Arkiv för april, 2012

Regeringen har svarat Riksrevisionen

söndag, 29 april, 2012

Regeringen har nu svarat på Riksrevisionens rapport ”Medfinansiering av statlig infrastruktur (RiR 2011:28)”.

Regeringen skriver att det inte är någon annan än Göteborg själva som tagit beslutet om trängselskatt:

”Inför åtgärdsplaneringen betonade riksdagen att medfinansiering är en frivillig uppgift och att medfinansiering är en faktor som inte isolerat kan bestämma prioriteringen av ett enskilt projekt.”

”Staten har valt att inte införa trängselskatt med mindre än att det funnits ett principbeslut om införandet från kommunfullmäktige i den närmast berörda kommunen.”

Här framkommer klart och tydligt att regeringen inte anser att trängselskatten är ett beslut som tagits av dem. De rödgröna, framför allt Socialdemokraterna, i Göteborg hävdar gång på gång att de är tvingade av regeringen. Men återkommande är att regeringen anser att de inte tvingat Göteborgs kommunfullmäktige. Jag tycker det är väldigt märkligt och har påtalat det i otaliga debatter att de rödgröna försöker slingra sig ur beslutet med att skylla på att de var tvungna. När argumenten tryter svarar de istället med att pengarna skulle gått någon annanstans. Vi har ställt frågan: Vart?

Och Trafikverket tillbakavisar kritiken att pengar skulle gå till någon annanstans i Sverige:

”Trafikverket framför i sitt remissyttrande att Riksrevisionen har tolkat trafikverkens riktlinjedokument felaktigt och att det inte stämmer att trafikverken i sina förslag har omprioriterat utifrån utebliven medfinansiering.”

Regeringen håller med Riksrevisionen att prognoserna för kalkylerna är osäkra:

”Riksrevisionen ser även en risk i att intäkterna är osäkra till följd av att de endast kan uppskattas baserat på prognoser om framtida beteenden, som dessutom förändras till följd av själva avgiftsuttaget. Regeringen instämmer i att det är svårt att komma ifrån osäkerheter i prognoserna.”

I samma stund skriver regeringen:

”Riksrevisionen förefaller i sin tolkning av detta likställa samhällsekonomisk lönsamhet med resultaten från myndigheternas samhällsekonomiska kalkyler. Regeringen anser att kalkylerna är mycket viktiga beslutsunderlag, men de täcker  inte alla aspekter som kan vara relevanta att beakta vid beslut om vilka investeringar som ska prioriteras. I synnerhet vid stora projekt finns komplexa orsakssamband kopplade till specifika arbetsmarknader som är svåra att fånga i en lönsamhetskalkyl.”

Det är bekymmersamt att även regeringen väljer att åsidosätta lönsamhetskalkylerna. Om vi använder Västlänken som exempel uppvisar den, trots att man tagit hänsyn till en regionförstoring och kraftig resandeökning (vilka i sig är osäkra faktorer), i kalkylen en negativ nettonuvärdeskvot på -0,55 som i praktiken innebär ca -9,3 mdr kr. Om resandeökningen inte sker som man prognostiserat blir förlusten ännu större. En samhällsekonomisk analys öppnar upp för alla möjliga tolkningar bland tjänstemän och politiker som saknar ekonomiska kunskaper. Trots allt ska ju i slutändan pengarna fram och vi har inte en outtömlig kista på vinden. Inte ens regeringen!

Regeringen glider också på driftskostnaden kontra intäkten som trängselskatten utgör:

”Det stämmer som Riksrevisionen påpekar att det finns system- och administrationskostnader kopplade till uppbörden av brukaravgifter. De är inte försumbara och måste utan tvekan finnas med i en analys av en aktuell finansieringslösning. Förutsättningen för att brukaravgifter ska vara intressanta ur ett finansieringsperspektiv är naturligtvis att de ger ett betydande nettotillskott till den statliga investeringsramen.”

Trafikverket svarar också kryptiskt gällande synen på driftskostnaden:

”Även om en förhandlingssituation leder till en dyrare lösning behöver det inte innebära ineffektiv användning av statliga medel. Det beror på vem som betalar för den dyrare utformningen.”

