortsätta med förbudet. Vägvalet reserverade sig mot beslutet.

Det andra ärendet som var intressant var att Trafikkontoret ansökte tidigare om utökad ekonomisk ram med 10 miljoner kr hos kommunstyrelsen för trafikledningssystem för det kommunala vägnätet. En av anledningarna var att hantera det Västsvenska paketet och dess byggprojekt. Men trots att den rödgröna majoriteten valde att bifalla beslutet 4:e april fanns inga pengar reserverade till detta i den rödgröna budgeten för 2013. Trafikkontoret var nu tvungna att revidera sin begäran och då gick det tydligen att lösa detta med 2,5 miljoner kr istället genom omfördelning av personalresurser. Vad som drabbas av dessa omfördelningar framgick inte. Precis som tidigare fann Vägvalet ingen grund att Göteborg Stad skulle skjuta till finansiella medel för missad budgetering av dessa i det Västsvenska paketet. Och även nu saknades det fortfarande en tydlig och detaljerad specifikation vad skattemedlen skulle användas till. Läs yrkandet här och bilaga här.

Som sagt var dagens höjdpunkt just höjden för Göta älvbron, något som diskuterats i flera år utan att beslut kunnat fattas. Sjöfartens krav på segelfri höjd och trafikplanerarnas krav på ostörd trafik har på ett osakligt sätt kommit att dominera debatten. Det stora problemet för sjöfarten är inte Göta Älvbron utan de två järnvägsbroar som kommer att ligga lite högre upp i älven. Så länge bron är öppningsbar är heller inte skillnaden mellan 10 och 13 meter avgörande. För anslutningarna blir däremot skillnaderna betydande om brohöjden blir mer än 10 meter. Stadens centrala delar får inte förvandlas till ett ormbo av olika ramper och vägkonstruktioner. Vägvalet yrkade därför på att brohöjden skulle fastställas till 10 meter. Trafiknämnden valde att bifalla 13 meter efter votering och Vägvalet reserverade sig mot beslutet. Tyvärr något som framkom dåligt i pressmeddelandet från trafikkontoret, men som korrigerats i efterhand. För övrigt har den rödgröna majoriteten valt att lägga ett yrkande om en cykel- och gångbro väster om Göta älvbron vilket gör brohöjden på 13 meter ännu mer märklig. Behöver inte den öppnas? Det är uppenbart att brohöjden är en politisk kompromiss, en värdelös sådan. Alla andra intressen faller: cyklister, gående, stadsbild, vision, en bro för staden m.m.

Läs Vägvalets debattartikel om brohöjden här.

Genomgång av trafikstrategi gjordes och enligt Trafikkontoret är det Västsvenska paketet endast till för inpendlarna och därför krävs ett delprojekt för ”göteborgarnas” kollektivtrafik. Mycket intressant. Var ska dessa pengar tas från? Vidare poängterade Miljöpartiets representant Elisabeth Undén att stadens trafikstrategi innebär viljestyrd trafikplanering. Jag kunde inte låta bli att kommentera vems vilja: makthavarnas eller medborgarnas? Det är ju uppenbart att trafikstrategin är en politisk pappersprodukt som saknar total förankring som så mycket annat i Göteborg. Och det är solklart från den rödgröna majoriteten: Bilen ska bort oavsett om den blir renare eller inte!

Läs gärna vårt tidigare yrkande om trafikstrategin här.

Avslutningsvis informerades om Västsvenska paketet. Många näringsidkare hör av sig om resultatnedgång på Övre Husargatan och snart förflyttar sig bygget från Övre husargatan till Linnéplatsen där det kan bli lite stökigare.

Theo Papaioannou
Vägvalet