Vilket utomordentligt konstigt svar av Trafikverket som handskas med skattemedel. Detta yttrande är väldigt stötande eftersom Trafikverket anser sig bestämma över hur medborgarnas pengar används på bästa sätt. I klartext säger de att det är helt ok att slösa med skattebetalarnas pengar. Trängselskattesystemet har en driftskostnad på 20-30% per hundralapp jämfört med vanligt skatteindrivning som kostar 0,57%.  Det kan inte vara acceptabelt det som Trafikverket skriver.

Riksrevisionen påpekar även att förskottering använts för slarvigt och blandats in i förhandlingarna vid framtagande av t.ex. det Västsvenska paketet:

”Förskottering har dessutom blandats in i förhandlingarna om medfinansiering. Nuvarande riktlinjer för förskottering innebär bl.a. att ett projekt som förskotteras får tidigareläggas med maximalt fem år och att eventuell påverkan på andra objekt i den långsiktiga planen ska klargöras. Baserat på Riksrevisionens granskning kan regeringen konstatera att riktlinjerna inte till fullo har tillämpats på avsett vis.”

Detta är anmärkningsvärt eftersom det innebär att staten egentligen inte lever upp till sina åtaganden. Om man igen tar Västlänken som exempel så börjar man förskottera på det projektet långt tidigare än fem år.

Till sist skriver regeringen att trängselskatten inte är öronmärkt, något vi också kritiserat tidigare:

”När det gäller trängselskatten redovisas inkomsterna mot inkomsttitel och det stämmer därmed att de i formell mening inte är öronmärkta till  transportinfrastruktur. Besluten om införandet av trängselskatt i Stockholm och Göteborg har dock baserats på principbeslut i respektive kommun, där en förutsättning varit att överskottet från skatten ska användas för infrastrukturinvesteringar i regionen i fråga.”

Principbeslut? Det är en stor skillnad på principbeslut och avtal. Vems principbeslut är det? Nuvarande regerings? Kommande regeringars? Om det är detta Göteborgs politiker hänger upp det Västsvenska paketet på, då ligger vi risigt till!

Läs regeringens hela svar här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2

Centern vill att fler städer får trängselskatt

måndag, 23 april, 2012

Idag kan vi läsa på dn.se att Centern vill att fler städer, som t.ex Uppsala och Linköping,  ska få trängselskatt.

Centerns Annie Lööf och Anders Åkesson inleder med att säga:

För Centerpartiet är människors möjlighet att röra sig en grundläggande frihetsfråga.

Redan här uppstår frågetecken om vad Centern menar. De vill att alla ska kunna röra sig fritt, men väljer ändå att stödja ett system som hindrar medborgaren från det.

Debattörerna fortsätter med att beskriva sitt infrastrukturprogram:

”Kollektivtrafikens andel av allt resande behöver fördubblas till 2020. Vi delar kollektivtrafikbranschens ambitiösa målsättning.”

Att öka kollektivtrafiken är inte fel, men Centern väljer att avstå hur den ska finansieras. Redan idag vet vi att en dubblerad kollektivtrafik kommer att kosta cirka 40 miljarder enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Centern skriver vidare:

”Avgifter behöver i större grad användas som styrmedel och finansiering. Vi har i dag avgifter som trängselskatt och broavgifter på olika ställen i landet. Dessa avgifter är till för att styra trafikflöde till tider med mindre belastning, till andra platser eller andra transportslag och för att finansiera investeringar i transportinfrastruktur och transporter. Centerpartiet vill öppna för att fler städer följer Stockholms och snart också Göteborgs exempel och tillåts införa trängselskatt. Besluten ska alltid fattas lokalt, men förutsättningarna för denna modell borde finnas på fler platser i landet, som exempelvis Uppsala och Linköping.”

Vi undrar var trängseln finns i t.ex. Linköping. Centern säger också klart och tydligt att trängselskatten ska användas till att finansiera transportinfrastruktur, något staten tidigare gjorde. Det verkar som att trängselskatten ändå blivit som Vägvalet sagt hela tiden: en ny skattebas.

På twitter få vi stöd av infrastrukturministern Christina Elmsäter-Svärd (M) som skriver:

 ”Trängselskatt skulle vara ett ekonomiskt styrmedel för just trängsel. Har tydligt kommit att bli en finansieringskälla”

De rödgröna i Göteborg hävdar bestämt att regeringen ”tvingat” dem att gå med på trängselskatten. Därför får vi inte ihop det riktigt när Elmsäter skriver på twittret:

”Regering och riksdag har att hantera förslag fr en kommun- inte ovanifrån säga att de ska införa dem.”

aftonbladet.se pågår just nu en webenkät med frågan:  Ska det kosta extra att köra bil i större städer? I skrivandets stund har 18 300 personer svarat. 77% säger NEJ och 23% Ja. Siffrorna skiljer sig inte nämnvärt från det att beslutet togs i Göteborg 2010.

Vill du veta mer om trängselskatten kan du läsa våra frågor och svar på vår hemsida:

Personer med olika inkomstlägen råkar ut för en skattehöjning på 26%. Detta i motsats till någon som tjänar över 50 000 kr som mest kommer att få en skattehöjning mellan 3-7%. Räkna ut vad din skattehöjning blir på räknauträngselskatten.se.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, DN1, SR1, Exp1, TV1, SVD1, SVD2, SVT1, DN2, BAR1, DN3, UNT1

Interpellation om Riksrevisionens rapport

måndag, 23 april, 2012

På det senaste sammanträdet i Göteborgs kommunfullmäktige besvarades äntligen vår interpellation om Riksrevisionens rapport som klart och tydligt påtalar:

  • det Västsvenska paketet är forcerat
  • medfinansiering ger helt andra effekter än det var tänkt
  • trängselskatten är inte är rätt finansieringsmetod
  • Västlänken är samhällsekonomisk olönsam

Läs Riksrevisionens rapport här och debattartikel i GP ”Inga skattepengar till olönsamma projekt” här.

Interpellationen var nära på att inte att få framställas av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men när både Alliansens och Vänsterpartiet deklarerat att de ansåg att interpellationen skulle få framställas var man tvungna att tillåta den.

Men sedvanligt får vi inga svar utan mest bortförklaringar. Johan Nyhus (S) som besvarade interpellationen skyllde först på den borgerliga regeringens fel att det blivit trängselskatt för att i samma stund säga emot sig själv:

”Göteborgs fullmäktige, ihop med regeringen, Västra Götalandsregionen och region Halland beslutade i en bred politisk enighet att verkställa och medfinansiera det Västsvenska paketet.”

Johan Nyhus (S) ansåg även att göteborgarna inte är kapabla att ta beslutet själva:

”Vi tog också vårt ansvar – även om det för samtliga partier som slöt upp fanns inslag vi visste att alla våra väljare inte skulle gilla, helhetens förtjänster övervägde helt enkelt.”

När argumentet tröt valde Johan Nyhus att hitta på egna och påstod då istället att trängselskatten bars upp av tre ben – restidsförbättringar, miljöförbättringar och trafiksäkerhetsförbättringar. Detta är totalt fel då det klart och tydligt i promemorian från Riksdagen står att det handlar om trängsel, miljö och medfinansiering. På det här sättet väljer nu Socialdemokraterna att blanda bort fakta för att febrilt försvara trängselskatten.

Johan Nyhus (S) sade också en mycket viktigt sak för de som faktiskt röstat på Socialdemokraterna. Principmässigt anser inte det Socialdemokratiska arbetarpartiet att medfinansiering är rätt finansieringsmetod. Enligt Nyhus fungerar det så att man i mars 2013 när Socialdemokraterna har sin partikongress kan påverka deras ståndpunkt i frågan. Fram tills dess gäller det beslut som finns idag. Så för alla er som röstat på Socialdemokraterna, anmäl er till partikongressen nästa år och säg ifrån!

Vidare ut i debatten var Anita Borge (V) som tyckte att vi tjatar och tjatar om frågan och helt förbluffande inte förstod varför vi inte bara går vidare. Hon anser att Vägvalet inte är i majoritet och därför är frågan avgjord. Detta är genomgående för alla rödgröna partier, de anser att de fått godkännandet för trängselskatten i valet 2010. Något Ulf Kamne (MP) valde att spinna vidare på samtidigt som han kallade Vägvalet för rättshaverister. Vad dessa företrädare för de andra partierna inte tycks förstå är att Vägvalet driver samma frågor såväl före som efter valet, eftersom det är i dessa vi fått mandat av våra väljare.

Det är viktigt att syna Miljöpartiets politik i Göteborg då de folkvalda går emot sitt egna partiprogram. På miljöpartiets hemsida kan man läsa:

”Vi anser att när stora och avgörande beslut fattas i ett land bör alla få delta. En beprövad form för detta är folkomröstningar. Fem procent av de röstberättigade ska kunna genomdriva folkomröstningar på alla beslutsnivåer.”

Vad är då Miljöpartiet? Demokratihaverister?

Lyssna på hela debatten här och läs Johan Nyhus svar här.

Diskussionerna fortsätter på twittret med Anna Johansson (S) som inte sa ett ord på kommunfullmäktiges sammanträde:

”Hade göteborgarna tyckt detta var viktigaste frågan hade Vägvalet haft egen majoritet. Så funkar en demokrati.”

”Låt mig också påminna om att många länge velat ha trängselavgift i Göteborg, även utan övriga delar i paketet.”

På frågan om vilka dessa många är får vi svaret:

”Både MP och V har t.ex. drivit frågan länge.”

Och när vi pressar på diskussionerna och ifrågasätter att Socialdemokraterna åsidosätter sina väljare och övriga medborgare samt överger en utlovad folkomröstning får vi svar som:

”Vi har betydligt fler frågor vi vill ta ansvar för och driver dem också efter valet. Kompromiss = ta o ge, S fick släppa folkomröstning.”

”Alla fick släppa något för att paketet skulle bli av, för oss var det folkomröstning. Inget märkligt. Förstod inte riktigt din tweet?”

”Nej, men de flesta väljare kan se helheter. Ser inte folk bara som väljare utan medborgare. Vi tar ansvar, är inte populister.”

Ja, till slut är väljarna, medborgarna och Vägvalet populister för att de har en annan åsikt i en fråga där de blivit fråntagna rätten att få avgöra själva. En fråga som kommer att påverka staden i 25 år framöver. Tyvärr är verkligheten ändå att väljarna faktiskt röstat fram Socialdemokraterna även om de inte håller med i frågan om trängselskatten. Men det går att ändra på till nästa val. Värdera därför din röst till valet 2014 för den kommer att bli avgörande för trängselskattens och Västlänkens framtid. Det hade förstås varit enklast om Vägvalet fick egen majoritet, men det kan nog dröja några mandatperioder innan vi når dit. Men om Vägvalet skulle få tillräckligt med röster för att störa majoritetsstyret och bildandet av nya majoriteter kan det räcka långt.

Du bestämmer, ingen annan!

Theo Papaioannou
Vägvalet

Göteborgs Universitet genomför undersökning om trängselskatten

torsdag, 19 april, 2012

Idag genomför Göteborgs Universitet en undersökning via gp.se där man kan svara på frågor om vad man tycker om införandet av trängselskatten.

På deras sida kan man läsa följande:

”Vill du vara med i en vetenskaplig och oberoende undersökning av medborgarnas åsikter om och upplevelse av införandet av trängselskatter i Göteborg? Inom ramen för ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet finansierat av statliga Vetenskapsrådet genomförs en enkätundersökning på internet i tre steg. Syftet är att undersöka befolkningens åsikter om trängselskatterna och trafik- och stadsmiljö samt hur dessa åsikter utvecklas under införandets gång. Dina svar är mycket viktiga för oss och resultaten kommer spridas och presenteras i dagstidningar, på föredrag och genom analyser i rapporter och vetenskapliga uppsatser.”

Passa på du med och säg vad du tycker om införandet av trängselskatten. Klicka här för att komma till enkäten.

Vill du veta mer om trängselskatten kan du läsa våra frågor och svar på vår hemsida:

Personer med olika inkomstlägen råkar ut för en skattehöjning på 26%. Detta i motsats till någon som tjänar över 50 000 kr som mest kommer att få en skattehöjning mellan 3-7%. Räkna ut vad din skattehöjning blir på räknauträngselskatten.se.

Theo Papaioannou
Vägvalet

 

Anneli Hulthén (S) – Bortförklaringarnas drottning

tisdag, 17 april, 2012

Alfons Åberghuset har varit i hetluften vid olika tillfällen och studsat upp för att kommunstyrelsens ordförande, Anneli Hulthén, själv har hanterat frågan dåligt. Hon har vid alla tillfällen, då det ena efter det andra märkvärdiga blossat upp i media, själv oftast varit orsaken.

När det nu senast kom fram att hon skickat ett brev i egenskap av kommunstyrelsens ordförande till Petter Stordalen är det igen alla andras fel. På de rödgrönas blogg ligger ett mycket märkligt inlägg om att när alla andra kacklar så vill hon hellre gala. Jag har läst det ett antal gånger och jag blir inte på något sätt klok på hur Anneli Hulthén och hennes medarbetare resonerar. Något mer naivt och barnsligt får man leta efter och jag blir upprörd. Upprörd över den arrogans som finns hos en ledande person som påstår sig vara påhoppad när hon själv är orsaken till problemet.

Jag blir upprörd för att samma person som känner sig åsidosatt, själv åsidosätter 28 000 medborgare som skrivit på för en folkomröstning om trängselskatten. Samma person som sa att ingen trängselskatt ska införas utan folkomröstning. Samma person som skulle vända på alla stenar när mutskandalerna uppdagades, men som istället vänder tillbaka dem.

Anneli Hulthén erbjuder Stordalen ”branschexklusivitet”! Att sedan prata om snubbeltrådar och indirekt indikera att det är ok att gå förbi regelverken i staden är befängt. I en stad som idag förknippas med mutor för att regelverk inte efterlevts. Göteborg har fått öknamnet Muteborg och just nu har vi en ordförande i Göteborg som anser att det är ok när hon går förbi regelverket och att alla andra ska sluta kackla, vara tysta.

Jag trodde i min enfald att vi skulle verka för det öppna Göteborg. Ett öppet Göteborg innebär också att ta kritik för det som inte är rätt. Om man vill att alla andra ska ändra attityd så kanske man ska börja med att se sig själv i spegeln. För det verkar vara ett stort problem inom Socialdemokraterna i Göteborg, med just självrannsakan. Det räcker att gå till de rödgrönas blogg där man upptäcker att möjligheten för allmänheten att kommentera är avstängd.

Endrick Schubert (S) stod senast i kommunfullmäktige och skällde ut Stadsrevisionen. Därefter ansåg hans partikollega Håkan Persson (S) (ordförande för Västra Hisingens stasdelsnämnd) att det var fel av Stadsrevisionen att lämna påpekande om att stadsdelsnämnden godkänt föreningsbidrag trots förvaltningens egna förslag att avslå ansökan. Läs blogginlägget från kommunfullmäktiges sammanträde här.

Och på kommunfullmäktiges sammanträde på torsdag den 19 april ska vi få höra på ytterligare en bortförklaring då Vägvalet ställer frågor om hur kommunstyrelsens ordförande ser på Riksrevisionens kritik gällande det Västsvenska paketet. Läs Johan Nyhus (S) svar och Vägvalets interpellation här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

PS. Och bortförklaringen om Riksrevisionens kritik? Kanske är den inspirerad av Johan Strauss d.y. vals An der schönen blauen Donau (The Blue Danube) DS.

Trafiknämnden 4 april – del 2

onsdag, 11 april, 2012

Vidare på sammanträdet för Trafiknämnden kom ett lite mer glädjande beslut: Skeppsbron. Mycket spännande detaljplaner vilket kommer att ge ett lyft för området. Äntligen så lyfter vi ned en del av staden till vattnet!

Även beslut på detaljplan för närcentrum vid Brottkärr och bostäder i Uggledal togs.

Mötet avslutades med ett antal redogörelser. Det första gällde inre vattenvägar och åtgärdsbehovet 2012. Det som tjänstemannen kunde konstatera var att kanalväggar inte mår så bra men att Trafikkontoret har bra koll. Kontoret flaggar dock för ett behov av utökning av finansieringsramen. Då har vi helt plötsligt ett tredje underhållsbehov som saknas i budgeten efter underhållsbehovet av vägarna och utbytet av kablage. Vi får hoppas att majoriteten tänker på det  i sin kommande budget.

Information om det Västsvenska paketet gavs i vanlig ordning. Inget nytt på den horisonten mer än att åtgärderna för busskörfält och förberedelser inför trängselskatten är i full gång. Dock bör nog alla läsa Vägvalet debattartikel om den vinklade informationen som just nu skickas till alla hushåll. Läs vårt tidigare blogginlägg här.

Avslutningsvis var Västtrafik på besök för att ge sin syn på Göta Älvbrons betydelse för kollektivtrafiken. Nu har jag hört alla möjliga redogörelser och kan konstatera att det råder moment 22. För mig har det klarnat under denna korta resa jag varit med. Så länge vi har två tågbroar på 5,9 m (Marieholmsbroarna) som måste öppnas varje gång det kommer båtar så spelar inte Göta Älvbrons höjd någon roll. Behovet som finns är att alla tre broar öppnas samtidigt för de 4,6 båtar som nu kommer per dag.

Det börjar bli tjatigt. Trafiknämndens ordförande Johan Nyhus mål är att diskutera med alla parter under april månad för att undvika överklagande från så många kommuner som möjligt. Låter mer som att det är viktigt att stryka sina partikamrater medhårs för något som inte är något problem. Att köra över 28 000 namnunderskrifter och en halv miljon invånare det är helt ok! Antingen bygger vi en bro för staden eller för alla andra. Tiden börjar rinna iväg.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Trafiknämnden 4 april – del 1

tisdag, 10 april, 2012

Trafiknämndens sammanträde började med att stadsrevisionen gick igenom sin granskning av nämnden och kontoret. Stadsrevisionen rekommenderade Trafiknämnden att utveckla sin interna kontroll. Vägvalet lämnade därför ett yttrande att detta bör göras så snart som möjligt. Vägvalet påpekar även att det är viktigt att en översyn av inköpsprocessen och riskhanteringen görs snarast.

Första beslutsärendet började med trafikledning för det kommunala vägnätet. Trafikkontoret ansökte om utökad ekonomisk ram hos kommunstyrelsen med 10 miljoner kr för detta. En av anledningarna är att hantera det Västsvenska paketet. Vägvalet valde att yrka avslag då det inte finns någon som helst grund i att skjuta till kommunala skattemedel på grund av missad budgetering av finansiella medel i det Västsvenska paketet.

Nästa beslutsärende startade med en redogörelse för mål och utgångspunkter i trafikstrategin och utbyggnadsplanering. Trafikkontoret anordnade för några veckor sedan en workshop för tjänstemännen och politikerna vilket jag själv deltog på. Initiativet med en workshop om trafikstrategin är ett bra redskap för att diskutera förutsättningarna för framtiden. Uppslutningen på denna workshop var inte speciellt bra från majoritetens sida vilket är lite bekymmersamt då det är den rödgröna majoritetens förslag som speglar trafikstrategin. Trafikkontoret förordar att man ska gå mot t.ex. en viljestyrd trafikplanering. Men då måste man också presentera alternativ till medborgarna och sluta upp med att tvinga igenom beslut som t.ex. trängselskatt utan lokal förankring. Många åtgärder som nu utförs i det Västsvenska paketet innebär marginella förbättringar av kollektivtrafiken för t.ex. boende på Hisingen, i Torslanda, väster och öster m.m. Det finns tyvärr en risk i att trafikstrategin som sätts inte riktigt återspeglar förväntningarna från medborgarna och förblir Trafiknämndens och den rödgröna majoritetens strategi. Detta är vad Vägvalet tänkte lämna i ett yttrande men ärendet blev bordlagt. Yttrandet lämnas på nästa sammanträde.

Nästa beslutsärende handlade om ett yrkande från (S), (V) och (MP) angående återrapportering av trafiknämndens prioriterade mål. Det framgår nu klart och tydligt att den rödgröna majoriteten vill att biltrafiken ska minska till förmån för resande med kollektivtrafik och cykel. Men det saknas alternativ för de som ska lämna bilen. Till saken hör också att trängselskatten ger ett dilemma då den ska bidra till medfinansiering. Som vanligt friseras siffrorna i beslutsunderlagen och det blir lite konstigt när det jämförs med 2006. Istället borde man jämföra t.ex. cykelförändringen från 2010 år som visar att ökningen är ganska blygsam. Något Vägvalet påpekar i sitt yttrande gällande Trafikkontorets årsredovisning. Där efterlyser vi också en mer detaljerad kostnadsanalys för att kunna se sambanden mellan insatserna och ökningen. GP:s förstasida häromdagen om cykelboom förefaller också vara ett felaktigt antagande.

Sammanträdet fortsatte med beslutsärendet om regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland. Även här finns stora brister då trafikförsörjningsprogrammet grundar sig på visionen K2020. K2020 tar inte hänsyn till de lokala behoven i Göteborg för att skapa de alternativ som behövs. Vägvalet lämnade därför ett yttrande som påpekar att ett skyndsammare framtagande av erfarenhet inte slutar med ett bra resultat. Detta bör påpekas från Göteborg Stad snarast.

Därefter följde en redogörelse om nya mål för miljöfordonsarbetet. Ett av målen var att köpa in 100 elbilar till 2015 i kommunens bilflotta. Det fick mig att tänka lite på att en elbil i dagsläget kostar ca 250 000 kr som blir totalt 25 miljoner kr. Hur många dagisplatser blir det? Vi har nog olika syn på prioritering. Nästa möte kommer ett beslutsärende för målen.

Sedan var det dags för ett yrkande från (S), (MP) och (V) gällande en ny miljöbilsdefinition. Detta valde den rödgröna majoriteten att återremittera då de endast begärt ett beslutsunderlag om en miljöbilsdefinition. Beslutsunderlaget innehöll även ett förslag om miljöbilstillstånd som innebar 2 h fri parkering exklusive boendeparkering. Vad ska man med en miljöbilsdefinition om det inte ska leda till ett P-tillstånd? Vägvalet tänkte yrka avslag då det idag finns en statlig subvention för nyare miljöbilar som innebär befrielse från vägskatt i 5 år. Varannan bil som idag säljs i Sverige är en miljöbil. Därför gick Vägvalet med på att fasa ut att miljötillstånden under städade former där medborgaren är med på noterna. Något den rödgröna majoriteten satte stopp för. Dagens yrkande kan endast ses som ett desperat försök att blidka allmänheten och när man tittar närmare på det så handlar det om ytterst få berörda bilägare och ingen som innehar boendekort. Inte nog med det så gäller det endast fram till 2015-06-30. Resurser och tid borde istället läggas på att hantera en långsiktigt lösning för de boende i staden och hur de ska kunna parkera vid sina bostäder.

Theo Papaioannou
Vägvalet

GP Debatt: Sluta skönmåla infrastrukturpaketet

lördag, 7 april, 2012

Idag skriver Vägvalet en debattartikel på gp.se angående att invånarna just nu bombarderas med propaganda gällande Västsvenska paketet. Propaganda som kommit till i efterhand då de etablerade partierna knappt yppade något om det innan valet 2010.

I debattartikeln skriver vi bl.a.:

”Det senaste året har befolkningen översköljts av mer eller mindre vinklad information kring det Västsvenska Infrastrukturpaketet. Det har till exempel skett genom den skattefinansierade tidningen Regionmagasinet, broschyren ’Den livliga staden’ och i annonser i dagspressen eller på hållplatserna.”

Även på biograferna har vi kunnat se den animerade kortfilmen ”Den livliga staden” och som vi tidigare konstaterade låg på dagisnivå. Se filmen här.

”Gemensamt för alla dessa är att man skönmålar verkligheten. De positiva åtgärderna lyfts fram och de impopulära eller negativa sidorna nämns i bisatser eller oftast inte alls. Medborgarna får sig serverade ett antal ”måsten” som man gör bäst i att inte ifrågasätta. De kommande förändringarna i resandet beskrivs endast i positiva ordalag, trots att många tvärt om kommer att drabbas av högre kostnader och/eller längre restid. Att allt detta är en del av en utstuderad och medveten kampanj är inte svårt att begripa. Men är den framgångsrik?”

Vidare skriver vi om det mest befängda argumenten som man kanske borde ha tänkt igenom en och två gånger innan de kastades ut:

”Informera gärna om positiva satsningar som lånesystemet med cyklar (Styr & Ställ) eller när man förbättrar kollektivtrafiken. Invånarna förväntar sig neutral och saklig information om sådant. Men istället går man till överdrift och kallar bilen nedsättande för ”ett ton plåt”.
”När svenska bilfabriker hotas av nedläggning skrivs sida upp och ned om detta och företrädare för olika politiska partier försöker febrilt avhjälpa. Men i bilstaden Göteborg är bilarna bara plåtlådor! Det är en skymf mot alla som fortfarande jobbar inom fordonsindustrin i Göteborg.

Vi inom Vägvalet tror att människor själva är bäst lämpade att fatta kloka beslut om sin egen vardag. Varken politiker, tjänstemän eller myndigheter vet vad som passar den enskilde personen bäst. Men det är precis det man försöker få det till när man i svepande ordalag ger sken av att det som passar vissa också måste kunna passa alla. Sådan är inte verkligheten.

Vill du få fakta från ett annat perspektiv så rekommenderar vi att du läser våra frågor och svar på Vägvalets hemsida.

Avslutningsvis i vår debattartikel ställer vi några frågor till de övriga partierna:

”Till övriga lokala partier ställer vi frågan om i vilken valrörelse de gick ut till väljarna och sökte stöd för den förändring som de nu försöker pracka på medborgarna? Med undantag för (MP) och möjligen (V) kan vi inte på påminna oss att man före valet berättade att man skulle strypa biltrafiken och på så sätt skapa beskattningsbar trängsel?

Inte ett ord sades heller om att den planerade fördubblingen av kollektivtrafiken fram till år 2025 kommer att leda till en regional skattehöjning med mellan en till två kronor. Istället utlovades en utredning om enhetstaxa för kollektivtrafiken. Men efter valet höjdes taxorna inom kollektivtrafiken som vanligt. Denna gång med förklaringen att resandet hade ökat. Enhetstaxan förpassades till kyrkogården för svikna vallöften, där den trängs med löften om folkomröstning om trängselskatten, fler sagostunder och ökat bostadsbyggande.”

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Bruno Kaufmann berättade om det Europeiska medborgarinitiativet

tisdag, 3 april, 2012

I lördags den 31 mars hade vi äran att få lyssna till Bruno Kaufmann som arbetat länge med frågor kring medborgarinitiativ, både på Europeisk och nationell nivå. Från den 1 april är det möjligt att starta ett initiativ på EU-nivå för att påverka olika beslut. Kaufmann berättade även om den nya grundlagen som ger medborgaren i Sverige ett förstärkt folkinitiativ i kommuner och landsting.

I Sverige är det Ekerö kommun som använt sig av den nya grundlagen för det förstärkta folkinitiativet med frågan: ”Ska kommunen sälja aktierna i AB Ekerö Bostäder?”

När det Europeiska medborgarinitiativet startade 1 april låg ca 30 initiativ i startgroparna.

Därför gäller det nu att uppmuntra, möjliggöra och stödja det aktiva medborgarskapet och stärka dialogen mellan medborgare och institutioner på alla nivåer, så att den representativa demokratin stärks.

En viktig fråga som diskuterades var hur EU följer upp att medborgarinitiativet informeras till medborgarna. Samma fråga lyfte Vägvalet om det förstärkta folkinitiativet i Göteborgs kommunfullmäktige i sin motion: ”Lyft fram det förstärkta folkinitiativet”. I motionen framfördes

  • att utreda hur det förstärkta folkinitiativet kan lyftas fram och informeras till medborgarna i Göteborgs kommun
  • att utreda hur en organisation kan byggas för att hantera folkinitiativ från medborgarna
  • att utreda förslag på forum där politiker, kommunal tjänstemän och medborgare kan lära sig att hantera folkinitiativet i samråd för att nå bra politiska beslut

Första punkten var det som de etablerade partierna kunde tänka sig stödja genom att lägga ut information på Göteborg Stads hemsida. Övriga två punkter ansågs inte vara nödvändiga då detta kunde hanteras inom s.k. sedvanligt partiarbete. Motionen avslogs.

Enligt Bruno Kaufmann hjälper direktdemokrati att minska avståndet mellan väljare och valda samt medborgarnas vanmakt. Modern direktdemokrati behöver enkla och tydliga spelregler, låga trösklar, en stärkt infrastruktur och tid.

I Falun kommun har man satt målen att uppmuntra, möjliggöra och stödja ett demokratiskt deltagande.

Trots att över 200 politiker i Göteborg, kommunalråd som stadsdelspolitiker, var inbjudna kom ingen.

Se Bruno Kaufmann om det Europeiska medborgarinitiativet på Youtube här.

Läs snabbguiden till EU:s medborgarinitiativ här.

Surfa in på EU:s hemsida om det Europeiska medborgarinitiativet här.

Se en kort sammanfattning av Bruno Kaufmann om det Europeiska medborgarinitiativet.